У нас уже 17884 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В РАМКАХ СПІЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА
Количество страниц 229
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2007
Содержание ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ........................................................................4
ВСТУП.............................................................................................................................9
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА СПІЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА......................................19
1.1. Поняття та правова природа спільної торговельної політики у праві Європейського співтовариства та наукових дослідженнях ...............................19
1.2. Спільний ринок як етап економічної інтеграції Європейського співтовариства.........................................................................................................36
1.3. Договірний механізм спільної торговельної політики ЄС у сфері торгівлі товарами..................................................................................................................54
Розділ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СПІЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА...................................................................................................98
2.1. Правове регулювання антидемпінгових заходів.................................................98
2.2. Правове регулювання компенсаційних заходів.................................................113
2.3. Правове регулювання заходів захисту від протиправної торговельної практики................................................................................................................125
2.4. Правове регулювання спільних заходів щодо імпорту товарів.......................134
2.5. Правове регулювання спільних заходів щодо експорту товарів.....................149
2.6. Спільний митний тариф як особливий інструмент спільної торговельної політики.................................................................................................................161
Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ І УКРАЇНОЮ...............................173
3.1. Договірний механізм співробітництва між ЄС і Україною у сфері торгівлі товарами................................................................................................................173
3.2. Інституційний механізм співробітництва між ЄС і Україною...............................................................................................................185
3.3. Правове регулювання заходів захисту торгівлі між ЄС і Україною...............189
3.4. Перспективи розвитку торговельних відносин між ЄС і Україною: правові аспекти...................................................................................................................194
ВИСНОВКИ................................................................................................................203
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................207

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми цього дисертаційного дослідження зумовлена практичним завданням реалізації стратегічного курсу інтеграції України до Європейського Союзу (Євросоюзу) та необхідністю розроблення пов’язаних з цим теоретичних питань.
Протягом останніх років у Євросоюзі триває поглиблення інтеграційних процесів, що охоплюють сфери економіки, зовнішньої політики, юстиції і внутрішніх справ, осторонь яких наша держава залишатися не може. У 2004 та 2007 рр. до цього інтеграційного об’єднання увійшло дванадцять нових держав–членів. Україна та Євросоюз стали сусідами.
Розширення Європейського Союзу позитивно позначилося на інтенсифікації торгівлі між ним і нашою державою. Сьогодні Євросоюз є основним міжнародним торговельним партнером України. Євросоюз здійснює зовнішньоторговельні відносини через Європейське співтовариство (ЄС), а механізмом побудови цих відносин виступає спільна торговельна політика (СТП). Поглиблення торговельних відносин, що є основою економічних відносин між Співтовариством і Україною, вимагає дослідження спільної торговельної політики ЄС.
Перспективою розвитку подальших відносин між Європейським співтовариством і Україною є укладення нової угоди, що передбачатиме утворення зони вільної торгівлі (ЗВТ) як форми інтеграції між обома партнерами. З огляду на поглиблення торговельних відносин між ЄС і нашою державою, в основі яких лежить торгівля товарами, дослідження застосування Співтовариством заходів торговельного захисту та спільного митного тарифу (СМТ) й укладання ЄС міжнародних угод у сфері торгівлі товарами з третіми країнами дає змогу вивчити та впровадити оптимальні шляхи побудови торговельних відносин між Співтовариством і Україною.
Дослідження міжнародно–правових відносин у сфері торгівлі товарами між Європейським співтовариством і третіми країнами у світлі ведення ЄС спільної торговельної політики, яка враховує практику Світової організації торгівлі (СОТ), є важливим для вітчизняної науки міжнародного права й для міжнародно–правової практики України. Ґрунтовний аналіз і системний розгляд норм права ЄС та СОТ, що регулюють торгівлю, сприятимуть опануванню та ефективному застосуванню цих норм у міжнародно–правовій практиці України.
Стан дослідження проблеми (теоретична основа дисертації). У вітчизняній науці міжнародного права дослідження окремих правових аспектів СТП ЄС можна знайти в працях, що стосуються міжнародних економічних правовідносин, загальних основ права Європейського Союзу і права зовнішніх відносин Євросоюзу. Особливу увагу привертають роботи І. А. Березовської, С. А. Войтовича, О. М. Кочергіної, М. М. Микієвича, З. М. Мозіль, В. І. Муравйова, А. А. Наку, В. Ф. Опришка, Р. А. Петрова, К. В. Смирнової та інших науковців, предметом досліджень яких є правове регулювання міжнародних економічних правовідносин, а також правовідносин між Євросоюзом і третіми країнами загалом та між цим інтеграційним утворенням і Україною зокрема.
Спільна торговельна політика є предметом дослідженнь таких зарубіжних науковців: Дж. А. Бермана, Р. Дж. Гоебла, В. Дж. Давея, Е. М. Фокс; Л. Дюбуї, К. Блюмана; А. Еванса; Д. А. О. Едварда, Р. К. Лейна; Д. Лесока; П. С. Р. Ф. Масіджсена; П. Менгоззі; Н. Мусиса; Н. Нуджента; Дж. Стейнер; К. Х. Черча, Д. Фіннемора; Дж. Шоу та інших учених, які приділяють значну увагу правовій природі, сфері дії, правовим джерелам, предмету та інструментам СТП.
Водночас дослідження згаданих науковців не містять визначення поняття спільної торговельної політики ЄС і понять більшості інструментів останньої. У цих наукових працях також відсутній єдиний підхід до виокремлення та класифікації предмета й інструментів спільної торговельної політики. Не досліджено належним чином питання щодо: обсягу повноважень Співтовариства у сфері СТП та поділу компетенції між ЄС і державами–членами залежно від предмета їхньої торгівлі з третіми країнами; сучасного договірного та захисного механізмів регулювання торгівлі товарами між ЄС і третіми країнами (у тому числі Україною); правових засобів регулювання торгівлі товарами всередині Співтовариства у світлі співвідношення спільного ринку ЄС із внутрішнім ринком та митним союзом.
У вітчизняній науці міжнародного права ця дисертація заповнює згадані прогалини, пов’язані з відсутністю ґрунтовних досліджень з питань спільної торговельної політики ЄС.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Це дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми державотворення України», науково–дослідних тем Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України» (номер державної реєстрації 01БФ048–01) та «Інтеграція України у європейські правові, політичні та економічні системи» (номер державної реєстрації 06БФ048–01), а також науково–дослідної роботи кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин на тему «Інтеграція України у світовий та європейський правовий простір» у сфері дослідження права зовнішніх відносин Європейського Союзу, економічного права Європейського Союзу та правового регулювання відносин між Україною і Євросоюзом.
