У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МАРГІНАЛЬНІ ГРУПИ В СТРУКТУРІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Количество страниц 249
ВУЗ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Год сдачи 2008
Бесплатно скачать 21832.doc 
Содержание ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1 Концепція маргінальності у кримінології: постановка проблеми 12
1.1 Визначення основних понять концепції маргінальності та її значення для кримінологічних досліджень
12
1.2. Маргінальність та злочинність: механізми взаємодетермінації 29

Висновки до першого розділу

47
Розділ 2 Кримінологічні особливості маргіналізації та участі представників окремих соціальних груп в організованій злочинній діяльності

50
2.1. Визначення та структура організованої злочинності 50
2.2. Кримінологічні аналіз участі мігрантів-маргіналів в організованій злочинній діяльності
62
2.3. Особливості маргіналізації та участі колишніх військовослужбовців в організованій злочинній діяльності
78
2.4. Кримінологічний аналіз маргіналізації та участі колишніх співробітників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності
93
2.5. Маргіналізація та участь колишніх та діючих спортсменів в організованій злочинній діяльності
112
2.6. Особливості маргіналізації та участі в організованій злочинній діяльності осіб, що відбули покарання у виді позбавлення волі
128

Висновки до другого розділу

143
Розділ 3 Попередження організованої злочинності у контексті маргіналізації суспільства 144
3.1. Протидія маргіналізаційним процесам у суспільстві як напрямок загальносоціального попередження організованої злочинності
144
3.2. Спеціально-кримінологічне попередження участі представників маргінальних груп в організованій злочинній діяльності
154

Висновки до третього розділу

179
Висновки
181
Список використаних джерел
190
Додатки 215

ВСТУП

Актуальність теми. Організована злочинність є однією з найсерйозніших проблем, що на даний момент постала перед усією світовою спільнотою. Це обумовлено такими негативними тенденціями її розвитку, як збільшення рівня організованої злочинності, розширення її напрямків та сфер впливу, транснаціоналізація організованої злочинної діяльності, входження її представників до владних структур тощо. Цей вид злочинної активності спричиняє величезний збиток державі та суспільству. Саме це обумовлює необхідність всебічного вивчення проявів організованої злочинності для можливості побудови на державному рівні ефективної та адекватної системи її попередження.
Причинами значного зростання цього явища в Україні, а також в інших пострадянських країнах, є економічна та політична нестабільність, різка поляризація доходів громадян та пов’язане із цим майнове розшарування населення. Однак зазначені фактори, крім погіршення криміногенної ситуації в країні, призвели й до суттєвих змін у суспільстві, наслідком чого стала маргіналізація як окремих громадян, так і цілих груп населення. Оскільки такі істотні зміни впливають на стан та тенденції розвитку як злочинності взагалі, так і її окремих видів, одним із яких є організована злочинність, зазначене обумовлює необхідність вивчення проблеми маргінальності у рамках кримінології.
У науковій літературі соціологічні та філософські аспекти проблеми маргінальності вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як А.І. Атоян, Р.А. Ануфрієва, Є.С. Балабанова, А.А. Галкін, З.Х. Галімулліна, З.Т. Голенкова, С.П. Гурін, І.І. Дмітрова, А.Н. Дьомін, А.В. Єрмілова, І.В. Зайцев, Є.Д. Ігітханян, І.В. Казарінова, К.В. Лукіна, С.Н. Мельник, І.В. Мітіна, В.В. Онікієнко, Р. Парк, Є.В. Покасова, М.І. Поляков, І.П. Попова, Є. Рашковський, Н.М. Римашевська, Є.В. Старіков, Н.Є. Степанова, Е. Стоунквіст, А.А. Свящук, А. Фарж, В.А. Шапінський, Т. Шибутані, Н. Шульга та ін.
Феномену організованої злочинності у його різних аспектах приділялась увага в працях таких провідних вітчизняних та зарубіжних авторів, як В.О. Алексєєв, Ю.М. Антонян, А.Н. Волобуєв, Р.Р. Галіакбаров, Є.Б. Галкін, В.О. Глушков, В.В. Голіна, О.І. Гуров, Т.А. Денисова, А.І. Долгова, С.В. Дьяков, В.Є. Емінов, А.Ф. Зелінський, С.М. Іншаков, І.І. Карпець, Н.Ф. Кузнєцова, В.І. Куліков, Р. Кларк, Б.В. Лізогуб, О.М. Литвак, В.В. Лунєєв, В.А. Номоконов, В.С. Овчинський, Є.Л. Стрельцов, О.В. Топільська, А.П. Тузов, В.О. Туляков, Л. Шеллі, Н.П. Яблоков та ін.
У кримінологічній науці проблема маргінальності знайшла своє відображення в роботах В.М. Волосевича, А.Ю. Голодняк, В.М. Дрьоміна, М.В. Краснова, В.В. Лунєєва, Е.Ф. Побєгайло, Є.В. Садкова, Р.Ф. Степаненко, О.М. Черниша, М.О. Черниш та ін. Частіше за все в кримінології під маргіналами розуміють осіб, що перебувають на узбіччі суспільства та становлять його “соціальне дно”, тобто в такому разі мова йде про так званих “класичних” маргіналів. Однак, як свідчать соціологічні дослідження, в результаті суспільних перетворень за останні двадцять років з’явилася досить численна група осіб, що утворюють так звані “нові” маргінальні групи населення. Саме ці групи практично ще не вивчалися кримінологами. Вбачається, що у зв’язку із масштабністю цього явища, кримінологічна наука не може ігнорувати це питання, оскільки проблема криміногенності нових маргінальних груп та процес їх криміналізації набуває за сучасних умов дедалі більшої актуальності. Стосовно ж впливу маргіналізаційних процесів на організовану злочинність окремих досліджень зовсім не проводилося. Таким чином, ця дисертаційна робота є першим комплексним кримінологічним дослідженням участі маргінальних груп у структурі організованої злочинності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницької роботи Одеської національної юридичної академії на 2006–2010 роки “Традиції та новації в сучасній українській державності і правовому житті” (державний реєстраційний номер 0106U004970) і є складовою частиною наукової теми кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії на 2006–2010 роки “Актуальні проблеми вивчення та попередження злочинності та кримінологічного обґрунтування удосконалення системи кримінальної юстиції в Україні”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розв’язання основних кримінологічних проблем, які пов’язані з маргіналізацією населення та участю представників певних маргінальних груп у діяльності організованих злочинних угруповань, та формування на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення попередження проявів організованої злочинності. Мета дослідження обумовила виокремлення низки завдань, основними з яких є:
визначити стан розробленості проблеми маргінальності в кримінологічній науці на сучасному етапі, а також її значення для кримінології;
розкрити зв’язок маргіналізаційних процесів та злочинності у суспільстві, у тому числі організованої;
визначити причини та особливості маргіналізаційних процесів кожної з маргінальних груп, що є предметом дисертаційного дослідження;
з’ясувати механізм та причини входження за власною ініціативою та втягнення маргінальних груп населення в організовану злочинну діяльність;
здійснити кримінологічний аналіз участі окремих маргінальних груп у діяльності організованих злочинних угруповань;
з урахуванням отриманих у процесі дослідження даних розробити теоретичні засади та практичні рекомендації з попередження організованої злочинної діяльності у контексті маргіналізації суспільства.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які характеризують сучасну організовану злочинність в Україні у зв’язку з процесами маргіналізації суспільства.
Предметом дослідження є кримінологічний аналіз конкретних соціальних механізмів, які обумовлюють маргіналізацію населення та участь представників певних маргінальних груп у діяльності організованих злочинних угруповань, а також розробка на цій основі рекомендацій щодо попередження організованої злочинності.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становить система загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання, застосування яких у поєднанні обумовлено метою та завданнями роботи, яке забезпечує достовірність отриманого знання. У процесі дослідження застосовувалися такі наукові методи: історичний, за допомогою якого простежено розвиток поняття маргінальності для з’ясування сутності цього явища та можливості удосконалення визначення зазначеного феномена; еволюцію поняття організованої злочинності, а також процес виникнення та розвитку організованої злочинної діяльності серед окремих груп осіб, що вивчаються в роботі; логіко-семантичний – при розмежуванні понять і термінів, а також при аналізі змісту деяких наукових категорій; конкретно-соціологічні (опитування засуджених та експертів, вивчення та контент-аналіз кримінальних справ, повідомлень засобів масової інформації), за допомогою яких було сформовано репрезентативну емпіричну базу дисертаційного дослідження; статистичний – при аналізі статистичних даних щодо стану організованої злочинності в Україні та рівня маргіналізації суспільства; порівняльно-правовий – при розгляді та співставленні нормативних визначень організованої злочинності та окремих її суб’єктів (організована злочинна група, організована група, злочинна організація) на міжнародному та національному рівнях; юридичного аналізу – при вивченні механізму впливу правових норм та інститутів держави на рівень маргіналізації суспільства, а також при вивчені та формулюванні пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства з метою підвищення ефективності протидії організованій злочинності.
