У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Количество страниц 210
ВУЗ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Год сдачи 2008
Бесплатно скачать 21833.doc 
Содержание Зміст
Вступ………………………………………………………………………………4
Розділ 1. Правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в наукових та нормативних джерелах
1.1. Аналіз наукових досліджень організаційно-правових питань товарного сільськогосподарського виробництва в аграрному праві України…………..............................................................................................................14
1.2. Законодавче забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні: тенденції і перспективи……………….……………….........23
1.3. Правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в умовах адаптації аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу…………………………………………………………….….…………….…….42
Розділ 2. Юридична природа товарного сільськогосподарського виробництва
2.1. Поняття та юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва………………………………………………………………..……………72
2.2. Суб’єкти права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва…………………………………………………………………….………99
2.3. Правові принципи товарного сільськогосподарського виробництва……………………………………………………………………….…..110
Розділ 3. Організаційно-правові питання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва в Україні
3.1. Правове регулювання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва в Україні…………………………….………126
3.2. Поняття та організаційно-правові форми державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва……………………………………….……….139
Висновки ……………………………………………………………………….156
Додатки ………………………………………………………………………....161
Список використаних джерел………………………………………………..165

Список умовних скорочень

АПК Агропромисловий комплекс
СОТ Світова Організація Торгівлі
ЄС Європейський Союз
ГМО Генетично модифіковані організми


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Забезпечення продовольчої безпеки шляхом створення сприятливих економічних, політичних, організаційних, а також правових та інших умов здійснення товарного сільськогосподарського виробництва є однією із стратегічних цілей державної аграрної політики України.
Сучасний стан розвитку сільськогосподарського виробництва становить загрозу продовольчій безпеці та продовольчій незалежності України, внаслідок спаду сільськогосподарського виробництва, відсутності мотивації до праці, бідності, трудової міграції, занепаду соціальної інфраструктури села, поглиблення демографічної кризи тощо. Наявність цих та інших проблем зумовлена недосконалістю чинного аграрного та земельного законодавства, невідповідністю програм реформування аграрного сектора економіки і результатів їх виконання визначеним соціальним пріоритетам.
Забезпечення національних інтересів у процесі інтеграції України до Європейського Союзу та світового економічного простору вимагають негайних та ефективних заходів, спрямованих на правове регулювання розвитку високоефективного та конкурентоспроможного на зовнішньому та внутрішньому ринках аграрного сектору економіки. А відтак дослідження правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва є необхідним та актуальним.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Проведене дослідження відповідає завданням, поставленим Законом України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р. та Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 19 вересня 2007 р. № 1158, відповідно до яких визнані необхідними наукові дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності суб’єктів аграрного сектору.
Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи по темі: «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу», яка виконується на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 06БФ042-01).
Крім того, дисертаційне дослідження було безпосередньо пов’язано з виконаною на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковою темою № 97116 «Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції» (номер державної реєстрації 0197U003329). Автор дисертації особисто підготувала наступні розділи до проекту Аграрного кодексу України – «Виробничо-господарська діяльність суб’єктів агробізнесу» та «Державне регулювання аграрного виробництва»; у співавторстві – «Ринкові аграрні правовідносини».
Мета і завдання дослідження полягають у проведенні науково-теоретичного аналізу правових аспектів ведення товарного сільськогосподарського виробництва, формулювання наукових висновків та внесення пропозицій щодо удосконалення чинного аграрного законодавства України з питань товарного сільськогосподарського виробництва.
Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання дослідження: проаналізувати стан та перспективи наукових досліджень, дослідити стан правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва, розкрити юридичну природу товарного сільськогосподарського виробництва, визначити поняття та юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва, суб’єктний склад та правові принципи ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дослідити організаційно-правові питання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва в Україні, сформулювати пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що потребують правового регулювання у сфері товарного сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах глобалізації та інтеграції економічних, соціальних та державно-правових явищ.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативна та наукова джерельна база, практика нормотворення і правозастосування з питань правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва.
Методи дослідження. У ході дисертаційного дослідження були застосовані діалектичний метод пізнання, наукові методи історичного, порівняльно-правового, формально-логічного, структурно-функціонального, системного аналізу та синтезу. Так, історичний метод було використано у дослідженні тенденцій розвитку законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво, а також у дослідженні основних засад державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва. Порівняльно-правовий метод покладений в основу аналізу законодавства України у сфері товарного сільськогосподарського виробництва та відповідного законодавства інших держав та міждержавних утворень. За допомогою методу формально-логічного та структурно-функціонального аналізу виявлено недоліки правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва та визначено шляхи їх подолання. Методи системного аналізу та синтезу були використані при дослідженні таких понять як товарне сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарська продукція, сільськогосподарський товаровиробник, державна підтримка.
Теоретична база дослідження. Дисертаційне дослідження проведено на основі вивчення і використання наукових джерел українських вчених у галузі аграрного, земельного, екологічного права, авторами яких є: В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, І.М. Бакай, М.Я. Ващишин, Я.З. Гаєцька-Колотило, Ц.В. Бичкова, В.К. Гуревський, А.М. Запорожець, О.І. Заєць, Н.В. Ільків, Т.О. Коваленко, Т.Г. Ковальчук, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, В.І. Лебідь, Т.В. Лямцева, А.М. Мірошниченко, І.М. Миронець, В.Л. Мунтян, В.П. Нагребельний, В.В. Носік, З.А. Павлович, О.О. Погрібний, О.А. Поліводський, В.І. Семчик, І.О. Середа, А.М. Статівка, Н.І. Титова, В.Ю. Уркевич, В.І. Федорович, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.В. Янчук, В.З. Янчук та інші науковці.
У дисертації використані наукові праці українських вчених у галузі цивільного та господарського права Д.В. Бобрової, О.М. Вінник, О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, В.В. Луця, В.К. Мамутова, О.А. Підопригори, Г.В. Пронської, В.С. Щербини та інших вчених.
Теоретичною базою дослідження стали наукові праці вчених у галузі колгоспного, сільськогосподарського, аграрного, земельного та екологічного права радянського періоду: Г. О. Аксеньонка, Л. М. Баховкіної, Г. Ю. Бистрова, С.О. Боголюбова, Ю.А. Вовка, В.М. Дем’яненка, П. Д. Індиченка, М.Д. Казанцева, І.Ф. Казьміна, А.М. Каландадзе, М.І. Козиря, І.М. Миронця, В.Л. Мунтяна, М.Б. Мухитдинова, І.В. Павлова, І.Ф. Панкратова, А.Г. Первушина, І.О. Середи, М.В. Сторожева, Н.І. Титової, К.А. Шайбекова, В.З. Янчука, інших видатних вчених.
При дослідженні правових аспектів ведення товарного сільськогосподарського виробництва використані джерела економічної науки: Ю.Д. Білика, А.І. Берлача, О.О. Бугуцького, П.І. Гайдуцького, М.Я. Дем’яненка, В.В. Зіновчука, М.В. Зубця, Г.І. Купалової, О.М. Онищенка, П.Т. Саблука, Л.О. Шепотько, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших вчених.
Порівняльний аналіз організаційно-правових питань товарного сільськогосподарського виробництва проведено з використанням наукових праць зарубіжних вчених-правників З.С. Бєляєвої, Г.Ю. Бистрова, С.О. Боголюбова, М.М. Вєдєніна, Б.Д. Клюкіна, М.І. Козиря, А.В. Малька, В.В. Устюкової, Г.В. Чубукова, Л.П. Фоміної, Г.І. Шмельова, Н.І. Ядевич та інших вчених.
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що це одне з перших в науці аграрного права України комплексне дослідження теоретичних і практичних питань правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні в умовах аграрної і земельної реформи та приєднання України до Світової організації торгівлі (надалі - СОТ), розвитку євроінтеграційних економічних, соціальних та державно-правових явищ, адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу (надалі - ЄС).
Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у теоретичних висновках, положеннях та практичних рекомендаціях, що виносяться на захист:
Вперше:
- сформульовано правове поняття товарного сільськогосподарського виробництва як врегульований нормами аграрного та інших галузей права вид господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаної з обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та іншого призначення, природних ресурсів, живих організмів з метою виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках;
- визначено юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва: 1) нормативне закріплення права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 2) законодавче визначення спеціальної правосуб’єктності сільськогосподарських товаровиробників; 3) обов’язковість використання земельних та інших природних ресурсів на відповідному юридичному титулі (право власності, право користування); 4) законодавче закріплення особливого правового режиму товарної сільськогосподарської продукції; 5) нормативне забезпечення особливостей правового регулювання праці у товарному сільськогосподарському виробництві; 6) нормативно-правове забезпечення основних етапів виробничого процесу товарного сільськогосподарського виробництва;
- проведено розмежування поняття «товарне сільськогосподарське виробництво» та суміжних понять і категорій, які використовуються в аграрному законодавстві та в аграрному праві і пов’язуються з виробництвом, переробкою, реалізацією сільськогосподарської продукції: «виробничо-господарська діяльність в сільському господарстві», «підприємницька діяльність в сільському господарстві», «городництво», «індивідуальне садівництво», «особисте селянське господарство». Визначено правові критерії їх ідентифікації (сфера діяльності, мета діяльності, суб’єкт діяльності, обсяг сільськогосподарської діяльності у більш широкій за змістом господарській діяльності того чи іншого суб’єкта);
- сформульовано та визначено правові принципи товарного сільськогосподарського виробництва: 1) гарантованість права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 2) дотримання законності при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва; 3) державна підтримка товарного сільськогосподарського виробництва; 4) пріоритетність використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва; 5) забезпечення продовольчої та екологічної безпеки при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва; 6) державне забезпечення соціальної спрямованості товарного сільськогосподарського виробництва; 7) юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері товарного сільськогосподарського виробництва;
- зроблено висновок, що законодавство України про товарне сільськогосподарське виробництво є складовою комплексного інституту правового регулювання виробничо-господарської діяльності в сільському господарстві в системі аграрного права України, визначені сучасні тенденції правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва: уніфікація та диференціація законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво; кодифікація аграрного законодавства; гармонізація і адаптація національного законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво до вимог СОТ та ЄС;
- доведено, що чинне законодавство України з питань товарного сільськогосподарського виробництва потребує перегляду, удосконалення та систематизації з огляду на неузгодженість, колізійність законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері, наявність великої кількості актів програмного характеру, необхідність гармонізації законодавства до вимог СОТ в умовах світових інтеграційних процесів;
- зроблено висновок про необхідність прийняття Закону України «Про товарне сільськогосподарське виробництво», який би адекватно відтворював нормативні положення актів СОТ та ЄС щодо товарного сільськогосподарського виробництва, а також внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного аграрного законодавства в сфері товарного сільськогосподарського виробництва шляхом внесення змін до Законів України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про споживчу кооперацію», «Про поставки продукції для державних потреб», «Про молоко та молочні продукти», «Про насіння і садивний матеріал», «Про племінну справу у тваринництві», «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Уточнено:
- запропоноване в наукових дослідженнях поняття державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва як врегульована нормами права сукупність організаційних, економічних, правових та інших засобів (пільг та переваг), які надаються державою в особі уповноважених органів за рахунок державних ресурсів, або шляхом відмови держави від отримання певних доходів, сільськогосподарським товаровиробникам з метою забезпечення продовольчої безпеки держави, розв’язання соціально-економічних проблем, сприяння соціальному розвиткові сільської місцевості, відновлення та підтримання екологічної рівноваги територій;
- законодавче визначення поняття «сільськогосподарська продукція», під якою пропонується розуміти продукцію, вирощену на землі, продукти тваринництва, рибництва та рибальства, а також продукти первинного обробітку, безпосередньо пов’язані з цією продукцією, що відповідають кодам 01.11-01.42 та 05.00.1-05.00.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або підпадають під визначення першої – двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Отримали подальший розвиток:
- наукові ідеї, положення, висновки щодо виробничо-господарської діяльності суб’єктів ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- теоретичні висновки науки аграрного права щодо системи, структури аграрного законодавства України в сучасних інтеграційних процесах аграрних та державно-правових явищ;
- наукові положення, висновки щодо форм та механізмів державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва;
- пропозиції вчених про необхідність розробки та прийняття Аграрного кодексу України.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані автором роботи теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані: а) в подальшому дослідженні правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва; б) у правотворчій діяльності для удосконалення практичних аспектів законодавства; в) у правозастосуванні; г) в навчальному процесі при розробці учбових курсів, методичних матеріалів, викладанні та вивченні курсу аграрного права.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням організаційно-правових питань товарного сільськогосподарського виробництва в Україні. Сформульовані в дисертації положення та висновки мають наукове та практичне значення і одержані в результаті дослідження авторкою вітчизняного та зарубіжного законодавства, що регулює порядок здійснення товарного сільськогосподарського виробництва, спеціальної літератури та матеріалів практики.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були апробовані у наукових статтях, повідомленнях на науково-практичних конференціях, на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права, у навчальному процесі з викладання курсу Аграрного права України на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Результати дослідження були висвітлені та доповідались на:
- Науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Проблеми держави і права очима молодих дослідників» (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 5-6 квітня 2001 р.);
- Міжнародній науково-практичній конференції «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття» (Київ, 26-27 червня 2001 р.);
- Науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Правові проблеми сучасності очима молодих дослідників» (юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 11 - 12 квітня 2002 р.);
- Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми правоведення очима молодих вчених» (юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління і права, 29-30 квітня 2002 р.);
- Перших всеукраїнських осінніх юридичних читаннях студентів та аспірантів (юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління і права, 10-11 листопада 2002 р.);
- Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників» (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 10-11 квітня 2003 р.);
- Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання» (юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління і права, 14-15 листопада 2003 р.);
- Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів (юридичний факультет Білоруського державного університету, м. Мінськ, 29-30 жовтня 2004 р.);
- Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління і права, 5-6 листопада 2004 р.);
- Першій міжвузівській науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» (Луцьк, 27-28 травня 2005 р.);
- Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи Міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України – МІА України 2005» (Київ, 24 червня 2005 р.);
- Всеросійській науково-практичній конференції «Проблеми правового регулювання аграрних відносин і развитку агропродовольчих ринків в Російській Федерації» (Москва, 30 вересня 2005 р.);
- Міжнародній науковій конференції «Наукові правничі школи Київського університету» (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 12 жовтня 2005 р.);
- Міжнародній науковій конференції «Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.» (Біла Церква, 27-28 квітня 2006 р.);
- Науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних відносин» (м. Львів, 19-20 травня 2006 р.);
- Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми держави і системи права України в умовах світової глобалізації»( Київ, юридичний факультет Національного аграрного університету, 15 березня 2007 р.);
- Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (Львів, 28 вересня 2007 р.);
- Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (Львів, 26 вересня 2008 р.)та ін.
Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 30 публікаціях, 5 із яких є самостійними науковими статтями у фахових виданнях.
Структура дослідження обумовлена метою дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, додатку та списку використаної літератури.

Список литературы ВИСНОВКИ

Проведене дослідження чинного законодавства та спеціальної літератури, що визначають правові засади ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дає можливість коротко сформулювати основні висновки:
1. В аграрному праві України є певні теоретичні розробки правових питань виробництва товарної сільськогосподарської продукції в спеціалізованих підприємствах, в спеціальних зонах, в підсобних виробництвах та промислах. В останній час починають активно досліджуватись окремі види товарного сільськогосподарського виробництва (насінництво, бджільництво, ветеринарна справа тощо). Значний науковий внесок здійснено в розробку проблем правового забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції, зокрема в умовах застосування генетично-модифікованих організмів, а також правового регулювання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва.
Водночас, в Україні відсутнє комплексне дослідження правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва. Аграрно-правова наука значно відстає від потреб практики регулювання аграрних відносин в Україні, зокрема товарного сільськогосподарського виробництва.
2. Правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва знаходить своє закріплення у чинному законодавстві, яке складає комплексний міжгалузевий правовий інститут.
Тенденціями розвитку законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво є: уніфікація та диференціація законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво; кодифікація та гармонізація законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу.
