У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Количество страниц 266
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП ...................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ..... 13
1.1. Еволюція теорій міжнародного проектного інвестування в умовах
глобального поділу праці .................................................................................. 13
1.2. Міжнародні інвестиційні проекти у сучасній глобальній економіці.............. 44
Висновки до розділу 1 ......................................................................................... 70
РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ
МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
"УКРИТТЯ" В УКРАЇНІ ........................................................................................ 76
2.1. Організаційний механізм міжнародного менеджменту в реалізації
проекту "Укриття" ............................................................................................. 76
2.2. Економічний механізм управління міжнародним проектом "Укриття" ....... 99
Висновки до розділу 2 ...................................................................................... 134
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ "УКРИТТЯ"................................ 141
3.1. Соціально-економічна безпека як результат реалізації проекту
"Укриття" ........................................................................................................... 141
3.2. Соціально-екологічна складова глобального міжнародного проекту
"Укриття" ........................................................................................................... 166
Висновки до розділу 3 ...................................................................................... 180
ВИСНОВКИ ............................................................................................................ 183
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................ 191
ДОДАТКИ ............................................................................................................... 204
ВСТУП

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Використання теорії і практики міжнародного менеджменту у сфері управління глобальними інвестиційними проектами на сучасному етапі розвитку економіки України потребує нових підходів та методології, що обумовлено вступом України до СОТ і дедалі зростаючою інтенсивністю процесу глобалізації світогосподарських зв’язків. Відсутність у практиці українських підприємств сучасних комплексних проектних програм, слабкий рівень використання наукових розробок у сфері міжнародного проектного менеджменту робить їх більш вразливими у конкурентному середовищі. Поняття міжнародного менеджменту глобальних інвестиційних проектів недостатньо висвітлено і в українському законодавстві, яке фактично зводиться до визначення проекту лише як сфери діяльності, що пов’язана з будівництвом об’єктів та створенням проектно-кошторисної документації. Теоретичне узагальнення цієї проблеми не достатньо обґрунтоване, немає єдиного підходу для визначення цілого ряду категорій. Практично відсутній комплексний та системний підходи щодо використання сучасної практики міжнародного менеджменту для управління глобально значимими інвестиційними проектами як інтегрованою системою.
Після аварії у 1986 р. на Чорнобильській АЕС міжнародне співтовариство започаткувало спільний глобально значимий міжнародний проект "Укриття", метою якого є ліквідація наслідків чорнобильської катастрофи зусиллями міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, МВФ, МФК), Міжнародного Фонду "Чорнобиль", Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інших міністерств і відомств України. Цей міжнародний інвестиційний проект не має світових аналогів за масштабністю, практикою здійснення, фінансовим і ресурсним забезпеченням, а особливо, з погляду його управління та практики прийняття управлінських рішень. Його унікальність пов’язана також з практикою перманентного моделювання постійних змін внутрішнього і зовнішнього середовища та середовища міжнародного менеджменту, що зумовлює не лише пошук нетрадиційних методів вибору інвестиційних стратегій, а й системних підходів до оцінки ефективності та процедур їх проведення до, під час та за результатом реалізації міжнародного проекту. Все це об’єктивно спонукає до проведення дослідження в аспекті аналізу національної специфіки реалізації міжнародного глобального проекту "Укриття" і пошуків придатних форм організації управлінських структур у контексті світового досвіду.
В Україні за останні роки з’явився ряд наукових праць і досліджень, в яких проаналізовані результати рішень, прийнятих на основі реалізації інвестиційних проектів, окремі конкретні механізми та інструменти їх організації. Попри велику кількість виданих праць за цією тематикою сьогодні можна констатувати факт відсутності наукових досліджень, в яких докладно розглядалась би специфіка українського інвестиційного середовища, проводився б аналіз впливу цієї специфіки на процес прийняття рішень при організації міжнародних інвестиційних проектів.
Теоретичним проблемам розвитку управління проектами як складової в системі міжнародного бізнесу, присвячені численні роботи авторів, серед яких слід назвати, насамперед, дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Ф.Бегьюлі, С.Бушуєва, К.Грея, Л.Кобиляцького, Д.Корольова, Е. Ларсона, І.Мазура, В.Ткаченко, Р.Тяна, М.Чорної, Б.Холода, В.Шапіро, та ін. У роботах цих авторів висвітлюється суть інвестиційних проектів у цілому та управління проектами як їх складової, особливо в технологічних та інструментальних аспектах, у формі описання унікальності окремих проектів і кінцевого результату від їх проведення. Суттєвим недоліком більшості цих робіт є відсутність у них комплексного аналізу інституціонально-функціональних механізмів управління міжнародними глобальними проектами та розробок напрямів і форм адаптації світового досвіду управління проектами до специфічних умов перехідних економік та сучасних умов їх національних ринків. Що ж стосується місця моделей управління в цих роботах, то їм відводиться роль допоміжного елемента, але знову ж таки інструментального характеру.
Серед вітчизняних науковців, що вивчають проблеми сучасного світового господарства, слід виділити авторів монографій, присвячених більш широким питанням – дослідженню систем управління та планування бізнесу, в яких приділяється увага і питанням міжнародних інвестиційних проектів, їх фінансовому аналізу, техніці залучення міжнародних кредитних ресурсів для їх реалізації. З-поміж них можна виокремити праці Л.Кістерського, О.Рогача, С.Москвіна, В.Сіденка, А.Філіпенка, О.Шниркова. Значний внесок у розробку концептуальних основ управління проектами як складової в системі міжнародного бізнесу здійснили дослідники А.Гриффіт, А.Ерлінг, Г.Крістоффер, Х.Мейлор, П.Стівенсон, Дж.Р.Тернер, Х.Тор, Г.Уебстер, К.Флемінг, К.Хелдман та ін. Разом з тим, сутнісні умови цивілізаційного розвитку та швидкі зміни в українському суспільстві обумовлюють необхідність дослідження процесів у галузі управління міжнародними інвестиційними проектами та використання методів і практики прийняття рішень у специфічно нових реаліях сьогодення. Актуальність запозичення і ефективного використання в Україні міжнародного досвіду управління проектами в умовах глобалізації та поглиблення інтеграційних процесів орієнтує на більш системне дослідження цієї проблематики в дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми підрозділу 3 "Механізм взаємодії економіки України зі світовим господарством в умовах глобалізації", яка є складовою загальної наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України" №01БФ048-01 (2001-2005 рр.) і теми підрозділу 3 "Інтеграційна стратегія входження України в європейський економічний простір", яка є складовою загальної наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інтеграція України у європейські правові, політичні та економічні системи" №06БФ048-01 (2006-2010 рр.).
