У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Количество страниц 182
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2007
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ………..13

1.1. Особисті немайнові правовідносини подружжя……………………….16
1.1.1. Особисті немайнові правовідносини подружжя: поняття, природа і нормативне регулювання………………………………………………………....16
1.1.2. Історичний розвиток особистих відносин подружжя та їх зв’язок з майновими………………………………………………………………………….23

1.2. Майнові правовідносини подружжя……………………………………..33
1.2.1. Поняття подружнього майна та його функції…………………...........33
1.2.2. Місце майнових правовідносин подружжя у системі інших цивільно-правових відносин щодо майна…………………………………………………..35
1.2.3. Історичний розвиток та сучасний стан регулювання майнових правовідносин подружжя…………………………………………………………43

1.3. Правовідносини подружжя як об’єкт регулювання міжнародного приватного права………………………………………………………………….59

РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ…………………………………...65

2.1. Міжнародне приватне право у контексті регулювання відносин подружжя: поняття, функції та основні проблеми……………………………..65
2.1.1. Проблема компетентного правопорядку……………………………...72
2.1.2. Право як частина соціокультурної традиції ………………………….76
2.1.3. Публічний порядок…………………………………………………….77
2.1.4. Проблема застосування норм іноземного права…………………....83
2.1.4.1.Питання кваліфікації………………………………………………....86
2.1.4.2.Встановлення змісту іноземного права та тлумачення…………....88
2.1.4.3.Проблема застосування правових норм незаконодавчого характеру…………………………………………………………………………..91

2.2. Колізійне регулювання правовідносин подружжя в міжнародному приватному праві………………………………………………………………….94
2.2.1. Принцип найтіснішого зв’язку………………………………………..94
2.2.2. Основні колізійні прив’язки у сфері регулювання правовідносин подружжя…………………………………………………………………………..96
2.2.3. Автономія волі у сфері регулювання правовідносин подружжя…………………………………………………………………………103

РОЗДІЛ 3. ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ………………………...112

3.1. Гармонізація та уніфікація у міжнародному приватному праві: проблеми та перспективи………………………………………………………..114
3.2. Гармонізація та уніфікація норм сімейного права в Європі………….121
3.3. Уніфікація колізійних норм у сфері сімейного права в рамках Гаазької Конференції з Міжнародного приватного права………………………………127
3.4. Правовідносини між подружжям у договорах України про правову
Допомогу………………………………………………………………………149

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..........157

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………167
ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції глобалізації та інтеграції дедалі більше актуалізують питання удосконалення різноманітних механізмів регулювання відносин у сфері міжнародного співробітництва. Одним з таких є міжнародне приватне право (далі – МПрП). Його історія налічує не одне століття, воно було раніше і є на даний час предметом активного наукового інтересу. Але далеко не всі проблеми і питання в цій сфері правового знання можна вважати розв’язаними. Навпаки, зростання практичного значення МПрП в умовах світових інтеграційних процесів ставить їх все більше і більше.
Сфера регулювання сімейних відносин у МПрП вважається однією з найбільш складних і важливих. Зрозуміло чому: сімейні відносини є базовими в існуванні людей і суспільства в цілому; крім того, вони є найбільш делікатними, оскільки пов’язані зі сферою людських почуттів, з тим, що в сім’ях народжуються і виховуються діти. Тому не випадково різні аспекти сімейних відносин з давніх часів є предметом детальних досліджень в рамках юридичної науки. Сучасна українська юриспруденція - не виняток; проблеми сімейного права інтенсивно досліджуються в її рамках. А от що стосується міжнародного сімейного права як галузі МПрП, то науковий інтерес до неї принципово інший. Роботи тут обраховуються одиницями. Ситуація виглядає ще більш складною у зв’язку з нещодавніми суттєвими змінами в українському законодавстві як у сфері міжнародного приватного права, так і у сфері регулювання сімейних відносин і відсутністю достатнього наукового осмислення цих змін. Що стосується регулювання відносин подружжя з іноземним елементом, то наукові дослідження з цих питань (як аналітичного, так і компаративного плану) практично відсутні попри гостру потребу в них.
Актуальність теми посилюється прагненням України інтегруватися у міжнародний та європейський правовий простір. Один з шляхів тут - її приєднання до міжнародних інституцій та найбільш важливих міжнародних договорів, участь у їх розробці та прийнятті, спільні міжнародні наукові дослідження тощо. Належної уваги вимагають процеси гармонізації та уніфікації цивільного та сімейного права, що відбуваються нині у Європі; наукові розробки з цих питань в Україні практично відсутні. Нарешті, окремої згадки заслуговує співробітництво України з Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права, членом якої Україна стала у 2003 р. У межах Конференції прийнято низку конвенцій у сфері сімейного права, які мають суттєве наукове та практичне значення, але також майже не досліджені в Україні.
Наукове опрацювання питання. Проблема регулювання відносин подружжя в МПрП комплексно не вивчалася не тільки на теренах України, а й в радянській і пострадянський науці на відміну від дослідження правовідносини подружжя взагалі та їх регулювання на національному рівні. Тут ситуація значно краща. У питаннях поняття, природи та історичного розвитку правовідносин подружжя взірцем продовжують залишатися праці дореволюційних вчених (Д.Азаревича, А.Гуляева, А.І.Загоровського, І.Г.Оршанського, І.А.Покровського, Н.Є.Сєрєбрєннікова, В.І.Синайского, Г.Ф.Шершеневича). В сучасних умовах сімейні відносини в цілому та особливості їх правового регулювання досліджуються такими українськими та російськими вченими, як М.В.Антокольська, І.В.Жилінкова, С.Я.Фурса, О.А.Хазова. В останні роки до вивчення правового регулювання правовідносин подружжям у внутрішньому праві активно долучилися О.А.Андрєєва, Р.М.Достдар, О.М.Калітенко, А.Н.Льовушкін, О.В.Мишутинська, Е.П.Титаренко, Л.А.Тищенко, О.О.Ульяненко, Д.С.Шулєпін.
Відносно активно досліджувалися також і різноманітні проблеми міжнародного приватного права. Значним науковим надбанням тут є праці М.Х.Бабаєва, М.М.Богуславського, В.М.Корецького, Л.А.Лунца, А.Н.Макарова, Г.К.Матвєєва, І.С.Перетерського, С.І.Раєвича, зарубіжних вчених: М.Іссада, П.Норта, Дж.Чешира. І врешті на сьогодні проводяться ґрунтовні наукові розробки як вже відомими, досвідченими вченими (А.С.Довгерт, В.І.Кисіль, О.О.Мережко, А.А.Рубанов та ін.), так і молодими науковцями (Н.Ю.Єрпилєва, Г.В.Галущенко.)