Ця дисертаційна робота має зв’язок із навчальними та робочо–навчальними програмами таких дисциплін, як «Право зовнішніх зносин Європейського Союзу», «Економічне право Європейського Союзу», «Митне право Європейського співтовариства», «Правове регулювання відносин України з Європейським Союзом», а також може бути використана для розробки навчальної та робочо–навчальної програм дисципліни з правового регулювання торгівлі товарами між ЄС і третіми країнами.
Мета і завдання дослідження. Мета цього дисертаційного дослідження полягає в розкритті поняття, правової природи, сфери дії, договірного механізму, предмета й інструментів спільної торговельної політики Європейського співтовариства, поняття, складових та правових заходів спільного ринку ЄС, а також організаційно–правового механізму та застосування заходів захисту у сфері торгівлі товарами між Співтовариством і Україною в розрізі правового регулювання торгівлі товарами між ЄС і третіми країнами шляхом комплексного вивчення та аналізу норм права ЄС і міжнародного права, що регулюють торгівлю.
Для досягнення зазначеної мети автором поставлено такі завдання:
– проаналізувати норми права Європейського співтовариства й міжнародного права, що стосуються: спільної торговельної політики ЄС, її поняття, правової природи, сфери дії, предмета й інструментів; обсягу повноважень ЄС у сфері СТП; спільного ринку ЄС;
– виокремити та класифікувати предмет та інструменти спільної торговельної політики ЄС;
– розкрити поняття «товар» у праві ЄС;
– визначити поняття «спільна торговельна політика ЄС», «спільний ринок ЄС» і поняття кожного виду заходів СТП;
– визначити складові спільного ринку ЄС та правові заходи, застосовувані всередині цього ринку до торгівлі товарами, у розрізі співвідношення спільного ринку з внутрішнім ринком та митним союзом;
– проаналізувати правову основу та процедуру укладання ЄС міжнародних угод у сфері СТП;
– виокремити та класифікувати міжнародні угоди, що регулюють торгівлю товарами між ЄС і третіми країнами; проаналізувати положення цих угод та виявити їхні особливості;
– визначити особливості застосування захисних інструментів спільної торговельної політики ЄС залежно від виду та країни походження товару, що є предметом торгівлі між Співтовариством і третіми країнами;
– дати характеристику організаційно–правовому механізму співробітництва та застосуванню заходів захисту у сфері торгівлі товарами між ЄС і Україною;
– розробити й надати рекомендації щодо вдосконалення правового врегулювання торговельних відносин між ЄС і Україною.
Об’єктом дисертаційного дослідження є міжнародно–правові відносини у сфері торгівлі товарами між Європейським співтовариством і третіми країнами у світлі ведення ЄС спільної торговельної політики.
Предметом дисертаційного дослідження є норми права ЄС та міжнародного права, що регулюють торгівлю.
Методологічна основа дослідження. У процесі цього дослідження основним виступав діалектичний метод, завдяки якому було здійснено системний аналіз норм права ЄС та міжнародного права, що регулюють торгівлю. Системний підхід дав змогу комплексно дослідити спільну торговельну політику ЄС як єдине ціле, а також розглянути елементи цієї політики як у рамках єдиного цілого, так й індивідуально. Шляхом використання методу аналізу було виокремлено та розглянуто спільну торговельну політику Європейського співтовариства, її предмет та інструменти. Через метод синтезу було розглянуто СТП як єдиний механізм правового забезпечення зовнішньої торгівлі ЄС, властивості якого відображені в предметі та інструментах цієї політики. Шляхом застосування методів наукової дедукції та індукції було досліджено правову природу спільної торговельної політики ЄС, визначено її поняття, а також виокремлено та проаналізовано її предмет та інструменти. Об’єднаний метод подібності і розбіжності допоміг встановити спільні та індивідуальні характеристики інструментів СТП.
З огляду на специфіку теми широко застосовувався порівняльно–правовий метод, що був базовим під час розгляду договірного механізму спільної торговельної політики, а також порівняння норм права ЄС із нормами права СОТ у сфері торгівлі. Історико–правовий метод дав змогу дослідити процес становлення інституту компетенції Європейського співтовариства у сфері СТП. Застосування логіко–семантичного методу уможливило дослідження правових категорій і термінів, застосовуваних у праві ЄС щодо торгівлі. Догматичний метод використовувся в процесі аналізу змісту норм права Європейського співтовариства та міжнародного права у сфері торгівлі.
Методи аналізу та синтезу використовувалися з метою розгляду організаційно–правового механізму співробітництва й застосування заходів захисту у сфері торгівлі товарами між ЄС і Україною, а метод прогнозування дав змогу розробити рекомендації щодо вдосконалення правового врегулювання торговельних відносин між ЄС і Україною.
Зазначені методи використовувалися комплексно з метою максимально можливого розгляду та розкриття об’єкта цього дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. Ця дисертація є першою у вітчизняній науці міжнародного права роботою, у якій ґрунтовно та комплексно досліджено спільну торговельну політику як механізм правового забезпечення зовнішньої торгівлі Європейського співтовариства.
Новизну цього дисертаційного дослідження характеризують його наукові результати, найважливішими з яких є такі:
1. Сформульовано поняття спільної торговельної політики як спільної політики ЄС, що спрямована на врегулювання торгівлі товарами, послугами та комерційними аспектами інтелектуальної власності з третіми країнами шляхом застосування власних інструментів.
2. Доведено, що СТП доповнює митний союз та є механізмом правового забезпечення зовнішньої торгівлі ЄС в умовах вільної конкуренції.
3. Розроблено класифікацію інструментів СТП, які поділено на: міжнародні угоди, що регулюють торгівлю; заходи торговельного захисту; спільний митний тариф.
4. Визначено поняття таких заходів торговельного захисту ЄС, як антидемпінгові заходи, компенсаційні заходи, заходи захисту від протиправної торговельної практики, спільні заходи щодо імпорту товарів, спільні заходи щодо експорту товарів.
5. Розроблено класифікацію міжнародних угод, що регулюють торгівлю товарами між ЄС і третіми країнами, шляхом їх поділу на торговельні угоди, угоди про співробітництво, угоди про партнерство та співробітництво й угоди про асоціацію на основі правової підстави для їх укладання – ст. 133 Договору про заснування Європейського співтовариства (Установчий договір).
6. Встановлено особливості застосування заходів торговельного захисту ЄС у рамках спільної торговельної політики залежно від виду та країни походження товару, що є предметом торгівлі між Співтовариством і третіми країнами.
7. Комплексно проаналізовано договірний механізм співробітництва та застосування заходів захисту у сфері торгівлі товарами між ЄС і Україною.
