У нас уже 17884 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Количество страниц 205
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Год сдачи 2008
Бесплатно скачать 21837.doc 
Содержание ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 12
1.1. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі 12
1.2. Сутність та зміст адміністративно-деліктного провадження 29
1.3. Учасники адміністративно-деліктного провадження. 45
Висновки до розділу 1. 69
РОЗДІЛ 2 ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 72
2.1. Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження 72
2.2. Порушення справи про адміністративне правопорушення та її адміністративне розслідування органами внутрішніх справ. 97
2.3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення і винесення по ній постанови. 139
2.4. Особливості перегляду справи та виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення органами внутрішніх справ 151
Висновки до розділу 2. 175
ВИСНОВКИ 180
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 187

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КАС України Кодекс адміністративного судочинства України
КЗпП України Кодекс законів про працю України
КпАП БРСР Кодекс про адміністративні правопорушення Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки
КпАП РРФСР Кодекс про адміністративні правопорушення Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки
КпАП РФ Кодекс про адміністративні правопорушення Російської Федерації
КпАП УРСР Кодекс про адміністративні правопорушення Української Радянської Соціалістичної Республіки
КПК Укрїни Кримінально-процесуальний кодекс України
КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС Міністерство внутрішніх справ
Мін’юст Міністерство юстиції
МК України Митний кодекс України
ОВС органи внутрішніх справ
Основи Основи Законодавства Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Союзних республік про адміністративні правопорушення
СБУ Служба безпеки України
ЦК України Цивільний кодекс України
ЦПК України Цивільний процесуальний кодекс України


ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний етап соціально-економічного розвитку України, реформування всього механізму державного управління неминуче пов’язані з активізацією діяльності інститутів представницької та виконавчої влади щодо правового регулювання суспільних відносин, нормативне регулювання яких потребує подальшого вдосконалення.
Новий соціально-політичний статус України, її прагнення до будівництва правової держави не можливе без революційно докорінних змін у вітчизняному законодавстві, переосмислення змісту та ролі права у суспільстві. Змінюється місце та роль держави в житті українського суспільства, доктрина взаємовідносин держави та особистості, визнані та охоронювані державою цінності.
Слід погодитися з поглядом, що в нинішніх умовах лише комплексний підхід до вирішення цієї проблеми дозволить виявити реальні (істинні) причини погіршення криміногенної ситуації й відпрацювати адекватні заходи реагування – попередження злочинів та інших правопорушень.
Адміністративні правопорушення традиційно були й залишаються найбільш масовими видами правопорушень. Кількість таких правопорушень має стійку тенденцію до зростання. Якщо на початку 90-х років в Україні щорічно притягувалося до адміністративної відповідальності не менше 6 млн. осіб, з яких третина – за ініціативою органів внутрішніх справ, де близько 50% становили правопорушення, що посягають на громадський порядок, то у 2007 року. за даними Держкомстату України в Україні до адміністративної відповідальності було притягнуто 16 млн. осіб, тобто в середньому, кожен третій мешканець України. Лише в Харківській області за останні 15 років з 1992 до 2007 року. (включно) кількість адміністративних правопорушень, що були виявлені міліцією, зросла у 2,5 рази.
Традиційна недооцінка небезпеки адміністративних правопорушень, спрямування зусиль лише на протидію злочинності послаблює не лише існуючий адміністративно-правовий режим як одну з суттєвих складових правопорядку, але й не найкращим чином відбивається на криміногенній обстановці в країні.
Поруч із зростанням кількості зареєстрованих у міліції адміністративних правопорушень спостерігається тенденція й до масових порушень законності під час адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ, про що свідчать перевірки, проведені у більшості областей України та АРК Крим.
Ефективне вирішення проблем попередження та припинення адміністративних проступків у новому соціально-економічному та правовому полі неможливе без удосконалення інституту адміністративної юрисдикції, механізму правозастосовної адміністративно-юрисдикційної практики вповноважених органів, у тому числі й міліції. Ефективність роботи міліції значною мірою визначає стан громадського правопорядку та громадської безпеки. Разом з тим, адаптація її правоохоронної та правозастосовної діяльності до нових соціально-правових реалій йде досить повільно. Нагальними залишаються й питання вдосконалення адміністративно-деліктної юрисдикційної діяльності міліції. Проблема адміністративної юрисдикції набула особливої гостроти у зв’язку з прийняттям Конституції України, яка проголосила права та свободи особистості, механізми захисту яких до цього часу повною мірою не врегульовані чинним законодавством про адміністративні правопорушення.
Адміністративна юрисдикція не є новою проблемою для науки адміністративного права. Великий внесок у розробку даної проблеми, а також до питань діяльності органів внутрішніх справ внесли О.М. Бандурка, Д.Н. Бахрах, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.І. Веремєєнко, І.А. Галаган, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, В.І. Жулєв, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, І.Б. Коліушко, Ф.Е. Колонтаєвський, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.Ф. Константінов, О.П. Коренєв, Б.М. Лазарєв, Д.М. Лук’янець, А.Є. Лунєв, Н.П. Матюхіна, В.І. Олефір, Л.Л. Попов, О.І. Остапенко, Н.Г. Салищева, В.Е. Севрюгін, А.В. Серьогін, В.Д. Сорокін, М.С. Студеникіна, М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа, О.П. Шергін, А.Ю. Якимов, О.М. Якуба та ін. Численні дослідження присвячені аналізу загальних проблем адміністративної юрисдикції, характеристиці адміністративних правопорушень та провадження у справах про адміністративні правопорушення, що підвідомчі органам внутрішніх справ. Однак більшість досліджень проведено до оновлення адміністративного законодавства, до вступу в дію Конституції України й не зачіпають проблем адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ на сучасному етапі.
За минулі роки значно змінилася нормативно-правова база, відбулися серйозні зміни в структурі й організації діяльності органів внутрішніх справ. Нові умови потребують нових підходів до змісту адміністративно-деліктної юрисдикційної діяльності, її регламентації, що розглядається в даному дослідженні як у теоретичному, так і в практичному аспектах.