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у поглибленому, комплексному аналізі теоретико-методологічних основ міжнародного інвестиційного менеджменту, науковому обґрунтуванні його сутності, принципів функціонування, узагальненні та систематизації світового досвіду міжнародного менеджменту у сферах організації та управління глобально значимими міжнародними проектами, шляхів і перспектив його ефективного впровадження в практику реалізації проекту "Укриття".
Для досягнення зазначеної мети у дисертаційному дослідженні поставлені такі завдання:
• дослідити процес еволюції теорій міжнародного проектного інвестування у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами у світі, виявити основні чинники, що на нього впливають і визначити сучасну сутність та еволюційні ознаки суспільного явища "глобально значимий міжнародний інвестиційний проект";
• узагальнити світовий теоретичний і практичний досвід організації та управління міжнародним проектом, сучасні методології та методики, провести аналіз динамічних трансформацій поняття управління проектом як частини управлінської функції глобально значимого інвестиційного проекту та дати сучасне його трактування;
• визначити передумови і напрями використання багатостороннього співробітництва у сфері управління глобально значимими міжнародними інвестиційними проектами на основі використання системного підходу до оцінки ефективності та процедур її проведення до, під час та за результатом реалізації міжнародного проекту;
• розкрити організаційний механізм міжнародного менеджменту в реалізації проекту "Укриття" і його сучасну структуру управління відповідно до ситуації на цьому об’єкті, практики прийняття рішень та здійснити порівняльний аналіз якісних і кількісних характеристик їх реалізації;
• дати комплексні аналітичні та експертні оцінки економічного механізму управління міжнародним проектом "Укриття" в контексті стратегії перетворення об’єкта в екологічно безпечну систему та практики управління процесом її реалізації;
• проаналізувати соціально-економічні та екологічні складові в системі управління проектом "Укриття", практику управління екологічним моніторингом і вплив проекту на обстановку та персонал ЧАЕС, особливості функціонування управлінських структурних підрозділів зони відчуження для гарантування безпеки у реалізації міжнародного проекту "Укриття"; визначити та обґрунтувати типологію управлінських структур з використання персоналу для подальшого обслуговування об’єктів зони відчуження;
• розробити модель оцінки ефективності управління функціонуючими структурними підрозділами зони відчуження для забезпечення реалізації міжнародного проекту "Укриття" і надати практичні рекомендації для формування цілісної державної програми з використання багатостороннього співробітництва у сфері управління та здійснення глобально значимих міжнародних інвестиційних проектів на прикладі проекту "Укриття".
Об’єктом дисертаційного дослідження є процес управління міжнародними інвестиційними проектами в сучасному світовому господарстві.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні аспекти міжнародного менеджменту в управлінні глобально значимими інвестиційними проектами в Україні як інтегрованою системою на прикладі міжнародного проекту "Укриття".
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є загальнонаукові методи пізнання та дослідження соціально-економічних процесів і явищ, теоретичні напрацювання і концептуальні положення сучасної теорії міжнародного менеджменту, роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, національних та міжнародних інституцій з питань управління проектами, фінансового та інвестиційного менеджменту.
При написанні цієї роботи з метою найбільш повного та об’єктивного вивчення досліджуваних категорій і явищ використовувався такий методологічний апарат: загальнонаукові методи дослідження (наукова індукція та дедукція, метод узагальнення, системний, комплексний та історичний методи – 1, 2 розділи; метод порівняння та синтезу – 3 розділ) і специфічні економічні методи (структурного та факторного аналізу – 1, 2 розділи; структурно-функціональний – 2 розділ), а також їх різноманітне поєднання. Завдяки статистичному та графічному методам побудовано таблиці, графіки (1, 2, 3 розділи).
Статистичною та фактологічною основою дослідження є дані міжнародних організацій, зокрема, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Організації економічного співробітництва та розвитку, Євростату, Міжнародного Фонду "Чорнобиль", відомих іноземних дослідницьких компаній і діючих на українському ринку іноземних та національних дослідницьких агентств.
Наукова новизна дисертаційної роботи. Основні результати дослідження, що отримані внаслідок вирішення поставлених завдань, є такими:
уперше:
– сформульовано концепцію управління глобальними інвестиційними проектами як інтегрованої складової сучасного міжнародного менеджменту; зокрема, доведено, що дана концепція органічно поєднує в собі ідеї американської, європейської та японської шкіл міжнародного менеджменту, основою яких виступають системно-ситуативний та кількісно-процесний підходи;
– аргументовано пріоритетність реалізації проекту "Укриття" як органічної форми прояву та унікального прикладу діалектичного поєднання загального, специфічного та одиничного в глобальному проектному інвестуванні; зокрема, розроблено прийнятну і оптимальну для цього проекту модель управлінської структури, яка передбачає скоординовану, синхронну управлінську діяльність інституцій глобального (Велика Сімка), регіонального (Євросоюз) та національного рівня. Аргументовано, що на національному рівні структурним елементом такої моделі може виступати спеціально створений комітет з планування і моніторингу реалізації проекту "Укриття";
удосконалено:
- теоретико-методологічні підходи до використання теорій міжнародного менеджменту у проектному інвестуванні для багатофакторної оцінки і визначення алгоритмів постановки завдань з ефективної реалізації проекту "Укриття", специфіка якого пов’язана з наявністю на його території величезної кількості радіоактивних та ядерно небезпечних матеріалів і недоліками самого об’єкта;
- інструментарій класифікації засобів запобігання впливу негативних чинників макро- та мікроекономічного середовища безпосередньо на ефективність управління функціонуванням структурних підрозділів зони відчуження, запропоновано організаційно-функціональну схему проведення постійного SWOT-аналізу всіх трьох основних проблем: зняття ЧАЕС із експлуатації, перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему і диверсифікація економіки м. Славутича, що визначають зміну градієнтів цінності цих проблем і для проекту "Укриття", і для практики реалізації невідкладних заходів;
набули подальшого розвитку:
- методичні положення про економічну ефективність інституційно-функціонального механізму міжнародного менеджменту в умовах нового міжнародного поділу праці з урахуванням зміни якісних та кількісних параметрів і чинників соціально-економічної та екологічної безпеки при управлінні глобально значимим проектом "Укриття" на основі аналізу практики прогнозних досліджень можливих випадків на об’єкті "Укриття" як ядерно і радіаційно небезпечної системи;
- положення європейської, американської та японської шкіл менеджменту щодо управління проектом "Укриття" в період 2002-2007 рр., тобто в період переходу від фази невизначеності у практиці прийняття рішень до фази системності і плановості, основними визначальними складовими якої є обґрунтована прогнозованість та система дослідницьких заходів;
- систематизація соціально-економічних та екологічних наслідків реалізації міжнародного проекту "Укриття" для персоналу ЧАЕС, що працює у зоні відчуження, з урахуванням створення спеціальної інфраструктури із сортування, масового складування і поховання радіоактивних відходів (РАВ) та радіоактивно забрудненого ґрунту, що є важливим досвідом для розвитку існуючих світових правил і норм безпеки у світовій атомній енергетиці в цілому і в атомній промисловості зокрема.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення та науково-теоретичні висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані в діяльності центральних органів влади України при розробці практичних рекомендацій для реалізації цілісної державної програми стосовно перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему з врахуванням світового досвіду у сфері міжнародного менеджменту із здійснення глобально значимих міжнародних інвестиційних проектів та міждержавної співпраці на прикладі проекту "Укриття".