Що стосується дослідження правовідносин подружжя в МПрП, то їм, як вже відзначалося, уваги присвячено дуже мало. Серед найбільш значущих робіт в цій сфері потрібно згадати дослідження російської вченого А.Н.Шебанової. В Україні до дослідження сімейних відносин в МПрП звертався Г.К. Матвєєв. Окремі аспекти проблеми розглядалися Є.Г.Дрижчаною, В.І.Кисилем, Н.В.Орловою, хоча жодна з їх робіт не стосувалася спеціально правовідносин подружжя.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми державотворення України”, теми дослідження Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України” №01БФ048-01 та відповідно до плану науково-дослідної теми кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Інтеграція України у світовий та європейський правовий простір”.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз сучасного стану розвитку правового регулювання правовідносин подружжя, основних проблем регулювання цих відносин у міжнародному приватному праві, з’ясування основних тенденцій такого регулювання.
Конкретними завданнями автор вважала наступні:
- визначити природу та характерні риси правовідносин подружжя, дослідити історію та сучасний стан їх нормативного регулювання;
- з’ясувати характер взаємозв’язку особистих та майнових відносин подружжя, їх взаємний вплив та порядок правової регламентації;
- дослідити договірний та законний режими регулювання відносин подружжя, визначити їх особливості, значення та способи взаємодії;
- визначити основні причини, що обумовлюють суттєві труднощі при регулювання відносин подружжя міжнародним приватним правом, проаналізувати основні проблеми застосування іноземного права в сфері сімейних відносин;
- шляхом порівняльного аналізу колізійного законодавства різних країн дослідити механізми колізійного регулювання особистих та майнових відносин подружжя;
- дослідити найбільш типові та ефективні колізійні прив’язки, що застосовуються для регулювання правовідносин подружжя;
- дослідити питання допустимості та механізму застосування автономії волі у сімейних правовідносинах;
- проаналізувати питання уніфікації та гармонізації норм сімейного права як основної тенденції розвитку сучасного міжнародного приватного права в цілому;
- дослідити діяльність щодо уніфікації та гармонізації норм сімейного права, що відбувається у межах Європейського Союзу та визначити перспективність створення системи єдиного Європейського сімейного права та участі України у цьому процесі;
- звернутися до питання уніфікації колізійних норм у сфері врегулювання правовідносин подружжя, зокрема, проаналізувати Конвенції, розроблені та прийняті Гаазькою Конференцією з міжнародного приватного права, охарактеризувати їх зміст, науковий рівень та практичне значення, визначити доцільність та необхідність участі в них України;
- дослідити основні підходи щодо врегулювання правовідносин подружжя у двосторонніх договорах України, визначити якість такого регулювання, основні колізії та проблеми, запропонувати шляхи їх подолання.
Об’єктом дослідження є особисті та майнові відносини подружжя та проблеми їх правового регулювання.
Предметом дослідження є історичний досвід нормативно-правового регулювання відносин подружжя, практика і проблеми регулювання відносин подружжя з іноземним елементом нормами міжнародного приватного права, сформульованих в національних законодавствах та міжнародних договорах.
Методологічні основи дослідження. Для комплексного дослідження теми автор використовував наступні методи: історичний – для оптимального з’ясування суті та природи такого явища як правовідносини між подружжям, їх виникнення, розвиток та становлення і розвиток нормативного регулювання цих відносин, що розвивався паралельно з відносинами; логічний – для виведення класифікацій, особливостей, характерних рис тощо; порівняльно-правовий – для дослідження різноманітних правових систем як у сенсі концептуальних підходів до механізму правового регулювання в цілому, так і в аспекті регулювання конкретних видів правовідносин. Порівняльно-правовий метод є основним, що дозволяє встановити природу колізій в міжнародному приватному праві та базисний для пошуку шляхів їх вирішення; формально-юридичний – основний метод дослідження нормативних текстів; соціологічний – для аналізу сутності та особливостей соціальних явищ та змісту і значення їх нормативного регулювання.
Наукова новизна результатів дослідження. Автор вперше в Україні звернувся до комплексного вивчення правовідносин подружжя як об’єкту регулювання міжнародного приватного права. Їм проаналізовано природу і сутність відносин подружжя, підходи до їх матеріального і колізійного регулювання, досліджено основні сучасні тенденції та проблеми регулювання цих відносин міжнародним приватним правом.
На основі проведеного аналізу обґрунтовано теоретичні положення та практичні висновки, які виносяться на захист:
1. В результаті дослідження природи правовідносин подружжя визначено ряд особливостей, які необхідно враховувати при їх регулюванні за наявності іноземного елементу, зокрема: 1) тісний органічний зв’язок та взаємний вплив особистих та майнових відносин в сім’ї; 2) важливе значення договірного механізму в урегулюванні відносин між подружжя; 3) зв’язок сім’ї та сімейного права з соціокультурною традицією тієї чи іншої спільноти (культурними традиційними особливостями, а також іншими соціальними регуляторами: релігією, мораллю тощо).
2. На основі проведеного вперше порівняльного аналізу колізійного законодавства різних країн з’ясовано сучасні тенденції колізійного регулювання відносин подружжя, які необхідно враховувати при розробці та вдосконаленні національного законодавства, а також при розробці договірних документів у галузі МПрП. Серед найбільш виразних тенденцій можна відзначити, зокрема: - поширення застосування принципу автономії волі у сфері сімейних відносин – зокрема до правовідносин між подружжям; - регулювання особистих та майнових відносин подружжя за одним спільним законом; - прагнення уникнути ситуації, коли відносини між подружжям опиняються поза правовим регулюванням, що здійснюється завдяки 1) встановленню розгалуженої системи прив’язок на кшталт шкали Кегеля; 2) передбачення на крайній випадок, коли неможливо визначити компетентний правопорядок, застосування принципу lex fori; 3) можливість застосування судом принципу найтіснішого зв’язку.
3. Вперше в Україні детально розглянуто проблематику допустимості та доцільності застосування у сфері сімейного права інституту автономії волі сторін. Обгрунтовано висновок про те, що автономія волі у сфері сімейних правовідносин є бажаною і природною, оскільки договірний механізм властивий сімейному праву в цілому і є максимально зручним у врахуванні конкретних життєвих обставин та адаптації відносин до нових умов. Спірним є питання про межі застосування цього інституту. На думку автора, оптимальним варіантом його застосування було б надання сторонам можливості обирати право, застосовуване до шлюбного договору між ними. При обранні подружжям законного режиму відносин за правом тієї чи іншої країни автономію волі доцільно поширювати на все коло відносин між ними, а не лише на майнові, оскільки підпорядкування відносин у межах однієї сім’ї різним правопорядкам нелогічне і може породити невиправдані ускладнення.
