У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ МЕЖИРІЧЧЯ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ І ВОРСКЛИ
Количество страниц 264
ВУЗ Харківська комплексна геологічна партія
Год сдачи 2006
Бесплатно скачать 22130.doc 
Содержание Перелік умовних позначень, скорочень та термінів

АН (НАН) – Академія наук (Національна академія наук)
відс. – відслонення
впп – втрати при прожарюванні
ГДК – гранично допустима концентрація
ГДП – геологічне довивчення площі
ГІС - геологічно-інформаційна система
ГКР – газоконденсатне родовище
ГК –гамма-каротаж
гл. – глибина
ГФМ – геофізичні матеріали
ДВК – Державний водний кадастр
ДГП «Геопрогноз» - державне геологічне підприємство «Геопрогноз»
ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина
ДКЗ – державна комісія по запасах
ДСТУ – державний стандарт України
зал. ст. – залізнична станція
ЗУКН – збірник укрупнення кошторисних норм
ІГН – інститут геологічних наук
інт. – інтервал
КМПХ – кореляційний метод переломних хвиль
КП – казенне підприємство
МАКЗ – матеріали аерокосмічних зйомок
МДЗ – матеріали дистанційного зондування
НСК – національний стратиграфічний комітет
НРР – науково-редакційна рада
НТР – науково-технічна рада
св. - свердловина
СФЗ – структурно-формаційна зона
ТЕС – теплоелектростанція
УкрДГРІ – Український державний геологорозвідувальний інститут
УкрНДІгаз – Український науково-дослідний інститут природних газів
УРСК – Український регіональна стратиграфічна комісія
УТКЗ – українська територіальна комісія по запасах
ХГРЕ (ХКГРЕ) – Харківська геологорозвідувальна експедиція (Харківська комплексна гео-логорозвідувальна експедиція)
ХКГП - Харківська комплексна геологічна партія
ЦКЗ – центральна комісія по запасах

РЕФЕРАТ

УДК 550.8:528 (084.3М200)(477.54)
Ю.А. Борисенко Геологічна будова і корисні копалини межиріччя Сіверського Дінця і Ворскли: Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1:200 000 М-37-ХІІІ (Бєл-город) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України у 3 книгах, сторінок тексту 295, рисунків 20, таблиць 38, сторінок текстових додатків 355, графічних додатків 29 на 44 аркушах, бібліографічних назв 346. Харківська КГП КП „Південукргеологія” Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. 61004,
м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93, ГДП „Геоінформ”, КП „Південукргеологія”, Харківсь-ка КГП.
У звіті викладені результати робіт про геологічне довивчення масштабу 1:200 000 площі аркушів М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України. Мета роботи – довивчення геологічної будови вказа-ної площі, оцінка її перспектив на корисні копалини, оцінка геолого-екологічного стану. Осно-вна мета ГДП-200 досягнута.
Звіт знаходиться у фондах “Південукргеологія” за адресою: м.Днепропетровськ,
вул. Чернишевського, 11.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАЛЕОЗОЙ, МЕЗОЗОЙ, КАЙНОЗОЙ; ДЕВОНСЬКА, КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА, ПЕРМСЬКА, ТРІАСОВА, ЮРСЬКА, КРЕЙДОВА, ПАЛЕОГЕНОВА, НЕОГЕНОВА І ЧЕТВЕРТИННА СИСТЕМИ; ДОКЕМБРІЙСЬКИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ, ФАНЕРОЗОЙСЬКИЙ ОСАДОВИЙ ЧОХОЛ, ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА, БРАХІАНТИКЛІНАЛЬНІ СТРУКТУРИ; ВОДОДІЛИ, РІЧКОВІ ТЕРАСИ, ЗАПЛАВИ; ПІСКОВИКИ, ПІСКИ, АЛЕВРОЛІТИ, АЛЕВРИТИ, АРГІЛІТИ, ГЛИНИ; ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВІ РОЗСИПИ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПІДЗЕМНІ ВОДИ, ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СЕРЕДОВИЩА.