Вивчення діючого адміністративного законодавства, практики його застосування, організації адміністративно-деліктної юрисдикційної діяльності міліції показує, що багато діючих нормативно-правових норм та адміністративна практика не відповідають вимогам сьогодення, правовій реформі. На цей час залишаються невирішеними багато проблем адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції.
Вбачається, що розробка концепції вдосконалення адміністративно-деліктної юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ, з’ясування її змісту та елементів, аналіз проблем її практичної реалізації дозволять науково обґрунтувати можливі шляхи вдосконалення нормативної основи адміністративно-юрисдикційної діяльності заради забезпечення правопорядку й законності, окреслити конкретні напрямки подальшого розвитку законодавства України про адміністративні правопорушення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в межах планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п.п. 8, 14 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004–2009 років, затверджених наказом МВС України № 755 від 5 липня 2004 р.) і Харківського національного університету внутрішніх справ (п. 3.1 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006–2010 рр., схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ від 12 грудня 2005 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення правового регулювання адміністративно-деліктного провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ та практики його реалізації.
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі завдання:
- охарактеризувати теоретичні і практичні проблеми, що пов’язані з діяльністю органів внутрішніх справ як суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції;
- уточнити сутність загального поняття адміністративної юрисдикції;
- виокремити адміністративно-деліктне провадження зі структури адміністративно-деліктного процесу як елементу адміністративно-деліктного права;
- визначити місце органів внутрішніх справ серед суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикційної діяльності;
- охарактеризувати практику застосування чинного адміністративного законодавства органами внутрішніх справ під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
- виявити проблеми нормативного регулювання правозастосування на кожному етапі стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення, запропонувати шляхи їх вирішення;
- надати конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання адміністративно-деліктного провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ та практики його реалізації..
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності.
Предметом дослідження є адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ.
Методологія та методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Роботу виконано на основі системного підходу із застосуванням діалектичного методу пізнання в нерозривній єдності з логічними, історичними, порівняльно-правовими методами наукового пізнання. Як загальнонауковий метод використовується системний підхід, який дозволив окреслити проблемні питання адміністративно-деліктного провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Для визначення сутності та змісту адміністративно-деліктного провадження використано метод порівняння, абстрагування, аналізу та синтезу (п. 1.2). Структурно-логічний, порівняльно-правовий та класифікаційний методи дозволили дослідити питання структури адміністративно-деліктного провадження (п. 1.2); системи компетентних органів та їх оптимізації (п. 2.1). Компаративний метод складає основу формулювання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, норми якого регулюють адміністративно-деліктне провадження.
Теоретичну основу складають наукові праці в галузі теорії держави і права, конституційного та адміністративного права, державного управління, кримінології, цивільного й кримінального процесу, що стосуються теорії та практики застосування юридичної, зокрема, адміністративної відповідальності за вчинення протиправних діянь.
Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, які регулюють діяльність органів внутрішніх справ.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертаційне дослідження є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням адміністративно-деліктного провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ, проведеним на основі оновленого адміністративно-деліктного законодавства.
У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення, які запропоновані особисто здобувачем і виносяться на захист. Основні з них такі:
- дістало подальшого розвитку положення щодо місця адміністративно-деліктного провадження у структурі адміністративного процесу як сукупності нормативно визначених процесуальних дій уповноважених посадових осіб, направлених на реалізацію адміністративної відповідальності за порушення норм права;
- вперше запропоновано виокремити адміністративно-деліктне провадження зі структури адміністративно-деліктного процесу як елементу адміністративно-деліктного права на підставі того, що поняття адміністративно-деліктного провадження ширше, ніж поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення, оскільки його окремі процесуальні дії виходять за межі провадження в справах про адміністративні правопорушення;
- удосконалено класифікацію адміністративно-деліктних проваджень за такими критеріями: процесуальні підстави провадження; механізм виникнення адміністративного провадження; кратність розгляду справи; характер і ступінь фактичної сторони адміністративного проступку та пов’язану з цим складність юрисдикційної процедури; суб’єкт адміністративно-деліктного провадження;
- дістало подальшого обґрунтування необхідність розмежування понять «суб’єкта» та «учасника» провадження у справах про адміністративні правопорушення;
- у новому аспекті визначено особливості адміністративно-деліктної діяльності міліції, її завдань, змісту та підстав, з урахуванням виділення спеціалізації певних категорій працівників ОВС щодо боротьби з відповідними видами адміністративних правопорушень;
- удосконалено поняття адміністративно-деліктного провадження, процесуальні принципи, правовий статус його учасників, а також порядок здійснення окремих процесуальних дій на всіх його стадіях;
- сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій до нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення як організаційної, так і процесуальної діяльності органів внутрішніх справ щодо здійснення адміністративно-деліктного провадження
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
- у науково-дослідній сфері положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшого вирішення адміністративно-правових проблем діяльності органів внутрішніх справ, визначення шляхів удосконалення її правового регулювання;
- у правотворчості – у результаті дослідження сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про міліцію», відомчих нормативно-правових актів МВС України;
- у правозастосовній діяльності використання одержаних результатів дозволить покращити організацію діяльності органів внутрішніх справ щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
- у навчальному процесі матеріали дисертації можуть бути використані при написанні підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій; під час викладання дисциплін «Адміністративна відповідальність», «Адміністративна діяльність ОВС» та інших спецкурсів, а також у процесі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців юридичного профілю у вищих навчальних закладах
Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки, практичні рекомендації, наукові положення, які містяться в роботі доповідалися на засіданнях кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, на п’яти науково-практичних конференціях: «Права громадян, правоохоронна та правозастосовна діяльність у Росії та Україні: стан та перспективи розвитку» (Бєлгород, 2003), «Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення» (Сімферополь, 2006), «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» (Харків, 2003, 2004, 2005 рр.)..
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у чотирьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, а також у п’яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях..
Список литературы ВИСНОВКИ
У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України та практики його реалізації, теоретичного осмислення окремих наукових праць у різних галузях права, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення діяльності ОВС щодо здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення, а саме:
1. За відсутності достатньо стрункої теорії, що дозволяє логічно визначити такі ключові дефініції як «адміністративний процес», «адміністративне провадження», «адміністративно-деліктний процес», «адміністративно-деліктне провадження» та враховуючи прогалини щодо законодавчого їх закріплення, на основі ретельного аналізу наукової та нормативної літератури, вважаємо за доцільне викласти власне їх тлумачення та привести їх в єдину структуровану систему.