8. Встановлено та розглянуто чинники, що впливають на розвиток торговельних правовідносин між ЄС і Україною, а саме: розширення Євросоюзу; вступ України до СОТ; визнання за Україною статусу країни з ринковою економікою; створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. При цьому доведено, що перспективою розвитку відносин між ЄС і нашою державою в усіх сферах загалом та у сфері торгівлі зокрема є укладання угоди про зону вільної торгівлі, яка передбачатиме ліквідацію торговельних бар’єрів між Співтовариством і Україною, не забороняючи договірним сторонам ведення власних зовнішніх економічних політик.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації визначено коло правових проблем, пов’язаних із поглибленням торговельного співробітництва між Європейським співтовариством і Україною, а також сформульовано рекомендації, які можуть сприяти, по–перше, вдосконаленню економічних правовідносин загалом і торговельних зокрема між цим об’єднанням і нашою державою, а по–друге – діяльності зовнішньополітичних органів України у відносинах з Євросоюзом.
Результати цієї наукової роботи можуть бути використані в процесі діяльності державних органів України різних рівнів публічної влади, що займаються реалізацією євроінтеграційної політики нашої держави. Зокрема, висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути використані з метою вдосконалення вітчизняного законодавства, яке регулює зовнішньоторговельні відносини, а також з метою проведення міжнародних переговорів та укладання угод, пов’язаних з утворенням інтеграційного об’єднання між Європейським Союзом і Україною. Практична реалізація висновків та рекомендацій сприятиме прискоренню інтеграції нашої держави до Євросоюзу.
Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення та висновки цього дисертаційного дослідження можуть сприяти подальшим теоретичним розробкам у вітчизняній науці міжнародного права теорії та практики торговельного права Європейського співтовариства, зокрема – гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері торгівлі й визначенню ролі та місця Співтовариства у правовому регулюванні торговельних відносин з третіми країнами. Теоретичне значення одержаних результатів полягає також у можливості їх використання науково–дослідними і навчальними установами та організаціями в їхній діяльності. Зокрема, результати цієї наукової роботи можуть бути використані для підготовки та перепідготовки фахівців, які займаються питаннями гармонізації українського законодавства з правом ЄС у сфері торгівлі, для написання й викладання курсів та спецкурсів з торговельного права ЄС для студентів вищих навчальних закладів, а також підручників і навчальних посібників з торговельного права ЄС.
Наукова достовірність результатів дисертації підтверджується проведеним комплексним аналізом норм права ЄС та міжнародного права, що регулюють торгівлю, а також наукових досліджень, які стосуються торговельних правовідносин між ЄС і третіми країнами, у тому числі – Україною.
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Дисертацію виконано та обговорено на кафедрі порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Основні теоретичні положення та висновки цього дисертаційного дослідження дістали відображення у 8 наукових публікаціях автора у фахових виданнях й матеріалах науково–практичних конференцій, використовувалися під час проведення дисертантом семінарських занять з дисциплін «Право зовнішніх зносин Європейського Союзу» та «Економічне право Європейського Союзу» на відділенні міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також виносилися на обговорення на: другій міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченій 190–річчю з дня народження Тараса Шевченка та 170–річчю заснування Київського університету «Шевченківська Весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 13–14 травня 2004 р.); науково–практичній конференції студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів «Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу» (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 25 травня 2004 р.); конференції молодих учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», присвяченій 170–річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 60–річчю Інституту міжнародних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 14 жовтня 2004 р.); третій міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Шевченківська Весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 10–11 березня 2005 р.).
Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, що включають 13 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 230 сторінок, у тому числі 24 сторінки – список використанних джерел (249 найменувань).
Список литературы ВИСНОВКИ

Торгівля товарами між Європейським співтовариством і третіми країнами відбувається в рамках спільної торговельної політики.
Спільну торговельну політику слід розглядати як один із видів спільних політик Європейського співтовариства, спрямований на врегулювання торгівлі товарами, послугами та комерційними аспектами інтелектуальної власності з третіми країнами шляхом укладання міжнародних угод, застосування заходів торговельного захисту та спільного митного тарифу.
На обсяг повноважень ЄС у сфері СТП впливає предмет цієї політики: щодо зовнішньої торгівлі товарами ЄС наділене виключною, а щодо зовнішньої торгівлі послугами та комерційними аспектами інтелектуальної власності – спільною компетенцію.
Спільна торговельна політика є основою сфери зовнішньоекономічних зносин ЄС і належить до найбільш врегульованих правом Співтовариства спільних політик, серед яких можна виокремити спільну сільськогосподарську політику, спільну транспортну політику, спільну політику у сфері конкуренції.
СТП доповнює митний союз і є механізмом правового забезпечення зовнішньої торгівлі ЄС в умовах вільної конкуренції. Водночас застосування всіх інструментів спільної торговельної політики ЄС відбувається на етапі економічної інтеграції, який передбачає існування спільного ринку, що є єдиним простором у межах митної території Співтовариства, всередині якого забезпечується вільний рух товарів, послуг, осіб та капіталів, а зовнішніми механізмами якого виступають спільні економічні політики.
У сфері внутрішньої торгівлі товарами спільний ринок ЄС ґрунтується на: забороні на застосування між державами–членами Співтовариства фіскальних заходів митного та податкового типів, кількісних обмежень імпорту, експорту й транзиту товарів та ЗЕКО; застосуванні заходів, спрямованих на створення умов справедливої та вільної конкуренції всередині ЄС, та заходів, спрямованих на гармонізацію внутрішнього законодавства держав–членів Співтовариства. Спільні економічні політики піднімають спільний ринок на вищий щабель економічної інтеграції порівняно з митним союзом та внутрішнім ринком.
Митний союз відрізняється від внутрішнього ринку за двома ознаками. По–перше, основою митного союзу є одна свобода – вільний рух товарів, а основою внутрішнього ринку – чотири: вільний рух товарів, послуг, осіб та капіталів. По–друге, митний союз, на відміну від внутрішнього ринку, передбачає застосування спільного митного тарифу щодо товарів, які походять та імпортуються на митну територію ЄС із третіх країн.
Інструменти СТП, що їх Європейське співтовариство застосовує в процесі зовнішньої торгівлі товарами, включають у себе: міжнародні угоди, які регулюють торгівлю; заходи торговельного захисту; спільний митний тариф.