ЗМІСТ

КНИГА 1. ТЕКСТ ЗВІТУ
ВСТУП 10
1 МЕТОДИКА РОБІТ 17
2 ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ РАЙОНУ 35
3 СТРАТИФІКОВАНІ УТВОРЕННЯ 47
4 НЕСТРАТИФІКОВАНІ УТВОРЕННЯ 171
5 ТЕКТОНІКА 175
6 ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 189
7 ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ 193
8 ГІДРОГЕОЛОГІЯ 220
9 КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ 233
10 ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНУ 267
11 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 274
ВИСНОВКИ 280
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 283

Список ілюстрацій
Оглядова карта району робіт 11
2.1 Схема геологічної вивченості 36
2.2 Схема пошукової вивченості 40
2.3 Схема екологічної вивченості 44
2.4 Схема геофізичної вивченості 45
3.1 Конгломерати (знизу) і мергелі (зверху) в основі київської світи в кар’єрі біля с. Мілова 110
3.2 Контакт нижньоберецької підсвіти (зверху) і межигирської світи (знизу) у кар’єрі біля с. Сиваші 121
3.3 Контакт нижньоберецької підсвити (темне) і межигирської свити (світле) у відслоненні «Козача гора» біля с. Коропове 122
3.4 Розріз верхньої частини тераси a8P1bd р. Гомільша. Відслонення 32 156
3.5 Розріз тераси a8P1bd у пригирловій частині р. Бишкин. Відслонення 27-30 157
3.6 Відслонення 10 на південній околиці с. Верхній Бишкин на правому схилі яру 158
3.7 Мерзлотні зім’яття на терасі a3P1IItb р. Харків у м. Харків 158
3.8 «Льодові клинки» на північній околиці м. Харків 159
7.1 Узагальнена схема геологічної будови терас річок на плато міжріччя Лопань-Харків 207
7.2 Розріз терасованого правого схилу р. Вільшанка біля с. Жаданівка 209
9.1 Графік розподілу проб із різним вмістом умовного ільменіту в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення 242
9.2 Середньозважений вміст ільменіту в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення 242
9.3 Середній вміст рутилу в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення 243
9.4 Середній вміст циркону в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення 243
9.5 Середні значення гранулометричного складу титано-цирконієвих пісків полта-вської серії в залежності від структурного положення 244Список таблиць
Проектні і виконані обсяги основних робіт 15
1.1 Види та обсяги опробування 20
1.2 Види аналітичних досліджень і кількість проаналізованих проб 20
1.3 Зведена таблиця методів і засобів вимірювання та параметрів і характеристик вимірювання (фізико-хімічні методи) 29
1.4 Нормативні та метрологічні документи, використані під час роботи 33
3.1 Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід псельської світи 96
3.2 Середні значення (%) хімічного складу алевролітів псельської світи 98
3.3 Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід мерлинсь-кої світи 100
3.4 Середні значення (%) гранулометричного складу пісків костянецької світи 104
3.5 Середні значення (%) хімічного складу пісків костянецької світи 105
3.6 Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід і мергелів київської світи 107
3.7 Середні значення (%) хімічного складу теригенних порід і мергелів київської світи 107
3.8 Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід та глин опокоподібних обухівської світи 113
3.9 Розподіл уламків порід, мінералів і органічних решток (%) у гранулометрич-них фракціях пісковиків обухівської світи 113
3.10 Середні значення (%) хімічного складу теригенних порід обухівської світи 114
3.11 Середні значення (%) гранулометричного складу пісків межигірської світи 119
3.12 Середні значення (%) мінералогічного складу пісків межигірської світи 119
3.13 Середній мінералогічний склад важких фракцій пісків межигірської світи (пе-рерахунок 9 аналізів для частинок розміром 0,01 мм ) 123
3.14 Середні значення (%) хімічного складу пісків межигірської світи 123
3.15 Середні значення (%) гранулометричного складу пісків верхньої (сиваської) підсвіти 128
3.16 Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід новопет-рівської світи 132
3.17 Середні значення (%) хімічного складу пісків і піскуватих каолінітових глин новопетрівської світи 132
3.18 Середні значення (%) гранулометричного складу субаеральних верхньоміоце-нових відкладів 136
3.19 Середні значення (%) хімічного складу субаеральних верхньоміоценових відк-ладів 136
3.20 Середні значення (%) гранулометричного складу пісків субаквальних верх-ньоміоценових відкладів 137
3.21 Середні значення (%) гранулометричного складу субаеральних відкладів чер-воно-бурих глин 138
3.22 Середні значення (%) хімічного складу супісків і суглинків товщі червоно-бурих глин 140
3.23
Середні значення (%) гранулометричного складу пісків субаквальних пліоце-нових відкладів 141
3.24 Середні значення (%) гранулометричного складу еолово-делювіальних неоп-лейстоценових відкладів 1433.25 Середні значення (%) хімічного складу еолово-делювіальних неоплейстоцено-вих відкладів 144
3.26 Середні значення (%) гранулометричного складу алювіальних неоплейстоце-нових пісків 144
5.1 Показники активності неотектонічних односпрямованих (вертикальних) рухів на морфоструктурах ІІІ порядку 185
7.1 Геолого-геоморфологична характеристика терас 217
9.1 Запаси родовищ нафти, газу, конденсату 236
9.2 Середній вміст рудних мінералів (в кг/м3) титано-цирконієвих розсипів в пісках полтавської серії в залежності від гранулометричного складу пісків (в дужках кількість проб) 241
9.3 Якісна характеристика цементних компонентів на родовищі Шебелинське-1 258
11.1 Надходження забруднюючих речовин у навколишнє середовище від найбіль-ших підприємств 275
11.2 Надходження забруднюючих речовин від промислових підприємств по адміні-стративних районах Харківської області 276