У такий спосіб, відповідно до теми нашого дослідження можна сформулювати, що адміністративний процес може бути визначено як врегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб та інших уповноважених суб’єктів щодо розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління.
Що стосується адміністративного провадження, то під ним варто розуміти нормативно врегульований порядок вчинення процесуальних дій, які забезпечують законний і об’єктивний розгляд і вирішення індивідуальних адміністративних справ, об’єднаних спільністю предмета.
Під адміністративною юрисдикцією слід розуміти сукупність нормативно встановлених повноважень відповідних суб’єктів, які направлені на здійснення діяльності, пов’язаної з вирішенням індивідуальних адміністративних справ (спорів).
Що стосується поняття адміністративно-деліктна юрисдикція як складової адміністративної юрисдикції, то під нею слід розуміти сукупність нормативно встановлених повноважень відповідних суб’єктів, які направлені на здійснення діяльності, пов’язаної з вирішенням питання притягнення до адміністративної відповідальності за наявності факту вчинення адміністративного проступку.
Таким чином логічним виглядає поняття адміністративно-деліктного процесу як підгалузь адміністративно-деліктного права. Адміністративно-деліктний процес – це підгалузь адміністративно-деліктного права, яка регулює процесуальний порядок реалізації адміністративної відповідальності за порушення норм права.
Очевидним є те, що під провадженням в справах про адміністративні правопорушення слід розуміти сукупність нормативно визначених процесуальних дій уповноважених посадових осіб направлених на виявлення факту адміністративного проступку, порушення за ним справи та вирішення її у відповідності з законом.
В той же час поняття адміністративно-деліктного провадження ширше, ніж поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення, тому що регламентує не лише процесуальний порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, яке починається порушенням справи та винесенням по ній рішення і його виконанням, а також порядок вирішення процесуальних питань, що виникають, наприклад, при оформлені матеріалів при наявності обставин, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення, хоча проступок було вчинено; при застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення та ін. Адже ці процесуальні дії виходять за межі провадження в справах про адміністративні правопорушення, хоча у той же час є предметом правового регулювання адміністративно-деліктного провадження (або адміністративно-деліктного юрисдикційного провадження).
Адміністративно-деліктне провадження – сукупність нормативно визначених процесуальних дій уповноважених посадових осіб, направлених на реалізацію адміністративної відповідальності за порушення норм права.
2. Дослідження сутності та змісту адміністративно-деліктного провадження дає можливість виокремлення ряду суттєвих висновків:
а) сучасні реалії науки та практики вказують на необхідність виокремлення матеріальних та процесуальних норм, що встановлюють адміністративну відповідальність. Суспільні відносини, що виникають з приводу притягнення особи до адміністративної відповідальності є предметом правового регулювання окремої галузі права – адміністративно-деліктного права. Суспільні відносини, що виникають в процесі притягнення до адміністративної відповідальності є предметом правового регулювання адміністративно-деліктного процесу як підгалузі адміністративно-деліктного права.
б) у свою чергу адміністративно-деліктний процес складається з адміністративно-деліктних проваджень, одним із яких є провадження в справах про адміністративні проступки. Однак, у межах провадження в справах про адміністративні проступки можуть виділятися інші види адміністративно-деліктних проваджень, наприклад, провадження щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
в) адміністративно-деліктне провадження складається зі стадій, під якими слід розуміти порівняно самостійні частини послідовно здійснюваних процесуальних дій, які поряд із загальними завданнями провадження мають властиві лише їм завдання й особливості, що визначають їх зміст і процесуальне призначення.
г) провадження в справах про адміністративні правопорушення включає в себе такі стадії: 1) порушення справи про адміністративне правопорушення та її адміністративне розслідування; 2) розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення рішення у справі; 3) перегляд справи про адміністративне правопорушення; 4) виконання постанови в справі про адміністративне правопорушення.
3. Здійснивши аналіз ознак і елементів адміністративно-юрисдикційного органу, можна сформулювати таке його визначення – це орган або його посадова особа, які спеціально уповноважені на здійснення у межах своєї компетенції адміністративно-юрисдикційної діяльності, тобто основаної на законі і врегульованої ним примусової діяльності щодо вирішення конкретних справ у сфері управління і застосування в зв’язку з цим заходів адміністративного примусу шляхом прийняття спеціального юрисдикційного акту (постанови, рішення, наказу).
4. Дослідження системи органів адміністративно-деліктної юрисдикції та виокремлення її вад діяльності дало змогу напрацювання окремих напрямків її удосконалення, які на нашу думку вбачаються в наступному:
1) звуження кола суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції;
2) усунення дублювання тотожних примусових повноважень різних органів;
3) розширення адміністративно-юрисдикційних повноважень суду та інших спеціалізованих органів з тим, щоб поступово відійти від суто каральної до «сервісно-обслуговуючої» системи адміністративно-примусових органів, тим самим посилити ділову компетентність, ефективність, оперативність, безкомпромісність діяльності відповідних органів і, врешті-решт, піднести принцип справедливості у здійсненні адміністративно-примусової діяльності в Україні на більш високий щабель.
