У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
Количество страниц 266
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні засади стратегічного управління логістичною діяльністю підприємств
1.1 Концепція стратегічного управління підприємствами в умовах конкурентних ринків
1.2 Чинники формування і реалізації корпоративної стратегії підприємств в концепції стратегічного управління
1.3 Ключові компетенції у формуванні стратегії логістичної інтеграції підприємств
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Дослідження передумов та чинників інтеграції логістичних процесів у сфері оброблення деревини та виробництва виробів з неї
2.1. Умови та очікувані наслідки інтеграції підприємств у ланцюгу поставок деревини та виробів з деревини
2.2. Оцінювання перспектив організування ланцюга поставок в лісопромисловому комплексі регіону
2.3. Мотивація інтеграції підприємств лісопромислового комплексу в ланцюгу поставок деревини та виробів з неї
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. Стратегічне планування логістичної діяльності підприємств в інтегрованому ланцюгу поставок деревини та виробів з деревини
3.1. Логістичний аудит в оптимізації ланцюга поставок деревини та виробів з деревини
3.2. Концепція BSC у формуванні нормативної частини стратегічного плану функціонування інтегрованого ланцюга поставок деревини та виробів з деревини
3.3. Логістичний контролінг ланцюга поставок деревини та виробів з деревини
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний стан розвитку світової економіки зумовлює потребу в актуалізації пріоритетів концепції сталого розвитку. Це стосується гармонізації суспільних, господарських та екологічних цілей у стратегічному вимірі щодо узгодження перспективних і поточних завдань, щодо пом’якшення дихотомії локальних і національних чинників, щодо обґрунтованого ранжування стратегічних цілей в умовах обмеженого доступу до ресурсів. Концепція сталого (урівноваженого) розвитку може реалізуватися лише за умови керованості й ефективніше цей розвиток відбувається на засадах активного передбачення, а не реактивного пристосування (адаптації), як це ще переважно спостерігається за умов наростання глобалізації, диверсифікації та спеціалізації виробництв, поглиблення технологічних, постачальницьких, збутових, дослідних зв’язків і відносин, пришвидшення інноваційних процесів, все більшої вичерпуваності природних ресурсів, до яких, зокрема, відносимо деревину.
У контексті досягнення господарських цілей у розвитку сучасних підприємств істотного значення набуває логістична інтеграція, яка уможливлює краще використання засобів через ширший доступ до них та передбачає концентрування зусиль на тих сферах діяльності, в яких підприємства мають ключові компетенції і де можуть користуватися ефектами співпраці. Загалом можна стверджувати про існування вагомих чинників мотивації інтеграційних процесів, зокрема і в середовищі лісопромислового комплексу, з метою забезпечення корисних тенденцій у стратегічному розвитку.
Очевидно, що концепція урівноваженого розвитку в якості стратегічної мети відповідним чином змінює пріоритети господарської діяльності суб’єктів лісопромислового комплексу і, отже, зменшує «свободу» у прийнятті управлінських рішень. Власне через існування таких істотних обмежень щодо впровадження ринкових механізмів у сферу оброблення деревини та виробництва виробів з деревини немає вагомих підстав автоматично переносити існуючі теорії стратегічного управління, викладені у фундаментальних працях відомих іноземних та українських вчених, зокрема таких: І. Ансофф, Д. Бауерсокс, М.М. Бойко, Клосс Д., В.Г. Герасимчук, А. Дайле, Д. Джонсон, Д.Ф. Вуд, Д.Л. Вордлоу, П.Р. Мерфі, М.І. Долішній, П.Ф. Друкер, Ю.Є. Жуков, Г.І. Кіндрацька, Є.В. Крикавський, М. Кристофер, Н.В. Куденко, О.Є. Кузьмін, Ж.-Ж. Ламбен, М.А. Лендєл, М. Мак-Дональд, В.П. Мікловда, Г. Мінцберг, Л.Б. Міротін, О.Б. Мних, Є.М. Палига, М.І. Пітюлич, И.Е. Ташбаев, М.А. Окландер, В.С. Сергеев, А.І. Семененко, І.М. Синякевич, В.В. Смиричинський, А.А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд, Д. Хан, Р. Хэнфілд, Є. Ніколс, Н.І. Чухрай, Г.С. Шевченко на сферу оброблення деревини та виробництва виробів з неї (за особливою порівняно із традиційними господарськими об’єктами ієрархією цілей). Аналогічні проблеми мають місце і при адаптації концепції логістики до інтегрованого функціонування підприємств у ланцюгу поставок, хоч в працях цих авторів достатньо методологічно та методично обґрунтованого матеріалу для впровадження стратегії логістики та прийняття логістичних рішень. Водночас все ще залишаються малодослідженими проблеми формування гармонізованих (узгоджених) цілей та стратегій економічного розвитку при існуванні обмежень інституціонального характеру, що виникають в результаті пріоритезації цілей інших сфер розвитку та природної інтеграції учасників ланцюга поставок. Вимагають, отже, вирішення питання щодо реалізації функцій стратегічного управління в інтегрованих структурах у сфері оброблення деревини та виробництва виробів з неї.