Науково-теоретичною основою дисертаційного дослідження стали роботи, присвячені як загальним проблемам кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, так і спеціальним питанням вивчення та протидії організованій злочинності, а також роботи із соціології, психології тощо.
Нормативною базою дисертаційного дослідження є Конституція України, чинне законодавство України (кримінальне, кримінально-виконавче тощо), укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти, що регулюють питання боротьби з організованою злочинністю, а також такі, що регулюють питання протидії маргіналізаційним процесам у суспільстві. Аналіз емпіричного матеріалу та законодавства здійснено станом на 1 травня 2008 року.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять результати опитування шляхом анкетування 1048 засуджених, що відбувають покарання в установах виконання покарань в Одеській області (Одеська виправна колонія № 14, Південна виправна колонія № 51; Чорноморська виправна колонія № 74) та 208 засуджених – колишніх працівників правоохоронних органів, що відбувають покарання у Менській виправній колонії № 91. Здійснено аналіз статистичних даних Центру статистики Управління інформаційних технологій при ГУМВС України в Одеській області щодо 529 осіб, які входили до складу 118 організованих груп та злочинних організацій, стосовно яких кримінальні справи було закінчено та направлено до суду за 2002–2006 роки (Ф. 2 Статистична картка на особу, яка вчинила злочин – Додаток до п. 6.2.4. Інструкції про єдиний облік злочинів, що ведеться МВС України). Було також здійснено вибіркове вивчення 78 архівних кримінальних справ, в яких злочини було скоєно у складі організованої групи або злочинної організації, що розглядалися судами Одеської та деяких інших областей України у 1997–2007 роках. В якості експертів було опитано шляхом анкетування 48 співробітників слідчого управління МВС України в Одеській області та відділу прокуратури Одеської області з нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Крім цього, у ході дослідження було проаналізовано статистичні дані МВС України, Державної прикордонної служби України, Державного комітету статистики та інших органів, що стосуються тематики дослідження. Вивчено матеріали періодичної преси та електронних видань з проблем дисертаційного дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні комплексним кримінологічним дослідженням проблем, пов’язаних з маргіналізацією населення та участю представників певних маргінальних груп у діяльності організованих злочинних угруповань, і формуванням на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо попередження організованої злочинності.
Зокрема, наукова новизна виражається в таких положеннях, що виносяться на захист:
уперше:
виокремлено маргінальні групи (мігранти, колишні військовослужбовці, колишні співробітники правоохоронних органів, колишні спортсмени, особи, що відбули покарання у виді позбавлення волі), участь представників яких у діяльності організованих злочинних угруповань істотно підвищує їх суспільну небезпеку;
на підставі аналізу діяльності організованих злочинних угруповань обґрунтовано необхідність кримінологічного вивчення не лише “класичних” маргіналів, але й “нових” маргінальних груп, які є складовою соціальної бази сучасної організованої злочинності в Україні;
здійснено комплексне дослідження місця, що займають представники певних маргінальних груп у структурі організованої злочинності: мотивація їх вступу до складу організованих злочинних формувань, а також основні шляхи їх залучення; найбільш характерні виконувані ними ролі та функції в організованій злочинній діяльності, а також кримінальна спрямованість формувань, членами яких вони стають;
обґрунтовано особливості маргіналізаційних процесів серед певних груп населення та характер взаємовідносин їх представників з відповідними злочинними формуваннями;
запропоновано та обґрунтовано необхідність удосконалення практики стримання маргіналізаційних процесів у контексті протидії організованій злочинності, у тому числі створення єдиних інформаційних комп’ютерних баз даних щодо певних маргінальних груп, у навичках та вміннях яких зацікавлені представники організованої злочинності, для підвищення ефективності заходів з її попередження;


удосконалено:
визначення маргінальності, яка розглядається як особливий стан особи, що характеризується об’єктивними та/або суб’єктивними змінами його соціального статусу, наслідком чого є розрив соціально-корисних зв’язків із референтною групою, криза самоідентифікації, відчуження особи, дезадаптованість до нових умов життя, в результаті чого індивід опиняється між двома або більше соціальними групами, у жодній з яких він не є (або не відчуває себе) її повноправним членом;
визначення маргінальної злочинності, під якою розуміється злочинність, що знаходиться у периферійному або пограничному стані відносно іншої злочинної спільноти або кримінальної субкультури;
ідею щодо ступеня криміногенності особи, яка знаходиться у маргінальному стані, та запропоновано розглядати його в залежності від типу маргінальності (периферійної чи пограничної), носієм якої є особа, та від виду злочинної діяльності;
обґрунтування можливості розгляду маргіналізаційних процесів у суспільстві та рівня злочинності у ньому, зокрема організованої, як механізмів взаємодетермінації;
набули подальшого розвитку:
обґрунтування необхідності для підвищення ефективності протидії організованій злочинності комплексного впливу (як державного, так і громадського) на маргіналізаційні процеси у суспільстві з метою послаблення вже існуючих процесів та недопущення появи нових;
віктимологічний аспект маргіналізаційних процесів;
ідея вивчення маргінальних груп як складової соціальної бази злочинності.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що його положення, висновки та пропозиції можуть бути використані у:
науково-дослідній сфері – при подальшій розробці теоретичних проблем вивчення та протидії організованій злочинності, а також застосуванні концепції маргінальності в кримінології для вивчення детермінації злочинності;
сфері правотворчості – для удосконалення чинного законодавства, спрямованого як на попередження маргіналізаційних процесів в українському суспільстві, так і на протидію організованій злочинності;
правозастосовчій діяльності – для підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів при розслідуванні злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями;
навчальному процесі – для викладання дисциплін “Кримінологія”, “Кримінально-виконавче право” і спецкурсу “Транснаціональна злочинність”, а також для підготовки відповідних розділів підручників та навчальних посібників.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційної роботи були викладені автором на п’ятнадцяти наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, у тому числі на: міжнародній науковій конференції молодих вчених “Осінні юридичні читання” (2002 р., 2003 р., 2004 р., 2007 р., м. Хмельницький.); науково-практичному семінарі “Боротьба зі злочинністю та права людини” (2006 р., м. Одеса); XIII Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ломоносов–2006” (2006 р., м. Москва); міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників” (2006 р., м. Київ); міжнародному науково-практичному семінарі “Актуальні проблеми кримінології та кримінальної психології” (2006 р., м. Одеса); Десятій ювілейній звітній науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу ОНЮА “Правове життя сучасної України” (2007 р., м. Одеса), міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та здобувачів “Сучасні проблеми розвитку юридичної науки” (2007 р., м. Харків); Всеукраїнській науковій конференції “Правове життя сучасної України” (2008 р., м. Одеса).
Крім того, теоретичні розробки використані під час викладання курсу кримінології, а також при підготовці навчально-методичного посібника з кримінології.
Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у двадцяти публікаціях, у тому числі одному розділі у монографії, дев’яти наукових статтях, п’ять із яких опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, та десяти матеріалах наукових конференцій та семінарів.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають у себе десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 249 сторінок, у тому числі 25 сторінок – список використаних джерел, що містить 221 найменування, додатки – 35 сторінок.


Список литературы
ВИСНОВКИ
Комплексне кримінологічне вивчення місця, що займають представники маргінальних груп у структурі організованої злочинності, дозволяє зробити ряд висновків, спрямованих на внесення пропозицій та рекомендацій з подальшого вдосконалення практики протидії цьому виду злочинності.
1. У кримінологічній науці переважає підхід, згідно з яким маргінальність трактується як перебування особи на узбіччі соціальної структури, в результаті чого усіх маргіналів прирівнюють до представників “соціального дна” суспільства. Однак, таке трактування звужує предмет дослідження, оскільки виключає із нього значне коло осіб – “нові” маргінальні групи, появу яких в українському суспільстві (порівняно недавно) повязують із докорінними державними та суспільними змінами. Вивчення представників “нових” маргіналів є дуже актуальним для кримінології, оскільки надає можливість розширити уявлення про взаємозв`язок процесів маргіналізації та злочинності, зокрема організованих її форм, взаємозалежність зазначених явищ, а також про процес формування та відтворення організованої злочинної діяльності, оскільки, як випливає із проведеного дослідження, “нові” маргінальні групи є складовою соціальної бази організованої злочинності.
2. Оскільки процес маргіналізації може відбуватися у двох напрямках: визначення особи як маргінальної з боку суспільства (маргінальність ззовні) та самовизначення індивіда як маргінала (маргінальність зсередини), при дослідженні організованої злочинності у контексті проблеми маргінальності необхідно враховувати її об’єктивно-суб’єктивну природу. Виходячи із цього, пропонуються такі авторські визначення понять “маргінальність” та “маргіналізація”. Під маргінальністю розуміється особливий стан особи, що характеризується об’єктивними та/або суб’єктивними змінами її соціального статусу, наслідком чого є розрив соціально-корисних зв’язків із референтною групою, криза самоідентифікації, відчуження особи, дезадаптованість до нових умов життя, в результаті чого індивід опиняється між двома або більше соціальними групами, у жодній з яких він не є (або не відчуває себе) її повноправним членом. Під маргіналізацією розуміється процес зміни соціального статусу особи та/або його самоідентифікації, що супроводжується розривом економічних, культурних та інших соціально-корисних зв’язків, у результаті чого така особа об’єктивно чи суб’єктивно витісняється із соціальної групи, до складу якої вона входила раніше.