5. Провідну роль та місце ОВС у системі суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції зумовлюють такі фактори:
1) ОВС, відповідно до норм КУпАП підвідомчі 46 складів (із 300) щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що містяться в семи (з 16) главах; компетенція ОВС щодо порушення справ про адміністративні правопорушення та їх адміністративного розслідування охоплюється 111 складами проступків, що містяться у десяти главах КУпАП. Жоден інший орган адміністративно-деліктної юрисдикції, крім суду, не наділений таким широким обсягом юрисдикційних повноважень;
2) широта адміністративно-деліктних юрисдикційних повноважень органів внутрішніх справ зумовлена значним обсягом і різноманіттям суспільних відносин, охорону яких покладено на ці органи;
3) законодавчою основою здійснення ОВС адміністративно-деліктних юрисдикційних повноважень є: Закон України «Про міліцію»; (ст. 11, пп. 7, 8); Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 222, 255, 260-265 та ін.); Закон України «Про боротьбу з корупцією» (ст. 12); Положення про Міністерство внутрішніх справ України, та видані на їх виконання накази, статути, положення, інструкції МВС України;
4) значний об’єм адміністративно-деліктних юрисдикційних повноважень ОВС характеризується єдиною тривекторністю їх адміністративно-юрисдикційних повноважень. По-перше, ОВС (їх посадові особи) мають повноваження щодо порушення окремих справ про адміністративні правопорушення, її розгляду і винесення по ним рішень. По-друге, навіть у тих випадках, коли орган внутрішніх справ не уповноважений вирішувати справу, він виступає як орган, який порушив адміністративну справу в зв’язку з реалізацією своїх функцій перед органом, який має право на вирішення цієї справи. По-третє, у випадку оскарження дій органу внутрішніх справ він виступає як сторона адміністративно-деліктного провадження і несе визначені процесуальні обов’язки, наприклад, представити необхідні докази у справі, давати пояснення органу, що розглядає справу по суті, здійснити привід особи тощо. Причому, на ОВС покладається виконання постанови про застосування такого адміністративного стягнення як адміністративний арешт, які виносяться суддями районних (місцевих) судів.
6. В якості напрямків удосконалення організації адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС слід вказати на таке:
По-перше, необхідно чітко визначити підвідомчість органів внутрішніх справ щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення виходячи з першочергових завдань, що стоять перед цим органом, а також з метою усунення дублювання і паралелізму. Перш за все має бути усунено часткове співпадання предметної підвідомчості справ органам міліції і ряду органів адміністративної юрисдикції, зокрема, транспортних органів.
По-друге, важливим питанням, вирішення якого зумовлене передусім практичними потребами діяльності ОВС є питання визначення кола посадових осіб, які уповноважені складати протокол про адміністративні правопорушення. Зокрема слід зазначити, що це питання має бути вирішене на законодавчому, а не на підзаконному рівні.
По-третє, слід нормативно встановити механізм розподілу повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення між посадовими особами органів внутрішніх справ різних рівнів (вища, середня, нижча управлінська ланка) в ієрархічній структурі конкретного суб’єкта. Мається на увазі врегулювання потенційної можливості передачі справи про адміністративне правопорушення від нижчої посадової особи вищій для застосування більш суворого стягнення у випадках, коли це необхідно за матеріалами справи.
7. З метою підвищення ефективності норм, що регламентують провадження в справах про адміністративні правопорушення, доречно було б доповнити і змінити редакцію окремих норм КУпАП, зокрема такі: норму статті 271 КУпАП, закріпивши положення про те, що захисник має право брати участь у провадженні з моменту складення протоколу про адміністративне затримання або адміністративне правопорушення; доповнити до ст. 271 КУпАП, де передбачити цілі участі захисника, чітко визначити, ким є захисник в адміністративно-деліктному процесі: чи захисником інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, чи лише представником такої особи; визначити у ст.271 КУпАП перелік справ, де обов’язкова участь захисника (до таких справ можна віднести справи неповнолітніх, іноземних громадян, осіб, які є психічно хворі й не спроможні самостійно захищати свої права і свободи, а також справи, де необхідно захищати права власності, де передбачено стягнення, адміністративний арешт тощо); закріпити більш докладний процесуальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення у статті 279 КУпАП; доповнити ст. 276 КУпАП нормою, яка передбачала б можливість обрання місця розгляду справи про адміністративне правопорушення особою, яка притягується до адміністративної відповідальності; закріпити в ст. 277 КУпАП норму, відповідно до якої справа про адміністративне правопорушення розглядається у 15-денний строк з дня надходження та реєстрації органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
8. Потребами практики викликано також необхідність доповнення КУпАП новими статтями, а саме: щодо можливості винесення окремої постанови (ухвали) про направлення неналежно оформлених матеріалів справи про адміністративне правопорушення суб’єкту адміністративного розслідування; щодо визначення випадків, в яких допускається виклик свідків для участі в розгляді справи; про закріплення процедури оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення прокурором; про процесуальний порядок призначення експертизи та визначення статусу експерта; про вступ постанови в законну силу; про наділення ОВС повноваженнями щодо виконання постанов про оплатне вилучення та конфіскацію окремих предметів дозвільної системи тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / В.Б. Авер’янов // Право України. – 1998. – № 8. – С. 8-13.
2. Авер’янов В.Б. Актуальні завдання реформування адміністративного права / В.Б. Авер’янов // Право України. – 1999. – № 8. – С. 8-11.
3. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка / В.Б. Авер’янов // Право України. – №10. – С. 25-30.
4. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап / В.Б. Авер’янов // Право України. – 2000. – № 7. – С. 6-8.
5. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В.Б. Авер’янов. – К.: Наукова думка, 1979. – 150 с.
6. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России. Изд-во Щит-М. 1997 – 335 с.
7. Административное право России: Учеб. – Ч. 3: Административная юрисдикция / Под ред. А.П. Коренева, В.Я. Кикотя. – М.: Щит, 2002. – 368 с.
8. Административное право Украины (Общая часть): Учеб. пособ. – Х.: ООО Одиссей, 1999. – 224 с.
9. Административное право Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2003. – 576 с.
10. Адміністративна відповідальність в Україні: [Навч. посіб.] / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – [2-е вид., перероб. і доп.] – Х., 2000. – 112 с.
11. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: [Підручник] / За заг. ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Укр. академ. внутр. справ, 1995. – 177 с.
12. Адміністративна діяльність. Частина особлива: [Підручник] / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: Еспада, 2000. – 368 с.
13. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / [Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.] / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 528 с.
14. Адміністративне право України. Академічний курс: [Підруч.]: У 2-х томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
15. Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Т.2.: Нормативные юридические акты, применение права, юридическая наука (правоведение) / С.С. Алексеев . – Свердловск, 1973. – 402 с.
16. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации./ Алехин А.П., Козлов Ю.М. – М., 1996. – 639 с.
17. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: [Учебник] / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов; под ред. А.П. Алехина. – М.: Зерцало-М, 2003. – 608 с.
18. Аналітичні дані діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії нелегальній міграції за 2006 рік // Бюлетень статистично звітності Департаменту з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України. - К., 2007. - 112 с.
19. Аналітичні дані діяльності органів внутрішніх справ України за 2005 рік. // Бюлетень статистично звітності Департаменту з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України. – К., 2006. – 112 с.
20. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Людмила Степанівна Анохіна – Х., 2001. – 184 с.
21. Баб’як А.В. Адміністративно-процесуальні строки: дис… канд. юрид. наук.: 12.00.07 / Андрій Васильович Баб’як – К., 2005. – 201 с.
22. Бандурка А.М. Административный процесс: [Учебник] / Бандурка А.М., Тищенко Н.М. – Х.: Изд-во Нац. Ун-та внутр. дел, 2001. – 352 с.
23. Бандурка О.М. Адміністративний процес: [Підручник для вищих навч. закл.] / О.М. Бандурка , М.М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с.
24. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення / О.М. Бандурка. – Х.: Основа, 1996. – 398 с.
25. Басов С.Л. Исполнительное производство по делам об административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка: дис…канд. юрид. наук: 12.00.02/ Андрій Віталійович Басов – М., 1991. – 174 с.
26. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР / Д.Н. Бахрах. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 204 с.
27. Бахрах Д.Н. Административное право: [Учебник для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М.: БЕК, 1999. – 368 с.
28. Бахрах Д.Н. Производство по делам об административных правонарушениях: [Пособие для слушателей народ. университетов]. / Д.Н. Бахрах , Э.Н. Ренов. – М.: Знание, 1989. – 95 с.
29. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / Р.С. Белкин . – М.: Наука, 1966. – 293 с.
30. Бельский К.С. О системе специальных методов полицейской деятельности / Бельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 11-18
31. Битяк Ю.П. Административное право Украины (общая часть). [Учеб. пособ.] / Битяк Ю.П., Зуй В.В. – Х.: ООО Одисей, 1999. – 224 с.
32. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. [Конспект лекцій] / Битяк Ю.П., Зуй В.В. – Х.: Націон. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 1996. – 160 с.
33. Болотов М.П. Освобождение от исполнения административного взыскания / М.П. Болотов // Правоведение. – 1987. – №4. – С. 56-60
34. Большой юридический словарь / Авт.-сост.: Додонов В.Н. и др.; Под ред. А.Я. Сухарева и др. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 790 с.
35. Борцов П.Д. Прекращение уголовного дела с применением мер административного взыскания / П.Д. Борцов // Гарантии конституционных прав личности при осуществлении правосудия Межвуз. сб. науч. тр. Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького; [Отв. ред. А. Н. Лебедев]. – Пермь :ПГУ, 1980. – 126 с.
36. Бро Ю.Н. Понятие фактических данных и обстоятельств дела, устанавливаемых в процессе правоприменительной деятельности / Ю.Н. Бро // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. – М., 1977. – №9, – С. 221-224.
37. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): [Учеб. пособ.] / А.С. Васильев – Х.: Одиссей, 2001. – 288 с.
38. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність: [Навч. посіб.] / Ващенко С.В., Поліщук В.Г. – 90 с.
39. Ващенко С.В. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: [Навч. посіб.] / Ващенко С.В., Поліщук В.Г. / [За заг. ред. Пєткова В.П.] – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. – 72с.
40. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР: Процессуальное регулирование / И.А. Галаган . – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. – 178 с.
41. Гладун З.С. Адміністративне право України: [Навч. посібник.] / З.С. Гладун – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 215 с.
42. Гнатюк С.С. Поняття «стадія» в адміністративно-процесуальному праві: аспект уточнення / С.С. Гнатюк // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2005. – Вип. 2. – С. 19-25.
43. Гнатюк С.С. Провадження адміністративно-деліктного процесу: питання систематизації / С.С. Гнатюк // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2005. – Вип. 3. – С.137-146
44. Голосніченко І.П. Адміністративний процес: [Навчальний посібник] / І.П. Голосніченко , М.Ф. Стахурський / [За заг. ред. д.ю.н., професора І.П. Голосніченка] – К.: ГАН, 2003. – 256 с.
45. Голосніченко І.П. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність / І.П. Голосніченко // Право України. – 2002. – №10. – С. 20-24
46. Гончарук С.Т. Адміністративне право України. [Навч. Посіб.] / С.Т. Гончарук –К., 2000. – 240 с.
47. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. – 303 с.
48. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998 – 432 с.
49. Дімітров Ю. Адміністративна юстиція – атрибут демократичної правової держави / Ю. Дімітров // Право України. – 1996. – № 4. – С. 7-14.
50. Додин Е.В. Административная юрисдикция органов внутренних дел / Е.В. Додин , А.П. Клюшниченко. – К., 1981. – 139 с.
51. Додин Е.В. Гарантии законности административной ответственности / Е.В. Додин. – К.: Знання, 1976. – 48 c.
52. Додин Е.В. Доказательства в административном процес се / Е.В. Додин. – М.: Юрид. лит., 1973. – 192 с.
53. Додин Е.В. Доказывание в административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел: [Учебное пособие] / Е.В. Додин. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1985. – 100 с.
54. Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления / Е.В. Додин. – К.: Вища шк., 1976. – 127 с.
55. Додин Е.В. Доказывание по делам об административных проступках, связанных с нарушениями антиалкогольного законодательства и наркоманий: [Учеб. пособие] / Е.В. Додин , В.К. Шкарупа – К.: НИ и РИО Киев. высш. шк. МВД СССР, 1989. – 62 с.
56. Доненко В.В. Керування транспортом у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми: [Монографія] / В.В. Доненко , В.К. Колпаков – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. – 196 с.
57. Завальний М.В. Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень / М.В. Завальний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – №26. - Х., 2004. – С.135-139.
58. Завальний М.В. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі / М.В. Завальний // Форум права. – 2008. - №1. – С.140-146 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08zmvvap.pdf
59. Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування / М.В. Завальний // Право і безпека. – 2006. – Е.5. – №4. – С. 45-48.