Окремі результати дисертації отримали практичне впровадження у діяльності Чорнобильського Центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології при Кабінеті Міністрів України (довідка №01/139 від 2 листопада 2007 року) в процесі формування загальної стратегії перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну зону та функціонування окремих підрозділів на ЧАЕС; а також Українського навчально-методичного центру з підготовки спеціалістів по дезактивації та поводження з РАВ (довідка №141-2Р від 5 жовтня 2007 року) при здійсненні екологічного моніторингу об’єктів інфраструктури зони відчуження з врахуванням захоронення і перевозки РАВ. Окремі положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка при читанні курсів "Управління проектами", "Фінансовий менеджмент", "Основи менеджменту та маркетингу", "Порівняльний менеджмент", "Управління міжнародним бізнесом" (довідка № 048/11 від 05 жовтня 2007 року).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі результати, висновки, рекомендації, які викладені у дисертації і виносяться на захист, базуються на авторському переосмисленні традиційних теорій міжнародного менеджменту та аналізі світового практичного досвіду з метою адекватного та ефективного його впровадження в Україні.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження були представлені для обговорень на засіданнях кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові результати дослідження було апробовано на 10 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: науково-практичній конференції "Міжнародний бізнес в Україні: становлення та розвиток в умовах трансформації суспільства" (1-2 листопада 2001 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції "Україна: шляхами віків" (17 травня 2002 р., м. Київ); науково-практичній конференції "Міжнародний бізнес: розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій" (9-10 жовтня 2003 р., м. Київ); науково-практичній конференції "Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами Центрально-Східної Європи як важливий складник європейської стратегії України" (12-13 травня 2004 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції "Україна у пост-біополярній системі МВ" (18-19 листопада 2004 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (10 березня 2005 р., м Київ); Міжнародній науковій конференції "До стабільного економічного розвитку України в умовах глобалізації" (29 березня 2005 р., м. Київ); Четвертій міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" (3 березня 2006 р., м. Київ); XIV Міжнародній науково-практичній конференції "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" (19-20 жовтня 2006 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (2 березня 2007 р., м Київ) та круглих столах – "Цивілізаційні флуктуації сучасності" (22 лютого 2007 р., м. Київ), "Ресурси геоекономічного розвитку" (29 березня 2007 р., м. Київ), "Фінансові ресурси геоекономічного розвитку" (26 квітня 2007 р., м. Київ).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 6 наукових праць, з них 3 одноосібні наукові статті у фахових наукових виданнях ВАК України, 1 тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції, 2 розділи у колективній монографії "Міжнародні інвестиційні проекти: співробітництво у сфері управління та практика реалізації (на прикладі проекту "Укриття")". – Під ред. В.Вергуна і О.Ступницького, Київ, Вид-во "Київський університет", 2006 р. – 271 с. Загальний обсяг публікацій становить 3,7 д.а.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 160 найменувань на 13 сторінках та 55 додатків на 55 сторінках. Основний текст дисертації викладено на 201 сторінці.
Список литературы ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження уможливили зробити такі висновки та рекомендації, які характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та практичне значення:
1. У сучасних умовах суспільно-економічна категорія "глобальний міжнародний інвестиційний проект" є результатом процесу еволюції не тільки загальновизнаних теорій міжнародного проектного інвестування у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами, але й нових диверсифікованих концепцій менеджменту нинішнього етапу світової глобалізації. В основі загальної концепції управління глобальним міжнародним інвестиційним проектом на прикладі унікального за своїм масштабом і соціально-економічними та екологічними наслідками довгострокового проекту "Укриття", що охоплює значний територіальний ареал Чорнобильської АЕС та її оточення, лежить система теоретичних і практичних компонентів аналізу інформації, розробка науково-дослідних та інноваційних рішень як частини управлінської функції, постійний моніторинг навколишнього середовища проекту, рекомендації та прогнози з метою зменшення рівня управлінського ризику та невизначеності. З огляду на це, вважаємо за доцільне створення системи багатофакторних оцінок для визначення алгоритмів постановки завдань з ефективної реалізації проекту "Укриття", що є основою прийняття єдиних світових стандартів якості управління такого роду проектами, уніфікації інструментального та понятійного апарату.
2. Ефективна реалізація глобальних інвестиційних проектів передбачає створення відповідного інституційно-функціонального механізму для комплексного вирішення завдань проекту з урахуванням економіко-соціальної і соціально-екологічної складової. Поглиблений системний аналіз теоретико-методологічних підходів до трактування поняття "глобальний міжнародний інвестиційний проект" доводить, що сьогодні, в рамках використання досвіду міжнародного менеджменту глобальних інвестиційних проектів, Україні притаманні: специфічний перехідний етап від украй колективістського способу життєдіяльності до індивідуалізму; високий рівень дистанціювання влади від глобальних викликів; маскулізм, тобто переваги жорстких цінностей над раціоналізмом; високий рівень невизначеності і недосконалий механізм її запобігання і уникнення. Проведений в роботі аналіз інституціональної складової механізму свідчить, що загальна нормативна база України, низка підзаконних актів, широкий спектр міністерств, відомств і організацій національного, регіонального і локального рівнів, що беруть участь у реалізації проекту "Укриття", не відповідають сталим показникам оптимальності, збалансованості і ефективності. Відсутність єдиного профільного державного інституту зменшує можливості застосування виважених підходів щодо розробки цілісної державної стратегії проекту "Укриття". Рівень функціональної складової проекту "Укриття", тобто бюджетні кошти, прямі іноземні інвестиції, міжнародна технічна допомога та донорські кошти і гранти, а також людські ресурси не кореспондуються з послідовним комплексом завдань проекту. Це потребує створення взаємодоповнюючої "моделі взаємодії" інституціональної і функціональної складових.