4. Гармонізація та уніфікація правових норм - основні тенденції сучасного МПрП. Хоча сімейне право є сферою, в якій доцільність зближення та уніфікація правових норм постійно піддається сумніву, воно не залишається поза цими тенденціями. Зближення норм сімейного права – як матеріальних, так і колізійних – відбувається на різних рівнях та у межах різних інституцій, серед яких можна виокремити наступні:
- гармонізація сімейного права в Європейському Союзі, яка чи не вперше проаналізована в Україні та СНД. Досліджено, зокрема, діяльність спеціального профільного органу – Комісії з Європейського сімейного права (КЄСП), завданням якої є організація роботи по створенню єдиного сімейного права в Європі; розроблені цією Комісією «Принципи Європейського сімейного права», за якими автор визнає особливе значення у справі ознайомлення з сучасними тенденціями зближення сімейного права в країнах Європи, тлумачення національних законодавств, вдосконалення норм сімейного права в Україні;
- діяльність Гаазької конференції з міжнародного приватного права, в рамках якої досягнуто найбільш значних результатів у сфері уніфікації колізійних норм у галузі сімейного права (зокрема, відносин подружжя). Вперше в Україні в роботі досліджено три конвенції Конференції з питань майнових правовідносин подружжя («Конвенцію про право, що застосовується до режиму власності подружжя”, “Конвенцію про право, що застосовується до аліментних зобов’язань”, “Конвенцію про визнання та виконання судових рішень щодо аліментних зобов’язань»), проаналізовано принципи, на яких вони базуються (захисту прав людини; поваги до правопорядків та соціокультурних традицій держав; захисту слабкої сторони у сімейних правовідносинах; нейтральності відносно зовнішніх відносин держав). Найбільш важливі в практичному плані конвенції з відносин аліментування (“Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов’язань” та «Конвенція про визнання та виконання судових рішень щодо аліментних зобов’язань») встановлюють ефективну систему визначення компетентного правопорядку у сфері відносин утримання та чіткий механізм визнання та виконання рішень щодо аліментів. Ці конвенції в сукупності утворюють ефективний механізм вирішення справ щодо аліментів та виконання рішень у цій сфері, що дозволяє забезпечити і захистити право особи на утримання.
5. Гнучким та зручним механізмом співробітництва держав у сфері надання правової допомоги та вирішення колізійних питань є угоди про правову допомогу. Автором досліджено 14 договорів України з іншими державами про правову допомогу, що містять норми стосовно сімейних правовідносин, правовідносин подружжя зокрема, критично проаналізовано порядок колізійного регулювання відносин подружжя, обгрунтовано висновок про невідповідність ряду положень цих конвенцій сучасним вимогам практики, зокрема, не передбачено можливості застосування автономії волі, в тому числі у тих випадках, коли її застосування передбачене внутрішнім законодавством договірних сторін.
Наукове і практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути використані як оригінальна інформаційна та аналітична основа подальших наукових досліджень в сфері правового регулювання сімейних відносин та міжнародного приватного права в цілому. Елементи здійснених автором міждисциплінарних студій та запропонованих ним узагальнень можуть мати значення з точки зору теорії та методології наукових досліджень в сфері міжнародного приватного права. Матеріали дисертації можуть бути використані при читанні курсів «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне право», «Міжнародне сімейне право», «Актуальні проблеми міжнародного приватного права» та співставних курсів. На основі використання результатів дослідження автором створено методику проведення практичних семінарських занять з дисциплін «Порівняльне цивільне право (сімейне і спадкове)» та «Міжнародне сімейне право» у вигляді рольових ігор (судових справ).
На практиці результати дослідження можуть бути використані у правотворчій та правозастосовчій діяльності, при вирішенні питань приєднання до міжнародно-правових документів у сфері регулювання відносин між подружжям.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднювались в ході ряду наукових та науково-практичних конференцій (зокрема, на Науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Правові проблеми сучасності очима молодих дослідників» 29-30 листопада 2001 року, Конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», присвяченій 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 60-річчю Інституту міжнародних відносин 14 жовтня 2004 року, Третій міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» 10 березня 2005 року, Конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 27 жовтня 2005 року.
Публікації. Аналіз основних проблемних питань у межах дослідження опубліковано у 5 статтях та матеріалах 5 науково-практичних конференцій.
Структура дисертації. Структура роботи обумовлена її метою та завданнями і включає вступ, три розділи та висновки. Загальний обсяг роботи - 182 сторінки. Список використаних джерел складається з 163 джерел, у тому числі 14 іноземними мовами.

Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні було проведено аналіз регулювання міжнародним приватним правом правовідносин між подружжям. З метою здійснити аналіз, автором було досліджено природу і поняття правовідносин між подружжям. Механізми їх правового регулювання, поняття та цілі МПрП, основні колізійні принципи у сфері регулювання правовідносин подружжя, визначено загальні тенденції у цій сфері. У ході дослідження автор прийшов до ряду висновків.
Перший розділ було присвячено дослідженню природи та історичного розвитку правового регулювання особистих та майнових відносин подружжя, а також підходів до їх регулювання у різних правових системах. Звернення до історичного та порівняльного матеріалу обумовлювалося необхідністю якомога повнішого з’ясування суті та природи досліджуваних явищ. Справа в тому, що у різні історичні періоди у сфері нормативного регулювання сімейних відносин переважали різні типи норм, та різні юридичні механізми. Ці механізми набували нових форм та змісту у відповідності до історичних змін регульованих відносин. Дослідження історичних аспектів правового регулювання відносин між подружжям дозволило встановити основні характерні риси таких правовідносин, те, що суттєво відрізняє їх від схожих правових інститутів, а отже встановити їх сутнісний зміст та особливості. Розуміння природи та суті регульованих правовідносин дозволяє говорити про адекватне правове регулювання відносин подружжя з іноземним елементом, а також здійснювати критичний аналіз існуючої системи їх регулювання, досліджувати проблематику в цій сфері та робити пропозиції.
Внаслідок проведеного аналізу вдалося з’ясувати ряд особливостей, притаманних регулюванню особистих і майнових відносин подружжя, які необхідно враховувати, як при регулюванні таких відносин, ускладнених іноземним елементом. Розуміння таких особливостей дозволяє створити критерій, відповідно до якого можна досліджувати характер регулювання цих відносин міжнародним приватним правом, його адекватність, доцільність. Ефективність та відповідність сучасним тенденціям, а також робити пропозиції стосовно оптимізації такого регулювання. Серед таких особливостей необхідно відзначити наступні:
1. Тісний органічний зв’язок особистих та майнових відносин в сім’ї. Однією з найважливіших особливостей правовідносин між подружжям є те, що особисті та майнові відносини подружжя являють собою цілісний, неподільний комплекс, перебувають між собою у органічному зв’язку, і взаємно впливають одні на одних. Завдяки цьому нормативне регулювання одного типу відносин неминуче позначається на іншому. Зокрема, скажімо, розширення особистих прав кожного або одного з подружжя має наслідком відповідного покращення його правового статусу у сфері майнових відносин і навпаки. Зміст та особливості цих відносин залежать від тих соціальних та історичних умов, в яких перебуває конкретна сім’я. Зокрема відносини подружжя підпадають під вплив не лише права, а й інших соціальних регуляторів, які здатний з часом змінювати і їх юридичний зміст. Через те, що особисті та майнові відносини подружжя є єдиним комплексом, то нормативна система, яка існує у той чи інший історичний період у тій чи іншій спільноті передбачає логічну та органічну взаємну кореляцію у змісті та обсязі цих відносин. Мається на увазі те, що закріплені нормативно особисті права та обов’язки подружжя органічно підкріплюються відповідним обсягом майнових прав та обов’язків і навпаки. Крім того, нормативне регулювання відносин, які виникають між подружжям, знаходяться в контексті цивільно-правового регулювання в цілому. У сучасному світі правова регламентація відносин подружжя у різних країнах хоча і виходить з ряду спільних принципових засад, проте має велику кількість відмінностей, здатних породити колізії при взаємодії права різних країн.