3. Маргінальність є криміногенним фактором. Ступінь криміногенності особи залежить від того, носієм якого виду маргінальності (периферійної чи пограничної) вона є, а також від спрямованості злочинної діяльності (загальнокримінальної чи економічної). Хоча маргінальний стан особи необов’язково тягне за собою вчинення нею злочину, він значно полегшує її втягнення у злочинну діяльність. Саме зазначену обставину вдало використовують представники організованої злочинності для залучення маргінальних верств населення до своїх лав. Зазначене дозволяє визначити маргінальне середовище як складову соціальної бази організованої злочинності, що забезпечує її самовідтворювання.
4. Окремого дослідження потребує віктимологічний аспект проблеми маргінальності, оскільки для більшості осіб, що перебувають у маргінальному стані, разом із підвищеною криміногенністю характерною є підвищена віктимність. При цьому її ступінь також безпосередньо залежить від того, носієм якого виду маргінальності є особа (периферійної чи пограничної). Маргінальним особам притаманна групова підвищена віктимність. Досить часто представники маргінальних груп стають жертвами організованої злочинності, тим самим обумовлюючи її відтворення та розширення. Проблема віктимності маргінальних прошарків суспільства також безпосередньо пов'язана з проблемою їх залучення до злочинної діяльності.
5. Замість терміна “маргінальна злочинність” у тому контексті, в якому він застосовується на даний момент у наукових працях (як сукупність злочинів, що скоюються представниками маргінальних верств населення), вбачається доцільним для позначення цього явища використовувати термін “злочинність маргіналів”. Разом із тим, виходячи з етимології та сутності феномена маргінальності, маргінальну злочинність можна визначити як злочинність, що знаходиться у периферійному або пограничному стані відносно іншої злочинної спільноти або кримінальної субкультури.
6. Виокремлено маргінальні групи (мігранти, колишні військовослужбовці, колишні співробітники правоохоронних органів, колишні спортсмени, особи, що відбули покарання у виді позбавлення волі), участь представників яких у діяльності організованих злочинних угруповань істотно підвищує їх суспільну небезпеку;
7. Маргінальний стан мігрантів обумовлений зміною звичного укладу життя, оточення; розривом соціально-корисних зв’язків, що існували на попередньому місці проживання; а іноді (як правило, у випадках зовнішньої міграції) – і зміною культурної, мовної формації. Усі перелічені фактори загострюються переживаннями особи щодо влаштування на новому місці постійного проживання: отримання житла, роботи, налагодження стосунків з оточуючими тощо. Особливо гостро ця проблема постала перед Україною в останні роки у зв’язку з посиленням ксенофобії, крайнім проявом якої є вчинення злочинів стосовно представників інших національностей. Процеси маргіналізації мігрантів, що значно підсилюються у випадку з нелегальними мігрантами (у зв’язку з відсутністю у них будь-якого офіційного статусу), обумовлюють криміналізацію зазначених осіб, у тому числі їхнє залучення до лав організованої злочинності. Крім того, наявність попиту серед мігрантів щодо нелегального переміщення через кордон обумовлює розширення діяльності організованих груп, що спеціалізуються на обслуговуванні каналів нелегальної міграції. Нелегальні мігранти сприяють розширенню діяльності організованих злочинних груп шляхом перевезення контрабандних товарів, а також їхньому розповсюдженню на нових територіях. Відтворення мігрантами, у більшості нелегальними, організованої злочинної діяльності, якою вони займалися в країні свого попереднього проживання, на території країни перебування призводить до збільшення організованих злочинних угруповань транснаціональної спрямованості, а також до обміну кримінальним досвідом між угрупованнями країн-донорів та країн-реципієнтів. Окрему криміногенну групу серед мігрантів становлять вимушені мігранти – біженці з “гарячих точок”, оскільки певна їх частина має досвід поводження зі зброєю, через що такі особи найчастіше залучаються до організованої злочинної діяльності як виконавці.
8. Останнім часом спостерігається тенденція “діаспоризації” суспільств, обумовлена вже згадуваною раніше ксенофобією у країнах-реципієнтах. Зазначений процес має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, поселення мігранта поряд з представниками своєї ж національності можна розглядати як позитивний факт, оскільки вони допомагають особі адаптуватися на новому місці проживання (як матеріально, наприклад, наданням певної грошової допомоги, працевлаштуванням особи, так і психологічно). Однак, у цьому випадку існує загроза, що мігрант, знайшовши себе серед своєї етнічної діаспори, залишиться неадаптованим до соціокультурних норм оточуючого середовища – країни нового місця проживання. З іншого боку, певна загроза “діаспоризації” полягає у тому, що діаспора являє собою закриту спільноту, в якій завжди спостерігаються етнічні злочинні організовані групи. Таким чином, етнічні діаспори можна розглядати як соціальну базу для етнічної організованої злочинності.
9. Колишніх військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та спортсменів об’єднує те, що основною причиною їх маргіналізації є втрата попереднього соціального статусу, роботи, в якій вони є професіоналами, та необхідність перекваліфікації або адаптації своїх професійних знань та вмінь для виконання нових функціональних обов’язків. Перелічені маргінальні групи залучаються до складу організованих угруповань через наявність у них професійного досвіду, знань, а також певних навичок (прийоми бойових єдиноборств, поводження з вогнепальною зброєю, навички зовнішнього спостереження тощо). У більшості випадків саме наявність тих чи інших знань та вмінь обумовлює їх місце у структурі конкретного злочинного угруповання та виконання ними певних функцій.
10. Встановлено, що колишні військовослужбовці частіше залучаються до участі у вже існуючих організованих злочинних угрупованнях, хоча на практиці зустрічаються випадки, коли такі особи самі створюють зазначені формування. При цьому, інколи об’єднання відбувається на підставі знайомств, набутих у “гарячих точках”. Найбільш характерними функціями в ОЗГ для колишніх військовослужбовців є виконання конкретних злочинних акцій, а також навчання інших членів ОЗГ знань та вмінь поводження зі зброєю (досить поширеним є виготовлення вибухових пристроїв). Для колишніх військовослужбовців найбільш характерною є участь в ОЗГ загальнокримінальної корисливої спрямованості, які спеціалізуються на вбивствах на замовлення, вимаганні, викраденні людей з метою отримання викупу, а також залякуванні конкурентів, отриманні необхідної інформації від певного кола осіб або для примушування вчиняти дії, в яких зацікавлене керівництво таких ОЗГ, тощо.
У ході проведених опитувань колишніх співробітників правоохоронних органів (засуджених Менської виправної колонії № 91) та діючих співробітників правоохоронних органів Одеської області встановлено, що найчастіше у діяльності ОЗГ беруть участь особи, які мають досвід участі у воєнних діях в Афганістані (79,1% та 75% респондентів відповідно). На другому місці по розповсюдженості – учасники боїв у Чечні та Придністров’ї (52,2% та 50% опитаних). Найрідше у складі ОЗГ зустрічаються колишні офіцери Збройних Сил України, що безпосередньо не брали участі у воєнних діях (44,8% та 37,5% респондентів).
11. Входження колишніх співробітників правоохоронних органів до лав організованої злочинності є негативною тенденцією її розвитку на сучасному етапі. Основним шляхом криміналізації зазначеної групи осіб є входження до складу ОЗГ через діючих його членів, з якими колишній працівник правоохоронного органу був знайомий у зв’язку із своєю професійною діяльністю. Другим за поширеністю шлях вступу до таких формувань є залучення через колишніх колег, які вже стали на той момент дійсними членами ОЗГ. Встановлено, що представників організованої злочинності цікавить у колишніх працівниках правоохоронних органів наявність у них зв’язків у державних органах, а також професійних знань, що надає їм можливість організувати ефективну систему протидії розкриттю злочинів, вчиняємих ОЗГ, до участі в якій вони залучаються (саме тому на практиці дуже часто колишні співробітники правоохоронних органів входять до групи забезпечення безпеки організованого злочинного угруповання). Крім того, досить часто зазначена категорія осіб (як одноособово, так і разом з колишніми своїми колегами по роботі) входить до складу керівної ланки формування, як на вищому рівні, так і на рівні керівництва окремими його підрозділами.