3. Метою діяльності у ліквідації наслідків чорнобильської аварії стало створення проекту "Укриття 4-го блоку". На першій його фазі (1986-1991 рр.) основним завданням проекту було створення технологічних бар’єрів для вторинної міграції радіонуклідів та інтенсивного забруднення навколишнього середовища. Проект "Укриття" на середньострокову перспективу забезпечив те, що викиди і скидання радіоактивних матеріалів зі зруйнованого блоку перебували в межах контрольних рівнів, тобто не робили помітного негативного впливу на персонал ЧАЕС і навколишнє середовище. Взагалі, об’єкт "Укриття" є ядерно- небезпечною і радіаційно небезпечною системою, що виникла в результаті поза- проектної радіаційно-ядерної аварії на енергоблоці №4 ЧАЕС і в результаті виконання комплексу заходів щодо ліквідації аварії, наступної пришвидшеної діяльності у будівництві захисних споруджень навколо зруйнованого енергоблоку для локалізації радіоактивних матеріалів і ядерно-небезпечних матеріалів, з метою обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище, населення і персонал на ЧАЕС. Хоча на першій фазі проектування і будівництво "Укриття" проводилося в умовах повної таємності, проектувальники і будівельники змушені були постійно звертатися до світового досвіду, планувати і здійснювати роботи з використанням ряду закордонних дистанційних технологій і механізмів.
4. Відсутність прямого міжнародного співробітництва у галузі управління глобальними міжнародними проектами на першій фазі негативним чином позначалося на всіх стадіях реалізації проекту і спорудження об’єкта "Укриття". Особливо це стало зрозумілим на початку великомасштабних робіт. Персонал зіштовхувався з недостачею досвіду комплексної організації і управління, практики прийняття управлінських рішень коротко-, середньо- і довгострокової перспективи, невдалою конструкцією устаткування, нестачею високоефективних засобів індивідуального захисту, захищеного транспорту тощо. Крім того, специфікою проекту була негативна екологічна складова, пов’язана з наявністю в рамках території його реалізації величезної кількості радіоактивних і ядерно- небезпечних матеріалів і з недоліками самого об’єкта.
5. Попередні концепції перетворення об’єкта "Укриття" у довгострокове і екологічно безпечне поховання зруйнованого палива базувалися на створенні над існуючим об’єктом герметичного "Укриття-2" ("Нового безпечного конфайнменту"), що дало б змогу повністю ізолювати зовнішнє середовище від радіоактивних матеріалів усередині об’єкта. "Укриття-2" повинне було б стати надійною оболонкою, під якою можна було б провести розбирання об’єкта. Проте це потребувало колосальних бюджетних коштів і проект не був реалізований. Після скасування режиму таємності міжнародне співтовариство виявило велику зацікавленість до обговорення всієї чорнобильської тематики і, зокрема, до питань, що стосуються проекту "Укриття". Це було цілком закономірно, оскільки Чорнобиль став не тільки трагедією, найбільшою аварією, але водночас, і найбільшим в історії атомної енергетики "експериментом з повного руйнування реактора". Результати цього експерименту, оплаченого такою дорогою ціною, мали б бути максимально використані для підвищення безпеки атомної енергетики.
6. Починаючи з 1991 р., участь закордонних інститутів і окремих фахівців у проблемах, пов’язаних з об’єктом "Укриття", значно розширилась. Вона стала абсолютно необхідною після прийняття Українським Урядом рішення про перетворення "Укриття" в екологічно безпечну систему і визначила початок другої фази проекту "Укриття" (1991-2002 рр.). Стало очевидним, що виконання робіт такого масштабу неможливе без фінансової, технічної і управлінської допомоги міжнародного співтовариства. Саме з цього періоду започатковано "експорт" в Україну досвіду і технологій міжнародного менеджменту глобальних інвестиційних проектів. Була вироблена стратегічна управлінська лінія його перетворення в екологічно безпечну систему, яка включала кілька етапів: дослідження стану об’єкта "Укриття" і моніторинг навколишнього середовища; стабілізація стану об’єкта "Укриття"; спорудження нового захисного спорудження навколо об’єкта "Укриття"; витяг, кондиціонування і складування в сховищах радіоактивних матеріалів, що перебувають усередині "Укриття".
7. Унаслідок неузгодженості міжнародних і національних управлінських стратегій, діяльність у реалізації проекту "Укриття" (план SIP) призвела до модифікації основних завдань та виникнення цілого ряду концептуальних прорахунків проекту: зірвано строки виконання всіх завдань плану, призупинено мережевий графік провадження робіт SIP і змінено кінцеву мету реалізації плану SIP – підготовку і перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну площадку, хоча ця кінцева мета плану SIP була затверджена "Великою Сімкою", Урядом України і Верховною Радою України. В рамках структури управління проектом було "загублено" динаміку диверсифікованості економіки м. Славутича у зв’язку із закриттям ЧАЕС.
8. Відсутність ефективної, що відповідає світовим стандартам, вертикалі державного управління міжнародною діяльністю у знятті ЧАЕС із експлуатації і перетворення об’єкта "Укриття" адекватно вплинула на статус об’єкта "Укриття" щодо визнання ступеня його ядерної і радіаційної небезпеки. Відповідно із планом SIP Новий Безпечний Конфайнмент мав бути споруджений не пізніше 2005 р., проте остаточне рішення з цього приводу було прийняте лише у 2007 р. з планом початку будівництва у 2008 р. У випадку зриву і цього строку алгоритм діяльності у перетворенні об’єкту "Укриття", закладений у плані SIP, втрачає свою обґрунтованість. Перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему (за законом України) або в екологічно безпечну площадку (з формулювання SIP) повинно бути завершене при житті того покоління, при якому відбулася чорнобильська аварія. Це є загальною вимогою і відповідної "філософії" МАГАТЕ, і законів України.
9. До цього часу в рамках управління проектом "Укриття" не розроблений ефективний зразок технології витягу ТСМ і РАВ з об’єкта "Укриття", що передбачено Рекомендаційним Курсом Дій і є одним із трьох ключових завдань плану SIP. Не розроблено передбачених планом SIP технологій безпечного проведення робіт з його реалізації в умовах об’єкта "Укриття". Фактично, роботи виконуються з використанням загальнобудівельних технологій, що призводить до збільшення "явної" колективної дози опромінення і "таємної" індивідуальної дози опромінення для українського персоналу і зниження якості робіт, що виконуються. Економічна складова, як доведено в роботі, є особливо важливою для реалізації проекту посилення позитивного ефекту і зменшення негативних наслідків процесу управління проектом і залежить від співвідношення державного потенціалу і потенціалу, що може бути залучений ззовні. Щодо технічної складової управління проектом – не розроблені а) технічні засоби і механізми безпечного впровадження робіт в умовах об’єкта "Укриття"; б) засоби індивідуального захисту персоналу для виконання робіт за планом SIP та умовами об’єкта "Укриття". Тому в роботі запропоновано розділити реалізацію всього проекту на окремі пускові комплекси, а координація сумісності реалізованих різними підрядниками пускових комплексів повинна бути покладена на ГСП ЧАЕС, а не на проектну організацію.