2. Важливе значення договірного механізму в урегулюванні відносин між подружжям. Ретроспективний та порівняльний аналіз нормативного регулювання відносин подружжя показав унікальне значення для розвитку правовідносин подружжя та сімейного права цілому такого інституту як договір. Як свідчать результати дослідження, договір у сфері сімейних відносин є цілком природним, органічним інститутом, який існував практично відтоді, відколи існує сім’я, існував у найрізноманітніших спільнотах, і часом був єдиним засобом правової регламентації відносин між подружжям (особливо це стосувалося тих історичних етапів, коли спільноти не мали розвинутого позитивного законодавства щодо сім’ї). Але й пізніше, вже за наявності системи позитивного законодавства, яке регулювало відносини між подружжям, шлюбний договір продовжував і продовжує активно застосовуватися. Це пов’язано з тим, що договір є зручним та гнучким механізмом вирішення правових питань, механізмом, який легко пристосовується до певних нових умов та потреб конкретної сім’ї. І через це саме шлюбний договір є головним та найбільш ефективним засобом розвитку сімейного права. Випадки, коли використання шлюбних договорів було обмежено або заборонено, скоріше є виключенням, ніж правилом. Робилося це частіше за все з метою штучного впливу на суспільні відносини і, як свідчить історія, періоди, в які відбувалися такі заборони чи обмеження, супроводжувалися швидким застаріванням норм сімейного права та втратою ними ефективності, після чого практика договірної регламентації сімейних відносин зазвичай поновлювалася.
3. Зв’язок сім’ї та сімейного права з соціокультурною традицією тієї чи іншої спільноти. Однією з найбільш визначних та загальновідомих особливостей сімейного права є його тісний зв’язок з іншими механізмами соціального регулювання (релігією, мораллю тощо.) Такий зв’язок є джерелом виникнення постійних проблем і ускладнень у сфері правового регулювання сімейних відносин, що набувають особливої гостроти при їх регулюванні МПрП. Правові норми можуть по-різному співвідноситися з іншими соціальними нормами. По-перше, вони можуть узгоджуватися або ні, що має наслідком конфліктні ситуації. По-друге, норми різного характеру у різних суспільствах можуть мати різний авторитет. Наприклад, мусульманські країни історично більш авторитетними вважають релігійні норми, в той час як для європейця більш надійною та авторитетною нормою є правова Зрештою, можуть існувати дуже суттєві розбіжності у загальному контексті існування однакових інститутів сім’ї. Мається на увазі те, що сімейні відносини, як і норми, що їх регулюють, мають дуже тісний зв’язок з традиційною культурою тієї чи іншої спільноти. Кожна традиційна культура формує свою логічну та економічно і соціально виправдану систему сімейних відносин, що може відрізнятися від системи інших спільнот, причому не лише на рівні різних історичних та цивілізаційних спільнот (наприклад, християнської та мусульманської), а й навіть у межах однієї країни (наприклад серед різних етнічних груп, у різних регіонах тощо).
На думку автора, ці особливості є природно притаманними для сімейних відносин, зокрема відносин подружжя, тому їх врахування є принциповим для адекватного регулювання таких відносин міжнародним приватним правом.

Розгляду основних принципів та підходів у регулюванні відносин подружжя з іноземним елементом присвячено другий розділ дисертації. Автор звернувся до аналізу найбільш основних проблемних питань механізму застосування іноземного права, оскільки без згадування цих теоретичних питань МПрП неможливий адекватний аналіз спеціальних питань колізійного регулювання. Також у межах другого розділу було розглянуто колізійні проблеми регулювання правовідносин подружжя та здійснено порівняльний аналіз законодавства про міжнародне приватне право різних країн.
Одним з базових є висновок про те, що, коли мова йде про колізію правових систем, під «правовою системою» мається на увазі правопорядок відповідної країни, а не її позитивне законодавство. Більш того, поняття «компетентний правопорядок» певною мірою зачіпає і неправові аспекти нормативного регулювання відповідних відносин, які пов’язані з соціокультурною традицією, притаманною тій чи іншій спільності. Соціокультурна традиція – це комплекс світоглядних та нормативних уявлень спільноти щодо того чи іншого суспільного явища, що виражається зокрема у структурі та будові правової регламентації відповідного явища, оскільки право також є елементом соціокультурної традиції. Сфера сімейних відносин як ніяка інша пов’язана з тією ж соціокультурною традицією, підпадаючи під дію найрізноманітніших соціальних регуляторів. З цим пов’язано те, що все проблеми застосування «чужих» норм у сфері сімейних відносин набувають найбільшого загострення, і роблять цю сферу найскладнішою для регулювання МПрП. Відповідно при вирішення питань у сфері сімейного права необхідно максимально залучати механізми точного встановлення компетентного правопорядку, змісту іноземного права та його інститутів.

Спираючись на аналіз законодавств іноземних країн про МПрП, можна виділити наступні тенденції у розвитку колізійного регулювання правовідносин подружжя.
2.1. Всі законодавства схильні регулювати особисті та майнові відносини подружжя одним і тим самим законом. У більшості законодавчих актів ці відносини взагалі не відділяються одне від одного, становлячи об’єм однієї колізійної норми. У тому ж випадку, коли майнові відносини виокремлюються, це робиться переважно з метою підкреслити можливість застосування до майнових відносин автономії волі.
2.2. Більшість законодавств для регулювання правовідносин між подружжям встановлюють об’ємну розгалужену норму на кшталт шкали Кегеля. Такі норми мають на меті врахування максимальної кількості можливих обставин, що дозволяють так чи інакше визначити компетентне право і при цьому у будь-якому випадку не залишити ці відносини поза правового регулювання.
2.3. Значна частина сучасних законодавств про МПрП передбачають можливість застосування до відносин між подружжям автономію волі, щоправда, виключно до майнових відносин. При цьому існує чітка тенденція до обмеження можливих альтернатив обраного правового порядку, що пов’язане з прагненням виключити можливість застосування до сімейних відносин не властивого їм нормативного поля, та також потенційного порушення право однієї з сторін.