Згідно з проведеним опитуванням колишніх співробітників правоохоронних органів найбільш характерними функціями у складі організованого формування для осіб, що вивчаються, є навчання спеціальним навичкам – 65,2% опитаних; здійснення розвідки та контррозвідки – 56,5%; керівна функція – 45,7%; здійснення охорони членів організованих злочинних груп – 28,3%; функція безпосереднього виконання злочинних акцій – 22,8%; навчання поводженню з вибуховими речовинами – 17,4%; інше – 14,1%.
12. Доведено, що між більшістю приватних охоронних фірм (що є популярними для працевлаштування після звільнення серед колишніх співробітників правоохоронних органів, колишніх військовослужбовців) та представниками організованої злочинності існує певний зв’язок. Про співпрацю таких фірм з представниками організованої злочинності зазначили 88,6% засуджених співробітників та 70,6% співробітників правоохоронних органів в Одеській області, опитаних в якості експертів. Аналіз матеріалів судової практики дозволив дійти висновку, що у ряді випадків приватні охоронні фірми організовуються безпосередньо представниками організованої злочинності з метою “легалізації” своєї діяльності.
13. Основним шляхом входження колишніх спортсменів до організованої злочинної діяльності є їхнє об`єднання у групи на основі знайомств, набутих у спортивних секціях або через друзів-спортсменів. При цьому, згідно з експертними оцінками, така підстава формування ОЗГ є досить поширеною на практиці. Представники організованої злочинності іноді спеціально створюють центри підготовки нових членів на базі спортивних товариств. Встановлено, що частіше до складу ОЗГ потрапляють представники таких видів спорту, як боротьба, бокс, спортивна стрільба, біатлон. Цей перелік обумовлений наявністю в осіб, що вивчаються, певних спортивних навичок та вмінь (володіння прийомами бойових єдиноборств, вміння поводитися зі зброєю тощо), які цікавлять представників криміналітету. У зв’язку з вищенаведеним найбільш характерною функцією в ОЗГ для спортсменів є безпосереднє виконання конкретних злочинів, а найпоширенішими напрямами організованої злочинної діяльності – бандитизм, вимагання та скоєння вбивств на замовлення. Стосовно останнього напрямку організованої злочинної діяльності необхідно зазначити, що вбивства на замовлення вчиняються як членами окремих угруповань, які на них спеціалізуються, так й окремими особами, чиїми послугами користуються у разі необхідності представники організованої злочинності (кілерами-одинаками).
14. Дослідження місця в організованій злочинності представників “нових маргіналів”, до яких віднесено колишніх військовослужбовців, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також колишніх та діючих спортсменів показало, що для більшості організованих злочинних формувань, які мають складну ієрархічну структуру, характерною є наявність представників усіх перелічених вище груп. Організовані злочинні угруповання, що складаються виключно з представників лише однієї із зазначених груп, на практиці зустрічаються значно рідше та, як правило, є складовими частинами (ланками) організованої злочинної організації.
15. Головним чинником маргіналізації осіб, що відбули покарання у виді позбавлення волі, є їх примусова ізоляція від суспільства та її наслідки. Оскільки під час перебування у місцях позбавлення волі особа втрачає більшість соціально-корисних зв’язків з навколишнім світом, а також адаптаційні здатності до нових умов життя у випадку довгострокового ув’язнення, перед зазначеною групою осіб постає необхідність соціальної адаптації до життя поза установ виконання покарання, налагодження нових соціальних зв’язків, подолання стигматизації з боку оточуючих тощо. Однак, необхідно зазначити, що маргіналізація таких осіб залежить від того, за які саме злочини вони відбували покарання. Як свідчать результати цього кримінологічного дослідження, найбільш глибокі маргіналізаційні процеси є характерними для осіб, що відбувають покарання за умисні злочини загальнокримінальної спрямованості (особливо насильницькі та корисно-насильницькі). Найслабший рівень маргіналізації спостерігається серед осіб, що вчинили злочини економічної спрямованості.
Затребуваність в організованій злочинності осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, є значною у зв’язку з наявністю у таких осіб кримінального досвіду, причому як власного, так і отриманого в процесі спілкування з іншими засудженими, а також певних професійних навичок (якщо мова йде про професійних злочинців). За експертними оцінками формування ОЗГ на підставі знайомств, набутих у місцях позбавлення волі, є дуже поширеним явищем на даний момент. Встановлено, що організаторська функція, разом із функцією безпосереднього виконання злочинів, є найпоширенішими серед таких осіб.
16. Наявність професійного досвіду, навичок та вмінь у представників маргінальних груп, що досліджувалися, а також кримінального досвіду у випадку з особами, що звільнилися з місць позбавлення волі, значно підвищує суспільну небезпечність злочинних формувань, до складу яких вони входять.
17. Одним із пріоритетних напрямків загальносоціального попередження участі представників маргінальних груп населення в організованій злочинній діяльності є дії держави та громадськості, спрямовані на зниження існуючого рівня маргіналізації певних груп населення та окремих громадян, а також недопущення виникнення нових маргіналізаційних процесів. Така діяльність має відбуватися як на державному, так і на громадському рівнях. На другому рівні умовно можна виділити два види впливу громадськості на зниження процесів маргіналізації у суспільстві: пасивний (не створення препон ресоціалізації представників “груп ризику” шляхом стігматізациі тощо) та активний (здійснення спеціальних дій, спрямованих на ресоціалізацію, адаптацію, соціальну допомогу тощо). Для ефективного загальносоціального попередження участі представників маргінальних груп в організованій злочинній діяльності є необхідним поєднання зусиль на обох вищезазначених рівнях.
18. Спеціально-кримінологічне попередження участі представників маргінальних груп в організованій злочинній діяльності повинно базуватися на індивідуальному підході до представників кожної з груп, що досліджувалися, оскільки причини та шляхи їх втягнення в організовану злочинну діяльність значною мірою відрізняються одне від одного. Основні зусилля мають бути спрямовані саме на недопущення входження таких осіб до складу організованих злочинних формувань. Для цього необхідно проводити профілактичну роботу з метою формування таких настанов у особистості, що зазнає маргіналізації, які не дозволять їй переступити закон.
19. Вбачається доцільним створення комп’ютеризованих баз даних щодо осіб, які володіють уміннями поводження зі зброєю та мають навички з різних видів боротьби (колишніх спортсменів, військовослужбовців, особливо осіб, що брали участь у бойових діях, колишніх співробітників спецпідрозділів правоохоронних органів тощо). Впровадження таких баз даних не лише допоможе у розкритті злочинів, вчинюваних ОЗГ, а й виконуватиме функцію загальної превенції щодо представників перелічених маргінальних груп.
20. Вимагає удосконалення статистична звітність щодо осіб, які вчиняють злочини в організованій групі та злочинній організації. Вбачається необхідним виокремлювати випадки, коли колишні співробітники правоохоронних органів, колишні військовослужбовці та колишні спортсмени певних видів спорту входять до складу зазначених угруповань, оскільки це значною мірою підвищує їх суспільну небезпеку. Наявність таких даних дозволить відстежувати динаміку втягнення таких осіб до організованої злочинної діяльності та відповідно реагувати на її зміни.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аленін Ю.П. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом: тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів / Ю.П. Аленін, М.І. Пашковський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 8 : “Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом”. – С. 63-70.
2. Амирова А.А. Маргинальность в контексте социально-политической модернизации Казахстана : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. социол. наук : спец. 23.00.02. “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / А.А. Амирова. – Алматы, 2002. – 27 с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология : [учебн. для высш. учеб. завед.] / Г.М. Андреева. – [5-е изд., испр. и доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 365 с.
4. Антонян Ю.М. Личность преступника / Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. – СПб. : Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2004. – 366 с.
5. Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности / Антонян Ю.М. – М. : ИД “Камерон”, 2005. – 304 с.
6. Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение : (Генезис и профилактика дезадаптивных преступлений) / Антонян Ю.М. – Ер. : Айастан, 1987. – 206 с.
7. Аркуша Л.И. Выявление и расследование организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей / Аркуша Л.И. – О., 2003. – 207 с.
8. Арсланбекова Р.А. Виктимологические аспекты вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией / Р.А. Арсланбекова // Следователь. – 2004. – № 11. – С. 36 – 38.
9. Атоян А.И. Социомаргиналистика : монография / Атоян А.И. – Луганск : ЛИВД, 1999. – 456 с.
10. Атоян А.И. Маргинальность и право / Социомаргиналистика. Избранные главы. Глава двадцать пятая / Атоян А.И. – Луганск, 1993. – 17 с.
11. Атоян А.И. Социальная маргиналистика, или реплика о возможном новом синтезе / Социомаргиналистика. Избранные главы. Глава вторая /. – Луганск, 1993. – 28 с.
12. Багрій-Шахматов Л.В. Соціально-правові проблеми кримінальної відповідальності та форм її реалізації. – Ч. 2. / Багрій-Шахматов Л.В. – О. : Юрид. л-ра, АО БАХВА, 2000. – 412 с. рос. мовою.
13. Баранов С.О. Деякі проблеми боротьби з організованною злочинністю у сфері транспортної діяльності / Баранов С.О. // Криміногенна ситуація на півдні України: особливості та проблеми стримання : зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса : Фенікс, 2003. – С. 21-25.