10. Досі одноосібно не визначено загальнодержавної інституції, міністерства, відомства, у положенні про діяльність якої була б законодавчо закріплена відповідальність перед державою за ефективність праці у перетворенні об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему (площадку). Комітет Україна – ЄБРР із проблем плану SIP, передбачений угодою про діяльність ЧФУ в Україні, не відповідає за стан управління проектом "Укриття". Управління діяльністю ГУП ПЗЗ передано західним представникам та експертам, які, природно, передусім забезпечують інтереси західних партнерів з ЧФУ. У результаті наразі немає: а) надійно обґрунтованого прогнозу міцності будівельних конструкцій об’єкта на тривалу перспективу, б) прогнозної оцінки можливої максимальної аварії на об’єкті "Укриття" з урахуванням деградації ТСМ, а науковий супровід діяльності щодо об’єкта "Укриття" зводиться переважно до одержання доступної, а не необхідної інформації. Сьогодні вкрай потрібно створити ефективну вертикаль управління діяльністю у перетворенні об’єкта "Укриття" за схемою: Уряд – Міністерство – Експлуатаційна організація – ГУП ПЗЗ. Чітко визначити й на відповідному рівні затвердити для кожного з них їхній обов’язок, права й відповідальність за стан справ на об’єкті "Укриття".
11. Тендери практично проводяться тільки за вартісними характеристиками тендерних пропозицій, навіть, якщо це шкодить якості і безпеці виконання робіт. Як засвідчив аналіз, не проводиться детальної оцінки реальних можливостей організацій, що подали тендерні пропозиції, з технологічного, якісного і кадрового забезпечення цієї роботи. Не оцінюються реальні можливості організацій із гарантування безпеки своїх працівників при проведенні робіт на об’єкті "Укриття" відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Немає прозорої і об’єктивної інформації про хід виконання плану SIP, об’єктивні і суб’єктивні причини затримки його виконання, про залучення експертів і висококваліфікованих кадрів для роботи на об’єкті "Укриття" при виконанні плану SIP. Повинна бути впроваджена постійно діюча організаційно-функціональна схема проведення SWOT-аналізу всіх трьох основних проблем: зняття ЧАЕС із експлуатації, перетворення об’єкта "Укриття" і диверсифікація економіки м. Славутича, що визначають зміну градієнтів цінності цих проблем не тільки для проекту "Укриття" але й для практики реалізації невідкладних заходів.
12. План Здійснення Заходів, кінцевою метою якого є перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, аналіз концептуального проекту нового "конфайнменту" засвідчує, що незважаючи на те, що це спорудження повинне являти собою технологічний комплекс, питання системи і структури управління з урахуванням всієї низки компонентів і чинників залишається недопрацьованим. При реалізації плану не було виконано загального аналізу, для всіх реалізованих завдань, включаючи експлуатацію НБК, для визначення необхідності масштабного екранування. У рамках окремих завдань затримки в реалізації проекту і створення його інфраструктури для демонтажних робіт, можуть призвести до ситуації, коли стабільність об’єкта "Укриття" не буде забезпечено. Рівень нашої країни як стратегічного партнера обумовлює виважену політику в галузі міжнародного співробітництва, новітні підходи щодо уніфікації управлінських структур до просторової реалізації глобального міжнародного проекту "Укриття", подолання асиметрії у рівнях вартісної оцінки окремих складових проекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. – 2003.
2. Бушуєв Д.С. Динамічне лідерство в управлінні проектами. – К., 1999.
3. Бушуєв Д.С. Керівництво з управління проектами. Офіц. Переклад з англ.. PMI publications. – К., 2002.
4. М.В. Чорна. Проектний аналіз. – Харків: Консум, 2003.
5. Москвін С.О. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1999.
6. Закон України "Про заставу" // Держ. і інвестиційний бюлетень. – 1993. - № 3.
7. Закон України "Про інвестиції" // Держ. і інвестиційний бюлетень. – 1994. - № 11.
8. Закон України "Про підприємництво" // ВВР України 1991. - № 14.
9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Держ. і інвестиційний бюлетень. – 1991. - № 20.
10. Бізнес міжнародних економічних організацій: Навчальний посібник – Волошин В.В. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2002.
11. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002.
12. И. И. Мазур, В.Д. Шапиро. Управление проектами. – М., 2001.
13. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики. – М.: Анкил, 1999.
14. Толковый англо-русский словарь-справочник / под ред. Шапиро В.Д. Управление проектами. – М.: Высшая школа, 2000.
15. В.В. Шеремет, В.Д. Шапиро и др. – М: Высшая школа. 1998. Управление инвестициями. В 2-х томах. "Деньги и банки" Энциклопедический справочник Центр СЭ И. – М., 1994.
16. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. Уч. Пос. – М.: Финстатинформ, 1999.
17. Бернс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований, Инетерэксперт. – М., 1995.
18. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998.
19. Методические рекомендации по оценке проектов и их отбору для финансирования. Информэлектро. – М., 1996.
20. Абрамов А.Е. Основы анализа финансовой деятельности предприятия – М.: АКДИ "Экономика и жизнь", 1994.
21. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов.
22. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 1997.
23. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие. – Минск: ИП "Экоперспектива", 1998.
24. Игошин Н.В. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
25. Мелкумов Я.С. Экономическая эффективность инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ДИС, 1997.
26. Мир управления проектами: Пер. с англ./ под редакцией Х.Решке, Х. Шелле – М.: Аланс, 1994.
27. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: Офиц. Изд. – М., 1994.
28. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками. – М.: Анкил, 1999.
29. Перевозванский А.А. Финансовый рынок. Расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 1994.
30. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиций: Учебное пособие. – Днепропетровск: Изд-во ГметАУ, 1998.
31. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – К.: Издательство ВНУ, 1995.
32. Слепков И.С. Смета и бюджет проекта. – М.: Анкил, 1999.
33. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. – М.: АО "Консалтбанкир", 1995.
34. Управление проектами. Зарубежный опыт / под ред. Кочеткова. – СПб.: Два-Три, 1993.
35. Клиффорд Ф. Грей, Ерик У. Ларсон, Управление проектами. – М., 2003.
36. Фридман Д., Ордуей Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ. – М.: Дело Лтд., 1996.
37. Д. Королев. Эффективное управление проектами. – М.: Олма-Прес, 2003.
38. Фил Бегьюли. Управление проектом. – М.: Фаир-прес, 2002.
39. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.
40. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Немчин А.М. Управление проектами. – СПб.: Два+три, 1996.
41. Глудкин О.П., Горбунов Н.М. Всеобщее управление качеством. – М., 1999.
42. Кочетков А.И. Управление проектами. Зарубежный опыт. – СПб. , 1994.
43. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: Бек, 1996.
44. Райс Т. Койли. Финансовые инвестиции и риск. – К.: Изд-во ВНУ, 1995.