60. Завальний М.В. Строки адміністративного розслідування / М.В. Завальний // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. №4 – Донецьк, 2007. – С. 99-106.
61. Застрожная О.К. Советский административный процесс: [Учеб. пособ.] / О.К. Застрожная – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985.– 100 с.
62. Здир Я.А. Правовые вопросы организации и деятельности государственных инспекций в СССР: дисс… канд. юрид. наук / Я.А. Здир. – Саратов, 1954. – 290 с.
63. Зуев В.П. Расследование дел о преступлениях с административной преюдицией: [Учеб. пособ.] / В.П. Зуев. – М.: Юрид. лит-ра, 1993. – 112 с.
64. Исполнение административных взысканий органами внутренних дел / [Е.М. Андреев , С.И. Бертуш , И.Н. Зубов , А.П. Шергин и др.]. – М.:ВНИИ МВД СССР, 1990. – 80 с.
65. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины: [Учеб. пособие] / Д.П. Калаянов. – Одесса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.
66. Калаянов Д.П. Правова регламентація адміністративного затримання правопорушників міліцією України: [Науково-практична розробка] / Д.П. Калаянов, С.М. Остюченко, А.А. Аносенков. – Одеса: ОІВС, 2002. – 42 с.
67. Кивалов С.В. Таможенное право: административная ответственность за нарушение таможенных правил / С.В. Кивалов. – Одесса: Моряк, 1996. – 175 с.
68. Ківалов С.В. Адміністративне право України: [Навчально-методичний посіб.] / С.В. Ківалов , Л.Р. Біла – [Вид. 2-е, переробл. і доп.] – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
69. Клюшниченко А.П. Административные комиссии. / А.П. Клюшниченко, А.П. Шергин. – М.: Юрид. лит., 1975. – 111 с.
70. Клюшниченко А.П. Организация административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел в свете Основ законодательства СССР об административных правонарушениях: [Учеб. пособие] / А.П. Клюшниченко . – К.: КВШ МВД СССР, 1983. – 56 с.
71. Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение / Л.В. Коваль. – К.: Вища шк., 1979. – 230 с.
72. Коваль Л.В. Адміністративне право України. [Курс лекцій] (Загальна частина) / Л.В. Коваль. – К.: Основи, 1994. – 154 с.
73. Коваль Л.В. Адміністративне право: [Курс лекцій для студентів юрид. вузів та фак.] / Л.В. Коваль. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.
74. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №2747-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст.446.
75. Кодекс Белорусской ССР об административных правонарушениях // Собрание Законов Белорусской ССР, Указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, Постановлений Совета Министров Белорусской ССР № 35 (1805) от 15.12.1984 року– Ст. 505. – С. 523–614.
76. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №1. – Ст. 1.
77. Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст.349.
78. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий) / Под общ. ред. А.С. Васильева. – Х.: Одиссей, 2000. – 1008 с.
79. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
80. Коломоєць Т.О. Система адміністративних стягнень за законодавством України про адміністративні правопорушення в Україні / Т.О. Коломоєць // Право України. – 2002. – №2. – С. 31-34.
81. Коломоєць Т.О. Щодо ефективності адміністративних штрафів / Т.О. Коломоєць // Право України. – 2001. – № 2. – С. 84-87.
82. Колпаков В.К. Адміністративне право України: [Підручник] / В.К. Колпаков , О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
83. Колпаков В.К. Адміністративне право України: [Підручник] / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
84. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі / В.К. Колпаков // Право України. – 2002. – №4. – С.17-21.
85. Колпаков В.К. Структура адміністративно-деліктного процесу / В.К. Колпаков // Юридична Україна. – 2005. – №4. – С.23-30.
86. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: [Навч. посіб.] / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. - К.: Прецедент, 2007. - 531 с.
87. Комзюк А.Т. Адміністративно-юрисдикційні повноваження міліції // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Регульського. – Львів, 2000. – С. 242-246.
88. Комзюк А.Т. Деякі проблеми правового регулювання стадії порушення справи про адміністративний проступок / А.Т. Комзюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Спец. вип. – С. 184-191.
89. Комзюк А.Т. Деякі проблеми реформування законодавства, що регулює адміністративний примус / А.Т. Комзюк // Збірник наукових праць Української академії управління при Президентові України. – Вип. 2. – Ч. ІІ. – К.: Видавництво УАДУ, 1999. – С. 316-321.
90. Комзюк А.Т. Деякі проблемні питання провадження в справах про адміністративні проступки / А.Т. Комзюк // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спец. вип. – Луганськ: Луганський інститут внутрішніх справ, 2000. – С. 219-222.
91. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: [Монографія] / А.Т. Комзюк; за заг. ред. проф. О.М. Бандурки – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
92. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / Ред. кол.: И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищева, Е.Н. Сидоренко, А.Ю. Якимов. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М.: Велби, Проспект, 2003. – 944 с.
93. Константінов С.Ф. Адміністративно-правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення: Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення / С.Ф. Константінов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006. – Ч.1. – 174 с.
94. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
95. Котюргин С.И. О видах производств по делам об административных правонарушениях / С.И. Котюргин // Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел: Сб. науч. труд. – К.:НИИ РИО, 1983. – С.36-48.
96. Котюргин С.И. О вине по делам об административных правонарушениях. // Общетеоретические проблемы административного обеспечения общественного порядка. – К., 1982. – С. 50-54.
97. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 - 1961 рр., № 2. – Ст. 15.
98. Кузьменко О.В. Адміністративний процес: сутність і структура / О.В. Кузьменко // Право України. – 2003. – №2. – С. 22-26.
99. Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07 / Оксана Володимирівна Кузьменко. – К., 2000. – 196 с.
100. Кузьменко О.В. Структурні особливості адміністративно-деліктного процесу / О.В. Кузьменко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2003. – №3(12). – С. 171-176.
101. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. – М.: Юрид. лит-ра, 1988. – 320 с.
102. Лория В.А. Административно-процессуальная деятельность и виды административных производств / В.А. Лория // Советское государство и право. – 1978. – №1. – С. 119-122.
103. Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения / А.Е. Лунев. – М.: Госюриздат, 1961. – 187 с.