14. Бачинін В.А. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів / Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 472 с.
15. Белецкий В.А. Криминальная Одесса. Документальная повесть / Белецкий В.А. – О. : Оптимум, 2003. – 298 с.
16. Беляева Л.А. Маргинальность в современной России. М.: Московский общественный научный фонд, 2000 / Беляева Л.А. // Социс. – 2002. – № 4. – С.152.
17. Богатирьов І. Моніторинг ставлення громадськості до покарань, альтернативних позбавленню волі в Україні / Богатирьов І. // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 75-78.
18. Большой энциклопедический словарь – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 1456 с. : ил.
19. Боровська Н. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі / Н. Боровська, О. Михайленко // Вісник прокуратури. – 2007. – № 5. – С. 70-75.
20. Бродецкая Ю.Ю. Феномен маргинальности в современном украинском обществе: теоретико-методологический анализ: дис. … кандидата социолог. наук : 22.00.01 / Бродецкая Юлия Юрьевна. – Днепропетровск, 2003. – 164 с.
21. Бродецкая Ю.Ю. К вопросу о социокультурных аспектах феномена маргинальности // Соціологія міста: наукові проблем та соціальні технології. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2001. – 255с. – С.131-133.
22. В Запорожье поймали опасную банду [Електронний ресурс] // ForUm. – 2007. – Янв. – Режим доступу до ресурсу : http://www.for-ua.com/incident/2007/01/14/084652.html
23. В комитете Рады обеспокоены отсутствием миграционной политики в стране [Електроний ресурс] // РИА Новости. – 2008. – Март. – Режим доступу до ресурсу : http://ua.rian.ru/ukraine_news/20080312/77893159.html
24. В Москве задержаны украинские спортсмены-киллеры – В Москве задержаны украинские спортсмены-киллеры [Електронний ресурс] // Агенство политических новостей “Нижний Новгород” – Режим доступу до ресурсу : http://www.apn-nn.ru/event_s/14313.html
25. В Москве ликвидирована банда киллеров из Грузии и Абхазии, обнаружены трупы 7 москвичей [Електронний ресурс] // Новости NEWSru.com: Криминал. – 2006. – Окт. – Режим доступу до ресурсу : http://www.newsru.com/crime/04oct2006/band.html
26. В Москве по подозрению в 15 убийствах арестована банда бывших милиционеров [Електронний ресурс] // Новости NEWSru.com: Криминал. – 2007. – Март. – Режим доступу до ресурсу : http://www.newsru.com/crime/14mar2007/band_mil.html
27. В Одессе задержан спортсмен, собиравшийся подработать киллером [Електронний ресурс] //Корреспондент.net Украина. – 2004. – Март. – Режим доступу до ресурсу : http://www.korrespondent.net/main/91748
28. В Петербурге поймана банда наемных убийц [Електронний ресурс] // Новости газета.ru. – 2006. – Дек. – Режим доступу до ресурсу : http://www.gazeta.ru/news/lenta/2006/12/06/n_1011949.shtml
29. Варыгин А. Характеристика преступности среди сотрудников органов внутренних дел / А. Варыгин // Российская юстиция. – 2002. – № 12. – С. 62-63.
30. Васильева Е.Г. Борьба с преступностью как ценностная категория [Електронний ресурс] : материалы междунар. научно-практ. конф. (16–17 октября 2003 г.). – Ч. I. – Уфа : РИО БашГУ, 2003. – Режим доступу до ресурсу : http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/36.htm
31. Власюк С. Боротьба з організованою злочинністю: погляд з області / С. Власюк // Вісник прокуратури. – 2000. – № 4. – С. 108-111.
32. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: науч.-практ. пособие / Водько Н.П. – М. : Юриспруденция, 2000. – 80 с.
33. Волосевич В.М. Маргінальна правосвідомість і злочинність / В.М. Волосевич, А.Ф. Крижанівський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. –№ 1. – С. 40-42.
34. Гамарник О.В. Нелегальна міграція як деструктивний чинник впливу на безпеку регіонів України / О.В. Гамарник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 49-55.
35. Геворгян Г. Преступные этнические формирования / Г. Геворгян // Законность. – 1999. – № 9. – С. 36-38.
36. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других “отклонений” / Гилинский Я. – СПб. : изд-во “Юридический центр Пресс”, 2004. – 520 с.
37. Глушков В.А. Веское слово общественности / Глушков В.А. – К. : изд-во полит. л-ры Украины, 1987. – 80 с.
38. Глушков В.А. Проблемы правового обеспечения борьбы с международным терроризмом в странах содружества независимых государств / В.А. Глушков, В.В. Крутов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць /голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов. ред. Л.І. Кормич. – О. : Юридична література, 2001. – Вип. 12. – С. 100-109.
39. Глушков В.О. Геополітико-правові проблеми створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні / В.О. Глушков // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 60-71.
40. Глушков В.О. Досвід США щодо створення умов правового обмеження “тінізації” економіки, який може бути застосований у вітчизняній практиці / В.О. Глушков, С.Ю. Василенко, В.І. Василинчук // Митна справа. – 2002. – № 6. – С. 45-51.
41. Глушков В.О. Організаційно-правові основи боротьби з тероризмом / В.О. Глушков, О.Ф. Долженков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юридична література, 2006. – Вип. 8 : “Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом”. – С. 47-52.
42. Глушков В.О. Стан боротьби з організованою злочинністю в Україні [Електронний ресурс] / В.О. Глушков, О.Ф. Долженков, В.Д. Сущенко // Науковий вісник Київського національного Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/nomer4/all_glus.html
43. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие / Годунов И.В. – М. : Высш. шк., 2003. – 497 с. : ил.
44. Гозман Л. Идентичность, культурное самосознание / Гозман Л., Эткинд А. // 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. – М. : Прогресс, 1989. – С. 30-34.
45. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений: [учеб. пособие] / Голина В.В. – К. : УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 72 с.
46. Голіна В. Організатор банди: основні кримінологічні риси особи злочинця / Голіна В. // Вісник Академії правових наук Украиїни – 2003. – № 2-3. – С. 656-669.
47. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія / Голіна В.В. – Х. : Регіон-інформ, 2004 – 212 с.
48. Голодняк А. Ю. Криминологические особенности антиобщественного поведения подростков из маргинальной среды и предупреждение совершаемых ими преступлений: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Голодняк Антонина Юрьевна. – М., 2003. – 180 с.
49. Даньшин И.Н. Организованная преступность / И.Н. Даньшин // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Вип. 2. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2001. – С. 4-31.
50. Дарпинянц В. Продавцы безопасности [Електронний ресурс] / Вячеслав Дарпинянц // День. – 2002. – окт. – Режим доступу до ресурсу : http://www.day.kiev.ua/74146/
51. Денисова Т. Передумови створення прогресивної кримінально-виконавчої системи: історико-правовий аспект / Т. Денисова // Проблеми державотворення і захисту людини в Україні : мат. ІХ регіон. наук.-практ. конф., 13-14 лютого 2003 р. – Львів : Юрид. ф-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. – С. 394-398.
52. Денисова Т.А. Зменшення репресій – зменшення рецидиву злочинів / Т.А. Денисова // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Бібліотека журналу “Юридичний вістник”. – О. : Фенікс, 2007. – С. 68-76.
53. Денисова Т.А. Миграционные процессы в Украине: современное состояние и влияние на преступность в Причерноморском регионе / Т.А. Денисова, Д.В. Батрак // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 103-111.
54. Денисова Т.А. Місцева влада та попередження злочинності неповнолітніх / Т.А. Денисова // Вісник Запорізького державного університету : зб. наук. статей. Юридичні науки / Гол. Ред. Толок В.О. – Запоріжжя : Запорізьк. держ. ун-т, 2003. – С. 135-139.
55. Денисова Т.А. Основні напрямки поліпшення діяльності установ по виконанню покарань / Т.А. Денисова // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. праць / Запоріж. ін-т держ. і муніцип. упр-ня; редкол.: В.В. Глазунов (голов. ред.) [та ін.] – Вип. 3. – Запоріжжя : РВП “Видавець”, 1997. – С. 138-140.
56. Державна програма соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004-2006 роки, затверджена Постановою Кабінету міністрів України № 1133 від 30 серпня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. –C. 148.
57. Державна програма соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 720 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – C. 129.
58. Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение / Дмитриев А.В. – М. : Альфа-М, 2006. – 432 с.
59. Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної республіки Крим): дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Доброрез Ігор Олександрович. – Харків, 2005. – 242 с.
60. Дрёмин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы / В.Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 1999. – № 1. – С. 92.
61. Дрёмин В.Н. Маргинальная личность: проблема самоидентификации и насилие в семье / В.Н. Дрёмин // Матеріали 1-го Міжнар. наук.-практ. семінару [Громадська програма співробітництва по запобіганню насильству в сім’ї], (Одеса, 25 лют. – 6 берез. 1999 р.). – С. 53 – 58.