3. Законодавству про товарне сільськогосподарське виробництво притаманні такі риси: збереження рекомендаційної нормотворчості; комплексний характер нормативно-правових актів про товарне сільськогосподарське виробництво; переважання в нормативно-правових актах публічно-правових методів правового регулювання; підвищення значення норм процесуального права; наявність великої кількості програмних документів, їх декларативність та домінування норм-принципів; переважання регулятивних норм та недостатність (відсутність) охоронних норм; низька якість; велика кількість норм технічного характеру; зростання ролі міжнародних договорів; динамічний розвиток законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво та відсутність єдиного комплексного нормативно-правового акту.
4. Національне аграрне законодавство знаходиться на початковій стадії адаптації до законодавства Європейського Союзу. Основні пріоритети політики ЄС в сфері товарного сільськогосподарського виробництва визначаються установчими договорами, спільною аграрною політикою ЄС та деталізуються в директивах, тобто в актах, що вказують на кінцевий результат досягнення мети, при цьому надаючи державам-членам свободу вибору засобів досягнення цієї мети. Особливу увагу в законодавстві ЄС приділено питанням безпечності товарного сільськогосподарського виробництва. В зв’язку з цим предметом особливого правового регулювання є ті сфери товарного сільськогосподарського виробництва, які можуть негативно впливати на здоров’я людини, тварин та навколишнього природного середовища.
Певна частина українського аграрного законодавства відповідає законодавству ЄС, зокрема, щодо предмету та мети правового регулювання відносин в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, окремих правових інструментів такого правового регулювання. Водночас, законодавство України фрагментарно регулює відносини в сфері товарного сільськогосподарського виробництва. Не розроблено правових механізмів реалізації чинного законодавства, потребує узгодження з міжнародно-правовими актами понятійний апарат.
5. З метою впорядкування законодавчого масиву, що регулює аграрні правовідносини та правовідносини в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, вважаємо за необхідне підтримати пропозицію вчених про прийняття Аграрного кодексу України. На сучасному етапі розвитку аграрних відносин доцільним є розробка та прийняття Закону про товарне сільськогосподарське виробництво. За юридичною формою це має бути законодавчий акт, оскільки норми цього закону спрямовані на створення правових умов для реалізації суб’єктивного права громадян на підприємництво, на працю та вибір професії, роду трудової діяльності, на достатній рівень харчування та гарантування безпечності сільськогосподарської продукції, раціональне та ефективне використання основного національного багатства та інших природних ресурсів. Згідно зі ст. 92 Конституції України ці відносини регулюються виключно законами.
6. З правової точки зору, товарне сільськогосподарське виробництво - це врегульований нормами аграрного та інших галузей права вид господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаної з обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та іншого призначення, природних ресурсів, живих організмів з метою виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках.
Товарне сільськогосподарське виробництво необхідно відмежовувати від інших видів нетоварного сільськогосподарського виробництва. Критеріями для такого відмежування є: сфера діяльності, мета діяльності, суб’єкт діяльності, обсяг сільськогосподарської діяльності у більш широкій за змістом господарській діяльності того чи іншого суб’єкта.
7. Аналіз правовідносин, що виникають в процесі ведення товарного сільськогосподарського виробництва дозволив визначити наступні юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва: 1) нормативне закріплення права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 2) законодавче визначення спеціальної правосуб’єктності сільськогосподарських товаровиробників; 3) обов’язковість використання земельних та інших природних ресурсів на відповідному юридичному титулі; 4) законодавче закріплення особливого правового режиму товарної сільськогосподарської продукції; 5) нормативне забезпечення особливостей правового регулювання праці у товарному сільськогосподарському виробництві; 6) нормативно-правове забезпечення основних етапів виробничого процесу товарного сільськогосподарського виробництва.
8. Суб’єкти права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва володіють особливою (інституційною) правосуб’єктністю, яка крім дотримання загальних вимог, як правило, передбачає особливу дозвільну процедуру, що обумовлює їх можливість здійснювати конкретну діяльність в сфері рослинництва чи тваринництва.
Залежно від спеціалізації сільськогосподарського товаровиробника дозвільна процедура може стосуватись як діяльності в цілому, так і окремих видів товарного сільськогосподарського виробництва. В Україні не прийнято єдиного нормативно-правового акту, який би закріплював єдині підходи до регулювання відносин в сфері рослинництва та тваринництва.
Закріплення в численних нормативно-правових актах різних за змістом дозвільних процедур без визначення єдиних вимог до суб’єктного складу товарного сільськогосподарського виробництва знижує ефективність законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво, а також ускладнює реалізацію господарюючими суб’єктами конституційного права на вільний вибір та здійснення господарської діяльності.
Всі дозвільні процедури в рослинництві та тваринництві, які застосовуються стосовно суб’єктів товарного сільськогосподарського виробництва, мають бути чітко закріплені в Законі України «Про товарне сільськогосподарське виробництво».
9. Правовими принципами товарного сільськогосподарського виробництва є відображені у нормативно-правових актах вихідні, головні положення, які забезпечують уніфіковане формулювання норм права та їх вплив у формі правового регулювання на суспільні відносини, які виникають у процесі ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ведення товарного сільськогосподарського виробництва має базуватись на таких правових принципах: 1) гарантованість права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 2) дотримання законності при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва; 3) державна підтримка товарного сільськогосподарського виробництва; 4) пріоритетність використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва; 5) забезпечення продовольчої та екологічної безпеки при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва; 6) державне забезпечення соціальної спрямованості товарного сільськогосподарського виробництва; 7) юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері товарного сільськогосподарського виробництва.
10. Ефективність товарного сільськогосподарського виробництва залежить від державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва під якою слід розуміти врегульовану нормами права сукупність організаційних, економічних, правових та інших засобів (пільг та переваг), які надаються державою в особі уповноважених органів за рахунок державних ресурсів, або шляхом відмови держави від отримання певних доходів, суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з сільськогосподарським виробництвом з метою забезпечення продовольчої безпеки держави, розв’язання соціально-економічних проблем, сприяння соціальному розвиткові сільських територій, відновлення та підтримання екологічної рівноваги територій.
11. Державну підтримку як систему відповідних заходів можна класифікувати на окремі види. Критеріями для класифікації є: ступінь персоніфікації, дія у часі, ступінь спрямованості; дія у просторі; суб’єкти, які застосовують заходи державної підтримку; зміст заходів та ступінь їх впливу на конкуренцію.
12. З метою впорядкування законодавчого масиву, що регулює аграрні правовідносини та правовідносини в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, вважаємо за необхідне підтримати пропозицію вчених про прийняття Аграрного кодексу України. На сучасному етапі розвитку аграрних відносин доцільним є розробка та прийняття Закону про товарне сільськогосподарське виробництво, який би забезпечував створення правових умов для реалізації суб’єктивного права громадян на ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на працю та вибір професії, роду трудової діяльності в сільському господарстві, гарантування безпечності сільськогосподарської продукції, раціональне та ефективне використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів.
Список використаних джерел

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : закон України від 18 жовтня 2005 р. № 2982—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.
3. Дмитренко И. А. Правовое обеспечение социально-экономического развития колхозов / Дмитренко И. А. — К. : Вища шк., 1991. — 248 с.
4. Дмитренко И. А. Укрепление правовой основы деятельности колхозов и реализация Продовольственной программы / Дмитренко И. А. — К. : Вища шк., 1984. — 200 с.
5. Індиченко П. Д. Колгоспне право : курс лекцій для студ. юрид. фак. по заоч. освіті / Індиченко Пантелеймон Дмитрович — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1960. — 103 с.
6. Індиченко П. Д. Основи земельного і колгоспного права : посіб. для викл. серед. шк. / Індиченко Пантелеймон Дмитрович — К. : Рад. шк., 1959. — 95 с.
7. Бичкова Ц. В. Правові питання діяльності міжколгоспних об'єднань / Бичкова Ц. В., Мунтян В. Л. — К. : Наук. думка, 1961. — 96 с.
8. Мунтян В. Л. Правовые проблемы рационального природопользования / Мунтян Василий Лукьянович — К. : Изд-во Киев. гос. ун-та, 1973. — 181 с.