Автономія волі у сфері сімейних правовідносин є бажаною і природною, оскільки саме договірний механізм є максимально зручним у врахуванні конкретних життєвих обставин та адаптації відносин до нових умов. Оптимальним варіантом застосування цього інституту було б надання сторонам можливості обирати право стосовно регулювання шлюбного договору між ними, утому числі коли вибір права недвозначно випливає зі змісту договору за відсутності чіткої вказівки про це. Адже саме за допомогою шлюбного договору сторони встановлюють оптимальне для себе коло взаємних прав та обов’язків.
Якщо ж передбачати можливість застосування автономії волі для обрання законного режиму відносин за правом тієї чи іншої країни, тоді варто поширити автономію волі на все коло відносин між подружжям, а не лише на майнові, оскільки підпорядкування відносин у межах однієї сім’ї різним правопорядкам не є логічним і може породити невиправдані ускладнення.

У третьому розділі автор звернувся до теоретичних та практичних питань уніфікації та гармонізації норм сімейного права, як матеріальних так і колізійних. Після аналізу наукових джерел та нормативних документів у цій сфері можна дійти наступних висновків.
1. Хоча сімейне право є тією сферою, в якій зближення та уніфікація правових норм постійно викликає труднощі та сумніви з приводу практичної доцільності, не можна сказати, що воно залишається поза загальною тенденцією до уніфікації та гармонізації. Як можна побачити з результатів дослідження робота з гармонізації та уніфікації матеріальних та колізійних норм сімейного права проводиться на рівні різних міжнародних інституцій та знаходить своє втілення у вигляді документів різного характеру, кожен з яких має як не практичне, то принаймні важливе наукове значення. Отже дослідження основних тенденцій гармонізації та уніфікації правових норм у сфері сімейного права заслуговує на пильну увагу.
2. Найбільш послідовні кроки у напрямку гармонізації матеріальних норм сімейного права на сьогодні можна спостерігати у межах Європейського Союзу. По-перше, спроби досягнення єдиноманітності у нормах сімейного права у ЄС відбувається на чіткій організаційній основі: створено спеціальний орган – Комісію з Європейського сімейного права, яка об’єднує науковців різних європейських країн та завданням якої власне і є робота по створенню єдиного сімейного права в Європі. По-друге, за результатами роботи цієї комісії можна сказати, що в ЄС не існує амбіцій по створенню певного зводу норм та його штучного насадження у якості обов’язкового для виконання документу. Можна сказати, навпаки, створення європейського сімейного права відбувається «знизу», шляхом проведення масштабних порівняльних досліджень та визначення тих принципових положень, які в принципі не суперечать жодному з законодавств країн-членів ЄС. Принципи Європейського сімейного права, які були запропоновані на другій конференції КЄСП у 2004 р. може бути як зручним допоміжним інструментом у тлумаченні, так і орієнтиром при створенні законодавчих норм сімейного права.
Також слід відмітити, що поки що Принципи існують у формі документу дещо незрозумілої природи. Вони не є нормативним документом, і, хоча і іменуються «проектом» (drapht), немає ніяких вказівок щодо того, документ якого типу має стати результатом цього «проектування». Попри всі наукові досягнення Європа ще далека від того, щоб сприйняти подібні принципи як загальнообов’язковий нормативний документ. Отже на сьогодні, Принципи Європейського сімейного права можна з впевненістю назвати результатом визначної наукової роботи, у тому числі власне роботи міжнародної конференції. І відповідно, важко не оцінити якості таких наукових напрацювань, адже вони відображають стан науки і практики сучасного сімейного права в Європі та дають змогу ознайомитись з сучасними редакціями національних законодавств.
Крім власне Принципів, в результаті роботи КЄСП було висунуто пропозицію для великих європейських наукових центрів, яка полягає в тому, щоб при проведенні навчальної та наукової роботи приділяти більше уваги не національним правовим системам, а саме дослідженням порівняльного характеру. Це пов’язане, з одного боку, з необхідністю у таких дослідженнях належного рівня, і по-друге, в нестачі фахівців-порівняльників, робота яких має ключове значення при створенні єдиного європейського сімейного права. Таку пропозицію варто було б сприйняти і українським науковим центрам, оскільки досліджень у сфері порівняльного права на вітчизняному терені існує вкрай небагато, а між тим, проведення таких досліджень є цілком конкретними кроками у напрямку приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів та пошуку адекватних шляхів співпраці як з ЄС, так і з окремими європейськими країнами.
3. Найбільш визначною роботою у сфері уніфікації колізійних норм у галузі сімейного права – і, зокрема відносин подружжя – є діяльність Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Слід відзначити, що через те, що до недавнього часу Україна не була членом Гаазької конференції, то роботі цієї визначної інституції та прийнятим у її межах документам у вітчизняній науці приділялося досить мало уваги. Автор звернувся до дослідження текстів трьох конвенцій Конференції, які торкаються майнових правовідносин подружжя: «Конвенцію про право, що застосовується до режиму власності подружжя” 14 жовтня 1978 р., “Конвенцію про право, що застосовується до аліментних зобов’язань” 2 жовтня 1973 р. та “ Конвенцію про визнання та виконання судових рішень щодо аліментних зобов’язань» 2 жовтня 1973 року. Проаналізувавши тексти конвенцій, автор зробив загальну характеристику конвенцій Гаазької конференції у сфері сімейного права, а також провів аналіз положень у сфері колізійного регулювання. На думку автора, найбільшої практичної уваги з боку України заслуговують дві конвенції з відносин аліментування. На це є ряд причин. Конвенція «Про право, що застосовується до аліментних зобов’язань” встановлює досить вичерпну та ефективну систему визначення компетентного правопорядку у сфері відносин утримання. Що стосується Конвенції «Про визнання та виконання судових рішень щодо аліментних зобов’язань», то її прийняття взагалі складає нагальну потребу, оскільки єдині правові підстави для визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні встановлюють міжнародні договори України. Дана Конвенція створила б механізм визнання та виконання таких рішень з цілим рядом держав, у тому числі тих, з якими у України немає договору про правову допомогу, а також створило б єдину та чітку процедуру визнання і виконання таких рішень. Дія ж цих конвенцій в сукупності дала б змогу застосування ефективного, зручного та скоординованого механізму вирішення справ щодо аліментів та виконання рішень у цій сфері, що у свою чергу сприяло б захисту прав осіб, що мають право на утримання.
Що ж стосується «Конвенції про право, що застосовується до режиму власності подружжя», то, як вже зазначалося, їй в цілому важко дати однозначну характеристику. Проте якщо говорити про окремі положення, зокрема про систему колізійних норм у тексті конвенції, то варто відзначити її розгалуженість та вичерпність, сучасність та прогресивний характер. Все сказане дає підстави вважати цю конвенцію принаймні авторитетним науковим джерелом для розвитку МПрП в Україні зокрема.