45. James P. Lewis. Project Planning, Scheduling and Control. – New York, 2003.
46. Newbold R. Project Management in Fast Lane. – New York: St.Lucie press, 1999.
47. Joseph W.Weiss, Robert K. Wysocki. 5-phase Project Management. – D.C.: 1992.
48. C. William Ibbs, Young-Hoon Kwak; Benefits of Project Management. The Financial and Organizational Rewards to Corporations. – 1997.
49. Robert Wysocki. Building Effective Project Teams Regular. – 2001.
50. Robert J. Graham, Randall Englund. Creating an Environment for Successful Projects. – 2001.
51. Applied Project management. John Wiley, Harold Kerzner. – 2000.
52. Barker Joel A. Future Edge. – New York: Wiley, 1992.
53. Cleland, David I. And King, William R. Project Management Handbook. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1993.
54. Fleming, Quentin W.Cost/Schedule Control System Criteria. – Chicago: Probus, 1998.
55. Fleming, Quentin W. Earned value project management. Project Management Institute, 1996.
56. Heller, Robert. Achieving progress. – New York: DK Publishing, 1999.
57. Jones, Russel A. Self-fulfilling prophecies. Hilsdale, NJ, 1998.
58. Keane Productivity management, 2nd ed. – Boston, 2000.
59. Lewis James, Mastering Project Management. – New York, 1999.
60. Nadler, Gerald, Shozo. Breakthrough thinking. – NJ, 1997.
61. Harvey Maylor. Project management. Third edition. – Edinburgh, 2003.
62. Robert Wysocki. Effective project management. Indianapolis.Wiley Publishing. 2003.
63. Чернобыль. Пять трудных лет: Сборник материалов. – М.: ИзДат. – 381 с.
64. USSR State Committee on the Utilisation of Atomic Energy "The Accident at the Chernobyl NPP and its Consequences" IAEA Post Accident Review Meeting, Vienna, 25-29 August 1986. "Авария на ЧАЭС и ее последствия – информация, подготовленная для совещания экспертов МАГАТЭ", Вена, 25 – 29 августа 1986 г., ч.1 и 2, ГКАЭ СССР, 1986г.
65. Боровой А.А. Мой Чернобыль. – Москва: Изд. АТ, 1996. – 110 с.
66. Бурлаков Е.В., Занков Ю.Н., Кватор В.М. "О возможности возникновения СЦР после аварии", Докладная записка руководству ИАЭ им. И.В.Курчатова, рукопись, Москва, 07.05.86 г. – 5 с.
67. Дьяченко А. А. "Правительственная комиссия", в сборнике "Чернобыль: катострофа, подвиг, уроки и выводы". Интер-Весы. – М., 1996. – С. 183-193.
68. Игнатенко Е. И. "Самые трудные дни", в сборнике "Чернобыль: катострофа, подвиг, уроки и выводы". Интер-Весы. – М., 1996. – С. 95-130.
69. A.R.Sich "Chernobyl Accident Management Actions", Nuclear Safety, Vol.35, N1, Janusry-June 1994. – P.1-22.
70. "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации". Отв. Исполнитель Боровой А.А. Отчет МНТЦ "Укрытие", арх. № 3836, 337 с., 154 рис., 71 табл., 3 приложения, 214 источников, 2001г. Чернобыль.
71. Боровой А.А., Ибраимов Г.Д., Огородник С.С. и др. Состояние ІV блока и ядерного топлива, находящегося в нем (по результатам исследований 1988-1989 гг.) // КЭ при ИАЭ им. И.В. Курчатова. – Чернобыль, 1990. – 72 с.
72. Богатов С.А. Взаимодействие аварийного топлива 4-го энергоблока ЧАЭС с конструкционными материалами – количественные оценки. В сборнике "Объект "Укрытие" – 10 лет, основные результаты научных исследований”. Национальная Академия Наук Украины. – Чернобыль, 1996. – С. 112-127.
73. Курносов В.А., Багрянский В.М. и др. Захоронение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС // Атомная энергия. – 1998. - Т. 64. - № 4. – 248 с.
74. Общие положения обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов. НП 306.2.02./1.004-98. Издание официальное Минэкобезопасности Украины. – К., 1998.
75. Душин В.Н., Петров Б.Ф., Плескачевский Л.А., Бойков Г.С., Евдокимов И.В., Коростина И.Ю., Найденов Е.Г., Прусаков А.Г., Соколов А.М., Ибраимов Г.Д., Чечеров К.П. Локализация источников интенсивного гамма-излучения и оценка количества топлива в Центральном Зале 4-го энергоблока ЧАЭС. НПО "Радиевый институт", Инв. № 1732 И. – Чернобыль, 1992.
76. Usatyj A.F. Generalized results of determination of distributions of major gamma radiation sources in the central hall of the Sarcophagus, recorded by dosimetric cords using EPR sensors. In: “Sarcophagus Safety’94”. The State of Chernobyl Nuclear Power Plant Unit 4. Proceedings of an International Symposium. Zeleney Mys, Ukraine, 14-18 March 1994. – Р. 185-195.
77. "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации". Отв. Исполнитель Боровой А.А. Отчет МНТЦ "Укрытие", арх. № 3836, 337 с., 154 рис., 71 табл., 3 приложения, 214 источников, 2001г. Чернобыль.
78. "Состояние безопасности объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Подпроект № 3 "Ядерное топливо и радиоактивные отходы", по специальному соглашению IPSN и GRS с РНЦ "Курчатовский институт" от 23 апреля 1998 г. // Рабочий отчет за 1-й 6-ти месячный период. – Москва, 1998. – 26 с.
79. Боровой А.А., Гагаринский А.Ю. Выброс радионуклидов из разрушенного блока ЧАЭС// Атомная энергия. Т. 90, вып. 2, февраль 2001. – С. 137-145.
80. Warman E.A. Soviet and Far-Field Radiation Measurements and an Inferred Source Term from Chernobyl. Presented at the New York Chapter Health Physics Symposium, Apryl 3, 1987, Brookhaven National Laboratory. – New York.
81. D. A. Powers, T. S. Kress, and M. W. Jankowsld "The Chemobyl Source Term." Nuclear Safety. 28 (1987) 10.
82. L. Devell "Characteristics of the Chernobyl Release and Fallout," inCfaemobylData. Evaluation for Accident Consequence Assessment, SINDOC [89] 26, Committee on the Safety of Nuclear Installations, Paris, France, October 1989.
83. Begichev S.N., Borovoi A.A., Burlakov E.V., Gagarinsky A.Ju. et al., "Radioactive release due to the Chernobyl accident", Int. Seminar "Fission Product Transport Process in Reactor Accidents", May 22-26, 1989, Dubrovnik, Yugoslavia. – 37 p.
84. L.A.Ilyn et al. Radiocontamination Patterns and Possible Health Consequences of the Accident at the Ch. N.P.S. //Journal of Radiob. Protection, Vol.10, No.1, 1990.