Міжнародні угоди, що регулюють торгівлю товарами між ЄС і третіми країнами, класифікуються на торговельні угоди, угоди про співробітництво, угоди про партнерство та співробітництво й угоди про асоціацію на основі правової підстави для їх укладання – ст. 133 Установчого договору. Положення зазначених міжнародних угод спрямовані на ліквідацію торговельних бар’єрів між Співтовариством і третіми країнами. При цьому завдяки міжнародним угодам між ЄС і третіми країнами торгівля промисловими товарами є більш лібералізованою, ніж торгівля сільськогосподарською продукцією. Крім того, торгівля сільськогосподарською продукцією, текстильними виробами, вугіллям та сталлю часто регулюється в окремих угодах між Співтовариством і третіми країнами.
Особливість міжнародних угод за участю ЄС полягає в тому, що їхні положення відтворюють норми права Співтовариства і таким чином впливають на правопорядки третіх країн, з якими укладено ці угоди. Крім того, у ЄС до міжнародних угод застосовують чотири принципи: прямої дії; прямого застосування; верховенства; тлумачення.
Заходи торговельного захисту, застосовувані між ЄС і третіми країнами, поділяються на антидемпінгові заходи, компенсаційні заходи, заходи захисту від протиправної торговельної практики, спільні заходи щодо імпорту товарів, спільні заходи щодо експорту товарів. Особливість застосування захисних інструментів СТП полягає у впливі на вибір у їх застосуванні таких чинників, як: вид правопорушення; сфера торгівлі; вид товару та країна походження товару, що є предметом торгівлі між ЄС і третіми країнами.
Спільний митний тариф ЄС є особливим заходом СТП, який необхідно розглядати як спільний тарифний засіб, що його Європейське співтовариство, у рамках митного союзу та спільної торговельної політики, застосовує до товарів, які походять та імпортуються до ЄС із третіх країн, на умовах, визначених нормами права ЄС.
Торговельні відносини є основою партнерства між ЄС і нашою державою. Договірною основою цих відносин є Угода про партнерство та співробітництво, а також угоди щодо торгівлі окремими видами товарів.
На відміну від угод про асоціацію, що їх ЄС укладає з третіми країнами, УПС не передбачає створення інтеграційного об’єднання між ЄС і Україною, хоча й встановлює можливість утворення зони вільної торгівлі між ними за умови просування нашої держави шляхом економічних реформ.
Комплексний аналіз організаційно-правовового механізму співробітництва та застосування заходів захисту у сфері торгівлі товарами між ЄС і Україною, свідчить, що встановлена в УПС свобода руху товарів між ними не є абсолютною і може бути обмежена шляхом застосування: заходів торговельного захисту у формі антидемпінгових та компенсаційних заходів, кількісних та інших обмежень і заборон імпорту, експорту й транзиту товарів, передбачених ст.ст. 20 і 94 УПС. Під час застосування заходів захисту у сфері торгівлі ЄС та Україна керуються положеннями УПС, а також внутрішнім законодавством.
Серед чинників, що впливають на розвиток торговельних правовідносин між ЄС і Україною, можна виокремити: розширення Євросоюзу; визнання за нашою державою статусу країни з ринковою економікою; вступ України до СОТ; створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.
Вдосконалення правового регулювання торговельних відносин між ЄС і Україною вимагає лібералізації торгівлі між ними як шляхом скасування торговельних бар’єрів, так і шляхом гармонізації внутрішнього законодавства із законодавством ЄС.
Перспективою розвитку подальших відносин між ЄС і Україною є укладення угоди про зону вільної торгівлі, що передбачатиме ліквідацію торговельних бар’єрів між Співтовариством і Україною, не забороняючи договірним сторонам ведення власних зовнішніх політик.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавство України
1. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р. №330-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №№9–10. – Ст. 65.
2. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22 грудня 1998 р. №331-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №№12–13. – Ст. 80.
3. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22 грудня 1998 р. №332-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №11. – Ст. 78.
4. Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 р. №228-ІV // Урядовий кур’єр. – 2002. – №236.
5. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. №1629-ІV // Урядовий кур’єр. – 2004. – №74.
6. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 р. №3164-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №12. – Ст. 101.
7. План дій Україна – Європейський Союз // www.kmu.gov.ua.
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти у 2004 році» від 24 грудня 2003 р. №1996 // Офіційний вісник України. – 2003. – №52. – Ст. 2784.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо виконання Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та Урядом України про торгівлю деякими сталеливарними виробами і Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та Урядом України про встановлення системи подвійної перевірки без кількісних обмежень по відношенню до експорту з України до Європейських співтовариств деяких сталеливарних виробів, охоплених договорами про створення Європейських співтовариств та Європейського Співтовариства по вугіллю та сталі» від 3 березня 1998 р. №267 // Офіційний вісник України. – 1998. – №9. – Ст. 353.
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 16 серпня 1999 р. №1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – №33. – Ст. 1735.
11. Указ Президента України «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» від 24 лютого 1998 р. №148/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – №8. – Ст. 296.
12. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 11 червня 1998 р. №615/98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – №№114–115.
13. Указ Президента України «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14 вересня 2000 р. №1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст. 1648.
Міжнародні нормативно-правові акти
Міжнародні угоди
14. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами вiд 14 червня 1994 р. // www.rada.gov.ua.
15. Угода у формі обміну листами між Україною та Європейським Співтовариством про продовження та внесення змін до Угоди між Європейським Економічним Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією від 1993 року (від 9 березня 2005 р.) // www.rada.gov.ua.
16. Угода між Урядом України та Європейським співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами (від 29 липня 2005 р.) // www.rada.gov.ua.
17. Угода між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств про створення Контактної групи по вугіллю і сталі (від 8 червня 1994 р.) // www.rada.gov.ua.
18. Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded // O. J. 2003, L 236.
19. Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation // O. J. 1972, L 300.
20. Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey // O. J. 1964, L 217.
21. Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Arab Republic of Egypt on the adjustment of the regime for imports into the Community of oranges originating in and coming from Egypt // O. J. 1996, L 292.
22. Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Arab Republic of Egypt modifying the arrangements for imports into the Community of rice originating in and coming from Egypt // O. J. 1996, L 292.
23. Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the state of Israel on the adjustment of the regime for imports into the Community of oranges originating in Israel // O. J. 1996, L 327.
24. Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Antidumping Code) // Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – P. 241–259.
25. Agreement on Implementation of Article VIІ of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 // Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – P. 177–180.
26. Agreement on Safeguards // Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – P. 261–267.
27. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) // Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – P. 211–240.
28. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) // Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A Problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – Р. 268–277.
29. Agreement on the European Economic Area // O. J. 1994, L 1/1.
30. Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of one part, and the Russian Federation, of the other part // O. J. 1997, L 327.
31. Agreement on Trade and Economic Cooperation between the European Economic Community and the People's Republic of China // O. J. 1985, L 250.
32. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community // O. J. 2002, C 325.
33. Cooperation Agreement between the European Community and the Republic of India on partnership and development // O. J. 1994, L 223.
34. Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic // O. J. 1978, L 269.
35. Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand – member countries of the Association of South-East Asian Nations // O. J. 1980, L 144.
36. Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part // O. J. 2000, L 276.
37. Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part // O. J. 2000, L 147.
38. Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part // O. J. 2004, L 304.
39. Europe Agreement establishing an association between the European Economic Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part // O. J. 1994, L 357.
40. Framework Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama // O. J. 1999, L 63.
41. Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the other part // O. J. 1996, L 69.
42. General Agreement on Tariffs and Trade // Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A Problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – P. 72–121.
43. Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of India on arrangements in the area of market access for textile products // O. J. 1996, L 153.
44. Partnership agreement №2000/483/EC between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part // O. J. 2000, L 317.
45. Single European Act // O. J. 1987, L 169.
46. Treaty between the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Republic of Bulgaria and Romania, concerning the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union // O. J. 2005, L 157.
47. Treaty establishing a Constitution for Europe // O. J. 2004, C 310.
48. Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM) // www.europa.eu.int.
49. Treaty establishing the European Coal and Steel Community // www.europa.eu.int.
50. Treaty establishing the European Economic Community // www.europa.eu.int.
51. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Related Acts // O. J. 1997, C 340.
52. Treaty of Nice Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts. // O. J. 2001, C 80.

Законодавство ЄС
53. Commission Decision №87/251/EEC of 12 March 1987 on the initiation of an international consultation and disputes settlement procedure concerning a United States measure excluding imports of certain aramid fibres into the United States of America // O. J. 1987, L 117.
54. Commission Decision №88/47/EEC of 26 January 1988 accepting an undertaking given in connection with the antidumping review proceeding concerning imports of a herbicide originating in Romania // O. J. 1988, L 26.
55. Commission Decision №97/223/EC of 25 March 1997 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of unwrought, unalloyed zinc originating in Kazakhstan, Ukraine and Uzbekistan // O. J. 1997, L 89.
56. Commission Directive №70/50/EEC 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 (7), on the abolition of measures which have an effect equivalent to quantitative restrictions on imports and are not covered by other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty // O. J. 1970, L 13.
57. Commission Regulation (EEC) №2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code // O. J. 1993, L 253.
58. Commission Regulation (EC) №2997/95 of 20 December 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of unwrought magnesium originating in Russia and Ukraine // O. J. 1995, L 312.
59. Commission Regulation (EC) №70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises // O. J. 2001, L 10.
60. Commission Regulation (EC) №930/2005 of 6 June 2005 amending Annexes I, II, III, V, VII and VIII to Council Regulation (EEC) №3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries // O. J. 2005, L 162.
61. Commission Regulation (EC) №931/2005 of 6 June 2005 amending Annexes I, II, III B and VI to Council Regulation (EC) №517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules // O. J. 2005, L 162.
62. Commission Regulation (EC) №1084/2005 of 8 July 2005 amending Annexes II, III and V to Council Regulation (EEC) №3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries // O. J. 2005, L 177.
63. Commission Regulation (EC) №1719/2005 of 27 October 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) №2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff // O. J. 2005, L 286.
64. Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28 – 29 June 1985) // COM (85) 310 final.
65. Council Decision №88/591/ECSC, EEC, Euratom of 24 October 1988 establishing a Court of First Instance of the European Communities // O. J. 1988, L 319.
66. Council Decision №94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986 – 1994) // O. J. 1994, L 336.
67. Council Decision №2001/823/EC of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community ("Overseas Association Decision") // O. J. 2001, L 314.
68. Council Decision №2003/893/EC of 15 December 2003 on trade in certain steel products between the European Community and Ukraine // O. J. 2003, L 333.
69. Council and Commission Decision №2006/538/EC/Euratom of 24 January 2006 on the conclusion of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (PCA), on accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the PCA and on adjustments to the PCA // O. J. 2006, L 224.
70. Council Regulation (EEC) №2603/69 of 20 December 1969 establishing common rules for exports // O. J. 1969, L 324.
71. Council Regulation (EEC) №638/85 of 11 March 1985 amending Regulation (EEC) №3072/80 imposing a definitive countervailing duty on certain seamless tubes of non-alloy steels originating in Spain // O. J. 1985, L 73.
72. Council Regulation (EEC) №2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff // O. J. 1987, L 256.
73. Council Regulation (EEC) №2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code // O. J. 1992, L 302.
74. Council Regulation (EEC) №3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods // O. J. 1992, L 395.
75. Council Regulation (EEC) №3030/93 of 12 October 1993 on common rules for imports of certain textile products from third countries // O. J. 1993, L 275.
76. Council Regulation (EC) №3359/93 of 2 December 1993 imposing amended anti-dumping measures on imports of ferro-silicon originating in Russia, Kazakhstan, Ukraine, Iceland, Norway, Sweden, Venezuela and Brazil // O. J. 1993, L 302.
77. Council Regulation (EC) №517/94 of 7 March 1994 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules // O. J. 1994, L 67.
78. Council Regulation (EC) №519/94 of 7 March 1994 on common rules for imports from certain third countries and repealing Regulations (EEC) №№1765/82, 1766/82 and 3420/83 // O. J. 1994, L 67.
79. Council Regulation (EC) №3285/94 of 22 December 1994 on common rules for imports and repealing Regulation (EC) №518/94 // O. J. 1994, L 349.
80. Council Regulation №3286/94 of 22 December 1994 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization // O. J. 1994, L 349.
81. Council Regulation (EC) №356/95 of 20 February 1995 amending Regulation (EC) №3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (WTO) // O. J. 1995, L 41.
82. Council Regulation (EC) №839/95 of 10 April 1995 amending the list of countries mentioned in Annex I to Regulation (EC) №519/94 // O. J. 1995, L 85.
83. Council Regulation (EC) №2022/95 of 16 August 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia // O. J. 1995, L 198.
84. Council Regulation (EC) №168/96 of 29 January 1996 amending Regulation (EC) №519/94 on common rules for imports from certain third countries // O. J. 1996, L 25.
85. Council Regulation (EC) №384/96 of 22 December 1995 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community // O. J. 1996, L 56.
86. Council Regulation (EC) №2331/96 of 2 December 1996 amending Regulation (EC) №384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community // O. J. 1996, L 317.
87. Council Regulation (EC) №2026/97 of 6 October 1997 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community // O. J. 1997, L 288.