4. Автор також звернувся до аналізу положень у сфері регулювання правовідносин між подружжям у договорах України про правову допомогу. Україною укладено 14 договорів про правову допомогу, в яких містяться норми стосовно сімейних правовідносин та правовідносин подружжя зокрема. Автор провів узагальнюючий аналіз положень цих конвенцій і дав цим положенням характеристику. В цілому можна сказати, що конвенції про правову допомогу є одним за найбільш гнучких та зручних механізмів співробітництва держав у сфері надання правової допомоги та вирішення ряду колізійних питань. Однак, на думку автора, певні положення цих конвенції не відповідають сучасним вимогам практики, зокрема варто відзначити той факт, що у текстах конвенцій не передбачено можливості застосування автономії волі, в тому числі у тих випадках, коли застосування цього інституту передбачене внутрішнім законодавств обох договірних сторін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Boele-Woelki K. The Road Towards a European Family Law -
2. CEFL Conference 2002,
3. Civil Code of Japan. -
4. Сivil Code of France. - Translated by Georges Rouhette, Professor of Law, with the assistance of Anne Berton, Research Assistant in English. - MISE A JOUR LEGIFRANCE, 21 February 2004
5. Code civil Suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 26 février 2002). -
6. Código Civil de España. -
7. Commission on European Family Law - 8. Convention on the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations (concluded 2 october 1973) (entered into force 1 august 1976) 9. Il Codice Civile Italiano. - 10. James P. Reape. What is a Valid Marriage Contract in California? - Published: July 17, 2004. - http://www.divorcenet.com/states/california/ca_art04
11. Nahal Toosi. Muslim women assert rights in marriage contracts. -
12. Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses
13. Sample Marriage Contract. -
14. Second CEFL Conference < http://www2.law.uu.nl/priv/cefl/Con2004/CONHome2004.html>
15. Азаревич Д. Брачные элементы и их значение. – Ярославль. – 1879. – 132 с.
16. Андреева О.А. Регулирование брачно-семейных отношений в древнерусском праве // Семейное и жилищное право. – 2005. - № 2. – С. 39-45.
17. Антокольская М. В., Дюжева О. А., Нечаева А. М., Максимович О. Б., Хазова О. А. Семейное право России: проблемы развития: Сб. обзоров и ст. / РАН; Институт научной информации по общественным наукам; Институт государства и - М., 1996. – 132 с.
18. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву: Учебное пособие. – М.: «Юристъ», 1995. – 144 с.
19. Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин подружжя: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. – 20 с.
20. Ануфриева Л. П., Бекяшев К. А., Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Лебединец И. Н. Международное частное право: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция" / Московская гос. юридическая академия / Г.К. Дмитриева (ред.). - 2.изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2004. – 423 с.
21. Ариванюк Т. О., Бірюков І. А., Гопанчук В. С., Дзера О. В., Дзера І. О. Сімейне право України: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів / В.С. Гопанчук (ред.). - К.: Істина, 2002. – 304 с.
22. Бабаев М.Х. Проблемы публичного порядка в международном частном праве. / Международное частное право: современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – 507 с.
23. Базедов Ю. Унификация международного частного права в Европейском Союзе // Международное публичное и частное право. – 2003. - № 3 (12). С. 43-50., Ельникова Е.В. Региональные соглашения стран Европейского Союза как источники международного частного права // Международное публичное и частное право. – 2002. - № 3 (7). С. 48-52.
24. Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В., Крижна В. М., Новохатська Я. В. Сімейне право України: Підручник / В.І. Борисова (заг.ред.), І.В. Жилінкова (заг.ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 263 с.
25. Бернхем В. Вступ до правової системи США. – К.: Україна, 1999. - 475 с.
26. Бігун В. А., Білоусов Є. М., Гайворонський В. М., Жуков І. М., Жушман В. П. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
27. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., Юристъ, 2000. – 408 с.
28. Богуславский М.М. Порядок применения и установления содержания иностранного права / Международное частное право: современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – С. 474-479.
29. Богуславский М.М. Роль международных договоров в формировании международного частного права / Международное частное право: современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – 507 с.
30. Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В., Ігнатенко В.М., Коробцова Н.В. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. / В.І. Борисова (заг.ред.) - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
31. Брак и семья в Соединенных Штатах Америки / В.С. Релич (пер.с англ.). - Херсон: Олди-плюс, 2003. – 84 с.
32. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима/Пер. с польск. В. К. Ронина. – М.: Высш. шк., 1988. – 429 с.
33. Вводный закон к гражданскому уложению Германии 1896 г. - Международное частное право: Иностранное законодательство. – М.: “Статут”, 2002. – С. 270–287.
34. Галущенко Г.В. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. – К.: Видавництво «Юстініан», 2005. – 472 с.
35. Галущенко Г.В. Двосторонні угоди у галузі правового співробітництва // Адвокат. - 1996. - № 3. С. 32-33.
36. Галущенко Г.В. Особливості колізійних норм міжнародних договорів України про правову допомогу // Держава і право. Інститут держави і права ім. В. Корецького. – 2000. – Вип. 5. С. 361-365.
37. Галущенко Г.В. Структура та форма міжнародних договорів України про правовому допомогу // Держава і право. Інститут держави і права ім. В. Корецького. – 1998-1999. – Вип. 2. С. 385-391
38. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право: Учебник. - М.: Эксмо, 2005.- 749 с.
39. Гирма Гизау Айеле. Система коллизионных норм в международном частном праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко; Институт международных отношений. - К., 1998. – 16 с.
40. Гопанчук В.С. Семейное право (вопросы и ответы): Метод. разработка / Межрегиональная академия управления персоналом. - 2. изд., испр. - К.: МАУП, 2000. – 71 с.
41. Гражданский кодекс Квебека (Канада) 1991 г. // Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с. С. 346-365.
42. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учеб. Пособие. Под ред. В. П. Мозолина и М. И. Кулагина. – М.: Высшая школа, 1980. С. 345-360. С. 350 – 355.
43. Гражданское право современного империализма. Сборник статей. – М., ОГИЗ, 1932. – 105 с.
44. Гуляев А. Предбрачный дар в римском праве и в памятниках Византийского законодательства. - Дерпть: Типография Шнакенбурга, 1891. – 171 с.
45. Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988. – 496 с. С. 73-82.
46. Давыдова О.А. История российского алиментного законодательства (ХІ - поч. ХХ вв.) // Семейное и жилищное право. – 2004. - № 1. С. 29.
47. Данилькевич Николай Иванович, Федоров Олег Николаевич. Международное частное право: Учеб. пособие. - Д.: Арт-Пресс, 1999. - 208с.
48. Дахно Іван Іванович. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). - К.: МАУП, 2001. - 312с.
49. Дмитриева Г. К., Филимонова М. В. Международное частное право. Действующие нормативные акты: Учеб. пособие. - М.: Институт международного права и экономики (ИМПЭ) им. А.С.Грибоедова, 1999. - 624с.