ГРАФІЧНІ ДОДАТКИ
Обов’язкові карти масштабу 1:200 000
1 Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних утворень
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів)(східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
аркуш 3: стратиграфічна колонка
аркуш 4: легенда і умовні позначення
2 Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
аркуш 3: легенда та типові літолого-стратиграфічні колонки четвертинних від-кладів.
аркуш 4: матрична легенда, умовні позначення та схема будови четвертинних відкладів.
3 Карта корисних копалин полтавської серії та закономірності їх розміщення
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
4 Схема прогнозу корисних копалин полтавської серії
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
5 Карти фактичного матеріалу
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)


6 Спеціальні карти масштабу 1:200 000
Схема комплексного дешифрування МАКЗ і схема результатів морфострукту-рного аналізу
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
7 Геоморфологічна карта
аркуш 1: М-36-ХVIII (східна половина), М-37-ХIII (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-Х1Х (Харків)
Спеціальні карти масштабу 1:500 000
8 Геологічна карта докайнозойських відкладів
9 Геологічна карта домезозойських утворень
10 Літолого-фаціальна карта псельської світи
11 Літолого-фаціальна карта мерлинської світи
12 Літолого-фаціальна карта радичівської світи
13 Літолого-фаціальна карта костянецької світи
14 Літолого-фаціальна карта київської світи
15 Літолого-фаціальна карта обухівської світи
16 Літолого-фаціальна карта межигірської світи
17 Літолого-фаціальна карта нижньої підсвіти берецької світи
18 Літолого-фаціальна карта верхньої підсвіти берецької світи
19 Літолого-фаціальна карта новопетрівської світи
20 Карта комплексної геологічної інтерпретації геофізичних матеріалів
21 Тектонічна схема
аркуш 1: тектонічна схема поверхні кристалічного фундаменту
аркуш 2: тектонічна схема верхньопалеозойського структурного ярусу
аркуш 3: тектонічна схема мезозойського структурного ярусу
аркуш 4: тектонічна схема палеоген-нижньоміоценвого структурного під’ярусу
аркуш 5: схематична неотектонічна карта
22 Схематична гідрогеологічна карта
23 Карта екологічного стану геологічного середовища

Додаткові графічні матеріали масштабу 1: 500 000
24 Карта аномального магнітного поля
25 Карта залишкових аномалій гравітаційного поля
26 Літолого-фаціальна карта верхньоміоценових відкладів
27 Літолого-фаціальна карта пліоценових відкладів
28 Карта археологічних пам’яток
29 Карта потужностей четвертинних відкладів