88. Council Regulation (EC) №449/98 of 23 February 1998 amending Regulation (EEC) №3068/92 in respect of definitive anti-dumping duties on imports of potassium chloride originating in Belarus, Russia and Ukraine // O. J. 1998, L 58.
89. Council Regulation (EC) №905/98 of 27 April 1998 amending Regulation (EC) №384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community // O. J. 1998, L 128.
90. Council Regulation (EC) №254/2000 of 31 January 2000 amending Regulation (EEC) №2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and the Common Customs Tariff // O. J. 2000, L 28.
91. Council Regulation (EC) №1100/2000 of 22 May 2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of silicon carbide originating in the People's Republic of China, the Russian Federation and the Ukraine and prolonging the undertaking accepted by Commission Decision №94/202/EC // O. J. 2000, L 125.
92. Council Regulation (EC) №1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology // O. J. 2000, L 159.
93. Council Regulation (EC) №2238/2000 of 9 October 2000 amending Regulation (EC) №384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community // O. J. 2000, L 257.
94. Сouncil Regulation (EC) № 132/2001 of 22 January 2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ammonium nitrate originating in Poland and Ukraine, and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in Lithuania // O. J. 2001, L 23.
95. Council Regulation (EC) №1972/2002 of 5 November 2002 amending Regulation (EC) №384/96 on the protection against dumped imports from countries not members of the European Community // O. J. 2002, L 305.
96. Council Regulation (EC) №1973/2002 of 5 November 2002 amending Regulation (EC) №2026/97 on the protection against subsidised imports from countries not members of the European Community // O. J. 2002, L 305.
97. Council Regulation (EC) №1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty // O. J. 2003, L 1.
98. Council Regulation (EC) №427/2003 of 3 March 2003 on a transitional product-specific safeguard mechanism for imports originating in the People's Republic of China and amending Regulation (EC) №519/94 on common rules for imports from certain third countries // O. J. 2003, L 65.
99. Council Regulation (EC) №139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) // O. J. 2004, L 24.
100. Council Regulation (EC) №461/2004 of 8 March 2004 amending Regulation (EC) №384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Regulation (EC) №2026/97 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community // O. J. 2004, L 77.
101. Council Regulation (EC) №2200/2004 of 13 December 2004 amending Council Regulations (EEC) №3030/93 and (EC) №3285/94 as regards the common rules for imports of certain textile products from third countries // O. J. 2004, L 374.
102. Council Regulation (EC) №2222/2004 of 19 November 2004 on administering imports of certain steel products from Ukraine (Text with EEA relevance) // O. J. 2004, L 384.
103. Council Regulation (EC) №1858/2005 of 8 November 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China, India, South Africa and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) №384/96 // O. J. 2005, L 299.
104. Council Regulation (EC) №2117/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) №384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community // O. J. 2005, L 340.
105. Council Regulation (EC) №394/2006 of 27 February 2006 amending and updating Regulation (EC) №1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology // O. J. 2006, L 74.
106. Council Regulation (EC) №954/2006 of 27 June 2006 imposing definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine, repealing Council Regulations (EC) №2320/97 and (EC) №348/2000, terminating the interim and expiry reviews of the anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating, inter alia , in Russia and Romania and terminating the interim reviews of the anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating, inter alia , in Russia and Romania and in Croatia and Ukraine // O. J. 2006, L 175.
107. Directive №2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety // O. J. 2001, L 11.
108. Notice of initiation of an examination procedure concerning an obstacle to trade within the meaning of Council Regulation №3286/94. Failure of the United States of America to repeal the Antidumping Act of 1916 // O. J. 1997, C 58.
109. Notice of initiation of an examination procedure concerning an obstacle to trade, within the meaning of Council Regulation №3286/94, consisting of trade practices maintained by the United States of America in relation to cross-border music licensing // O. J. 1997, C 177.
110. Notice of initiation of an examination procedure concerning an obstacle to trade within the meaning of Council Regulation №3286/94. Brazilian import licensing regime for steel plates // O. J. 1997, C 197.
111. Notice of initiation of an examination procedure concerning an obstacle to trade, within the meaning of Council Regulation №3286/94, consisting of trade obstacles to maintained by Brazil concerning trade in Cognac // O. J. 1997, C 103.
112. Notice of initiation of an examination procedure concerning an obstacle to trade, within the meaning of Council Regulation (EC) №3286/94, consisting of subsidies afforded by the United States of America to oilseed production // O. J. 2003, C 58.
113. Notice of initiation of an examination procedure concerning obstacles to trade within the meaning of Council Regulation (EC) №3286/94, consisting of measures imposed and practices followed by the Republic of Turkey affecting trade in pharmaceutical products // O. J. 2003, C 311.
114. Recommendation from the Commission to the Council authorising the Commission to open negotiations with Ukraine for a new Enhanced Agreement // SEC 2006, 1105/3.
115. Regulation (EC) №82/97 of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending Regulation (EEC) №2913/92 establishing a Community Customs Code // O. J. 1997, L 17.

Наукова, довідкова та інша література

Книги та збірники
116. Березовська І.А. Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами: Дис... канд. юр. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 198 с.
117. Бєлоглавек Олександр. Економічне право Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003. – 746 с.
118. Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1988. – 127 с.
119. Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза: Учеб. пособие: Пер. с англ. – К.: Знання-Прес, 2004. – 422 с.
120. Довідка щодо проблемних питань, які потребують невідкладного вирішення з метою забезпечення набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі // Про хід виконання заходів щодо вступу України до СОТ: Аналітичні та довідкові матеріали, подані до Дня Уряду України у Верховній Раді України (проведено 10 травня 2005 р.) – К., 2005. – С. 1–8.
121. Дюбуї Луї, Блюман Клод. Матеріальне право Європейського Союзу. – 2-ге вид. – К.: ІМВ, 2002.– 376 c.
122. Европейский Союз на пороге ХХІ века: выбор стратегического развития / Под ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 472 с.
123. Европейское право. Право Еворопейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юр. наук, проф. Л.М. Энтин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – 960 с.
124. Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів. – К., 2005. – Вип. 4. – 200 с.
125. Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І / Упорядник Г. Друзенко; за заг. ред. Т. Качки. – К.: Юстініан, 2005. – 512 с.
126. Кочергіна О.М. Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ: Дис... канд. юр. наук: 12.00.11 / Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2003. – 202 с.
127. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 320 с.
128. Методичні настанови з питань адаптації законодавства України до acquis communautaire. – К.: ТОВ «Ніка – Прінт», 2005. – 128 с.
129. Микієвич М.М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами: Дис... канд. юр. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 180 с.
130. Мозіль З.М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу: Дис... канд. юр. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – 219 с.