Актуальність вищезазначених проблем функціонування та розвитку підприємств сфери оброблення деревини та виробництва виробів з неї зумовили вибір теми, визначили мету та завдання дослідження.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає науковим напрямам кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»: «Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту» (державний реєстраційний номер 0107U007843) та «Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження (державний реєстраційний номер 0107U007844). Матеріали дисертаційного дослідження використані при розробленні держбюджетних тем Національного університету “Львівська політехніка”: «Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємств» (державний реєстраційний номер 0107U007845) і «Маркетингове і логістичне забезпечення зростання ринкової вартості підприємства» (державний реєстраційний номер 0107U007745).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо реалізації функцій стратегічного планування та організування логістичної діяльності підприємств сфери оброблення деревини та виробництва виробів з деревини.
Для досягнення мети дослідження автором вирішено такі завдання:
- узагальнення сутнісних характеристик концепції стратегічного управління підприємствами та визначення очікуваних наслідків її впровадження у сферу діяльності інтегрованих підприємств;
- обґрунтування значення ключових компетенцій у формуванні конкурентних стратегій та розроблення підходів щодо їхнього набуття інтегрованими підприємствами у ланцюгу поставок;
- адаптація концепції BSC (BSC – англ.: Balanced Scorecard, укр. – система збалансованих показників) для реалізації системи управління логістичною діяльністю інтегрованих підприємств у ланцюгу поставок деревини та виробництва виробів з деревини;
- удосконалення положень щодо здійснення логістичного аудиту ланцюга поставок виробів з деревини;
- обґрунтування методичних положень щодо визначення напрямів стратегічної інтеграції підприємств у сфері оброблення деревини та виробництва виробів з деревини;
- адаптація концепції стратегічного контролінгу до умов функціонування ланцюга поставок.
Об’єкт дослідження: система стратегічного управління логістичною діяльністю підприємств лісопромислового комплексу.
Предмет дослідження: теоретико-методичні та прикладні засади стратегічного планування та організування логістичної діяльності інтегрованих підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини.
Методи дослідження. Під час дослідження застосовувалися такі методи: історичний (для дослідження формування та розвитку лісопромислового комплексу), аналізу, синтезу та порівняння (для виявлення тенденцій і структурних змін у діяльності підприємств лісопромислового комплексу), методи економічного аналізу і моделювання управлінських процесів (для дослідження матеріальних потоків у сфері оброблення деревини), методи концентраційного АВС-аналізу (для виявлення стратегічних клієнтів та стратегічної сортиментної групи товарів), метод системного аналізу (для вертикального та горизонтального узгодження цілей в системі BSC, структурування синергічного ефекту ланцюга поставок), метод експертних оцінок (при розробленні аудиторської анкети у ході дослідження ланцюга поставок), методи економіко-математичного моделювання (для дослідження впливу чинників на рівень логістичних витрат).
Емпіричною та фактологічною базами дослідження слугували наукові результати вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем управління та логістики, нормативні акти органів державного управління, матеріали Міністерства статистики України, статистичні джерела Держкомстату України, Львівського обласного управління статистики; інформаційні матеріали про діяльність підприємств лісопромислового комплексу західного регіону України.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку теоретико-методичних засад здійснення функцій стратегічного планування та організування логістичної діяльності підприємств в ланцюгу поставок деревини та виробів з неї. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому:
вперше:
- обґрунтовано метод формування нормативної частини стратегічного плану функціонування ланцюга поставок деревини та виробів з неї, в основу якого покладено концепцію системи збалансованих показників, що створює можливість отримати синергічний ефект у ланцюгу поставок.
отримали подальший розвиток:
- теоретичні засади стратегічного управління ланцюгом поставок, якими передбачено виявлення складових логістичної зрілості учасників ланцюга поставок та очікуваного синергічного ефекту, використання положень щодо структуризації синергічного ефекту на системну і структурні складові. Така структуризація дозволить формалізувати відносини «причина-наслідок» в ланцюгу поставок з допомогою концепції BSC та ідентифікувати бажаний склад і рівень ключових компетенцій ланцюга поставок;
- підходи щодо набуття ключових компетенцій підприємством за рахунок інтеграції засобів і вмінь в ланцюгу поставок його учасників, відмінність яких порівняно із існуючими, скерованими переважно на оптимізацію власних засобів і вмінь, полягає у домінуванні принципів глобальної оптимізації витрат, часу, створення вартості для споживача.;
- положення щодо здійснення логістичного аудиту ланцюга поставок деревини та виробів з неї, у які входять адаптовані до умов деревообробної галузі уніфіковані документи щодо розроблення етапів і завдань логістичного аудиту, змісту відповідної аудиторської анкети як інструменту отримання актуальної інформації та алгоритму здійснення узагальнюючої оцінки реального стану логістичної діяльності в ланцюгу поставок.
удосконалено:
- положення щодо обґрунтування напрямів доцільності організування ланцюгів поставок у лісопромисловому комплексі регіону, які передбачають виокремлення найістотніших з позицій вагомості споживачів та асортиментних позицій, врахування їхнього потенціалу розвитку і що дає змогу раціоналізувати логістичні потоки шляхом консолідації в параметрах кількості, простору і часу;
- концепцію логістичного контролінгу ланцюга поставок як основу системи управління інтегрованими підприємствами лісопромислового комплексу, яка, на відміну від традиційного розуміння контролінгу, що ґрунтується лише на створенні центрів відповідальності за витрати та прибуток, передбачає також структурну побудову за принципами моделі BSC.
Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність результатів дослідження полягає у розробленні методичних положень щодо прийняття обґрунтованих стратегічних рішень у сфері логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з неї. Особливе значення становлять рекомендації щодо визначення групи стратегічних клієнтів та стратегічної групи сортименту деревини, прийняття стратегічних логістичних рішень в організації ланцюга поставок, виконання інтегрованих управлінських функцій (планування, організування тощо) на стратегічному рівні.
Результати дослідження використано у діяльності підприємств лісопромислового комплексу Львівської і Рівненської областей: Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (Акт про впровадження № 04/881 від 25.12.2007р.), Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (довідка про впровадження № 01-243 від 19.02.2008р), ДП «Рівненський лісгосп» (довідка про впровадження №36 від 08.02.2008р.), ДП «Клеванський лісгосп» (довідка про впровадження №133 від 19.02.2008р.)
Теоретичні результати дослідження використано у навчальному процесі під час проведення занять з дисциплін спеціальності «Логістика» у Національному університеті «Львівська політехніка» (довідка - № 68-14-740 від 12.02.2008р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, викладені у роботі, отримано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом власних досліджень.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження було розглянуто та схвалено на таких всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях: “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 2002р., 2004р., 2006р.), “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (Донецьк, 2003р.), „Маркетингові дослідження в Україні” (Ялта, 2004р.), „Сталий розвиток міст. Міські і регіональні проблеми транспортних систем і логістики” (Харків, 2004р.), „Інформаційні технології в забезпеченні економічної безпеки держави” (Київ – Біла Церква, 2005р.), “Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні” (Харків, 2005р.), „Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища (Київ, 2005р.), “Громадсько-державний механізм прискорення розвитку підприємництва (регіональний аспект)” (Дніпропетровськ, 2006р.), “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (Львів, 2006р.), Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво (Луцьк, 2006р.), «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (Львів, 2007р.), „Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку” (Березне, 2007р.), на наукових семінарах кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка” (25.05.2004р., 27.05.2005р., 17.05.2006р., 21.05.2007р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 27 наукових праць, з них 13 статей, 14 тез доповідей загальним обсягом 10,4 др. ар., з яких особисто автору належить 7,3 др. ар. У фахових виданнях опубліковано 13 праць, з них 7 одноосібно.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури. Основний текст викладено на 206 сторінках, містить 45 таблиць, 35 рисунків. До основного тексту додаються 12 додатків на 41 сторінці і список використаних джерел, що містить 194 назви.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. Навч.посібник. – Львів: Бескид, 2003. – 152с.
2. Амоша О.І. Ресурси розвитку підприємств перехідної економіки / О.І. Амоша // Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях: Тез. докл. и сообщ. Всеукраинской науч. – практ. конф. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: И.П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2004. – С. 4-6.
3. Андронов В.В. Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях / В.В. Андронов; науч. ред. В.С. Балабанов; Рос. акад. Предпринимательства. – М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2003. – 479 с.
4. Антонов Г.Д. Предпосылки интеграции и эволюция интеграционных структур в России / Антонов Г.Д., Иванова О.П. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №5. – С. 16 – 28.
5. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; [Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко]. - М.: Экономика, 1989. – 519с.
6. Багриновский К.А. Математические методы в экономике и планировании народного хазяйства / К.А. Багриновский, И.И. Маловечко. М.: Изд. Ун-та Дружбы народов, 1990. – 405 с.
7. Бауерсокс Доналд Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауерсокс, Клосс Дейвид Дж. [Пер.с англ.] – М. : «Олимп-Бизнес», 2001. – 654 с.
8. Бесєдін І.В. Мережева організація економічної інформації в управлінських структурах // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.02.03 / Харківський національний університет. – Х., 2002. – 17с.
9. Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк – К.: “Ника-Центр”, 2000. – 656 с.
10. Благун І. Модель системи управління виробничими зв’язками у лісопромисловому комплексі / І. Благун // Лісовий і мисливський журнал. – 1999. – № 4. – С. 27- 91.
11. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г. Дж Болт. М.: Экономика, 1991. – 456 с.
12. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.
13. Бутинець Ф.Ф. Аудит. / Ф.Ф. Бутинець. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с.
14. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 448 с.
15. Василенко В.А. Стратегічне управління / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
16. Вільковський Є.К. Вантажознавство (вантажі правила перевезень, рухомий склад) / Є.К. Вільковський, І.І. Кельман, О.О. Бакуліч. Підручник. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Львів: «Інтелект-Захід», 2007. – 496 с.
17. Владимирова И.Г. Компании будущего: организационный аспект / И.Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 2. – С. 26-35.
18. Волосецкая А. В отрубе / А. Волосецкая // Бизнес. – 2005. – №3-4. – С. 128-131.
19. Внедрение сбалансированной системы показателей/ Horvath & Partners; [пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс], 2005. – 478 с.
20. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений / Гаджинский А.М. – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: «Маркетинг», 2002. – 408 с.
21. Гетьман О.О. Економічна діагностика / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал: Навч. пос. – К.:, ЦНЛ, 2007. – 307с.
22. Генсірук І. Історія лісництва в Україні / І. Генсірук. // Л.: Світ, 1990. – 319 с.
23. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством / В.Г. Герасимчук. Графічне моделювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 457с.
24. Голячук Н.В. Інформаційне забезпечення управління підприємствами лісогосподарського комплексу / Голячук Н.В. // Дис. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук за спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – К., 2004. – 203 с.