85. S. Belyaev, A. Borovoi, V. Volkov, A. Gagarinski Chernobyl Five Years After// Nuclear Europe Worldscan, No 3/4, March/April 1991. – Р. 22-24.
86. Заявление о политике регулирования ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" ПО Чернобыльская АЭС. Утверждено приказом Министра от 08.04.1998 г. № 49.
87. О научно-технических проблемах безопасности объекта "Укрытие". Решение совместного заседания секции НТС Госпроматомнадзора СССР и Комиссии Госатомнадзора, № 12-91-НТС, от 16.05.91.
88. Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации. Отв. Исполнитель Боровой А.А. Отчет МНТЦ "Укрытие", арх. № 3836, 337 с., 154 рис., 71 табл., 3 приложения, 214 источников, 2001. – Чернобыль.
89. Обеспечение ядерной, радиационной и общетехнической безопасности на всех этапах преобразования объекта "Укрытие". Радиационная обстановка на кровлях и прилегающей территории объекта "Укрытие" // Отчет о НИР / МНТЦ "Укрытие". Рук. темы А.А. Боровой, А.А. Бицкий. – Чернобыль, 1992.
90. Боровой А.А., Евстратенко А.С., Криницын А.П. и др. Динамика радиационной обстановки на объекте "Укрытие" // Сборник "Объект "Укрытие" – 10 лет, основные результаты научных исследований" / Национальная Академия Наук Украины. – Чернобыль, 1996. – С. 100-111.
91. Боровой А.А., Богатов С.А., Криницын А.П. и др. Контроль за процессами перераспределения ядерного топлива и продуктов его деления в объекте "Укрытие" под влиянием природных физико-химических факторов // Сборник "Проблемы Чернобыля". – Вып. 3. – Чернобыль, 1998. – С. 36-38.
92. Боровой А.А. Радиационная обстановка на промышленной площадке объекта "Укрытие" // Отчет / ИВТЭМ РНЦ "Курчатовский институт". – Инв. № 130-11/4. – Москва, 1997. – 73 с.
93. Выполнение работ по контролю и анализу неорганизованных выбросов из объекта "Укрытие" // отчет (заключительный по договору № 123/2000) / ОЯРБ МНТЦ "Укрытие", отв. исполнитель Н.И. Павлюченко. – 2000. – 75 с.
94. Сбор, верификация и оценка существующей информации об аэрозолях в помещениях объекта "Укрытие". Отчет ИВТЭМ РНЦ "Курчатовский институт" № 48.6-16/298 от 06.08.2004 г. Работа выполнена по контракту № SIP 05-4-011 с Государственным специализированным предприятием "Чернобыльская АЭС".
95. Боровой А.А., Горбачев Б.И., Евстратенко А.С. и др. Аэрозольное загрязнение объекта "Укрытие" и субмикронные аэрозоли. Сборник "Проблемы Чернобыля"// МНТЦ НАН Украины. Выпуск 15. – Чернобыль, 2004. – С. 83-92.
96. Контроль накопления радионуклидов и топлива в воде разных помещений объекта "Укрытия" // Отчет / ОЯРБ МНТЦ "Укрытие", - Инв. № 3789. – Чернобыль, 1999. – 39 с.; Р.В. Арутюнян, Л.А. Большов, С.А. Богатов, А.А. Боровой, Е.П. Велихов, С.Л. Гаврилов, В.Г. Гнеденко, Э.М. Пазухин Проблемы объекта "Укрытие". – Препринт ИБРАЭ № IBRAE-2002-17. – М., 2002. – 22 c.
97. Беляев С.Т., Боровой А.А., Волков В.Г. и др. Техническое обоснование ядерной безопасности объекта "Укрытие" // Отчет о НИР / КЭ при ИАЭ им. И.В. Курчатова. – Чернобыль, 1990. – 160 с.
98. Анализ ядерной безопасности объекта "Укрытие" // Отчет / ИЯЭ АН БССР. – Инв. № 1449. – Минск, 1990. – 80 с.
99. Гмаль Б., Мозер Е.Ф., Претш Г., Кваде У. Анализ и оценка "Технического обоснования ядерной безопасности объекта "Укрытие". Поведение критичности ТСМ на объекте "Укрытие" // Отчет GRS по проекту SR – 2075/8 – 1, рабочий пункт 1, GRS –A – 2414. – 1997. – 44 с.
100. Высоцкий Е.Д., Лагуненко А.С., Шевченко В.Г. и др. Разработка методик и способов контроля состояния подкритичности топливосодержащих материалов, экспериментальное исследование эффективности критериев раннего обнаружения и технологии локального подавления подкритических аномалий" // Отчет о НИР / МНТЦ "Укрытие". - Арх. № 3810. – Чернобыль, 2000. – 129 с.
101. Боровой А.А. Оценка состояния ядерной безопасности объекта "Укрытие" и последствия гипотетического ядерного инцидента на объекте "Укрытие", Препринт ИАЭ-6283/3. – М., 2003. – 36с.
102. Богатов С.А. Оценка запасов и определение свойств пылевого загрязнения в подкровельном пространстве объекта "Укрытие". – Чернобыль, 2000. – 16 с. – (Препр. / МНТЦ "Укрытие"; 00-2).
103. Богатов С.А. Оценка количества пыли, способного ко вторичному подъему при обрушении кровельных конструкций объекта "Укрытие". – М., 2000. – 25 с. – (Препр. / ИАЭ им. И.В. Курчатова; 6210/1).
104. Богатов С.А. Оценка радиологических последствий аварии, связанной с обрушением кровельных конструкций объекта "Укрытие". – М., 2001. – 29 с. – (Препр. / ИБРАЭ; IBRAE-2001-06).
105. Богатов С.А. Применение рекомендаций ОНД-86 для расчетов воздушного распространения примеси за пределы объекта "Укрытие". – Чернобыль, 2000. – 19 с. – (Препр. / МНТЦ "Укрытие"; 00-2).
106. Оценка технического состояния и определение последствий разрушения существующих инженерных барьеров для состояния ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие", разработка предложений по повышению их надежности и долговечности. Техническое состояние существующих защитных инженерных барьеров объекта "Укрытие". Моделирование процесса пылеподъема при возможном обрушении внутренних строительных конструкций. Отчет о НИР (промежуточный) / МНТЦ "Укрытие". – Чернобыль, 2001. – 112 с.
107. Оперативное резюме консорциума "Альянс" по результатам фазы 2 ТЭО Чернобыльского проекта "Стабилизирование существующего Укрытия и защитная оболочка, общая как для существующего Укрытия и поврежденных остатков реактора № 4 АЭС Чернобыль". ТАСИС. июль 1995. – 20 с.
108. Генеральное резюме консорциума "Альянс" по результатам фазы 1 ТЭО Чернобыльского проекта, ТАСИС, февраль 1995. – 10 с.