131. Муравйов Віктор. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К.: Академ-Прес, 2002. – 426 c.
132. Мусис Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – 466 с.
133. Наку А.А., Вишняков О.К. Торгове право ЄС: Навч. посібник. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 189 с.
134. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівняльного права. За наук. ред. С. Шевчука. – К.: Логос, 2001. – 196 с.
135. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.
136. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. – К.: КНЕУ, 2002. – 460 с.
137. Парламентський вимір європейської інтеграції: Зб. матеріалів / За ред. С.Г. Плачкової. – К.: Нора-прінт, 2005. – 104 с.
138. Петров Р.А., Опейда З.Й., Федорчук Д.Е., Вакуленко А.О. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посібник. – Донецьк: ДНУ, 2001. – 248 с.
139. Посібник з питань імплементації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством. – К.: Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, 1999. – 99 с.
140. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004. – 925 с.
141. Про хід виконання заходів щодо вступу України до СОТ: Аналітичні та довідкові матеріали, подані до Дня Уряду України у Верховній Раді України (проведено 10 травня 2005 р.) – К., 2005. – 67 с.
142. Розвиток співробітництва Україна – Європейський Союз: Зб. матеріалів. – К.: ЦТІ «Е та Е», 2003. – 240 с.
143. Смбатян А.С. Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952–2005 гг.). – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 344 с.
144. Смирнова К.В. Джерела права Європейського Союзу: Дис... канд. юр. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 228 с.
145. Стан і перспективи євроінтеграції України та її участь у формуванні Єдиного економічного простору: Інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, подані до парламентських слухань (проведено 22 червня 2005 р.) – К., 2005. – 158 с.
146. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. д–р юр. наук, проф. Л.М. Энтин. – М.: НОРМА, 2001. – 400 с.
147. Тачинська Й., Ільченко О.І. Право внутрішнього ринку ЄС: Навч. посібник. – К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 143 с.
148. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 456 с.
149. Calster Geert Van. International and EU Trade Law: The Environmental Challenge. – London, 2001. – 564 p.
150. Cases and Materials on European Community Law / By George A. Bermann, Roger J. Goebel, William J. Davey, Eleanor M. Fox. – St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1993. – 1218 p.
151. Craig Paul, de Burca Grainne. EU Law. Text, Cases and Materials. – Oxford, 2003. – 1241 р.
152. Documents Supplement 2002 to International Business Transactions. A problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – P. 177–180.
153. Edward David A. O., Lane Robert C. European Community Law. An Introduction. – 2nd ed. – Edinburgh: Butterworths, 1995. – 166 p.
154. European Community Law after 1992. A practical Guide for Lawyers Outside the Common Market / Edited by Ralph H. Folsom, Ralph B. Lake, Ved P. Nanda. –– Deventer, the Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publication, 1993. – 780 p.
155. European Union and European Community: a Handbook and Commentary on the 1992 Post-Maastricht Treaties / By Clive H. Church and David Phinnemore. – Hertfordshire: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1994. – 582 p.
156. Evans Andrew. The Law of the European Community including the EEA Agreement. – 1st ed. – Sweden, Stockholm: Balder, 1994. – 276 p.
157. International Business Transactions. A Problem-Oriented Coursebook / By Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr. – 5th ed. – USA: American Casebook Series. West Group, 2002. – 1366 p.
158. Kuilwijk Kees Jan. The European Court of Justice and the GATT dilemma: public interest versus individual rights? – Beuningen, 1996. – 372 р.
159. Lasok David. Law and Institutions of the European Union. – 6th ed. – London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1994. – 786 р.
160. Mathijsen P. S. R. F. A Guide to European Union Law. – 6th ed. – London: Sweet & Maxwell, 1995. – 414 p.
161. Mengozzi Paolo. European Community Law: from Common Market to European Union. Translator, Patrick Del Duca. – London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1992. – 308 p.
162. Nugent Neill. The Government and Politics of the European Union. – 3rd ed. – Durham, NC: Duke University Press, 1994. – 474 p.
163. Shaw Josephine. European Community Law. – London, 1993. – 352 р.
164. Steiner Josephine. Textbook on EC Law. – 4th ed. – London: Blackstone Press Limited, 1995. – 418 p.

Статті
165. Артемишин М.Б. Правове забезпечення зобов’язань України перед ЄС в рамках переговорного процесу вступу нашої держави до Світової організації торгівлі // Актуальні проблеми міжнар. відносин: Зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 55. – Ч. ІІ. – С. 104–114.
166. Березовська І.А. Передумови підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС // Актуальні проблеми міжнар. відносин: Зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 42. – Ч. І. – С. 157–162.
167. Березовська І.А. Правове регулювання відносин України з ЄС в світлі перспективи створення асоціації // Актуальні проблеми міжнар. відносин: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 30. – Ч. ІІ. – С. 152–158.
168. Гернфельд Г.-Г. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів. – К., 2005. – Вип. 4. – С. 34–37.
169. Лукас Р. Путівник по матрицях показників ефективності наближення законодавства України до законодавства ЄС // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів. – К., 2005. – Вип. 4. – С. 41–59.
170. Муравйов В. Вплив права Європейського Союзу на характер та зміст міжнародних угод // Український часопис міжнародного права. – К., 2004. – №3. – С. 6–15.
171. Муравйов В. Гармонізація законодавства як феномен Європейської інтеграції // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів. – К., 2005. – Вип. 4. – С. 18–34.
172. Муравйов В.І. Договірний механізм економічного співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами // Актуальні проблеми міжнар. відносин: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 30. – Ч. І. – С. 143–152.
173. Berkey J.O. The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth Revisiting // European Journal of International Law. – 1998. – V. 9. – Issue 4. – P. 626–657.
174. Lee P. and Kennedy B. The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law // Journal of World Trade. – 1996. – V. 30. – № 1. – P. 67–89.
175. Peers S. Fundamental Right or Political Whim? WTO Law and the ECJ // The EU and the WTO: Legal and Constitutional Issues // By de Burca G. and Scott J. – Hart, 2001. – P. 111–130.
176. Zonnekeyn G. The Status of WTO Law in the Community Legal Order: Some Comments in the Light of the Portuguese Textile Case // European Law Review. – 2000. – V. 25. – P. 293–302.

Судові рішення
177. Case 26/62, NV Algemene Transportonderneming van Gend en Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration [1963] ECR 1.