25. Голоцван Л. Логистический аудит: лечение начинается с діагностики / Голоцван Л. // Дистрибуция и логистика. – № 4.– 2006. – С. 10-14.
26. Григорак М.Ю. Логістика як фактор підвищення авіаційного сервісу та ступеня задоволеності авіаційної клієнтури / Григорак М.Ю. О.В. Карпунь // 4 Міжнародна наук-практ. конф. – К., 2002. – с. 101-109.
27. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. Монографія. – Харків: ХДЕУ, 2003. – 324 с.
28. Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле: Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 2001. –311 с.
29. Данилюк М.О. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами / М.О Данилюк., В.Р. Лещій. Наукове видання. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002. – 248 с.
30. Дихтль Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, Х. Хершген. М.: Высшая школа, 1995– 207 с.
31. Джонсон Д. Современная логистика / Джонсон Д., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи–мл П.Р., 7–е узд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с.
32. Довгий С.А. Новые технологии в телекоммуникации: Выбор технологической архитектуры / Довгий С.А. – К.: Укртелеком, 2001. – С. 11-15.
33. Долішній М.І. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України / Долішній М.І. // Регіональна економіка. – № 2. – 2005. – С. 7-15.
34. Дороніна М.С. Проблеми створення методології управління потоковими процесами підприємства / М.С. Дороніна // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. – “Логістика”. – 2001. – № 416. – С. 43-48.
35. Друкер П. Як забезпечити успіх в бізнесі: новаторство і підприємництво / Друкер П. – К.: Україна, 1994. – 319 с.
36. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / П.Ф Друкер. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 240 с.
37. Дяченко Я. Регулювання розвитку лісового комплексу країни / Я. Дяченко // Розбудова держави. – 2000. – № 16. – С. 98-103.
38. Економіка виробничого підприємства. Навч. посібник. / Й.М. Петврович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М. Петровича. – 3-є видання, випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405 с.
39. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1, Т.2, Т.3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000.
40. Жуков Ю.Є. Інтегроване управління групами підприємств / Ю.Є. Жуков // Дис. на здобуття наук. ст. канд. екон. наук за спец. 08.06.01 –Х., 2006. – 209 с.
41. Загвойська Л.Д. Економіко–математичні моделі у виробничому менеджменті деревообробних підприємств / Л.Д. Загвойська // Дис. на здобуття наук. ст. канд. екон. наук за спец. 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання. Л., 2003. – 213 с.
42. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г.Загородній, Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО; Львів: Вид-во Львів. Банк. Ін-ту НБУ. – 566 с.
43. Захаров А. Логистика товародвижения / А.Захаров //РИКС. – 2002.– № 4.– С.23–31.
44. Кальченко А.Г. Логістика / А.Г. Кальченко: Підручник.– К.: КНЕУ, 2003.–284 с.
45. Карий О.І. Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві / О.І. Карий // Дис. на здобуття наук. ст. канд. екон. наук за спец. 08.06.01. – Л., 2005. – 189с.
46. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф [Пер с англ.; Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписнов]. - М.: Экономика, 1991. — 239 с
47. Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм / Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К., 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.
48. Козак В. До обґрунтування по поєднання сучасних маркетингових та логістичних систем / В. Козак, О. Радецька // Економіст. ― 2003. ― № 12 (грудень). ― С. 51―53.
49. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту / Г.І. Кіндрацька. Навчальний посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.
50. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент/ Г.І. Кіндрацька. Навчальний посібник. – К: Знання, 2006.– 366 с.
51. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с.
52. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279с.
53. Коробейников О.Л. Стратегическое поведение: от разработки до реализации / О.Л. Коробейников, В.Ю. Колесов, А.А. Трифилова // Ме¬неджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 3. – С. 88– 129.
54. Костоглодов Д.Д. Распределительная логистика / Д.Д. Костоглодов, Л.М. Харисова. –М.: Экспертное бюро, 1997. – 127 с.
55. Костюк О.С. Стратегічне управління підприємствами в структурі лісопромислового комплексу / О.С. Костюк // НУ "Львівська політехніка" Зб. наук. праць : “Логістика” № 526. – Львів, 2005. – С. 335 – 343.
56. Костюк О.С. Концепція інтегрованого ланцюга поставок в лісопромисловому комплексі / О.С. Костюк // Наук.-практ. журнал „Регіональна економіка”. – 2005 – № 2(36). – С. 271-279.
57. Костюк О.С. Логістичний контролінг в системі управління підприємством / Костюк О.С. // Зб. наук. праць : Вісник НУ "Львівська політехніка" “Логістика”. – № 499. –Львів, 2004. – С. 65 – 72.
58. Костюк О.С. Конкурентні стратегії підприємства в маркетинговій і логістичній інтерпретації / О.С. Костюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Наук. журнал № 3, липень-вересень 2005. – С.152-162.
59. Костюк О.С. Логістичний аудит в оптимізації ланцюга поставок. / О.С. Костюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізм управління ефективністю інновацій у регіоні.(Зб. наук. праць) //НАН України, ІРД. – 2005. – Вип.1 (LI). – С .276-285.
60. Костюк О.С. Стратегічне управління ланцюгом поставок / О.С. Костюк // Зб. наук. праць : Вісник НУ "Львівська політехніка" “Логістика”. – № 552. – Львів, 2006. – С. 46 – 56.
61. Костюк О.С. Логістичний оператор чи інтегратор? / О.С. Костюк, Є.В. Крикавський // Матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. „Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища. – Київ, 2005. – С.135-142.