КНИГА 2. ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ А-У
А Геологічне завдання
Б Рецензія
В Висновок за результатами метрологічної експертизи та висновок про патентні дослідження
Г Копії ліцензій, атестації та довідка про виконання плану та вартості робіт.
Д Протокол ТР ХКГП. №100/1 з розгляду звіту
Е Протокол НТР КП “Південукргеологія” №93.з розгляду звіту
Протокол НТР КП “Південукргеологія” № 9 з розгляду робочої легенди
Ж Протокол засідання НРР №181 Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Експертний висновок на оцінку прогнозних та перспективних ресурсів
Довідка щодо виправлення недоліків та упущень у звіті, визначених на засіданні НРР
И Методи і засоби вимірюванняК Опис свердловин, пробурених при ГДП-200
Л Каталог координат картувальних свердловин (система координат місцева)
М Результати спектрального аналізу
Н Результати мінералогічного аналізу
П Результати палінологічного аналізу зразків порід Харківської КГП по свердло-винах 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, відслоненню 32
Р Результати диференціально-термічного аналізу 3-х проб керамічних порід
С Результати хімічного аналізу по свердловинах та відслоненнях
Т Звіт по проведенню палеонтологічних досліджень проб, надісланих Харківсь-кою КГП
У Список родовищ та проявів корисних копалин, а також пунктів мінералізації геологічної карти дочетвертинних утворень та геологічної карти четвертинних відкладів
Ф Cписок об’єктів корисних копалин полтавської серії, що прогнозуються
Х Зведена таблиця кількості корисних копалин

КНИГА 3. ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ Ф-Ю
Ц Опис опорних відслонень у пригирловій частині р. Лопань
Ш Петрографічний опис кам’яновугільних порід з найглибших свердловин
Щ Стратиграфічне розчленування і літологічна характеристика верхньоміоце- нових і пліоценових відкладів.
Ю Список археологічних і геологічних пам’яток
ВСТУП
Район робіт з геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000 аркушів М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Бо-годухів) в межах України входить до складу Дніпровсько-Донецької серії і належить до стику двох геологічних структур – північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької за-падини із південно-західним схилом Воронезької антеклізи. Він охоплює площу 9390 км2 у Харківській (Балаклійський, Богодухівський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Харківський, Чугуївський райони) та Сумській області (Великописарівський район), яка обмежена географічними координатами 50° 00' – 50° 27' північної широти і 35° 30' - 37° 00' східної довготи (східна половина аркуша М-36-ХVIII і аркуш М-37-ХIII), а також 49° 20' - 50° 00' північної широти і 36° 00' - 37° 00' східної довготи (аркуш М-37-Х1Х).
Місцевість належить до полого-горбистої рівнини з переважаючим нахилом поверхні на південь. Плоскі вододільні простори досить рівномірно розчленовані річковими до-линами і балками, басейни яких у верхів’ях часто мають деревоподібну форму у плані. Максимальні абсолютні відмітки (+190-230 м) спостерігаються на вододілах основних річок, мінімальні (+80-90 м) приурочені до заплав. Амплітуда коливання висот в середньому сягає 100-150 м.
Головною рікою району є Сіверський Донець у своїй середній течії. Вона належить до басейну р. Дон. Зліва в р. С. Донець впадають рр. Вовча, Пільна, Гнилиця, Середня та Волоська Балаклійка. Основна водозбірна площа району робіт належить правим притокам – Велика Бабка, Харків з притокою Муром, Лопань з притокою Лозовенька, Уди, Мож з притокою Джгун, Берека з притокою Киселі. До басейну р. Дніпро відносяться верхів’я р. Мерла з притокою Мерчик, рр. Грайворонка, Коломак на північному заході площі робіт, а також верхів`я рр. Берестова, Оріль і Орілька – на південному сході. Річки мають спокійну течію, добре розроблені долини, швидкість течії 0,2-0,3 м/с, глибину 1-4 м (до 9 м в р. С. Донець біля с. Коропове). Найвищий рівень весняної повені припадає на кінець березня, влітку ріки сильно міліють.
До долини р. С. Донець належать озера Лиман, Сухий Лиман, Очеретове, Комсомо-льське, Борове. Для водопостачання м. Харкова на північ від смт. Печеніги на р. С. Донець створене Печенізьке водосховище площею 86,2 км2 і об’ємом 0,33 км3. На більшості приток збудовані штучні водосховища, вода яких використовується для зрошення. Загальна площа водосховищ складає 170 км2.
Помірно континентальний клімат характеризується наступними показниками:
- найтепліший місяць - липень із середньою температурою +20 оС, найхолодніший – січень із середньою температурою -14 оС, середньорічна температура +6,8 оС, тривалість холодного періоду становить третину року;
- річна кількість опадів коливається в інтервалі 500-600 мм; на долю опадів у вигляді дощів припадає 75 % річної суми; найбільша кількість опадів випадає у північно-західній частині