62. Дрёмин В.Н. Миграция и проблемы обеспечения криминологической безопасности в Причерноморском регионе / В.Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 123-131.
63. Дрёмин В.Н. Правовые и социально-психологические последствия уголовного наказания / В.Н. Дрёмин // Мат. межвуз. науч.-практ. конф. – О., 1987. – С. 55.
64. Дрёмин В.Н. Социально-психологический механизм репродуцирования терроризма / В.Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 8 : “Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом”. – С. 78-82.
65. Дроздов А.Г. Маргинальная культура граждан, уволенных с военной службы: дис. … кандидата социолог. наук : 22.00.06 / Дроздов Аркадий Григорьевич. – Курск, 2002. – 184 с.
66. Дрьомін В.М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства / В.М. Дрьомін // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – О. : Фенікс, 2007. – Вип. 30. – С. 193-198.
67. Дрьомін В.М. Особливості формування кримінальної субкультури / В.М. Дрьомін // Актуальні проблеми держави и права : зб. наук. праць. – О., 2006. – Вип. 25. – С. 498-504
68. Егоров А Секреты цыганской мафии [Електронний ресурс] / Александр Егоров // Мир криминала. – 2007. – март. – Режим доступу до ресурсу : http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=2363
69. Еникеев З.Д. Противодействие преступности – задача первостепенной важности [Електронний ресурс] : матер. междунар. науч.-практ. конф. (16–17 октября 2003 г.). – Ч. I. – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – Режим доступу до ресурсу : http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/05.htm
70. Житловий кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – С. 573
71. Закалюк А.П. Курс сучасної кримінології: теорія і практика [у 3 кн.] – К. : Видавн. Дім “Ін Юре”, 2007. – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 2007. – 424 с.
72. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность / Зелинская Н.А. : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – 568 с.
73. Зелинский А.Ф. Криминальная психология : науч.-практ. издание / Зелинский А.Ф. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.
74. Зелінський А.Ф. Кримінологія : навч. посіб. / Зелінський А.Ф. – Х. : Рубікон, 2000. – 240 с. – мова рос.
75. Зелінський А.Ф. Про організовану злочинність / А.Ф. Зелінський // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х. : МВС України, 1996. – Вип.1. – С. 8-17.
76. Иванова Н.Л. Социальная идентичность в различных социокультурных условиях / Н.Л. Иванова // Вопросы психологии. – 2004. – № 4. – С. 65-75.
77. Иншаков С.М. Зарубежная криминология : [учеб. пособ. для вузов, 2-е изд.] / Иншаков С.М. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 383 с.
78. Кавтарадзе С.Д. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве / Кавтарадзе С.Д. – М. : Изд-во “Экзамен”, 2005. – 224 с.
79. Как мы относимся к залюченным. Небольшое социологическое исследование. [Электронний ресурс]. – Донецк : Донецкий Мемориал, 2003. – 12 с. – Режим доступу до ресурсу : http://prison.memo.ru/prints.htm
80. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович – Х., 2004. – 431 с.
81. Квартирные аферисты из Днепропетровска предстали перед судом [Електронний ресурс] // Подробности-ТВ. –2008. – Апр. – Режим доступу до ресурсу : http://www.podrobnosti.ua/podrobnosti/2008/04/15/514867.html
82. Кивалов С.В. Законодательное регулирование противодействия организованной преступности / С.В. Кивалов // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Библиотека журнала “Юридический вестник”. – О. : ФЕНІКС, 2003. – С. 5-12.
83. Кивалов С.В. Международно-правовые принципы борьбы с терроризмом / С.В. Кивалов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 8 : “Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом”. – С. 3-8.
84. Кларк Р. Преступность в США. Замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля / Кларк Р. [под ред. Б.С. Никифорова ; пер. с англ. А.С. Никифорова ; предисл. Б.С. Никифорова, В.В. Лунева.]. – М. : Издат. дом “Книжная находка”, 2002. – 480 с. : ил.
85. Коломытц Д.М. Структурные особенности этнической преступности [Електронний ресурс] / Д.М. Коломытц // Научный обзор выступл. участн. науч.-практ. конф. “Организованная, преступность и этнические проблемы” (13 ноября 2003 года). – Режим доступу до ресурсу : http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1252&more=1
86. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року, ратифікована із застереженнями і заявами Законом України № 1433-IV від 04 лютого 2004 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 14. – С. 340. – Ст. 1056.
87. Конопельський В.Я. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених із місць позбавлення волі / В.Я. Конопельський // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С. 72-74.
88. Костенко М.А. Психосоциальная работа с участниками локальных боевых действий [Электронний ресурс] / М.А. Костенко, Н.Б. Костенко, А.В. Урезков : метод. пособие. – Режим доступу до ресурсу : http://arw.dcn-asu.ru/nko/man/2.ru.html#42
89. Красинец Е.С. Нелегальная миграция в Россию / Е.С. Красинец, Е.С. Кубишин, Е.В. Тюрюканова. – М. : Academia, 2000. – 96 с.
90. Криминологическая характеристика личности организованного преступника [Электронний ресурс] – Центр по изучению организованной преступности и коррупции при юридическом факультете СПбГУ – Режим доступу до ресурсу : http://traccc.jurfak.spb.ru/content.asp?cnt=34
91. Криминология / [под ред. Дж. Ф. Шелли] ; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с. : ил. – (Серия “Мировая юриспруденция”).
92. Криминология / Серия “Учебники, учебные пособия” / [под общ. ред. Ю.Ф. Кваши]. – Ростов-на/Д. : Феникс, 2002. – 704 с.
93. Криминология: Словарь / [под общей ред. В.П. Сальникова.]. Серия “Учебники для вузов, специальная литература” – СПб. : Изд-во “Лань”, Изд–во Санкт-Петербургского унив–та МВД России, 1999. – 256 с.
94. Криминология: Учебник / [под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова]. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М. : Юристъ, 2005. – 734 с.
95. Криминология: Учебник / [под ред. про. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева].– [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 640 с.
96. Криминология: Учебник для вузов / [под ред. проф. В.Д. Малкова] – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО “Юстицинформ”, 2006. – 528 с. – (Серия “Образование”).
97. Криминология: Учебник для вузов / [под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф., А.И. Долговой]. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Изд-во НОРМА (Издат. гр. НОРМА-Инфра М), 2002. – 848 с.
98. Кримінальне право України : навч. посіб. / [Волкотруб С.Г., Омельчук О.М., Ярін В.М. та ін.] ; за ред. О.М. Омельчука. – К. : Наук. думка; Прецедент, 2004. – 297 с.
99. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.
100. Кримінально-виконавче право України : [підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл.] / [за ред. проф. А.Х. Степанюка]. – Х. : Право, 2005. – 256 с.
101. Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – Серп. – № 161.
102. Криміногенна ситуація в Україні у 2005 році [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. - Режим доступу до ресурсу: http://mvsinfo.gov.ua/official/2006/01/012406_1.html
103. Кримінологічна віктимологія : навч. посіб. / [Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.] ; за заг. ред. проф. О.М. Джужі. – К. : Атака, 2006. – 352 с.
104. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд] ; за ред. проф. І.М. Даньшина. – Х. : Право, 2003. – 352 с.
105. Лизогуб Б. В. Організовані злочинні угруповання: класифікация та заходи протидії: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Лизогуб Богдан Вікторович. – Х., 2004. –259 с.
106. Литвак О.М. Держава і злочинність : монографія / Литвак О.М. – К. : Атіка, 2004. – 304 с.
107. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: кримінолог.-правове дослідження / Литвак О.М. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 280 с.
108. Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / Лунеев В.В. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.
109. Маклаков А.Г. Проблемы прогнозирования психологических последствий локальных военных конфликтов [Електронний ресурс] / А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин, Е.Б. Шустов // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – № 2. – С. 15-26. – Режим доступу до ресурсу : http://bond007.h1.ru/extrem/extrem23.html.
110. Маргіналізація населення України : колективна монографія [за заг. ред. В.В. Онікієнка]. – К. : НЦ ЗРП НАН і Мінпраці України, 1997. – 191 с.
111. Марків І. Організована злочинність: її аналіз та сучасний стан / І. Марків // Право України. – 2004. – № 6. – С. 54-56.
112. Мартиненко О. Державна превенція злочинності у системі органів внутрішніх справ / О. Мартиненко // Право України. – 2005. – № 6. – С. 58-60.
113. Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины : монография / Мартыненко О.А. – Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. – 496 с.
114. Матета О. Особливості етнокультурної маргінальності в Україні / О. Матета // Людина і політика – 2004. – № 3. – С. 9-13.
115. Мельник Д.С. Протидія нелегальній міграції як одному з проявів транснаціональної організованої злочинності в Причорноморському регіоні / Д.С. Мельник //Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 236-245.