9. Павлович З. А. Агропромислова інтеграція і право / Павлович Здислав Антонович. — К. : Знання, 1982. — 135 с.
10. Павлович З. А. АПК и местные Советы / Павлович Здислав Антонович. — М. : Юрид. лит., 1987. — 93 с.
11. Павлович З. А. Правові основи спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва : на базі міжгосподарської кооперації / Павлович Здислав Антонович — К. : Знання, 1980. — 64 с.
12. Попов В. К. Договорные отношения и эффективность сельскохозяйственного производства / Попов В. К. — Х. : Выщ. шк. при ХГУ, 1976. — 140 с.
13. Семчик В. И. Правовое положение агропромышленных объединений / Семчик Виталий Иванович — К. : Знання, 1983.— 16 с.
14. Семчик В. І. Правові питання діяльності агропромислових об'єднань / Семчик Віталій Іванович — К. : Урожай, 1984. — 34 с.
15. Семчик В. І. Організаційно-правові форми спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва / Семчик В. І. // Радянське право. — 1980. — № 3. — С. 37—41.
16. Середа І. О. Права і обов'язки членів колгоспу / Середа І. О. ; за ред. В. З. Янчука. — К. : Урожай, 1974. — 53 с.
17. Янчук В. В. Правовое обеспечение внедрения интенсивных технологий в растениеводстве / Владимир Васильевич Янчук. — К. : Урожай, 1990. — 152 с.
18. Янчук В. З. Теоретические проблемы кодификации законодательства о колхозах : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. юрид. наук : 12.00.06 / Василий Зиновьевич Янчук ; Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. — М., 1969. — 38 с.
19. Янчук В. З. Проблемы теории колхозного права / Василий Зиновьевич Янчук. — М. : Юрид. лит., 1969.— 199 с.
20. Производственно-хозяйственные связи в агропромышленном комплексе : организационно-правовые вопросы / Павлович З. А., Семчик В. И., Козырь М. И. [и др.] ; отв. ред. Ю. С. Шемшученко. — К. : Наук. думка, 1988. — 288 с.
21. Правовые вопросы сближения колхозной и общенародной собственности. / И. В. Павлов, Л. Н. Баховкина, З. С. Беляева [и др.] ; отв. ред. И. В. Павлов. — М. : Госюриздат. — 1963. — 424 с.
22. Казьмин И. Ф. Производственно-хозяйственная деятельность колхозов : правовые вопросы / Иван Федорович Казьмин. — М. : Юрид. лит., 1972. — 152 с.
23. Ядевич Н. И. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве : автореф. дисс. на соискание учен. степ. канд. юрид. наук / Ядевич Наталия Ивановна — М., 1979. — 16 с.
24. Пухонта Н. В. Правовое регулирование семеноводства в СССР : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.06 / Пухонта Н.В. — М. — 1983. — 23 с.
25. Пухонта Н. В. Семеноводство в СССР : правовые вопросы / Пухонта Н. В. ; под ред. М. И. Козыря. — М. : Наука и техника, 1985. — 71 с.
26. Демьяненко В. Н. Колхозное право : особ. ч. : учеб. пособ. / Демьяненко В. Н. — Саратов : Изд-во Саратовского ун-та. — 1975. — 253 с.
27. Советское колхозное право / [кол. авт.] ; под ред. М. И. Козыря, В. З. Янчука. — М. : Юрид. лит., 1978. — 472 с.
28. Сельскохозяйственное право : учебник / [кол. авт.] ; отв. ред. М. И. Козырь, В. В. Петров. — М. : Юрид. лит., 1985. — 576 с.
29. Каландадзе А. М. Правовые формы хозяйственной деятельности колхозов / Каландадзе А. М. — М. : Госюриздат, 1959. — 112 с.
30. Первушин А. Г. Хозяйственный договор в деятельности предприятий сельського хозяйства / Первушин А. Г. — М., 1976. — 76 с.
31. Янчук В. В. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Володимир Васильович Янчук // Аграрне право України : підручник / за ред. В. З. Янчука. — К. : Юрінком, 1996. — С. 246-264.
32. Запорожец А. М. Аграрное право / Анатолий Митрофанович Запорожец. — Х. : Консум, 1997. — 109 с.
33. Янчук В. В. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Володимир Васильович Янчук // Аграрне право України : підручник / за ред. В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 1999. — С. 342—367.
34. Бондар Л. О. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності / Ладимир Олександрович Бондар // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2004. — С. 324—366.
35. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ. посіб. / Жушман Віктор Павлович. — Х. : Одісей, 2006. — 736 с.
36. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / [кол. авт.] ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005 — 623, [1] с.
37. Семчик В. І. Правове забезпечення підприємництва в агропромисловому комплексі України / Семчик В. І. // Підприємництво і право : зб. наук. праць. — К. : Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998. — С. 127—134.
38. Семчик В. І. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва в Україні / Семчик В. І., Погрібний О. О. // Правова держава. — 1993. — Вип. 4. — С. 73—80.
39. Янчук В. З. Аграрне-господарче право — навчальна дисципліна / Янчук Василь Зіновійович // Право України. — 2000. — № 2. — С. 38—42.
40. Лямцева Т. В. Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Лямцева Тетяна Вікторівна ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2001. — 203 с.
41. Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : монография / Татьяна Викторовна Курман. — Х. : СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2007. — 208 с.
42. Лямцева Т. Хозяйственная деятельность государственных сельскохозяйственных предприятий и ее правовая основа / Татьяна Лямцева // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 5. — С. 57—59.
43. Лямцева Т. Особенности предпринимательской деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий / Татьяна Лямцева // Предпринимательство, хозяйство, право. — 2000. — № 1. — С. 62—64.
44. Гафурова О.В. Сільськогосподарська діяльність (сільськогосподарське виробництво) як об’єкт аграрних правовідносин / Олена Вікторівна Гафурова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4 – С. 39-43.
45. Земко А. М. Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Алла Михайлівна Земко ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с.
46. Земко А. М. Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів / Алла Михайлівна Земко // Підприємництво, господарство, право. — 2002. — № 6. — С. 58—59.
47. Земко А. М. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств / Алла Михайлівна Земко // Право України. — 2003. — № 8. — С. 70—72.
48. Земко А. М. Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств / Алла Михайлівна Земко // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 9. — С. 72—73.
49. Павлович З. Підсобні виробництва і промисли: правові питання / З. Павлович // Право України. — 1992. — № 12. — С. 86—89.
50. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / Владимир Иванович Андрейцев. — К. : Урожай, 1989 — 180 с.
51. Андрейцев В. І. Правові засади використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві / Володимир Іванович Андрейцев // Аграрне право України : підр. / [кол. авт.] ; за ред. В. З. Янчука — К. : Юрінком Інтер, 1999. — С. 273—299.
52. Андрейцев В. І. Земля як основне національне багатство : проблеми правового режиму / Володимир Іванович Андрейцев // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельних ринків в Україні : зб. тез допов. і наук. повід. наук.-практ. конф. / відп. ред. В. І. Семчик. — К. : Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — С. 17—27.
53. Балюк Г. І. Ядерне право України : стан і перспективи розвитку : правові аспекти радіології / Галина Іванівна Балюк. — К. : Віпол, 1996. — 140 с.
54. Балюк Г. І. Роль екологічних нормативів у сфері використання і охорони земель / Балюк Г. І., Мірошниченко А. М. // Проект : Підвищення екологічної та правової свідомості громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку і збалансоване землекористування в контексті положень нового земельного кодексу України : інформаційно-ресурсний центр «Реформування земельних відносин в Україні». — К., 2002. — С. 73—74.
55. Балюк Г. І. Дотримання норм земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України / Галина Іванівна Балюк // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : мат. Міжн. наук.-теорет. конф., 29—30 березня 2006 р. — К., 2006. — С.
56. Беженар Г. М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробницта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Ганна Мірчівна Беженар ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 с.
57. Заєць О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : монографія / Олена Іванівна Заєць. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 185 с.
58. Ковальчук Т. Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Тетяна Григорівна Ковальчук // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2005. — Вип. 63. — С. 32—37.
59. Ковальчук Т. Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок / Тетяна Григорівна Ковальчук // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка : юрид. науки. — 2003. — Вип. 54. — С. 119—122.
