У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Шляхи підвищення значення маркетингово діяльності ресторанного господарства
Количество страниц 104
ВУЗ МГИУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21692.doc 
Содержание Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової діяльності ресторанного закладу 6
1.1. Маркетинг як ринкова концепція діяльності 6
1.2. Стратегичні засади маркетингової діяльності 16
Висновки за розділом 1 28
Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності ресторану "Сталь" 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 34
2.3. Аналіз управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 48
Висновки за розділом 2 60
Розділ 3. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю ресторану "Сталь" 62
3.1. Розробка комплексної системи управління маркетингом 62
3.2. Формування стратегії маркетингової діяльності 72
3.3. Економічна оцінка заходів з вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю 83
Висновки 86
Список використаної літератури 90
Додатки 96
Вступ

Актуальність теми. Сутність маркетингової діяльності складається з того, щоб отримати певний досвід, який представляє собою виключну цінність для нашої цільової аудиторії, і зв’язані цієї аудиторії з нашими співробітниками.
У даній роботі зроблена спроба проаналізувати основні напрямки діяльності підприємства в області маркетингу в сучасних умовах конкурентної боротьби. Практична необхідність такого роду досліджень свідчить про актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми магістерської роботи.
Мета й завдання дослідження. Основною метою магістерської роботи є розробка рекомендацій з удосконалення проведення маркетингових заходів щодо збільшення обсягу продажу продукції.
Поставлена мета обумовила необхідність рішення ряду взаємозалежних завдань:
• розкрити сутність і зміст маркетингової системи підприємства;
• виявити мотиваційний механізм здійснення маркетингових заходів на підприємстві;
• вивчити й виявити особливості маркетингового плану ресторану;
• виробити практичні рекомендації з удосконалювання й підвищення ефективності діяльності маркетингу підприємства;
Предмет дослідження. Предметом дослідження виступає маркетингова діяльність ресторану «Сталь». Підприємство, на прикладі якого виконана магістерська робота – ресторан «Сталь», розташований в Луганській області, м. Алчевськ, вул.
Об'єкт дослідження. Об’єктом дослідження виступає підприємство ресторанного господарства -– ресторан «Сталь».
Джерела інформації. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема: Литвиненко Я.В. «Маркетингова цінова політика». К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008.- 244 стор.; Г. Армстронг, Ф. Котлер «Маркетинг», п’яте видання. М.,С.-П.,К.: «Діалектика», 2007. – 608 стор.; Патті Д.Шок, Джон Т. Боуен, Джон М.Стефанеллі «Маркетинг у ресторанному бізнесі».М.: ЗАТ «Видавницький дім «Ресторанні відомості», 2005. – 240 стор.
Інформаційну базу дослідження склали : теоретична і практична інформація; статистичні данні, опубліковані у періодичних виданнях, мережі інтернет.
У ході дослідження використалися загальнонаукові методи: спостереження, аналіз навколишнього середовища.
Практична значимість дослідження спостерігається в тому, що в роботі зроблена спроба розкрити деякі аспекти розробки ефективної маркетингової діяльності ресторанного підприємства.
Методи дослідження. При підготовці магістерської роботи використано ряд загальнонаукових методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку методів аналізу, синтезу і узагальнення при дослідженні стану та тенденцій розвитку маркетингової діяльності ресторанного господарства в Україні. А також спеціальні методи: методи збору і первинної обробки інформації; методи дослідження, оцінки і узагальнення отриманої інформації; графічний метод для ілюстрації процесів і оформлення результатів аналізу; методи прогнозування під час яких, обґрунтовується актуальність значення маркетингової діяльності у ресторанному господарстві; метод swot – аналізу для виявлення сильних, слабких сторін, можливостей і загроз з метою визначення шляхів підвищення значення маркетингової діяльності в ресторанному господарстві.
Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в підвищенні значення маркетингової діяльності ресторану «Сталь».
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали можуть бути використані при підготовці узагальнених праць з менеджменту готельно-ресторанного бізнесу; при викладанні у вищих навчальних закладах дисциплін «Менеджмент ГРБ».
Узагальнений досвід «проблеми» у ресторані «Сталь» буде корисним як студентам, так і спеціалістам, які безпосередньо працюють у сфері ресторанного бізнесу з метою підвищення значення маркетингової діяльності.