116. Мельник Е.А. О социальных и криминогенных последствиях вынужденной миграции в южных районах России / Е.А. Мельник // Социс. – 1998. – № 5. – С. 79-83.
117. Мельник С.Н. Социологический анализ маргинальности в социальной структуре современного российского общества (на примере Приморского края): дис. … кандидата социол. наук: 22.00.04 / Мельник Светлана Николаевна. – Владивосток, 2003. – 217 с.
118. Милиционеры освободили китайского заложника // Голос Украины. 2008. – Май. – № 86 (4336). – С. 5.
119. Мириманова М.С. Конфликтология: [учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений] / Мириманова М.С. ; 2-е изд., испр. – М. : Издат. центр “Академия”, 2004. – 320 с.
120. Мировский Э.Л. Преступное и виктимное поведение несовершеннолетних. Проблемы их вовлечения в криминальную деятельность / Э.Л. Мировский // Закон и право. – 2004. – № 7. – С.17-20.
121. Мілашевич А.В., Жуковська Ж.О. Міжнародне співробітництво, проблеми протидії та механізм боротьби з організованою злочинністю в України / Мілашевич А.В., Жуковська Ж.О. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 квітня 2005 р.) “Теоретико-прикладні проблеми протидії організованої злочинності та злочинам терористичної спрямованності”– Ч. 1. – Львів, 2005. – С. 199-204.
122. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович. – К., 2002. – 212 с.
123. На изломах социальной структуры / [руковод. авт. коллектива А.А. Галкин]. – М. : Мысль, 1987. – 315 с.
124. Население и глобализация / [Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., Овсянников А.А. и др.] ; 2-е изд. – М. : Наука, 2004. – 322 c.
125. Неживець О.М. Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Неживець Олена Миколаївна.– К., 2004. – 226 с.
126. Некрасов В.А. Протидія незаконному обігу наркотиків: проблеми та шляхи їх вирішення / В.А. Некрасов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / [голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін]. – Одеса : Фенікс, 2004. – Вип. 21. – С. 165-172.
127. Нехамкин В.А. Контрафактические исторические исследования и синергетика (Пути взаимодействия) / В.А. Нехамкин // Общественные науки и современность. – 2006. – № 5. – С. 120-129.
128. Николаев В.Г. Проблема маргинальности: ее структурный контекст и социально-психологические импликации / В.Г. Николаев // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал – Серия 10 “Социология”. – 1998. – № 2. – С. 156-172.
129. Нікітін А. Критерії визначення організованої злочинності у контексті філософсько-правових оцінок / А. Нікітін // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 114-117.
130. Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.С. Новаков. – К., 2003. – 19 с.
131. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / [под ред. В.И. Бородулина, А.П. Горкина, А.А. Гусева, Н.М. Ланда и др. ]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. – 912 с.: ил.
132. Оборотов Ю.М. Сучасна держава: основи теорії : [навчальний курс] / Оборотов Ю.М. – О. : Астропринт, 1998. – 132 с., рос. мовою.
133. Оборотов Ю.М. Традиції та оновлення у правовій сфері : питання теорії (від пізнання до розуміння права) : монографія / Оборотов Ю.М. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 280 с., рос. мовою.
134. Озерский И.В. Организованная экономическая преступность в Украине как инструмент вазимодействий властных структур / И.В. Озерский // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 4. – С. 25-27.
135. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти / Олейник А.Н. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 418 с.
136. Оніщенко Р.О. Протидія злочинним угрупованням, до складу яких входять професійні спорстмени / Оніщенко Р.О. // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 квітня 2005р.), Львів. – Ч. 2. – 2005. – С. 170-173.
137. Организованная преступность / [под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова]. – М. : Юрид. лит., 1989. – 352 с. (“Проблемы, дискуссии, предложения”).
138. Организованная преступность – 2. [под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова]. – М. : Криминологическая Ассоциация, 1993. – 328 с.
139. Организованная преступность – 3. [под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова]. – М. : Криминологическая Ассоциация, 1996. – 352 с.
140. Орзіх М.П. Особистість і право: монографія / Орзіх М.П. [передмова С.В. Ківалова, вступна стаття автора]. – О. : Юрид. л-ра, 2005. –312 с. (Антологія юрид. думки Сер.: Одеська школа права). Рос. мовою.
141. Орлова Ю.Р. Виктимологический аспект безнадзорности несовершеннолетних / Ю.Р. Орлова // Закон и порядок. – 2003. – № 4. – С. 39-40.
142. Орловская Н.А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты нелегальной миграции [Електронний ресурс] / Н.А. Орловская // Одесский центр по изучению организованной преступности и коррупции – Режим доступу до ресурсу : http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=208
143. Оробець К. Соціальна основа рецидивної злочинності / К. Оробець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 136-138.
144. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності: монографія / Осадчий В.І. – К. : Атіка, 2004. – 336 с.
145. Основні результати оперативно службової діяльності Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної прикордонної служби України. – Режим доступу до ресурсу : http://www.pvu.gov.ua/osd.htm
146. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 400 с.
147. Офіційні статистичні данні МВС України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу до ресурсу : http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/48496
148. Панков А. Риелторы с пистолетами: вынесен приговор банде участковых-убийц [Электронний ресурс] / А. Панков // Новые известия. – 2004. – Авг. – Режим доступу до ресурсу : http://www.newizv.ru/news/?id_news=9183&date=2004-08-10
149. Парк Р.Э. Культурный конфликт и маргинальный человек (Park R.E. Cultural Conflict and the Marginal Man // Park R.E.Race and Culture. – Glencoe, 111: The Free Press, 1950. – P. 372-376. (Collected Papers. Vol. 1) / Р.Э. Парк // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. – Серия 10 “Социология”. – 1998 – № 2 – С. 172-175.
150. Парк Р.Э. Личность и культурный конфликт (Park R.E. Personality and Cultural Conflict // Park R.E.Race and Culture. – Glencoe, 111: The Free Press, 1950. – P. 357-371. (Collected Papers. Vol. 1) / Р.Э. Парк // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. – Серия 10 “Социология”. – 1998 – № 2 – С. 175-191.
151. Паронянц Т. П. Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії) [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 “Юридична психологія” / Т.П. Паронянц. – Харків, 2004. – 18 с. – Режим доступу до ресурсу: http://disser.com.ua/contents/7015.html
152. Петрова Л.Е. Маргинальность: теоретический ракурс / Л.Е. Петрова, И.П. Попова // Социс. – 1999. – № 12. – С. 132
153. Пєтков С.В. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх, які займаються спортом, як засіб попередження зростання організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією: Матеріали наук.-практ. конф. від 4–5 квітня 2000 р., м. Київ. – К. : РВВ МВС України, 2001. – 149 с. – С. 67-88.
154. Попов К.Л. Перспективи розвитку протидії злочинним проявам / К.Л. Попов // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2004. – Вип.20. – С. 279-285.
155. Попова И.П. Новые маргинальные группы в Российском обществе (теоретические аспекты исследования) / И.П. Попова // Социс. – 1999. – № 7. – С. 62-71.
156. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
157. Про зайнятість населення : Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
158. Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006–2010 роки : постанова Кабінету міністрів України від 3 серпня 2006 р. // Офіційний вісник України – 2006 р. – № 32. – с. 64. – Ст. 2315
159. Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. – Режим доступа до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1030-2007-%F0
160. Про кількість та склад населення Одеської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/odesa/
161. Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року, введено в дію Указом Президента від 20 липня 2007 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 21. – С. 16. – Ст. 427.
162. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
163. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк : Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 6. – Ст. 39.
164. Про схвалення Концепції Державної програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку у зв'язку з реформуванням Збройних Сил та інших військових формувань, на період до 2011 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – С. 130.
165. Проект ОБСЄ “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства оборони України. – Режим доступу до ресурсу : http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=adaptation#4
166. Пуйко В.М. Застосування альтернативних позбавленню волі видів покарань як напрям гуманізації кримінальної політики в Україні / В.М. Пуйко // Зб. наук. праць. – 2002. – № 2(8). – С. 149-153.
167. Рашковский Е. Маргиналы / Рашковский Е. // 50/50 : Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. – М. : Прогресс, 1989. – 560 с. – С. 146-149.
168. Розин В.М Российский маргинал как точка бифуркации (он же потенциальный эзотерик, шизофреник, манипулятор, социальный нигилист) / В.М. Розин // Философские науки. – 2003. – № 8. – С. 71-86.
169. Российская криминологическая энциклопедия / [под общ. ред. д-ра. юрид. наук, проф., засл. юриста РСФСР, президента Рос. криминол. ассоциации А.И. Долговой]. – М. : Изд-во НОРМА (Издат. гр. НОРМА-ИНФРА М), 2000. – 808 с.
170. Рудник В. Соціально-економічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні / В. Рудник // Право України. – 2001. – № 8. – С. 96-98.
171. Рябушей С. Психологічні основи підготовки засуджених до життя на волі / С. Рябушей, В. Сулицький. – Горлівка : Горлівська друкарня, 2003. – 96 с.