60. Краснова М. В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Марія Василівна Краснова ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 1997. — 199 с.
61. Краснова М. В. Правові аспекти гарантій прав на землю / Краснова М. В. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2004. — Вип. 58. — С. 99—107; Вип. 59. — С. 144—148.
62. Кулинич П. Ф. Консолідація сільськогосподарських земель України : правові питання / П. Ф. Кулинич // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст. : мат. міжн. наук. конф. — Біла Церква, 2006. — С. 15—16.
63. Кулинич П. Ф. Тенденції розвитку права власності на землю у сільському господарстві / П. Ф. Кулинич // Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві : монографія / [кол. авт.] ; під ред. В. І. Семчика. — К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. — С. 59—101.
64. Луняченко А. В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Анатолій Васильович Луняченко ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 16 с.
65. Мірошниченко А. М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Анатолій Миколайович Мірошниченко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с.
66. Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. / Анатолій Миколайович Мірошниченко. — К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2007. — 432 с.
67. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія / Носік Володимир Васильович — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.
68. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: наук.-навч. посіб. //[кол. авт.] ; за ред. Н.І. Титової. — Львів : ПАІС, 2005. — 368 с.
69. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / Михаил Васильевич Шульга — Х. : Консум, 1998. — 224 с.
70. Ващишин М. Я. Правовий режим спеціальних сировинних зон в Україні / Ващишин М. Я. // Забезпечення екологічної безпеки — обов’язок Української держави : мат. Міжрегіон. наук.-практ. конф. ; [Івано-Франківськ, 24—25 вересня 2004 року]. — Івано-Франківськ, 2004. — С. 105—109.
71. Станіславський В. П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Валерій Петрович Станіславський ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.
72. Станіславський В. П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні : монографія / Валерій Петрович Станіславський. — Х. : Право, 2006. — 160 с.
73. Станіславський В. Правові питання насінницької діяльності в Україні: окремі проблеми / Станіславський В. // Право України. — 2003. — № 3. — С. 113—116.
74. Станіславський В. Розвиток законодавства щодо вирощування зернових культур / Станіславський В. // Право України. — 2004. — № 4. — С. 138—141.
75. Єрмоленко В. М. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / Єрмоленко В. М. // Право України. — 2005. — № 3. — С. 46—49.
76. Єрмоленко В. М. Правовий захист селекційних досягнень у тваринництві / Єрмоленко В. М. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 3. — С.44—47.
77. Синьківський М. П. Правове регулювання ветеринарної справи в Україні : навч. посіб / Микола Павлович Синьківський ; за ред. В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 224 с.
78. Синьківський М. П. Юридична відповідальність за порушення ветеринарного законодавства / Синьківський М. П. // Право України. — 2004. — № 7.— С. 99—101.
79. Синьківський М. П. Ветеринарне законодавство чи ветеринарне право / Синьківський М. П. // Право України. — 2004. — № 3.— С. 107—109.
80. Коваленко Т. О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія безпечності та якості продукції тваринництва / Коваленко Т. О. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — 2006. — Вип. 70. — С. 23—27.
81. Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Коваленко Т. О. // Бюллетень Міністерства юстиції України. — 2005. — №10. — С. 52—56.
82. Бугера С. І. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Бугера Сергій Іванович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с.
83. Бугера С. І. Актуальні організаційно-правові питання розвитку галузі бджільництва / Бугера С. І. // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 11. — С. 50—52.
84. Бугера С. Державне регулювання в галузі бджільництва: необхідність, проблеми, можливості розвитку / Сергій Бугера // Право України. — 2006. — № 11. — С. 131—133.
85. Бугера С. Стан організаційно-правового забезпечення галузі бджільництва: історія та сучасність / Сергій Бугера // Право України. — 2007. — № 3. — С. 139—142.
86. Марченко С. І. Правове забезпечення організації бджільництва / Марченко С. І. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Вип. 55. — 2003. — С. 179—182.
87. Самсонова Я. Історичні та правові аспекти розвитку виноградарства і виноробства в Україні / Самсонова Я. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 48—50.
88. Бакай І. М. Виробничо-господарська діяльність суб’єктів аграрного підприємництва : еколого-правові проблеми / Бакай І. М. — К. : ВІПОЛ, 1997. — 72 с.
89. Ковальчук Т. Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Тетяна Григорівна Ковальчук ; Київський університет ім. Т. Шевченка. — К., 1996. — 20 с.
90. Ковальчук Т. Г. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст / Ковальчук Т. Г. // Право України. — 1997. — № 5. — С. 22—25.
91. Земко А. М. Правові аспекти забезпечення якості продукції, виробленої в підсобних виробництвах і промислах / Земко А. М. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С.44—47.
92. Струтинська-Струк Л. В. Міжнародно-правове регулювання поводження із генетично модифікованими організмами // Науковий вісник. — Чернівці, 2002. — Вип. 131 : Правознавство. — С. 58—61.
93. Струтинська-Струк Л. В. Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності / Струтинська-Струк Л. В. // Науковий вісник Чернівецького університету. — Чернівці, 2003. — Вип. 172 : Правознавство. — С. 55—58.
94. Струтинська-Струк Л. В. Правове регулювання забезпечення біобезпеки як складової екологічної безпеки / Струтинська-Струк Л. В. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — Івано-Фраківськ, 2002. — Вип. 8. — С. 116—119.
95. Медведєва М. О. Стан та перспективи правового регулювання біотехнологічної діяльності в Україні / Медведєва М. О. // Право України. — 2004. — № 8. — С. 95—100.
96. Медведєва М. О. Міжнародно-правове регулювання ризиків від використання генетично—модифікованих організмів // Науковий вісник НАВСУ. — 2004. — № 4. — С. 178—193.
97. Медведєва М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства / Медведєва М. // Право України. — 2004. — № 9. — С. 138—142.
98. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку / Коваленко Т. О. // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2004. — № 10. — С. 43—55.
99. Костюк В. В. Правове регулювання біотехнологій в рослинництві України / Костюк В. В. // Держава і право. — 2003. — Вип. 20. — С.351—355.
100. Сафонов І. П. Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Іван Петрович Сафонов ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с.
101. Сафонов І. П. Державна підтримка виробника сільськогосподарської продукції є конче необхідною / Сафонов І. П. // Право України. — 2005. — № 3. — С. 53—56.
102. Сафонов І. П. Державна заставна закупівля зерна — важливий захід підтримки аграрних товаровиробників / Сафонов І. П. // Право України. — 2005. — № 5. — С. 77—81.
103. Сафонов І. П. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників // Право України. — 2005. — № 6. — С. 54—57.
104. Сафонов І. П. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення — важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / Сафонов І. П. // Право України. — 2005. — № 9. — С. 50—53.
105. Статівка А. М. Про протекціонізм сільського господарства України в сучасних умовах : деякі організаційно-правові питання / Статівка А. М. // Стан та перспективи розвитку аграрного права: мат. Міжнар. наук.-теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 41—45.
106. Статівка А. М. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські торговельні організації : проблемні питання / Статівка А. М. // Право України. — 2003. — № 4. — С. 42—45.
107. Бистров Г. Щодо Проекту програми створення та функціонування ринку зерна держав-учасниць СНД / Бистров Г., Статівка А. // Право України. — 2001. — № 8. — С. 64—67.
108. Панькова Л. О. Правове регулювання державної підтримки аграрного ринку / Л. О. Панькова // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : мат. Міжнар. наук.-практ. конфер., (Київ, 17—18 листоп. 2006 р.) : зб. наук. пр. / За заг. ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ ст., 2007. — С. 108—110.
109. Носік В. В. Аграрне право у національній правовій системі України : тенденції та перспективи розвитку / В. В. Носік // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук.-теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 107—108.
110. Про основи національної безпеки України : закон України № 964-IV вiд 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.
111. Аграрне законодавство України : проблеми ефективності / Семчик В. І., Стретович В. М., Погрібний О. О. [ та ін. ] ; під ред. В. І. Семчика. — К. : Наук. думка, 1998. — 243 с.
112. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 30. — Ст. 2132.
113. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 73. — Ст. 2715.
114. Про племінну справу у тваринництві : закон України від 21 грудня 1999 р. № 3691-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.