62. Костюк О.С. Логістичне управління запасами / Є.В. Крикавський, О.С. Костюк, О.В. Пастухова // Вісник НУ "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, Зб. наук. праць : №494. – Львів, 2004. –С. 316-324.
63. Костюк О.С. Вплив глобалізації на конкурентоспроможність лісопромислового комплексу (ЛПК) України / О.С. Костюк // Тези доповідей 6 Міжнародної наук.-практ. конф. “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 9-11 листопада 2006р.): в-во НУ "Львівська політехніка", 2006. – С.159 – 162.
64. Костюк О.С. Інноваційні рішення в ланцюгу поставок / О.Б. Мних, О.С Костюк // Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (11 – 13 травня 2006р.). – Львів, в-во НУ "Львівська політехніка", 2006. – С. 361 – 363.
65. Крикавський Євген Логістика. Для економістів : Підручник / Євген Крикавський. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 448 с.
66. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. Крикавський. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2004. – 416 с.
67. Крикавський Є.В. Економічні аспекти лісової політики в концепції сталого розвитку / Є.В. Крикавський, О.С. Костюк // Тези доповідей наук.-практ. конф. „Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку”. – Березне, 2007. – С. 29 – 30.
68. Крикавський Є.В. Концепція оптимізації логістичних систем / Є.В. Крикавський, О.С. Костюк, О.В. Пастухова // Матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. (25 – 28 травня 2004р.) „Маркетингові дослідження в Україні” м. Ялта: в-во КТНЕУ, 2004. – С.217-218.
69. Костюк О.С. Громадсько-приватний механізм у реалізації інвестицій / Є.В. Крикавський, О.С. Костюк // Громадсько-державний механізм прискорення розвитку підприємництва (регіональний аспект) : Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 15 березня 2006 р. – Дніпропетровськ, ДУЕП, 2006. – С. 8.
70. Крикавський Є.В Адаптація концепції BSC до функціонування ланцюга поставок / Є.В. Крикавський, О.С. Костюк // Зб. наук. праць : Луцький державний технічний у-тет. Випуск 3(10) – Ч.3. Редкол.: відп. ред.. д.е.н.., проф.. Герасимчук З.В. – Луцьк, 2006. – С. 154 – 162.
71. Крикавський Євген. Логістичне управління. Підручник. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 684 с.
72. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Под общ. ред. В.С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.
73. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми / Куденко Н.В: Монографія – К.: КНЕУ, 2002. – 245с.
74. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент / О.Є. Кузьмін. – Львів: „Центр Європи”, 1995.- 176с.
75. Кузьмін О.Є. Процес управління організацією / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2001. – № 5-6 (18-19). – С. 22-24.
76. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.: Навчальний посібник. – 2-е вид. доп. і перероб. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2003. – 352 с.
77. Кузьмін О.Є. Японський менеджмент: характерні особливості, інформаційне забезпечення та можливості застосування на українських підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Науково-технічна інформація. Наук-практ. журнал. – 2001. - №3. – С. 14-22.
78. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская инициатива / Ж.-Ж. Ламбен: Пер. С фр. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.
79. Логистика: Учеб. пособие /под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 327 с.
80. Майкл Р. Управление снабжением и запасами. Логистика / Майкл Р., Линдере, Харолльд Е. Фирон.: Пер. с англ. СПб.,: ООО “Издательство Полигон”, 1999. – 768 с.
81. Мікловда В.В. Зарубіжний досвід регулювання мікробізнесу та можливість його використання в Україні / Мікловда В.В., Пітюлич М.М. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія “Економіка”. – Вип. 15. – Ужгород, 2005. – С. 22-26.
82. Малышева Л. Контроллинг на предприятии / Л. Малышева // Открытые системы. – 2000. – № 01 – 02. – С. 26 – 32.
83. Мате Э. Логистика / Э. Мате, Д. Тиксье Пер с франц. Под ред. Н.В. Куприенко. СПб.: Издатеський Дом «Нева»; М.: «ЛОМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 128 с.
84. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон , М. Альберт, Хедоури Ф.: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
85. Мікловда В.П. Етноменшини Закарпаття в умовах ринкової трансформації / В.П. Мікловда, М.А. Лендєл, М.І Пітюлич та ін. Монографія. ЗРЦСЕГД НАН України. – Ужгород, 2006. – 96 с.
86. Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсии по дебрям стратегий менеджмента / Минцберг Г., Альстренд Б., Лемел Дж. – СПб.: ПИТЕР, 2000. – 231 с.
87. Миротин Л.Б. Системный анализ в логистике / Л.Б. Миротин, Ы.Э.Ташбаев: Учебник. – М.: Экзамен, 2002. – 480 с.
88. Миротин Л.Б. Логистика интегрированных цепочек поставок / Л.Б. Миротин А.Г Некрасов: Учебник. – М.: Издательство "Экзаменн", 2003. – 256 с.
89. Міщенко А.П. Стратегічне управління / А.П Міщенко: Навч. посіб. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 336с.
90. Модели и методы теории логистики / Под ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2003. – 176с
91. Мних О.Б. Зовнішньоекономічна діяльність і конкурентна політика підприємств у контексті розвитку євромаркетингу / О.Б. Мних // Збірник матеріалів на пошану д.е.н. С. Злупка “Дух, наука, думка, воля”, Львів, 2001, – С. 284-290.