109. Купный В.И., Щербин В.Н. Справка о техническом состоянии объекта "Укрытие" (по состоянию на 20.04.95 г.) / Материалы к НТС Госкоматома Украины от 16.05.95 г. – 6 с.
110. Современное состояние объекта "Укрытие" и окружающей его территории / Материалы, представленные Украинскими экспертами на презентации фазы 1 ТЭО Чернобыльского проекта//Токаревский В.В. Бицкий А.А. и др. март 1995. – 35 с.
111. Международные проекты преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. В.И. Купный, В.В. Токаревский, В.П. Кухарь (частная информация). – Киев, 2002; Описание объекта "Укрытие" и требования к его преобразованию. – К.: Наукова Думка, 1992.
112. Меморандум о Взаимопонимании между Правительствами стран "Большой семерки", Комиссией Европейского Сообщества и Правительства Украины о закрытии ЧАЭС.
113. Chernobyl Unit 4, Short and Long Term Measures, Final Report, 29 November 1996, the TACIS Information Office, European Commission, Aarlenstraat 88 1/06 Rue d’Arlon, B-1040, Brussels.
114. Чернобыльский блок 4. План Осуществления Мероприятий на объекте "Укрытие". Ред.3.0 от 31.05.1997.
115. Стратегия преобразования объекта "Укрытие", утвержденная решением Правительственной комиссии по вопросам комплексного решения проблем Чернобыльской АЭС №2 от 12 марта 2001 года.
116. Док.21.2 и 21.3 ред.0 "Предконцептуальный технический отчет" и "Отчет по требованиям к конфайнменту и демонтажу" WBS A2131000/A53100.
117. Совместный отчет по критериям оценки и результатам выбора предпочтительного варианта БК, SIP.PMU – RPT-1.5.03.30-01, ред. 0, 10.01.01.
118. Концептуальные проектные критерии и план стратегии. Дополнение к отчету 21.4а, ред.2 и 21.4б, ред.0 (Ред.0) – WBS A21 61000.
119. Экспертное заключение по отчетным документам Плана осуществления мероприятий (ПОМ) на объекте "Укрытие" по задаче 21 и документации, разработанной ГУП ПОМ для сопровождения программного Решения НАЭК "Энергоатом" по стратегии безопасного конфайнмента (П10), инв. №. 019879 ГУП ПОМ.
120. Решение Научного Совета Академии строительства Украины, инв. № 019879 ГУП ПОМ.
121. Концептуальные проектные критерии и план стратегии. Док. 21.4а, ред.2 и 21.4б, ред.0 – WBS A21 61000.
122. Поддержка решений по ключевому этапу П10. Стратегия безопасного конфайнмента. Сравнительный анализ выбора вариантов безопасного конфайнмента. Ред.0 от 08.01.01. Консорциум ICC(MK) JV.
123. ДБН А.2.2-3-97 "Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства".
124. Постановление Кабинета Министров Украины №421 от 31.03.2003 года
125. ДБН А.2.2-1-95, "Состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. Основные принципы проектирования".
126. Нормы радиационной безопасности Украины. Основне санитарные правила (ОСПУ), регламенты и требования относительно порядка применения (НРБУ/ОСПУ). Государственные санитарные правила. ГСП 6.6.1-6.6. 087 – 02.
127. Нормы радиационной безопасности Украины. Дополнение: Радиационная защита от источников потенциального облучения. НРБУ – 97/Д-2000
128. Закон України "Об общих основах дальнейшей эксплуатации и снятия c эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС в экологически безопасную систему", №309-Х1У от 11.12.98.
129. Анализ стратегии извлечения ТСМ и обращения с отходами, итоговый отчет Т19-Д4, выпуск 2 от 17.11.00
130. Решение НАЭК Энергоатом, П1 по "Стратегии стабилизации и экранирования" май 2000 г.
131. Решение НАЭК "Энергоатом" П 10 по стратегии безопасного конфайнмента
132. Проектные критерии и требования к НБК, DC-101 ред.Е.
133. Проектные критерии и требования к НБК, DC-101 ред.F.
134. Оценка воздействия на окружающую среду НБК, ЕА-101.
135. АБ-Описание объекта. Проектная документация Категории 3.SA-306, ред.А
136. Техническое решение. Об обращении с радиационно-загрязненными грунтами.
137. DOE 1020-2002 Проектирование с учетом рисков природных явлений и оценочные критерии для объектов Департамента Энергетики.
138. Контрольные уровни радиационной безопасности объекта "Укрытие". КУРБ-2002.
139. Техническая спецификация – Поставка и изготовление стальных строительных конструкций. Проектная документация категории 3. TS-301, т.2.
140. Анализ предельных условий эксплуатации НБК. Проектная документация Категории 3.SA-303, ред.А.
141. Технические спецификации. Раздел 17. Система контроля состояния конструкций не предусмотрены управляющие решения по результатам контроля. Проектная документация категории 3. TS-301, т. 17.
142. Исследование по оценке риска необходимости усиления/демонтажа нестабильных конструкций. RA-201, ред.Е.
143. Исследование по оценке демонтажа. ELEPR/02 00472 ред. B.
144. Анализ чувствительности демонтажа. RA-301, ред.А.
145. Нормы проектирования атомных электростанций с реакторами различного типа. ПиНАЭ-5.6.
146. Интегрированная программа обращения с РАО ЧАЭС на этапе прекращения эксплуатации.
147. Нормы радиационной безопасности Украины. Государственные гигиенические нормативы. НРБУ – 97. Минздрав Украины 1997г.
148. Программа обращения с РАО на объекте "Укрытие".
149. Описание систем. Проектная документация категории 3. SA-307, ред.А.
150. Отчет по защите от потенциального облучения. РЕ-101, ред.А.
151. План мероприятий по повышению пожарной безопасности объекта "Укрытие" (документ SIP P TM 16 235 TSN 017 01).
152. Анализ пожароопасности ОУ (документ SIP-ICC-163-16-63-99013-r).
153. Задача 16: Отчетный документ "Стратегия контроля доступа объекта "Укрытие", проектная продукция 16.3. SIP-ICC-163-16-63-99037-r-B (редакция В от 16.05.00 р.) – ЕВ № 00-10-1225П от 26.01.01 г.
154. Расчеты конструкции фундамента Арки. FD-301,ред.А, том 6,10,14.
155. ДБН А 3.1-5-96 Организация строительного производства.
156. CP-301 от 29.10.2003 "План Осуществления Строительства". Приложения В, С, D, E, F.
157. Технологический регламент объекта "Укрытие". 1Р-ОУ.
158. Руководство по определению стоимости эксплуатации промышленных зданий на стадии проектирования. – M., 1986.
159. Сметная оценка и график ИЗС. Проектная документация категории 3. СЕ-301.
160. Проектные критерии для "Интегрированного проекта стабилизации", WBS A01 13000 – Док. 1.4, редакция 4.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.