115. Про бджільництво : закон України від 22 лютого 2000 р. № 1492-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст.157.
116. Про молоко та молочні продукти : закон України від 24 червня 2004 р. № 1870 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 47. — Ст. 513.
117. Про насіння і садивний матеріал : закон України від 26 грудня 2002 р. № 411-IV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 92.
118. Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру : закон України від 17 червня 1999 р. № 758-XIV// Відомості Верховної Ради — 1999. — № 32. — Ст. 268.
119. Про виноград та виноградне вино : закон України від 16 червня 2005 р. № 2662-IV // Урядовий кур'єр. —2005. — 7 вер. — № 168.
120. Павлович З. А. Проблеми розвитку законодавства про агропромисловий комплекс України / Здислав Антонович Павлович // Аграрне законодавство України : проблеми ефективності / За ред. В. І. Семчика. — К. : Наук. думка, 1998. — С. 197—224.
121. Янчук В. В. Джерела аграрного права / Володимир Васильович Янчук // Аграрне право України / за ред. В. З. Янчука — К. : Юрінком, 1996. — С. 30—49.
122. Про заходи проти забою і хижацької експлуатації коней та про зміну й доповнення Кримінального кодексу УСРР: постанова ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 1 січня 1932 р. // Збірник законів УСРР — 1932 — № 1. — Ст.1.
123. Про проведення обліку порідної худоби в колгоспах, радгоспах і у колгоспників: постанова Раднаркому УРСР від 27 липня 1939 р. № 796 // ЗП УРСР. — 1939 — № 28. — Ст.131
124. Постанова Ради Міністрів УРСР „Про поліпшення керівництва конярством» від 24 квітня 1947 р. № 520 // ЗП УРСР. — 1947 — № 8. — Ст.45.
125. Постанова Ради Міністрів УРСР „Про поліпшення організації захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб» від 25 квітня 1969 р. № 263 // ЗП УРСР. — 1969 — № 4 — Ст. 54.
126. Постанова Ради Міністрів УРСР „Про заходи по поліпшенню організації карантину рослин в Українській РСР» від 16 серпня 1979 р. № 398 // ЗП УРСР. — 1979 — № 9. — Ст. 64.
127. Про стимулювання продажу державі окремих видів сільськогосподарської продукції : постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1991 р. № 214 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
128. Про заохочення виробників у збільшенні поставок сільськогосподарської продукції в державні ресурси : постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1991 р. № 309 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
129. Про механізм економічного стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1992 рік : постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1991 р. № 395 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
130. Про ціни на технічні сорти винограду та виноробну продукцію : постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. № 236 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
131. Про систему цін у народному господарстві і на споживчому ринку України : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 р. № 376 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
132. Про створення Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу : постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1991 р. № 77 // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 1991 р.
133. Про заходи щодо забезпечення у 1992 році потреб сільського господарства у засобах захисту рослин : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 1992 р. № 24 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
134. Коваленко Т. О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств : дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Тетяна Олександрівна Коваленко ; Київський університет ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 212 с.
135. Семчик В. І. Джерела аграрного права / Семчик В. І. // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2006. —С. 72—86.
136. Аграрне право України : підручник / В. З. Янчук, В. І. Андрейцев, С. Ф. Василюк [ та ін. ] ; за ред. Янчука В. З. — 2—е вид., перероб. та допов. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 720 с.
137. Аграрне право / за ред. В. П. Жушмана. — Х. : Нац. юрид. акад. України, 1997. — 230 с.
138. Аграрное право : учебник для вузов / под ред. Г. Е. Быстрова, М. И. Козыря. — 2—е изд., испр. и доп. — М. : Юристъ, 1998. — 534 с.
139. Быстров Г. Е. Земельная и аграрная реформы в зарубежных странах : правовая теория и практика / Быстров Григорий Ефимович. — Минск : БГЭУ, 1999. — 196 с.
140. Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2004. — 448 с.
141. Мірошниченко А. М. Правові аспекти законодавчого регулювання правового становища суб’єктів аграрного підприємництва / Мірошниченко А. М. // Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції : звіт про науково-дослідну роботу з теми № 97116 (заключний). — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 2000. — 119 с. — № державної реєстрації 0197U003329 — С. 26.
142. Про охорону прав на сорти рослин : закон України від 21 квітня 1993 р. № 2986—ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 21. — Ст. 218.
143. Про насіння : закон України від 15 грудня 1993 р. № 3690-XII // Відомості Верховної Ради України. —1994. — № 2. — Ст. 5.
144. Про карантин рослин : закон України від 30 червня 1993 р. № 3348 // Відомості Верховної Ради України. —1993. — № 34. — Ст. 352.
145. Про захист рослин : закон України від 14 жовтня 1998 р. № 180 // Відомості Верховної Ради України. —1998. — № 50-51. — Ст.310.
146. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №19. — Ст. 98.
147. Про пестициди і агрохімікати : закон України від 2 березня 1995 р. № 86/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст.91.
148. Про ветеринарну медицину : закон України від 25 червня 1992 р. № 2498-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — Ст. 531.
149. Про племінну справу у тваринництві : закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-XII// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.
150. Підопригора О. О. Право на селекційні досягнення / Підопригора О. О. // Право власності в Україні : навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. А. Підопригора [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.:Юрінком Інтер, 2000.— С. 637—656.
151. Марченко С. І. Правове забезпечення організації насінництва // Марченко С. І. / Молодь в юридичній науці : зб. тез доп. Перших всеукр. осінніх юрид. читань студ. та асп. — Хмельницький : В-во ХІУП, 2003. — С. 178—181.
152. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : закон України від 10 вересня 1999 р. № 1033-XIV // Офіційний вісник України. — №39. — 1999.
153. Про зерно та ринок зерна в Україні : закон України від 4 липня 2002 р. № 37-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 35. — Ст.258.
154. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : закон України від 6 лютого 2003 р. № 486-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 15. — Ст.107.
155. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року : закон України від 19 лютого 2004 р. № 1516-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 22. — Ст. 313.
156. Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: закон України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 46. — Ст. 415.
157. Стулова В. В. Коментарі до нового закону України «Про ветеринарну медицину» / Стулова В. В. // Земля і власність. — № 6. — 2002. — 11 лют.
158. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : закон України від 8 липня 1999 р. № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1999.— № 36. — Ст. 317.
159. Про ветеринарну медицину : закон України в редакції закону № 361—V від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 5—6. — Ст. 53.
160. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.
161. Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі у тваринництві : закон України від 20 лютого 2003 р. № 546-IV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 23. — Ст. 145.
162. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.
163. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III // Урядовий кур’єр. — 2000. — 26 квіт.
164. Носік В. В. Проблеми законодавчого регулювання аграрних правовідносин / В. В. Носік // Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції : звіт про науково-дослідну роботу з теми № 97116 (заключний). — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 2000. — 119 с. — № державної реєстрації 0197U003329 — С. 23-36.
165. Чопенко В. Разрушивший да сотворит, и народ его простит / Володимир Чопенко // Агроогляд.— 2004. — № 5. — С. 3—5.
166. Про невідкладні заходи по стабілізації та розвитку виробництва сої в Україні : наказ Міністерства аграрної політики України від 27 грудня 2000 р. № 271 // http://zakon1.rada.gov.ua
167. Про державну підтримку розвитку садівництва, виноградарства, розсадництва та виноробної промисловості на період до 2005 року : постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. № 220 // http://zakon1.rada.gov.ua
168. Про Програму «Зерно 2001 –2004» : постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2000 р. № 1739 // Урядовий кур’єр — 2001 — № 18 — 31 січ.
169. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва та проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) : наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 185/83 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 43. — Ст. 253.
170. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах : наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 р. № 4 // Офіційний вісник України — 2008. — № 7. — Стор. 42. — Ст. 184.
171. Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР : постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 р. № 2 // Урядовий кур'єр. — 2002. — 30 січ.
172. Носік В. В. Проблеми кодифікації агарного законодавства України / В. В. Носік // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України : перспективи в 21 ст. : мат. Міжн. наук. конф. — Біла Церква, 2006. —С. 17—19.