92. Мних О.Б. Формування товарного портфелю підприємства в контексті стратегічного регіонального розвитку / О.Б. Мних // Матер. наук.-практ. конф. “Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”, 20-22 червня 2002р.// Вісник Тернопільської Академії народного господарства, 2002. – С. 118-122.
93. Мних О.Б. Формування конкурентної стратегії підприємства на засадах маркетингу і логістики / Мних О.Б., Костюк О.С // Вісник НУ "Львівська політехніка" - "Проблеми економіки і управління” № 533, Львів: в-во НУЛП, 2005. – С 52 – 61.
94. Мних О.Б. Інноваційні рішення в ланцюгу поставок / О.Б. Мних, О.С Костюк // Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (11 – 13 травня 2006р.). – Львів, в-во НУ "Львівська політехніка", 2006. – С. 361 – 363.
95. Мэтьюз Р. Новая матрица, или логика стратегического превосходства / Р. Мэтьюз, А. Агеев, З. Большаков – М.: ОЛМА-ПРЕСС; Институт экономических стратегий, 2003. – 239 с.
96. Назарова Г.В. Організаційні структури управління корпораціями / Г.В. Назарова. Наукове видання. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 408 с.
97. Овчаренко К. Оптимизация BSC: то, о чем все хотели узнать, но боялись спросить / К.Овчаренко // Управление компанией. – 2004. - №10 (41). – С.16-22
98. Окландер М.А. Промислова логістика / М.А.Окландер, О.П Хромов: Навч. пос.–К: Центр навчальної літератури, 2004.–222 с.
99. Окландер М.А. Логістика як інструмент економічної політики суб’єктів господарювання / М.А.Окландер // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 135. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 120 – 125.
100. Основы логистики: Учеб. пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина и В.С. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.
101. Палига Є.М. Дієвість ринкових перетворень в корпоративних об'єднаннях промислового типу / Є.М. Палига // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. (Щорічник наукових праць). Випуск XXIII.– Львів: ІРД НАН України, 2001. – С. 229–236.
102. Прокопов И.Е. Програмное обеспечение для управления цепью поставок / И.Е. Прокопов // Дистрибуция и логистика. – 2005. – №10. – С. 14.
103. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент / Н.Ю. Подольчак: Навч.-метод. посібник.- Л.: Видавництво НУ «ЛП» , 2006. – 224с.
104. Пономарьова Ю.В. Логістика / Ю.В. Пономарьова: Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2003.–192 с.
105. Промышленная логистика. Логистическо-ориентированное управление организационно–экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / И.Н. Омельченко, А.А. Колобов, А.Ю. Ермаков, А.В.Киреев. Под ред. А.А. Колобова. – М.: Изд–во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997. – 204 с.
106. Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством / В.С. Пономаренко. – Х.: Основа, 1999. – 620 с.
107. Попков М.Ю. Лісокористування в Україні. Лісозабезпеченість / Попков М.Ю., Савущик М.П.// Лісовий журнал. – 1993. - № 1. – С. 2-4.
108. Попов С.А. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации» / С.А. Попов. Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 344 с.
109. Портер М. Стратегія конкуренції / М.Портер, Е. Майкл: Пер., з англ.; А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
110. Портер М.Е. Конкуренция / М.Е. Портер: Учебное пособие. /Пер.с англ. под ред. Я.В.Заблоцкого. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 495с.
111. Проект Концепції реформування та розвитку лісового господарства України // Деревообробник – №18. – (132). – 2005.
112. Пушкар О.І. Оцінка надійності спільної діяльності групи підприємств в умовах невизначеності та ризику / О.І. Пушкар, Ю.Є. Жуков // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні". – К.: КНТЕУ, 2005. – С. 218 – 221.
113. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі / К.І. Редченко Навч пос. Видання ІІ доповнене. – Л.: "Новий світ – 2000", 2003. – 272с.
114. Риккио Э.Р. Логистический аудит как инструмент реализации стратеги / Э.Р. Риккио // «Дистрибуция и логистика».– № 3. – 2004. – С.9 – 12.
115. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь / А.Н. Родников. – М.: Экономика, 1995. – С. 118.
116. Саганюк М.П. Підсумки роботи підприємств деревообробної та меблевої промисловості України за 2004 рік / М.П. Саганюк // Світ меблів і деревини. – 2005. –№ 1. – С. 5 – 6.
117. Семененко А.И. Логистика. Словарь и библиография / А.И Семененко: Справочное пособие. – СПб.: Изд. ГУЭФ, 1999. – С. 43.
118. Семь нот менеджмента. – Издание третье, дополненное. – М.: ЗАО "Журнал Эксперт", 1998. – 424 с.
119. Сергеев В.И. Глобальные логистические системы / В.И. Сергеев – СПб: Питер, 2003. – 448 с.
120. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. Львів: Світ, 1996. – 181 с.
121. Смиричинський В.В. Застосування логістичних підходів в процесі кооперації підприємств агропостачсервісу з матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва / В.В. Смиричинський // Таврійський науковий вісник. Зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон: Айлант, 2007. - №76. – С. 78 – 85.
122. Стадницький Ю. Державне регулювання територіальної організації виробництва / Стадницький Ю., Загородній А., Товкан О. // Регіональна економіка. – 2001. - №3. – С. 138- 151.
123. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор та інші; За наук. ред. Р.В. Фещура. – 2-е вид. оновлене і доповнене. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с.