50. Довгерт А.С. 110 років Гаазької конференції з міжнародного приватного права // Бюлетень Міниістерства юстиції України. - 2003. - №2. - С.52-61.
51. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах
52. Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах від 19 лютого 1998 р. № 860_013
53. Договір між Україною та Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах вiд 30.01.2002, № 642_029
54. Достдар Р.М. Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2005- 20с.
55. Ельникова Е.В. Региональные соглашения стран Европейского Союза как источники международного частного права // Международное публичное и частное право. – 2002. - № 3 (7). С. 48-52.
56. Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет, система и источники международного частного права // Международное публичное и частное право. – 2002. - № 1. С. 18.
57. Жилинкова И.В. Брачный договор (контракт). – Харьков: «Ксилон», 2001. – 128с. С. 29.
58. Жилінкова І.В. Договірний режим майна подружжя // Вісник академії правових наук України. – 1999. - № 4 (19). С. 114-121.
59. Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї // Вісник академії правових наук України. – 2000. - № 6. С. 31-33.
60. Жилинкова И. В. Классификация имущественных договором супругов // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Х.: Національна юридична академія України. – 1997. – Вип. 32. С. 71-77.
61. Жилінкова І.В. Майнові відносини членів сім’ї: цілі та засоби правового регулювання // Вісник академії правових наук України. – 2000. - № 2 (21). С. 106-114.
62. Жилінкова І.В. Поняття режиму майна подружжя // Вісник академії правових наук України. – 1999. - № 2 (17). С. 156-164.
63. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Монография. – Х.: «Ксилон», 1997. – 236 с.
64. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х.: Информационно-правовой центр "Ксилон", 2000. - 398с.
65. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества супругов // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Х.: Національна юридична академія України. – 1995. – Вип. 30. С. 98-108.
66. Жилінкова І.В. Проблеми правового режиму майна членів сім'ї: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000. - 39с.
67. Жилінкова І.В. Регулювання майнових відносин подружжя // Право України. – 1994. - № 11-12. С. 29-32.
68. Загоровский А. И. Курс семейного права. – Одесса, «Экономическая» типография, 1902. C. 5.
69. Закон Венесуэлы 1998 г. «О международном частном праве» // Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с. С. 250-261.
70. Закон Грузии 1998 г. № 1362 Пс «О международном частном праве» // Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с. С. 91-108.
71. Закон Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы международного частного права» - Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. И научн. Ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с. С. 332-341.
72. Закон Лихтенштейна 1996 г. «О международном частном праве» // Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. оед. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с. С. 404-423.
73. Закон Польши 1965 г. «О международном частном праве» // Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с. С. 468-477.
74. Закон України «Про міжнародне приватне право» № 1618-IV від 18.03.2004
75. Звеков Виктор Петрович. Международное частное право: Курс лекций. - М.: Норма, 1999. – 254 с.
76. Игнатенко А. А., Скрыпников Н. Н. Брачный договор. Законный режим имущества супругов. - М.: Транспорт, 1997. - 112с.
77. Індиченко С. П., Гопанчук В. С., Дзера О. В., Савченко Л. А. Сімейне право України: Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак. / Олександр Васильович Дзера (ред.). - К.: Вентурі, 1997. — 272с.
78. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр./Ред. и послесл. М.М. Богуславского: примеч. ЛюР. Сюкхияйнена. – М., Прогресс, 1989. – 400 с. С. 79-80.
79. Калітенко О.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Автореф. дис... канд. юрид. наук.: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ МВС України. - Х., 2001. - 20с.
80. Кибенко Е. Р. Международное частное право: Учебно-практ. пособие - Х.: Эспада, 2003. – 123 с.
81. Кисиль В.И. Lex personalis в международном частном праве // Вестник киевского университета. Серия: Международные отношения и международное право. - 1980. – Вып. 10. С. 95-103.
82. Кисиль В. И. Вмешательство государства в семейные отношения должно быть минимальным // Украинская Инвестиционная Газета, 16 апреля 2002г., № 15 (339) – С. 1-5.
83. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К. Україна, 2000. – 430 c.
84. Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві: Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.03. – К., 2001. - 39 с. С. 8.
85. Кисіль В.І. Проблеми конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 14 (частина І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – 212 с. С. 51-52.
86. Колісник Тимофій Васильович. Внутрішнє законодавство України як джерело міжнародного приватного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 19с.
87. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам. Гаага, 2 октября 1973 года. Документ 995_426, редакция от 02.10.1973
88. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов, Гаага, 14 октября 1978 года, Документ 995_923, редакция от 14.10.1978. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
89. Конвенція СНД про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах вiд 22.01.1993, № 997_009.
90. Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве (к 65-летию со дня смерти) // Корецкий В.М. Избранные труды: в 2 кн. / АН УССР. Ин-т государства и права; Редкол.: В.Н. Денисов (гл. ред.) и др. Киев: Наук.думка, 1989. – Кн. 1. – 1989. - 344 с. С. 86.
91. Косидовский Зенон. Библейские сказания. - Пер. с польск. Изд. 2-е. М., Политиздат, 1968. - 459 с. С. 81.
92. Леви Э. Введение в правовое мышление. – М.: Наука, 1995. – 115 с.
93. Левушкин А.Н. Правовая природа имущественных отношений в семье // Семейное и жилищное право. – 2004. - № 1. - С. 13-16
94. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973. С. 142.
95. Лунц Л.А. Международное частное право. – М.: «Юридическая литература», 1970. – 360 с. С. 137.
96. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. – М., Юрилическое издание Наркомата РСФСР, 1924. – С. 7.
97. Матвеев Г.К. Вопросы советского коллизионного права // Известия вузов. Правоведение. – 1972. - № 2. – С. 99-105.
98. Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муратов. – М.: «Статут», 2002. – 892 с.
99. Мережко А.А. Lex mercatoria: теория и принципи транснационального торгового права. – К.: Таксон, 1999. – 416 с. С. 110 – 115.
100. Мережко А.А. Коллизионное право США. – К., 2003. – 136 с. С 106.
101. Мережко О.О. Історія виникнення та розвитку міжнародного приватного права та його науки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 14 (частина І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 1999. – 212 с.
102. Минаков А.И. Международный договор как источник международного частного права (вопросы теории) // Советский ежегодник международного права, 1986. – М.: «Наука», 1987. С. 228-235.
103. Мишутинская О.В. История развития имущественных отношений в России // Семейное и жилищное право. – 2004. - № 3. – С. 31.
104. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / Анатолій Степанович Довгерт (ред.). - К.: Український центр правничих студій, 2001. – 334 с.
105. Мосс М. Общество. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. – М: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. – 360 с.
106. Нешатаева Татьяна Николаевна. Международное частное право и международный гражданский процесс: Учеб. курс:В 3 ч. - М.: ОАО "Издательский дом "Городец", 2004. - 619с.