178. Case 7/68, Commission v. Italy [1968] ECR 423.
179. Case 24-68, Commission v. Italian Republic [1969] ECR 193.
180. Case 40-69, HZA Hamburg-Oberelbe v. Bollmann [1970] ECR 69.
181. Case 62/70, Bock v. Commission, [1971] ECR 897.
182. Case 2-73, Geddo v. Ente Nazionale Risi [1973] ECR 865.
183. Case 155/73, Italy v. Sacchi [1974] ECR 409.
184. Case 181/73, R&V Haegeman v. Belgian State [1974] ECR 449.
185. Case 8-74, Procureur du Roi v. Dassonville [1974] ECR 837.
186. Case 38-75, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen [1975] ECR 1439.
187. Case 86-75, EMI Records Ltd v. CBS Grammofon A/S. [1976] ECR 871.
188. Case 87-75, Bresciani v. Amministrazione Italiana delle Finanze [1976] ECR 129.
189. Case 41-76, Donckerwolcke and Schou v. Procureur de la République au tribunal de grande instance de Lille and Director General of Customs [1976] ECR 1921.
190. Case 49-76, Gesellschaft für Überseehandel mbH v. Handelskammer Hamburg [1977] ECR 41.
191. Case 82/77, Ministère public du Kingdom of the Netherlands v. Jacobus Philippus van Tiggele [1978] ECR 25.
192. Case 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA [1978] ECR 629.
193. Case 119/77, Nippon Seiko KK and others v. Council and Commission [1979] ECR 01303.
194. Case 7/78, Regina v. Thompson [1978] ECR 2247.
195. Case 120/78, Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 649.
196. Case 15/79, Groenveld BV v. Produktschap voor Vee en Vlees [1979] ECR 3409.
197. Case 90/79, Commission v. French Republic [1981] ECR 283.
198. Case 270/80, Polydor Ltd and RSO Records Inc. v. Harlequin Record Shops Ltd and Simons Records Ltd [1982] ECR 329.
199. Case 52/81, Offene Handelsgesellschaft in Firma Werner Faust v. Commission [1982] ECR 3745.
200. Case 104/81, Hauptzollamt Mainz v. CA Kupferberg & Cie.KGa.A. [1982] ECR 3641.
201. Case 234/81, E.I. Du Pont de Nemours Inc. v. Commissioners of Customs & Excise [1982] ECR 3515.
202. Case 249/81, Commission v. Ireland [1982] ECR 4005.
203. Case 307/81, Alusuisse Italia SpA v. Council and Commission [1982] ECR 3463.
204. Case 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie Michelin NV v. Commission [1983] ECR 3461.
205. Case 191/82, EEC Seed Crushers' and Oil Processors' Federation (FEDIOL) v. Commission [1983] ECR 2913.
206. Case 218/82, Commission v. Council [1983] ECR 4063.
207. Case 264/82, Timex Corporation v. Council and Commission [1985] ECR 849.
208. Case 207/83, Commission v. United Kingdom [1985] ECR 1201.
209. Case 288/83, Commission v. Ireland [1985] ECR 1761.
210. Case 59/84, Tezi Textiel BV v. Commission [1986] ECR 887.
211. Case 174/84, Bulk Oil (Zug) AG v. Sun International Limited and Sun Oil Trading Company [1986] ECR 559.
212. Case 199/84, Procuratore della repubblica v. Migliorini and Fischl [1985] ECR 3317.
213. Case 240/84, NTN Toyo Bearing Co Ltd v. Council [1987] ECR 1809.
214. Case 255/84 Nachi Fujikoshi v. Council [1987] ECR 1861.
215. Case 258/84, Nippon Seiko KK v. Council [1987] ECR 01923.
216. Case 312/84, Continetale Produkten v. Commission [1988] 2 CMLR 453
217. Case 38/85, Bienengräber & Co v. Hauptzollamt Hamburg [1986] ECR 811.
218. Case 50/85, Schlo v. Auto contrôle technique SPRL [1986] ECR 1855.
219. Case 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl v. Amministrazione delle finanze dello Stato [1987] ECR 2085.
220. Case 45/87, Commission v. Ireland [1988] ECR 4929.
221. Case 51/87, Commission v. Council [1988] ECR 5459.
222. Case 70/87, Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) v. Commission [1989] ECR 1781.
223. Case С-156/87, Gestetner v. Council [1990] ECR I-781.
224. Case 157/87, Electroimex v. Council [1990] ECR I-3021
225. Case 234/87, Casio Computer Co GmbH Deutschland v. Oberfinanzdirektion München [1989] ECR 63.
226. Case C-26/88, Brother International GmbH v. Hauptzollamt Gießen [1989] ECR 4253.
227. Case C-49/88, Al-Jubail Fertilizer Company (Samad) et Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco) v. Council [1991] ECR 3187.
228. Case 69/89, Nakajima All Precision Co Ltd v. Council [1991] I ECR 2069.
229. Case C-192/89, SZ Sevince v. Staatssecretaris Van Justitie [1990] I ECR 3461.
230. Case C-47/90, Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA v. Promalvin SA and AGE Bodegas Unidas SA [1992] ECR I-3669.
231. Case С-105/90, Goldstar Co Ltd v. Council [1992] ECR 1809.
232. Case C-312/91, Metalsa Srl v. Italy [1993] ECR I – 3751.
233. Case C-275/92, HM Customs & Excise v. Schindler [1994] ECR I-1039.
234. Case 393/92, Almelo v. NV Energiebedriff Ijsselmij [1994] ECR I-1477.
235. Case C-280/93, Federal Republic of Germany v. Commission [1994] I ECR 4873.
236. Case C-150/94, United Kingdom v. Council [1998] ECR I-7235.
237. Case C-149/96, Portugal v.Council [1999] ECR I-8395.
238. Case Т-597/97, Euromin SA v. Council [2000] ECR 2419.
239. Joined Cases 41, 44 & 45/69, ACF Chemiefarma NV v. Commission [1970] ECR 661.
240. Joined Cases 21-24/72, International Fruit Co NV and Others v. Produktschap voor Groenten en Fruit [1972] ECR 1219.
241. Joined cases 37 & 38-73, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. NV Indiamex et Association de fait De Belder [1973] ECR 1609.
242. Joined cases 239/82 & 275/82, Allied Corp. v. Commission [1984] ECR 1005.
243. Joined Cases 209-213/84, Ministere Public v. Asjes and others [1986] ECR 1425.
244. Joined Cases C-133/87 & C-150/87, Nashua Corporation and others v. Commission and Council [1990] ECR 719.
245. Opinion 1/75 [1975] ECR 1355.
246. Opinion 1/78 [1979] ECR 2871.
247. Opinion 1/91 [1991] ECR I-6079.
248. Opinion 2/91 [1993] ECR I-1061.
249. Opinion 1/94 [1994] ECR I-5267.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2024. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.