Структура дипломної роботи. Робота складається із вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури, додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дипломної роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета й завдання дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій.
У першому розділі розглядаються теоретичні засади маркетингової діяльності ресторанного закладу, наводиться характеристика маркетингу як ринкової концепції діяльності підприємства та розкривається сутність стратегічних засад маркетингової діяльності.
Список литературы Висновки

Написання дипломної роботи дозвляє зробити наступні висновки.
Вагомим принципом маркетингу є комплексний підхід до ув'язки цілей з ресурсами і можливостями підприємства, вироблення шляхів досягнень цілей, що стає реальним тільки в результаті розробки програм маркетингу по продукту і по господарській організації в цілому. Методи розробки таких програм вимагають орієнтації на максимальне використання потенційних можливостей і резервів виробництва.
У маркетингу одним з важливих принципів є досягнення оптимального поєднання в управлінні фірмою централізованих і децентралізованих початків, постійний пошук нових форм і інструментів для підвищення ефективності виробництва, творчої ініціативи працівників, направленої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.
Маркетингова діяльність повинна забезпечити:
1. Надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динамік конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
2. Створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;
3. Необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.
Ресторан „Сталь” в своїй діяльності використовує різні фінансові ресурси. У структурі пасивів ресторану „Сталь” велику частку займає власний капітал. Він зріс протягом 2009 року на 24,4% за рахунок збільшення кількості акцій акціонерного товариства. Вартість позикових коштів ресторану „Сталь” до складу яких входять кредити банку зменшилася, що свідчить про підвищення незалежності підприємства від позикових коштів.
Коефіцієнт фінансової незалежності у ресторані „Сталь” зріс протягом 2007-2009 років на 13,08% в тому числі в 2009 році на 7,9% за рахунок збільшення частки власного капіталу в фінансових ресурсах підприємства; коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% в тому числі в 2009 році на 7,9% за рахунок зменшення частки позикового капіталу в фінансових ресурсах підприємства; коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився на 39,93%. У 2009 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2009 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн. В 2009 році підприємство повернуло частину довгострокових кредитів, при цьому залучило більше короткострокових. Також важливе місце в структурі позикових коштів ресторану „Сталь” займає кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги. Протягом 2007-2009 років відбулося зростання коефіцієнта маневреності за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. Зростання рівня прибутковості відбулося головним чином за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства.
Ресторан „Сталь” у порівнянні з іншими підприємствами-конкурентами має досить непоганий потенціал розвитку, зокрема дане підприємство вирізняється найкращими результатами у сфері менеджменту, що створює додаткові перспективи. Для випередження головних конкурентів ресторан „Сталь” планує розширити асортимент виробляємої продукції, оновити матеріально-технічну базу виробництва та реалізувати рекламні заходи. Акцентуючи увагу на сильних сторонах на вживаючи заходів щодо ліквідації «вузьких місць» у діяльності ресторану „Сталь” при наявних можливостях та загрозах дасть змогу ефективно функціонувати у мінливому ринковому середовищі.
Результати роботи над третім розділом дипломної роботи дозволяють нам зробити наступні висновки:
1. Узагальнюючою характеристикою ефективності діяльності ресторану «Сталь» по підтримці діяльності та ефективності використання потенціалу підприємства може служити імідж компанії, який вона має серед споживачів на сучасному етапі. Адже імідж ресторану «Сталь» відображає якість та ефективність маркетингової діяльності підприємства, якість товару та послуг підприємства, які пропонуються споживачам, привабливість цін, які формуються в залежності від ефективності здійснення операцій, ефективність процесів управління підприємством та обслуговування клієнтів. Імідж компанії є однією з головних характеристик її конкурентоспроможності. Зважаючи на це, проведемо оцінку іміджу ресторану «Сталь», як інтегральної та узагальнюючої оцінки ефективності її діяльності щодо зміцнення ринкових позицій.