172. Садков Е.В. Маргинальность и преступность / Е.В. Садков // Социс. – 2000. – № 4. – С. 46-47.
173. Саінчін О.С. Вбивства на замовлення (кримінально-правовий, криміналістичний та кримінологічний аспекти) : монографія / Саінчін О.С. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 248 с., рос. мовою.
174. Самойлов А. Бандиты специального назначения [Електронний ресурс] / Александр Самойлов // Агентство федеральных расследований. – 2003. – Июль. – Режим доступу до ресурсу : http://www.flb.ru/info/19454.html
175. Свящук А.А. Феномен маргінальності у генезі сітьового суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / А.А. Свящук. – Х., 2006. – 20 с.
176. Середа Г. Боротьба з незаконною міграцією: здобутки, проблеми, перспективи / Г. Середа // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 8. – С. 14-18.
177. Словарь иностранных слов. – 16-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1988. – 624 с.
178. Солодовников С.А. Виктимологическая статистика и отношения “преступник-жертва” в системе криминологического анализа / С.А. Солодовников // Закон и право. – 2004. – № 12. – С. 24.
179. Сорокин П. Организованная спортивность [Электронний ресурс] / П. Сорокин // Аргументы и факты. – 2004. – Апр. – Режим доступу до ресурсу : http://www.aif.ru/online/aif/1226/15_01?print
180. Спирев М. Уголовно-правовая характеристика преступной деятельности спортсменов / М. Спирев // Российская юстиция. – 2004. – № 2. – С. 54-55.
181. Спирев М.В. Детерминация преступности в среде спортсменов [Электронний ресурс] / М.В. Спирев // Вестник будущих ученых, серия “Право”. – Т.1. – 2006. – С. 42-48. – Режим доступу до ресурсу : http://vbu.jerry.nnov.ru/?q=node/9
182. Спирев М.В. Преступность несовершеннолетних спортсменов / М. Спирев // Закон и право. – 2006. – № 1. – С. 16-18.
183. Спортивна карта України до Національного плану дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. – Режим доступу до ресурсу : http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=66141&cat_id=66140
184. Спортсмены нужны, только пока нужды медали [Електронний ресурс] // Иркутское времечно. – 2007. – Март. – Режим доступа до ресурсу : http://www.gorodtv.ru/news/2007/03/27/3463/
185. Стамбулова Н.Б. Кризисы спортивной карьеры [Электронний ресурс] / Н.Б. Стамбулова // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 10. – Режим доступу до ресурсу : http://www.infosport.ru/press/tpfk/1997N10/p13-17.htm
186. Старобинский Э.Е. Криминал и бизнес / Э.Е. Старобинский – М. : Б.и., 1996. – 260 с. (Приложение к журналу “Криминал в бизнесе”).
187. Степаненко Р.Ф. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, ведущими маргинальный образ жизни: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Равия Фаритовна – Казань, 2005. – 220 с.
188. Степанова Н.Е. Маргинализация социокультурной ситуации постсоветского российского общества : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. культурологии : спец. 24.00.02 “историческая культурология” [Электронный ресурс] / Н.Е. Степанова. – Краснодар. – 2000. – Режим доступа к ресурсу : http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats/avtoref208.htm
189. Стрелковская Ю.А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности / Ю.А. Стрелковская // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции : монография / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] : под ред. В.Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.
190. Стрелковская Ю.А. Психологические аспекты формирования маргинального статуса личности / Ю.А. Стрелковская //Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Бібліотека журналу “Юридичний вістник”. – О. : Фенікс, 2007. – С. 305-312.
191. Стрелковская Ю.А. Снижение уровня маргинализации общества в механизме предупреждения преступности / Ю.А. Стрелковская // Юридический вестник. – 2007. – № 2. – С. 42-47.
192. Стрелковська Ю.О. До питання про криміногенність маргінальності / Ю.О. Стрелковська // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – О. : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 173-179.
193. Стрелковська Ю.О. Застосування концепції маргінальності в кримінології / Ю.О. Стрелковська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць ; редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Вип. 25. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – С. 506-511.
194. Стрелковська Ю.О. Маргінальна злочинність: визначення та основні напрямки вивчення / Ю.О. Стрелковська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. ; редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Вип. 32. – О. : Юрид. л-ра, 2007 – С. 380-385.
195. Стрельцов Е.Л. К понятию “организованная преступность” (опыт федеративной республики Германия) / Е.Л. Стрельцов, Э.М. Циклаури // Актуальные проблемы государства и права. – 1996. – Вып. 3. – С. 108-109.
196. Стрельцов Е.Л. Некоторые направления борьбы с организованной преступностью / Е.Л. Стрельцов, И.Е. Нехлюдов // Актуальные проблемы государства и права. – 1996. – Вып. 3. – С. 86-90.
197. Стрельцов Є.Л. Деякі міркування у звязку з прийняттям українського Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” / Є.Л. Стрельцов // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності : зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – О. : ФЕНІКС, 2003. – С. 31-39.
198. Стремилова О.В. Маргинальность как социальное определение / О.В. Стремилова // Актуальные проблемы современной науки – 2003. – № 5 – С. 128
199. Телефанко Б. Соціальна адаптація звільнених з місць позбавлення волі в порядку амністії / Б. Телефанко // Вісник Львівського університету. – 2001. – Вип. 36. – С. 508-511.
200. Топильская Е.В. Организованная преступность / Топильская Е.В. – СПб. : Юридический центр Пресс, 1999. – 256 с.
201. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность [Электронный ресурс] / [Номоконов В.А., Аминьева Я.А., Буряк М.Ю. и др.]. – Владивосток, 2001. – Режим доступа к ресурсу : http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1384&more=1
202. Тузов А.П. Профілактика правопорушень серед молоді / Тузов А.П. – К. : вид-во політ. літ-ри України, 1978. – 62 с.
203. Туляков В.А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы) / Туляков В.А. – О. : Юрид. л-ра, 2000. –336 с.
204. Туляков В.А. Организованная преступность и предпринимательство: третье сословие сквозь призму криминологической парадигмы / В.А. Туляков, В.М. Попович // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 14 : Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права – О. : Юрид. л-ра, 2002. – С. 28-35.
205. Туляков В.А. Организованная преступность и предприниматели [научно-практ. пособие] / В.А. Туляков, Н.А. Журавлев – О. : Юрид. л-ра, 2004. – 106 с.
206. Тэрнер В. Символ и ритуал / В. Тэрнер [ cост. В.А. Бейлис и автор предисл.]. – М. : Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1983. – 277 с.
207. Убийство депутата раскрыто [Электронний ресурс] // Коммерсантъ. –1999. – дек. – № 224(1868). – Режим доступу до ресурсу : http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=231918&NodesID=0
208. Українську армію буде скорочено ще на 20 тисяч чоловік [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичне агентство “Придніпров`я”. – Режим доступу до ресурсу : http://www.dnepronews.com.ua/dnepropetrovsk/articles/warprom/2198.php
209. Федеральный закон “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом” от 24 мая 1999 г. [Электронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.scantravel.ru/norm/99f3.htm
210. Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специальной переписи 1999 г. / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.С. Михлина. – М. : Юриспруденция, 2001. – 464 с.
211. Черкасов.С.В. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Святослав Вячеславович Черкасов. – О., 2005. – 226 с.
212. Черныш А.М. Маргиналы и маргинальная преступность / Черныш А.М., Черныш М.А. – Вид-во Української академії наук “ВІР”, 2004. –348 с.
213. Черныш М.О. Практичні проблеми ресоціалізації кримінальних маргіналів / М.О. Черныш // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 226-228.
214. Шибутани Т. Социальная психология / Шибутани Т. ; пер. с англ. В.Б. Ольшанского. – Ростов-на/Д : Феникс, 2002. –554 с.
215. Шмаров И.В. Предупреждение преступлений среди осужденных от наказания (проблемы социальной адаптации) / Шмаров И.В. – М. : Юрид. л-ра, 1974. – 136 с.
216. Шульга М. Мiграцiя як форма розширення ареалу життя особистостi / М. Шульга // Соцiальний ареал життя особистостi. – К. : Інститут соціології НАН України, 2005. – С. 181-196.
217. Шульга Н. Национальная и политическая маргинализация в условиях системного кризиса / Н. Шульга // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 5-20.
218. Эминов В.Е., Мацкевич И.М. Организованная преступность в армии [Электронний ресурс] / В.Е. Эминов, И.М. Мацкевич. // Российское право. – 2004. – №3. – Режим доступу до ресурсу : http://rli.consultant.ru/magazine/2004/03/crim/art1/
219. Юридична енциклопедія : В 6 т. / [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 2: Д–Й. – 1999. – 744 с. : іл.
220. Юридична енциклопедія : В 6 т. / [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 3: К–М. – 2001. – 789 с. : іл.
221. EU Organized Crime Threat Assessment 2006 [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://reportingproject.net/new/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=34
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 21832.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.