107. Ніколаєв Ігор Станіславович. Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. – 20 с.
108. Новохатська Яна Володимирівна. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. – 20 с.
109. Оршанский И.Г. Исследования по руському праву семейному и наследственному. – СПб. – 1877. – 500 с. С. 4.
110. Пацурківський Ю. П. Цивільне та сімейне право України: Метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. – 84 с.
111. Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М.: Гос. изд-во «Москва». – 1940. – 208 с.
112. Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский. – Мн.: Харвест, 2002. – 528 с.
113. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: «Статут», 2003. – 178 с.
114. Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. – 18 с.
115. Попов Анатолий Андреевич. Международное частное право. - Х.: РА, 1999. – 219 с.
116. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України», № 12, від 24.12.1999.
117. Раевич С.И. Международное частное право. – М., Государственное издательство «Советское законодательство» - 1934. - 213 с.
118. Раздельное жительство супругов. Сборник решений Гражданского кассационного Департамента правительственного Сената. – сост. Г.В. Бертгольдт. – М. – 1910. – 128 с.
119. Рубанов А.А. «Автономия воли» в международном частном праве как теоретическая проблема // Советский ежегодник международного права 1986, М., «Наука», 1987.
120. Рубанов А.А. Теоретические основны международного взаимодействия национальных правовых систем / Отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: Наука, 1984. – 159 с.
121. Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов / Перевод с франц. Ответственный редактор – академик РАН, доктор юридических наук, профессор В.С. Нерсесянц. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 310 с.
122. Садиков О.Н. Вопросы, возникающие при применении коллизионных норм. / Международное частное право: современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – С. 450-462.
123. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ. - < http://www.garweb.ru/PROJECT/LAW/doc/10005807/10005807-001.htm>
124. Серебренников Н.Е. Развод. Раздельное жительство супругов. – М. – [рік видання не вказано]. 64 с.
125. Сивокінь А.Я. Застосування радянських колізійних правових норм // Вестник киевського университета. Серия: экономика и право. – 1862 г. – Вып. 1. – С. 105-111.
126. Синайский В.И. Личное и имущественно положение замужней женщины в гражданском праве. – Юрьев. – 1910. – 352 с.
127. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб. з інформ. додатком на лазерному носії: У 2 кн. / Драгнєвич Л.Ю., Пульнєва О.С., Фурса Є.І., Фурса С.Я. та ін. / За заг ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – Кн. 1. – 896 с.
128. Сімейний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 6 березня 2002 р. - № 44.
129. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. Дел, 2000. – 704 с.
130. Степанюк А. Міжнародне приватне право: теоретичні проблеми правового регулювання. – Харків: Майдан. 2005. – 200 с.
131. Титаренко Е.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве // Семейное и жилищное право. – 2005. - № 2. Тищенко Л.А. Формирования правовых основ семейного права России: исторический аспект // Семейное и жилищное право. – 2004. - № 2. – С. 41-43.
132. Токаренко С. У чужий монастир зі своїми правилами. Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень // Український юрист. – 2005. - № 5. С. 31-33.
133. Толстых Владислав Леонидович. Коллизионное регулирование в международном частном праве: Проблемы толкования и применения раздела VII части третьей ГК РФ. - М.: Спарк, 2002. - 242с.
134. Трутень В.В. Встановлення іноземного права як питання права // Вісник Київського університету: Юридичні науки. – 1995. – Вип. 33/34. – С. 35-38.
135. Угода між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах вiд 23.11.2000, № 792_60
136. Указ 1979 г. № 13 «О международном частном праве Венгрии» // Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с.
137. Ульяненко О.О. Шлюбний договір у сімейному праві України. – К.: ТРОТ, 2004. – 124 с.
138. Федеральный закон Австрии 1978 г. «О международном частном праве» // Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с.
139. Федеральный закон Швейцарии 1987 г. О международном частном праве - Международное частное право: Иностранное законодательство/Предисл. А. Л. Маковского; сост. И научн. Ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. – М.: “Статут”, 2002. – 892 с.
140. Фединяк Галина Степанівна, Фединяк Лариса Степанівна. Міжнародне приватне право: Підруч. – 3 вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2005. – 544 с.
141. Фединяк Галина Степанівна, Фединяк Лариса Степанівна. Предмет і методи міжнародного приватного права: Текст лекції / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Л., 1998. – 27 с.
142. Федосеева Галина Юрьевна. Международное частное право: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция". – 4 изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2005. – 427 с.
143. Форманюк В. І. Формування Візантійської системи шлюбно- сімейного права (IY-YI ст.ст.): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. / Одеська національна юридична академія. - О., 2001. – 22 с.
144. Фурса С., Драгневич Л. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин // Юридична України. – 2003. - № 1- С. 59-65.
145. Фурса С.Я. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі // Право України. – 2002. - № 5. С. 55-62.
146. Хазова О.А. Брачный договор: опыт стран Запада // Семейный кодекс и брачный договор. - Библиотека журнала “Социальная защита”, 1996, выпуск № 5. - 22 с.
147. Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве. – К.: «Наукова думка». – 1993. – 128 с.
148. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учебное пособие. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. – 768 с.
149. Цивільний процесуальний кодекс України, № 1618-IV від 18 березня 2004 р. // www.rada.kiev.ua
150. Червоний Ю. С., Калітенко О. В., Волосатий Г. С., Труба В. І. Сімейне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.С. Червоний (ред.). - К.: Істина, 2004. – 400 с.
151. Червоный Ю.С., Волосатый Г. С., Калитенко О. М., Труба В. И. Семейное право Украины: Учебник / Ю.С. Червоный (ред.). - Х.: ООО "Одиссей", 2005. – 520 с.
152. Черданцев А.Ф. Толкование договора и права: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.
153. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. Учебник. - М.: ООО «ТК Велби», 2002. – 592 с.
154. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. – М.: «Прогресс», 1982. – 496 с.
155. Чубарєв Валентин Леонідович. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2006. – 607 с.
156. Шебанова Н. А. Семейные отношения в международном частном праве / РАН; Институт государства и права {Москва}; Академический правовой ун-т. - М., 1995. – 16 с.
157. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Фирма «СПАРК», 1995. – 556 с.
158. Шимон С. І. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2004. – 161 с.
159. Шовкошитна С. Що слід знати про сімейне та спадкове право. - К.: Інститут громадянського суспільства, 2004. – 72 с.
160. Шулєпін Д.С. Некоторые аспекты имущественных и личных отношений супругов в браке в древнерусском государстве X-XIV вв. // Семейное и жилищное право. – 2004 - № 1. С. 32-35.
161. Юлдашев Олексій Хашимович. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. – 528 с.
162. Явор О. А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1996. – 14 с.
163. Янушкевич Й.П. Семейное право: Учеб. пособие / Российское агентство по патентам и товарным знакам. Информационно-издательский центр. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. - 106 с.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.