2. Для реалізації стратегічних пріоритетів, визначених у процесі порівняння зміцнення ринкових позицій, дослідженему підприємствові необхідні стратегічні зміни, зокрема організаційної структури управління підприємством; мотивації персоналу; корпоративної культури; ресурсного забезпечення; компетенції; контролю за реалізацією стратегічних змін. Управління ринковими позиціями підприємства повинно носити комплексний характер, орієнтуватися на найбільш повне задоволення запитів і потреб різних категорій споживачів, активно впливати на ринкові процеси з метою попередження й активного реагування на будь-які зміни в конкурентному середовищі. Це обумовлює необхідність впровадження комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу.
Можна підвести підсумок, що ефективність виробничого потенціалу на ресторану «Сталь» знаходиться на належному рівні та залежить від наступних складових:
характеристика виробничо-технологічного процесу;
тривалість обслуговування;
якість виробляємої продукції.
Все це дозволить ресторану «Сталь» підвищити ефективність діяльності підприємства, ефектвно побудувати організацію маркетинговою діяльністю та займати високі конкурентні позиції на ринку ресторанів м.Алчевськ.

Список використаної літератури

1. Конституція України / Верховна Рада України. — К.: Парламентське видавництво, 2007. — 64 с.
2. Закон України "Про власність". — Суми: Видавець Соколик Б.В., 2007. — 26 с.
3. Закон України "Про господарські товариства": за станом 1 серпня 2007 р. / Верховна Рада України. — К.: Парламентське видавництво, 2007. — 39 с.
4. Андибур А.П. Визначення пріоритетів інноваційних стратегій підприємств як передумова ефективного управління // Проблеми науки.- 2006.- № 2.- C.9-16.
5. Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинг.— Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 171 с.
6. Астахова І. Е. Маркетинг. — Х.: Видавництво ХНЕУ, 2006. — 208 с.
7. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 294 с.
8. Бевзенко В. Ф., Баширов И. Х., Лазебник Р. М. Маркетинг и логистика в коммерческо-торговой сфере. — Донецк: Юго-Восток, 2006. — 336 с.
9. Білокобила Є. Ю., Яцківський Л. Ю. Основи маркетингу. — К.: ІНФОРМАВТОДОР, 2006. — 348 с.
10. Білорус Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 1.- C.185-190.
11. Білоус О. Фінансові та грошово-кредитні чинники інвестиційно-інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу // Банківська справа. - 2005.- № 1.- C.74-82.
12. Бонковскі А., Клепка М., Матусяк К. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу. — К., 2005. — 186 с.
13. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 768 с.
14. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. — К.: Знання, 2005. — 304 с.
15. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. — К.: ЦУЛ, 2003. — 395с.
16. Вачевський М. В., Скотний В. Г., Вачевський О. М. Промисловий маркетинг. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 254 с.
17. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Гардарики, 2003. — 292с.
18. Вісящев В. А., Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинговий менеджмент. — Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2005. — 440с.
19. Володькина М. В. Стратегический менеджмент. — К.: Знання-Прес, 2002. — 149с.
20. Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегическое управление. — М.: Омега-Л, 2004. — 472с.
21. Гаркавенко С. С. Маркетинг. — К.: Лібра, 2006. — 717 с.
22. Горєлов Д. О., Горовий Д. А., Сідільова А. О. Маркетинг. — Х. : ХНАДУ, 2007. — 120 c.
23. Гурков И. Б. Стратегический менеджмент организации. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. — 208с.
24. Данилишин Б. М., Любченко О. М. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого ринку. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2006. — 250 с.
25. Дмитриченко Л. И., Химченко А. Н. Малый бизнес в системе предпринимательства. — Донецк: Каштан, 2005. — 180 с.
26. Долгальова О. В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу. — Донецьк: ТОВ "РВК" ПРОМО, 2005. — 376 с.
27. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика. — К.: КНЕУ, 2005. — 392с.
28. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії. — Х.: Консум, 2004. — 208 с.
29. Загірняк Д. М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства. — Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2004. — 191 с.
30. Зелль А. Стратегічне планування підприємства // Журнал європейської економіки.- 2006.- № 2.- C.188-202.
31. Зінченко О. П., Кузнєцова І. С., Ільчук В. П. Регіональна політика підтримки інноваційної діяльності в малому бізнесі. — К.: НДІСЕП, 2005. — 99 с.
32. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект. — Х.: Студцентр, 2005. — 328с.
33. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: основные понятия и принципы. — М.: Университетский гуманитарный лицей, 2001. — 316с.
34. Иванищева А.В. Разработка финансовой стратегии предприятия // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 10.- C.14-21.
35. Иванов А.П., Хрусталев Е.Ю. Метод формирования и оценки конкурентной стратегии компании (финансовый аспект) // Финансовый менеджмент.- 2005.- № 5.- C.3-15.
36. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Финансовая стратегия организации: понятие, содержание и анализ // Финансы и кредит.- 2004.- № 17.- C.8-18.
37. Ілляшенко С. М., Баскакова М. Ю. Маркетингові дослідження. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
38. Кардаш В. Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2006. — 248 с.
39. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. — М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2006. — 943 с.
40. Кошкалда І. В. Маркетингові дослідження. — Х., 2007. — 158 с.
41. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг. – Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 472 с.
42. Крыжный Г. К. Стратегический технологический менеджмент. — Х.: НТУ "ХПИ", 2003. — 447с.
43. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми. — К.: КНЕУ, 2002. — 246 с.
44. Лазур П. Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва. — Л.: Новий Світ, 2006. — 400 с.
45. Лапин А. Стратегическое управление современной организацией // Управление персоналом.- 2006.- № 2.- C.62-72.
46. Ларичева З.М., Стрелкова Л.В. Малый бизнес: проблемы и перспективы его развития // Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 5.- C.38-44.
47. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України.- 2006.- № 3.- C.113-119.
48. Лялин В. Е., Ляшенко В. И., Павлов К. В. Развитие малого предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт. — М.: Экономист, 2006. — 253 с.
49. Ляшенко В. И., Хахулин В. В., Ляшенко С. В. Поддержка субъектов малого предпринимательства в России, Украине и других странах СНГ. — Луганск : Альма-матер, 2005. — 491 с.
50. Макаренко П. М., Миронова Р. М., Макаренко А. П., Васильєва Н. Г. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті. — Д.: ВКФ "Оксамит-Текст", 2003. — 142с.
51. Мачуський В. В., Ієрусалімова І. О. Правове середовище малого бізнесу. — К.: КНЕУ, 2005. — 120 с.
52. Мороз О. М. Теоретичні основи концептуального розвитку регіональної економіки малого та середнього бізнесу. — Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2007. — 299 c.
53. Никологорский Д. О методах государственной поддержки малого и среднего бизнеса // Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 11.- C.72-78.
54. Ньюман Дерек Л., Дейвис Лесли Д. Предпринимательский анализ финансов малого предприятия. — М.: Интернет-трейдинг, 2006. — 417 с.
55. Парсяк В. Н. Маркетинг: від теорії до практики. — К.: Наукова думка, 2007. — 256 с.
56. Патора-Висоцька З., Книш Д. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 208 с.
57. Петруня Ю. Є. Маркетинг. — К.: Знання, 2007. — 325 с.
58. Пілецький В. Т., Мананнікова О. Ю. Маркетинг: теорія, практика, самостійна робота, контроль. — Алчевськ: ДДТУ, 2007. — 388 с.
59. Подрєза С. М. Промисловий маркетинг: визначення сегментів ринку. — К.: НАУ, 2003. — 64 с.
60. Тимонин А. М., Бровко Е. М.. Маркетинговая стратегия промышленных альянсов. — Х.: ИД "ИНЖЕК", 2004. — 160 с.
61. Ткаченко І. С., Мороз О. М. Методологічні засади оцінки розвитку малого та середнього бізнесу регіону. — Вінниця: Теза, 2006. — 204 с.
62. Хейг П. Х., Ник, М. К. Маркетинговые исследования на практике. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. — 306 с.
63. Цигилик І.І., Вінтонів С.І. Економічне обгрунтування діяльності підприємства на основі методів стратегічного управління // Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 8.- C.3-10.
64. Черкашенко В., Маршукова Н., Федотов В. Стратегический менеджмент - искусство или технология? // Банковское дело.- 2005.- № 11.- C.52-60.
65. Шкардун В. Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория, методология, практика. — М.: Дело, 2005. — 375 с.
66. Яковенко В. Б. Менеджмент і маркетинг. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 144 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600
Скачать бесплатно 21692.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.