173. Янчук В. З. Назревшие вопросы / В. З. Янчук. — Правда Украины,1958. — 20 март.
174. Беляева З. Каким может быть закон о колхозах / Беляева З., Козырь М. // Социалистическая законность. — 1977. — № 7. — С. 55—57.
175. Беляева З. С. Источники колхозного права / Беляева З. С. — М. : Наука, 1972. — 256 с.
176. Янчук В. З. Развитие науки советского колхозного права на современном этапе / Василий Зиновьевич Янчук // Развитие аграрно-правовых наук / [ред. колл.] ; отв. ред. Козырь М. И. — М. : Инс-т гос-ва и права АН СССР, 1980. — С. 118—125.
177. Козырь М. И. Становление и развитие науки советского сельскохозяйственного права / Козырь М. И. // Развитие аграрно-правовых наук / ред. кол. ; Беляева З. С., Козырь М. И., Славин М. М., Фомина Л. П. ; отв. ред. Козырь М. И. — М. : Инс-т гос-ва и права АН СССР, 1980. — С. 78—95.
178. Семчик В. І. Аграрне право України : проблеми становлення і розвитку / Семчик В. І. // Акад. юрид. думка / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Ін Юре, 1998. — С. 444—458.
179. Янчук В. З. Підвищувати рівень викладання аграрного права / Янчук Василь Зіновійович // Аграрне право України : практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. Титова [та ін.] ; за ред. В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2001.— С. 7—39.
180. Титова Н. І. Перспективи кодифікації аграрного законодавства України / Титова Ніна Іванівна. — Львів, 1995. — 75 с.
181. Семчик В. І. Правове забезпечення аграрної політики / Семчик В. І. // Сучасна аграрна політика України : проблеми становлення / за ред. Саблука П. Т., Юрчишина В. В. — К. : ІАЕ УААН — 1996. —С. 529—549.
182. Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / Анатолій Статівка // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №7. — С. 7—9.
183. Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин : монографія / Уркевич Віталій Юрійович — Х. : Харків юридичний, 2007. — 496 с.
184. Єрмоленко В. М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин : монографія / Єрмоленко Володимир Михайлович. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2008. — 188 с.
185. Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / Андрій Бейкун // Право України. — 1998. — № 11. — С. 42—46.
186. Коваленко Т. О. Систематизація аграрного законодавства України / Коваленко Т. О. // Стан та перспективи розвитку аграрного права: мат. Міжнар. наук.-теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 85—87.
187. Янчук В. В. Джерела аграрного права / Володимир Васильович Янчук // Аграрне право України : підручник / В. З. Янчук, В. І. Андрейцев, С. Ф. Василюк [та ін.] ; за ред. Янчука В. З. — К. : Юрінком Інтер, 1996 – С. 30-49.
188. Янчук В. В. Джерела аграрного права / Володимир Васильович Янчук // Аграрне право України : підручник / В. З. Янчук, В. І. Андрейцев, С. Ф. Василюк [та ін.] ; за ред. Янчука В. З. — 2-е вид., перероб. та допов. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — С. 57—62.
189. Титова Н. І. Аграрне законодавство України // Право України. — 1995. — № 1. — С. 6—9.
190. Титова Н. І. Невідкладні проблеми підвищення правового статусу селянства України / Титова Н. І. // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України : перспективи в 21 ст. : мат. Міжн. наук. конф. — Біла Церква, 2006. — С. 7—9.
191. Онищенко Н. М. Кодифікація / Онищенко Н. М. // Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.] — К. : Укр. енцикл., 2001. — Т. 3. — С. 139—140.
192. Гойчук О. І. Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук / Гойчук Ольга Іванівна ; Миколаївський держ. аграрн. ун-т. — Миколаїв, 2004. — 32 с.
193. Законодательная техника : науч.-практ. пособ. / под ред. Ю. А. Тихомирова. — М. : Городец, 2000. — 272 с.
194. Поліводський О.А. Гармонізація законодавства України до вимог ЄС та СОТ щодо якості та безпеки сільськогосподарської продукції як чинник залучення іноземних інвестицій до аграрної сфери економіки України / О. А. Поліводський // Інвестиційна діяльність у сільському господарстві : правові питання : монографія / [кол. авт.] за ред. В. І. Семчика. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2008. – С. 71 - 89.
195. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : закон України від 18 березня 2004 р. № 1629 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.
196. Повідомлення Комісії до Ради та Європейського Парламенту «Ширша Європа – Сусідство: Нові рамки стосунків з нашими східними та південними сусідами», 11 березня 2003 р. // СОМ — 2003 — 104 final — стор. 10.
197. Зеркаль О. Методичні настанови з питань адаптації законодавства України до acquis communautaire / Зеркаль О., Качка Т. — К. : Ніка—Прінт, 2005. — 128 с.
198. Мусіс Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Ніколас Мусіс ; пер. з англ. — К. : К.І.С., 2005. — 466 с.
199. Раджоньери М. П. Агроэкологическое право Европейского союза и Италии / Раджоньери М. П., Валетта М. ; отв. ред. Д. О. Тузов. — М. : Статут, 2006. — 208 с.
200. Экологическая программа для Европы. - София, 23 - 25 октября 1995 года // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
201. Трегобчук В. М. Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу / В. М. Трегобчук, Б. Й. Пасхавер, Е. А. Юзефович [ та ін. ] // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. — 2005. — № 7. — С. 3—11.
202. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / [кол. авт.] ; за заг. ред. В. Г. Дідика — К. : Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2007. — 579 с.
203. Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел // OВ — L375 — 31.12.1991 — С. 1.
204. Директиви Ради 86/278/ЄЕС від 12 червня 1986 року про захист навколишнього середовища та, зокрема, ґрунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод // ОJ — L 181 — 04/07/1986 — p. 6.
205. Про охорону земель : закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV// ВВРУ— 2003 — №39 —ст.349.
206. Московська Н. Трансгенна епідемія / Московська Н. // Урядовий кур’єр. — 2003. —15 бер. — С. 10.
207. Жуков Б. Экономика : Живые деньги / Борис Жуков // Большой бизнес  № 9  2006 : [Електронний ресурс] : http: //cbio.ru/ modules/ news/ article. php? storyid =2416.
208. Регламент Ради (ЄЕС) № 2092/91 від 24 червня 1991 року Про біологічний спосіб виробництва сільськогосподарської продукції і його позначення на сільськогосподарській продукції і продуктах харчування // ОВ L 198, 22.7.1991, С. 1.
209. Про прийняття за основу проекту Закону України про органічне виробництво : Постанова Верховної Ради України від 25 травня 2007 р. № 1089-V // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
210. Директива Ради № 90/219/ЄЕС від 23 квітня 1990 року про обмежене використання генетично модифікованих мікроорганізмів // Офіційний вісник Європейського Союзу. – Серія L - № 117. – 8 травня 1990. – С. 1-6.
211. Директива Ради № 90/220/ЄЕС від 23 квітня 1990 року про навмисне розповсюдження у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів // Офіційний вісник Європейського Союзу. – Серія L — № 117. — 8 травня 1990. — С. 15-28.
212. Регламент ЄЕС №258 від 27 січня 1997 р. // ОВ — Серія З — № 43 — 14 лютого 1997 — с. 1.
213. Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту і Ради від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення європейського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів // ОВ — L — № 31— 1 лютого 2002 — С. 1.
214. Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України законодавству ЄС в сфері охорони здоров’я людей, тварин, рослин / Губський С. М., Іншин М. І., Мироненко Т. Є. [та ін.] / за ред. М. І. Іншина. — К. : Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2008. — 439 с.
215. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : закон України від 31 травня 2007 р. № 1103-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 35. — Ст.484.
216. Про захист прав споживачів : закон України від 1 грудня 2005 р. № 1023-12 // Відомості Верховної Ради України — 2006. — № 7. — Ст.84.
217. Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми : постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 985 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 57. — Ст. 2286.
218. Критерії заборони поширення сортів рослин в Україні : наказ Міністерства аграрної політики України від 30 серпня 2002 р. № 247 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 44. — Ст. 2053.
219. Тимчасовий порядок ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1304 від 17 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — №33. — Ст. 67.
220. Про дитяче харчування : закон України від 14 вересня 2006 р. № 142-V // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 44. — Ст. 433.