104. Манохин В.М. Российское административное право: [Учебник] / В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев. – М., 1996. – 472 с.
105. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях / М.Я. Масленников. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. – 209 с.
106. Масленников М.Я. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях: [Учеб. пособ.] / М.Я. Масленников. – Калинин, 1989. – 62 с.
107. Масленников М.Я. Применение административных взысканий: [Учебное пособие] / М.Я. Масленников. – Калинин: Изд-во КГУ, 1986. – 76 с.
108. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України (теоретичні та прикладні аспекти): [Монографія] / Н.П. Матюхіна; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 287 с.
109. Мельников В.А. Право лица, привлекаемого к административной ответственности на защиту: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.14 / В.А. Мельников. – М., 1995. – 189 с.
110. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: [Учебное пособие] / А.И. Миколенко . – X.: Одиссей, 2004. – 272 с.
111. Миронюк Р.В. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення в вигляді штрафу: порядок та особливості / Р.В. Миронюк // Право України. – 2001. – №11. – С. 60-64
112. Миронюк Р.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення: автореф. дис...канд. юрид. наук.: 12.00.07 / Роман Вікторович Миронюк. – Ірпінь, 2003. – 20 с.
113. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 27.09.2002 - 2002 рр., № 38. – Ст. 288.
114. Мишкинис А.П. Участники производства по делам об административных правонарушении, их права и обязаности: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.14 / А.П. Мишкинис. – М., 1986. – 181 с.
115. Науково-практичний коментар до Закону України «Про міліцію». – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1996. – 144 с.
116. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2003. – 320 с.
117. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2007. – 781 с.
118. Нимченко В.И. Производство по делам об административных правонарушениях в народных судах: автореф. дисс. … канд. юрид. наук.: 12.00.07 / В.И. Нимченко. – Х., 1989. – 22 с.
119. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия налоговых органов РФ и служб судебных приставов органов юстиции субъектов РФ по принудительному исполнению постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов: Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Минстерства юстиции РФ от 25 июля 2000 года. –№ВГ 3-10/265, №215 // Бюллетень законодательных и ведомственных актов. – № 38, сентябрь 2000 г.
120. Овсянко Д.М. Административное право: [Учеб. пособ.] / Д.М. Овсянко; под ред. Г.А. Туманова. – М.: Юристъ, 1997. – 448 с.
121. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми: [Монографія] / В.І. Олефір. – К.: Друкарня МВС України, 2004. – 308 с.
122. Основы Законодательства Союза ССР и Союзных республик об административных правонарушениях: Приняты на четвертой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 23 октября 1980 года – М.: Изд-во Изв. сов. народных деп. СССР, 1980. – 24 с.
123. Павлова Е.С. Применение судьей мер административного взыскания / Е.С. Павлова . – М.: Юрид. лит., 1987. – 75 с.
124. Панов І.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ігор Олексійович Панов. – Х., 2005. – 233 с.
125. Панова И.В. Административно-юрисдикционный процесс. [Монография] / И.В. Панова. – Саратов: Изд-во Светопись. – 1998. – 256 с.
126. Парыгин Н.П. Исполнение постановлений об административных взысканиях: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н.П. Парыгин. – М., 1991. – 189 с.
127. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення / Ю. Педько // Право України. – 2001. – № 10. – С. 72-75
128. Перетерский И.С. Всебщая история государства и права / И.С. Перетерский. – М., 1945. – Ч.1 Древний мир. Вып.2. – 345 с.
129. Петухов П.А. Административный процесс в юридической деятельности органов советского государственного управления: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / П.А. Петухов. – Л., 1981. – 22 с.
130. Пилипчик А.Н. Административно-правовая характеристика организации и деятельности медицинского вытрезвителя: автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «административное право» / А.Н. Пилипчик – К., 1983. – 22 с.
131. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
132. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16.05.1995 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст.152
133. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – №24. – Ст. 207.
134. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху: Закон України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №22. – Ст. 107.
135. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 року № 201/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. – №36-37. – Ст. 243.
136. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції: Указ Президента України від 12 січня 2004 року № 27/2004 // Офіційний вісник України вiд 30.01.2004 року. – № 2. – том 1. – Ст.32. – С. 13.
137. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ МВС України від 22.02.01 року №185 // Офіційний вісник України вiд 13.04.2001 року. – № 13. – Ст. 582. – С. 322.
138. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): Наказ МВС України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 року №607/56/5 // Офіційний вісник України вiд 19.07.2002 року. – № 27. – Ст.1298. – С.143.
139. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993 року № 314.
140. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.10.2006 року № 1383 // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006 року., № 40. – Ст. 2687.
141. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10.10.2004 року № 1177 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 43. – Ст. 2853.
142. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР: Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року №114.
143. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 20.10.2003 року № 1212 // Офіційний вісник України вiд 05.12.2003 року. – № 47. – Ст. 2451. – С.68.
144. Про затвердження та введення в дію Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Інформаційної картки про адміністративне правопорушення та Порядку заповнення інформаційної картки про адміністративне: Наказ МНС України № 251 від 23.07.2003 року // Офіційний вісник України вiд 14.11.2003 року. – № 44. – Ст. 2338. – С.282.
145. Про звернення громадян: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
146. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
147. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
148. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.
149. Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки: Постанова Верховної Ради Української РСР від 06.06.1991 року № 1165-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 27. – Ст.318.
150. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №23. – Ст. 161.
151. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст. 14.
152. Про службу безпеки: Закон України від 15 грудня 1992 року №2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
153. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №16. – Ст. 167.
154. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст.99.
155. Проблемы теории государства и права / Под. ред. С. С. Алексеева. – М., 1987. – 412 с.
156. Проект Кодексу України про адміністративні проступки. Підготовлений робочою групою Верховного Суду України станом на 1 жовтня 2001 року. – К., 2001.
157. Проект Концепції реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні та відповідні законопроекти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2006. – 201 с.
158. Производство по административным правонарушениям: [Учеб. пособ.] / Отв. ред. Д.Н. Бахрах. – Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1986. – 80 с.