124. Статистичний щорічник за 2005р. Під редакцією Держкомстату України. – Київ, 2006. – 675с.
125. Статистичний щорічник Львівської області за 2006 рік / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2007.Ч 1 – 392 с.
126. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України. – К.: Видавництво “Консультант”, 2003. – 664 с.
127. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет статистики України. – К.: “Техніка”, 2004. – 664 с
128. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України. – К.: “Техніка”, 2007. – 646 с.
129. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки “Шляхом Європейської інтеграцівї” / авт. кол. А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. – К.: ІВЦ Держукомстандарту України, 2004. – 416 с.
130. Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бізнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
131. Сучасні концепції менеджменту: Навч. посібник / За ред. Л.І. Федулової. – К.: ЦУЛ, 2007. – 536с.
132. Тарасов В.Б. Методология инжиниринга стратегических решений при организационном проектировании сетевых предприятий / Тарасов В.Б., Константинов А.В. // Программные продукты и системы. – 2002. – №4. – С. 2-7.
133. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
134. Транспортная логистика: Учебное пособие для специальностей «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и «Экономика автомобильного транспорта» автотранспортных узлов/МГАДИ (ТУ) Л.Б. Миротин, Б.П. Безель, Т.О. Сулейменов, К.О. Мадалиев и др. Под ред. Миротина Л.Б. – М., 1996. – 211 с
135. Тяпухин А. Потоки логистические и нелогистические / А. Тяпухин // РИКС. – 2004.– № 1.– С. 15–21.
136. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в би знесе / М. Хаммер, Дж. Чампи – СПб, 2000. – 348 с.
137. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан: Пер. с нем./ Под ред. И с предисл. А.А. Турчана, Л.Г. Геловича, М.А. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800с.
138. Хэнфилд Р. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р. Хэнфилд Э. Николс: Пер. с англ.. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 416 с.
139. Чернега О.Б. Стратегические альянсы предприятий: формы, эволюция, перспективы: Монография/ О.Б. Чернега. О.В. Озарина. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2005. – 221с.
140. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики. Монографія / Н. Чухрай, О. Гірна. – Львів: Видавництво “Інтелект-Захід”, 2007. – 232с.
141. Шевченко Г.С. Планування діяльності на деревообробних підприємствах / Г.С. Шевченко, В.О. Варениця, В.К Данилова, В.К. Луцевич, М.М. Якуба. Навч. посіб. – Львів: Український державний лісотехнічний університет, 2001. – 307 с.
142. Шершньова 3.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління / 3.Є. Шершньова, С.В. Оборська: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
143. Эджай К. Рыночная ориентация: научные предположения и практическое применение в менеджменте / Эджай Коли, Берднар Яворски // Классика маркетинга [Состав. Энис Б.М., Кокс К.Т], Москва. – СПб: Питер, 2002. – 752 с.
144. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю.П. Яковлєв – К.: ЦНЛ, 2006. – 318 с.
145. Abernati. Patterns of Industrial innovations / Abernati, William J. // Technology Review 80, June/july 1978. – pp.41-47.
146. Allaire Y., Firsirotu E.M. Myślenie strategiczne. / Y. Allaire, E.M Firsirotu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000. – pp.78-79.
147. Badaracco J.L. The Knowledge Link / J.L. Badaracco, Boston, Mass. Harvard Business School Press, 1991. –348 s.
148. Bauknight D.N., Miller J.R.: Fourth Party Logistics™: The Evolution of Supply Chain Outsourcing / D.N. Bauknight, J.R. Miller // CALM Supply Chain & Logistics Journal, Summer 1999. – pp.21-25.
149. Baumstead J. From 4 PL to Manager Supply-Chain Operations / J. Baumstead, K. Cannons // “Focus”. – May. – 2002. – pp.15-25.
150. Blaik P. Logistyka / P. Blaik. PWE, Warszawa, 1999. – 244 s.
151. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii / M. Bratnicki. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 2000. – 417 s.
152. Camp R. Benchmarking: The Research For Industry Best Practices That Lead to Superior Performance / Robert Camp, ASQC Quality Press, 1989. – 344 s.
153. Chandler A.D. Strategy and structure / A. D Chandler – Cambridge: chapters in the history of the industrial enterprise: MIT Press, 1962. – 463p.
154. Christopher M. Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży / M. Christopher. – Kraków: Wydaw. PSB, 1998. – 273 s.
155. Cooper M.C. Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics / M.C. Cooper, D.M. Lambert, J.D. Pagh, The International Journal of Logistics Management, – 1997. – No 1. – pp.31-37.
156. Coyle J. Zarządzanie logistyczne / J. Coyle, E. Bardi, C. Langley. – Warszawa: PWE, 2002. – 734 s.
157. Czeselski M. Llogistyka w strategiach firm / M. Czeselski. – Warszawa-Poznań PWN, 1999. – 354 s.
158. Daszkowska M. Marketing partnerski jako przesłanka budowy konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego / M. Daszkowska. Edukacja menedżerska w nowej gospodarce. Zarządzanie organizacją, Cetniewo 2001. – 246 s.
159. Domaradzki A. Jak dobrze zmierzyć łańcuch / A. Domaradzki, A. Szczeblewska // Eurologistics. – № 1. – 2005. – s. 48-50.