221. Директива Ради № 91/628/ЄЕС від 19 листопада 1991 р. про захист тварин під час транспортування та внесення змін до Директиви 90/425/ЄЕС та 91/496/ЄЕС // OВ — L — № 340 — 11 грудня 1991 — С. 17.
222. Директива Ради 93/119/EC від 22 грудня 1993 р. про захист тварин під час різанини та забою // ОJ — L — № 340 — 31 грудня 1993 — С. 21.
223. Український радянський енциклопедичний словник / під ред. М. П. Бажана ; [у трьох томах]. — К. : АН УРСР, 1968. — т. 3. — С. 454.
224. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року : закон України від 19 лютого 2004 р. № 1517-IV// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 23. — Ст. 319.
225. Земельний кодекс України: закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3—4. — Ст. 27.
226. Про фермерське господарство : закон України від 19 червня 2003 року № 973-IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 28 серп.
227. Про оренду землі : закон України від 2 жовтня 2003 р. № 161-XIV// Урядовий кур’єр. — 2003. — 5 листоп.
228. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) : закон України від 5 червня 2003 року № 899-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 314.
229. Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів : закон України від 19 грудня 2006 р. № 490-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 9. — Ст. 7.
230. Про колективне сільськогосподарське підприємство : закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114-XII// Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.
231. Про фіксований сільськогосподарський податок : закон України від 17 грудня 1998 року № 320—XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6.
232. Про правовий режим територій, що зазнали радіактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС : закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 198.
233. Хоменко І. В. Логіка для юристів : підручник / Ірина Вікторівна Хоменко — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 224 с.
234. Словник української мови : том 1 — К. : Наукова думка, 1977. — С. 474.
235. Українська сільськогосподарська енциклопедія : т. 1. — К., 1970. — С. 218.
236. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 років : закон України від 18 січня 2001 р. № 2238-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 11. — Ст. 52.
237. Господарський кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. // Господарський кодекс України. — К. : Парлам. вид—во, 2003. — 192 с. — (Б-ка офіційних видань).
238. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. —1991. — № 29. — Ст. 377.
239. Про оподаткування прибутку підприємств : закон України від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. — 1995. — № 4. — Ст. 28.
240. Радук О. О. Товарне виробництво / Радук О. О. // Основи економічної теорії : навч. посіб. / за ред. В. О. Білика, П. Т. Саблука. — К. : ІАЕ УААН, 1999. — 467 с.
241. Основи економічної теорії : ч. 1 / за заг. ред. А. А. Чухно. — К. : Віпол, 1994. — 456 с.
242. Котюк В. О. Теорія права : курс лекц. : навч. посіб. для юрид. фак. вузів / Котюк Володимир Олександрович. — К. : Вентурі, 1996. — 208 с.
243. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців : закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.
244. Про сільськогосподарську кооперацію : закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.
245. Про порядок введення в дію Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» : постанова Верховної Ради України від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. - № 20. - Ст. 273.
246. Пилипенко А. Я. Господарське право : курс лекц. : навч. посіб. для юрид. фак. вузів / Пилипенко А. Я., Щербина В. С. — К. : Вентурі, 1996. — 288 с.
247. Зразки установчих документів, що укладаються при створенні нових господарських формувань // Сільськогосподарські підприємства : реорганізація та створення : зб. нормат. актів / упоряд. О. В. Бойко, А. І. Дмитрієв, П. Г. Матвієнко. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — С. 398-459.
248. Про внесення змін до Лісового кодексу України : закон України від 8 лютого 2006 року № 3404—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 21. — Ст. 170.
249. Про використання земель оборони : закон України від 27 листопада 2003 р. № 1345—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 14. — Ст. 209.
250. Про податок з доходів фізичних осіб : закон України від 22 травня 2003 р. № 889-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 37. — Ст. 308.
251. Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми : постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1063 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
252. Марченко С. І. Правове регулювання окремих напрямків виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Світлана Іванівна Марченко // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К., 2005 — С. 140—216..
253. Методичні рекомендації по визначенню питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України від 29 грудня 2002 р. № 419 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
254. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : закон України від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 42—43. — Ст. 378.
255. Беляева З. С. Правовой статус сельскохозяйственных коммерческих организаций как субъектов предпринимательской деятельности / Беляева З. С. // Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России : правовые вопросы / отв. ред. З. С. Беляева, И. А. Иконицкая. — М. : Институт государства и права Российской Академии наук, 1998. — С. 4-21.
256. О дорожных фондах в Российской Федерации : закон Российской Федерации от 10 октября 1991 г. № 1759—1 // Официальный веб-сайт Совета Федерации [Электронный ресурс] : http://www.council.gov.ru/
257. Дудин А. П. Объект правоотношения / Дудин Анатолий Павлович. — Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980 — 81 с.
258. Титова Н. И. Продовольственная проблема : земля, труд : правовые аспекты. — Львов : Выщ. шк. ; Изд-во при Львов. ун-те, 1989. — 184 с.
259. Про захист тварин від жорстокого поводження : закон України від 21 лютого 2006 року № 3447—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 27. — Ст. 230.
260. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах : указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня1974 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
261. Гуревский В. К. Предмет и система аграрного права / В. К. Гуревский // Аграрное, земельное и экологическое право Украины : общ. части учеб. курсов : учеб. пособ. / под ред. Погребного А. А., Каракаша И. И. — Х. : Одиссей, 2000. — С. 13—14.
262. Янчук В. В. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. // Аграрне право України : підручник. / за ред. В.З.Янчука. — К. : Юрінком, 1996. — С. 246-264.
263. Курило В. І. Аграрне право України : дискусія, стан та перспективи розвитку / Володимир Іванович Курило // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук.-теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 94 – 96.
264. Єрмоленко В. М. До питання про предмет аграрного права / Володимир Михайлович Єрмоленко // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук.-теор. конф., [Київ, 26—27 травня 2005 р.] / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 74 – 79.
265. Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції : дис. на здобуття вчен. зван. канд. юрид. наук / Поліводський Олександр Анатолійович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 1999. — 194 с.
266. Поліводський О. А. Законодавство про реалізацію сільськогосподарської продукції / О. А. Поліводський // Аграрне законодавство України:проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. — К. : Наук. думка, 1998. — С. 131—167.
267. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві : монографія / кол. авт. ; під ред. В. І. Семчика. — К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 216 с.
268. Цивільний кодекс України : закон України від 16 січня 2003 р. // Голос України. — 2003. — №45— 46. — 12 березня. — С. 5— 28; №47— 48. — 13 березня. — С. 5— 13, 20— 27.
269. Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1992 р. № 269 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
270. Про стандартизацію і сертифікацію : декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 27. — Ст. 289.
271. Про метрологію та метрологічну діяльність : закон України від 11 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 30—31. — Ст. 194.
272. Про стандартизацію : закон України від 17 травня 2001 року № 2408-III // Відомості Верховної Ради — 2001. — № 31. — Ст. 145.
273. Про страхування : закон України від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.
274. Про затвердження Державного класифікатора продукції та послуг. ДК 016—97 : наказ Державного комітету стандартизації України від 30 грудня 1997 р. № 822 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
275. Про державну підтримку сільського господарства : закон України від 24 червня 2004 р. № 1877 // Урядовий кур’єр. — 2004. —29 вер.
276. Єрмоленко В. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 6. — С. 58—62.
277. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України : закон України від 13 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 2.
278. Конституційні акти Європейського Союзу : ч. І / [упоряд. Г. Друзенко] ; за ред. Т. Качки. — К. : «Юстиніан», 2005. — 512 с.
279. Про плату за землю : закон України від 19 вересня 1996 р. № 378/96—ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 238.
280. Про особисте селянське господарство : закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
281. Інструкція щодо обліку худоби у домашніх господарствах у сільських, селищних та міських радах, на території яких розташовані сільські населені пункти, за станом на 1 січня 2006 року : Наказ Державного комітету статистики України від 07 липня 2005 р. № 169 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.
282. Про споживчу кооперацію : закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.
283. Про поставки продукції для державних потреб : закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 3. — Ст. 9.
284. Про прожитковий мінімум : закон України від 15 липня 19
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 21833.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.