159. Процессуальная норма и отношения в советском праве: [Сб. науч. труд.] – Воронеж, 1985. – 208 с.
160. Саввин М.Я. Административный штраф / М.Я. Саввин. – М.: Юрид. лит., 1984. – 112 с.
161. Савченко В. Рассмотрение в суде дел об административных правонарушениях / В. Савченко // Советская юстиция, 1981. – №9. – С. 20-22.
162. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР / Н.Г. Салищева – М.: Юрид. лит., 1964. – 158 с.
163. Сапогин А.Н. Административно-процесуальные сроки и порядок их применения в деятельности ОВД / А.Н. Сапогин. – Минск: МВШ МВД СССР, 1987. – 62 с.
164. Серегин А.В. Административный протокол / А.В. Серегин. // Советская милиция, 1955. – №9. – С. 77-79.
165. Серегин А.В. Советский общественный порядок и административно-правовые средства его укрепления / А.В. Серегин – М.: Академия МВД СССР, 1975. – 194 с.
166. Синьов О.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права та свободи громадян: дис....канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Синьов – Харків, 2001. – 235 с.
167. Сиротяк М.Р. Потерпіла особа як учасник провадження в справах про адміністративні правопорушення / М.Р. Сиротяк // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2005. – Вип.2. – С.123-129.
168. Словарь административного права / Кол. авт. - М.: Правовая культура, 1999. – 320 с.
169. Словарь иностранных слов. – [19-е изд., стереотип.] – М.: Рус. яз., 1990. – 624 с.
170. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса: [Учебник] / В.Д. Сорокин. – М.: Юрид. лит.,1968. – 142 с.
171. Сорокин В.Д. Вопросы теории советского административного права: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В.Д. Сорокин. – Л., 1968. – 590 с.
172. Тараненко С.М. Захист прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення та їх забезпечення в діяльності міліції. автореф.дис.канд.наук: 12.00.07 / С.М. Тараненко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – 2000. – 21 с.
173. Тараненко С.М. Концептуальні засади забезпечення охорони прав і свобод особи в законодавстві про адміністративні правопорушення / С.М. Тараненко // Право України. – 1995. – № 7. – С. 36-38.
174. Телегин А.С. Расследование административных правонарушений: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.С. Телегин.– Свердловск, 1984. – 20 с.
175. Теория доказательств в советском уголовном процессе. / Отв. редактор Н.В. Жогин. – [изд. 2-е испр. и доп.] – М.: Юридическая литература, 1973. – 736 с.
176. Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М., 1996. – 424 с.
177. Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення. автореф. дис....канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В.Терещук.– Одеса, 2000. – 20 с.
178. Терещук О.В. Деякі проблеми виконавчого провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією / О.В.Терещук // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 2000. – Вип. 10. – С. 28-35.
179. Тихомиров Ю.А. О концепции развития административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров // Гос-во и право. – 1998. – № 1. – С. 5-14.
180. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования / Н.М. Тищенко. – Х.: Право, 1998. – 268 с.
181. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе / М.К. Треушников. – М.: Издательство МГУ, 1982. – 288 с.
182. Тучак М.О. Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції: дис...канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.О. Тучак – Х, 2002. – 209 с.
183. Тучак М.О. Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень / М.О. Тучак // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. – Вип. 11. – С. 142-145.
184. Ульянов О.І. Деякі проблеми забезпечення захисту прав людини в адміністративному процесі / О.І. Ульянов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 1. – С. 28-31.
185. Управленческие процедуры / Б.М. Лазарев, И.Ш. Муксинов, А.Ф. Ноздрачев и др.: АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М.: Наука, 1988. – 271 с.
186. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – [Изд. 2-е, доп.] / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. – 206 с.
187. Фефилова В.Ф. Классификация административных производств / В.Ф. Фефилова // Производство по делам об административных правонарушениях в ОВД: Сб. науч. труд. – К., 1988. – С. 50-53.
188. Формы государственного управления / Отв. ред. Б.М. Лазарев. – М.: ИГПАН, 1983. – 150 с.
189. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н.Ю. Хаманева. – М., 1997. – 203 с.
190. Черній В.В. Дільничний інспектор міліції як суб’єкт правозастосовної діяльності: [Посіб.] / В.В. Черній. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 92 с.
191. Шергин А.П. Административная юрисдикция / А.П. Шергин. –М.: Юрид. лит., 1979.– 144 с.
192. Шергин А.П. Актуальные проблемы административной ответственности / А.П. Шергин // Проблемы административной ответственности на современном этапе. – М., 1989. – С. 3-9.
193. Шергин А.П. Процессуальные формы административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел / А.П. Шергин, В.Ф. Фефилова, А.А. Михайлов. – М.: Юрид. лит-ра, 1985. – 198 с.
194. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): aвтореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / В.К. Шкарупа – Одеса: Держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, 1996. – 57 с.
195. Штефан С.М. Производство по делам об административных правонарушениях, подведомственным милиции: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02 / С.М. Штефан – К., 1982. – 305 с.
196. Юридическая процессуальная форма: Теория и практика / Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР П.Е. Недбайло и д-ра юрид. наук В.М. Горшенева. – М.: Юрид. лит., 1976. – 279 с.
197. Юридическая энциклопедия. – М.: Юринформцентр, 1999. – 526 с.
198. Юридический энциклопедический словарь. –М., 1984 . – 564 с.
199. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т.1. – К.: Укр. Енцикл., 1999. – 669 с.
200. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления / В.А. Юсупов. – М.: Юрид. лит-ра, 1979. – 136 с.
201. Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство / А.Ю. Якимов // Государство и право. – 1999. – №3. – С.5-10.
202. Якимов А.Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация): [Монография]. – Часть 3. Административно-юрисдикционное производство / А.Ю. Якимов. – М.: ВНИИ МВД России, 1996. – 106 с.
203. Якимов А.Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация): [Монография]. – Часть 2. Система субъектов административной юрисдикции / А.Ю. Якимов. – М.: ВНИИ МВД России, 1996. – 90 с.
204. Якуба О.М. Административная ответственность / О.М. Якуба. – М.: Юрид. лит., 1972. – 152 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 21837.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2024. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.