160. Drucker P.E. Zarządzanie w XXI wieku / P.E. Drucker. Wydawnictwo Muza SA, Warszawa, 2000. – 423 s.
161. Flaig. L.S., Integrative Masnufacturing / L.S. Flaig., Homewood, Illinois, 1993. – 123 s.
162. Gawron P. Logistyczny 4PL+ / P. Gawron // Logistyka a Jakość. – 2005. – №4. – s. 20-21.
163. Gierszewska G. Zarządzanie strategiczne. / Gierszewska G. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa. 2000. – 325 s.
164. Gołęmbska E. Kompendium wiedzy o logistyce / E. Gołęmbska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań, 2001. – 404 s.
165. Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996. / 78. Gray D.H.: Uses and Misuse of Strategie Planning. Harvard Business Review, January-February, 1986. – s. 63-71.
166. Hamel G. Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości / G. Hamel, C.K. Prahalad. Business Press, Warszawa, 1999. – 207 s.
167. Jaruga. Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego / Jaruga // Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie. 2000. – № 1. – s. 33-39.
168. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard / R.S. Kaplan and D.P. Norton. Harvard Business School Press, 1996. – 326 s.
169. Kay J. Podstawy sukcesu inny / J. Kay. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996. – 126 s.
170. Kępiński M. Reguly konkurencji a porozumienia kooperacyjne / M. Kępiński, A. Nowińska, Urząd Antymonopolowy. Warszawa, 1995. – s. 162.
171. Kisperska-Moroń D. Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 1999. – s. 117.
172. Kizyn M. Lańcuchy dostaw jako forma obrotu towarowego we współczesnej gospodarce rynkowej (cz2) / M. Kizyn // Logistyka. – nr 4. 2003. – s. 23-31.
173. Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, technika od A do Z. Wydawnictwo Szkoły Biznesu, Kraków, 1998. –657 s.
174. Kompedium wiedzy o logistyce/ Pod redakcją Elżbiety Gołembskiej. – Warszawa, Poznań: Wydawnicztwo Naukowe PWN, 1999. – 315 s.
175. Koźmiński A. Zarządzanie międzynarodowe / A. Koźmiński. Konkurencja w klasie światowej. PWE – Warszawa 1999. –358 s.
176. Logistyka dystrybucji: Praca zbiorowa pod redakcią Krzysztofa Rutrowskiego. – Warszawa: Difin, 2001. – 323 s.
177. Maternowska M. Kooperacja przedsiębiorstw w lańcuchu dostaw – aliance strategiczne / M. Maternowska // Logistyka. – nr 6. – 2003. – s. 17-27.
178. Mintzberg H. The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education / H. Mintzberg. Harlow, 2003. – 214 s.
179. Rutkowski K. Zintegrowany lancuch dostaw / K. Rutkowski. SGH, Warzawa, 1999. – 263 s.
180. Sadza P. Wpływ technologii informatycznych na strategie konkurencji przedsiębiorstw / Sadza P. Trans — Wspólna Europa —Przedsiębiorstwo wobec globalizacji. SGH Warszawa, 2001. – 352 s
181. Schary Р.В.. Zarządzanie globalnym lańcuchem podaży / Р.В. Schary, Т. Skijǿtt–Larsen. – Warszawa, PWN, 2002. – 320 s.
182. Śmid W. Leksykon menedżera / W. Śmid. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000. – 147 s.
183. Sobkovjak A. Audyt logistyczny – zbadny luksus czy konieczność / A. Sobkovjak // Logistyka a jakość. – nr 6/2004 – s. 15-23.
184. Sobkowiak A. Operator logistyczny czy integrator / A. Sobkowiak // Logistyka a Jakość. –2005, – №4 – s. 6-12.
185. Stock R. James, Lambert M. Douglas, Strategic Logistics Management, McGraw-Hill, Irwin, 2001. – 287 s.
186. Stolzle W. Audyt logistyczny – instrument oceny partnerów w lańcuchach dostaw/ W. Stolzle część 1 i 2. // Logistyka. – № 3 – 2000. – s. 28-32.
187. Strategor. Zarządzanie firmą-strategie,struktury, decyzje, toźsamość, PWE, Warszawa, 1999–241 s.
188. Terminology in Logistics, ANNEX Dictionary, European Logistics Association, 1994. – 723 s.
189. Tubielewicz A. Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym / A.Tubielewicz. Wydawnictwa Nauk-Techn, Warszawa, 2004 – 266 s.
190. Twaróg J. Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym / J.Twaróg // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. –№ 4. –2002. –s. 25-28.
191. Walleck A.S. Benchmarking World Class Performance / A.S. Walleck et al. The McKinsey Quarterly. № 1, 1991. – s. 13-21.
192. Wesołowski S. Międzynarodowe tendencje i wyniki redukcji kosztów logistycznych / S. Wesołowski // Gospodarka Materialowa i Logistyka. – 1996. –№ 7-8. – s. 32-37.
193. Wojtkowiak R/ Adaptacja łańcucha dostaw do aktualnych potzreb s możliwości klienta oraz przedsiębiorstwa” \ R.Wojtkowiak, M. Nowicki, Międzynarodowa Konferencja LOGISTICS 2002, Poznań. – s. 42-49.
194. UNECE/FAO Forest Products Annual Review 2002-2004, UNECE, Geneva 2005; http://www.hawkinswright.com/glossary_and_terms; http://www.paperloop.com/grade. watch/woodpulp/background.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.