Список литературы Грунтуючись на проведених дослідженнях, зроблені наступні узагальнюючі висновки:
1. Збір, обробка і узагальнення нових даних з геології району дослідження, що з’явились майже за півстоліття по завершенню останньої зйомки у масштабі 1:200 000, до-зволили внести суттєві уточнення щодо розподілу у розрізі і поширення по площі всіх виді-лених стратонів, в окремих випадках по-новому вирішити питання геологічної будови території і оцінити її перспективи на різні види корисних копалин
2. Створено комплект карт масштабу 1:200 000, який включає геологічні карти і карти корисних копалин дочетвертинних утворень та четвертинних відкладів, а також інші спеціальні карти.
3. Використання кліматостратиграфічної методики дозволило детально розчленувати розрізи четвертинних, пліоценових і верхньоміоценових відкладів до ступенів і кліматолітів (або пачок), співставляючи при цьому одновікові субаквальні і субаеральні генетичні типи. На структурно-геоморфологічній основі проведене районування території і виділені генети-чні типи названих відкладів для подальшого їх дослідження і картування у більш крупних масштабах.
4. Переінтерпретовані і детально описані терасові комплекси на всіх основних річках дослідженої території.
5. Вперше для даної території складений повний комплект літолого-фаціальних карт всіх світ палеогену і неогену в масштабі 1:500 000.
6. Проведений літолого-фаціальний аналіз і детальна стратифікація кайнозойських відкладів дозволили визначити межі поширення, розподіл потужностей і особливості складу виділених стратонів, що в свою чергу використано для визначення неотектонічної активності локальних структур протягом окремих відрізків геологічного часу.
7. В результаті геологічного довивчення території виявлені нові і уточнені раніше визначені контури і параметри проявів різних типів корисних копалин із виділенням най-більш перспективних ділянок. При цьому найбільша увага приділена головному продук-тивному горизонту – полтавській серії, де були зосереджені основні обсяги опробування. Для полтавської серії складені спеціальні карти закономірностей розміщення проявів ко-рисних копалин і прогнозні карти у масштабі 1:200 000, використання яких в подальшому сприятиме підвищенню результативності пошукових і розвідувальних робіт на титаново-цирконієві розсипи та родовища скляних і формувальних пісків.
8. По корисним копалинам, пов’язаним із полтавською серію, отримані наступні ре-зультати:
• підтверджено розповсюдження в регіональному плані продуктивних поясів титано-цирконієвих розсипів та скляних пісків;
• виявлено перспективний Зеленокутський прояв титано-цирконієвих розсипів, який за всіма параметрами перевищує раніше виявлене Краснокутське розсипне родовище;
• виявлені перспективні Клиновий та Охочівський прояви скляних пісків, на яких можна провести попередню розвідку, а також перспективні Берецький та Комсомольський прояви комплексної сировини (формувальних та скляних пісків), які рекомендовані до пошуково-оціночних робіт першої черги;
• зроблені подальші рекомендації до раніше відкритих та розвіданих родовищ кори-сних копалин.
Стосовно виявлених об’єктів головним недоліком є некондейційне опробування по свердловинах та відслоненнях, що ускладнює обробку польових матеріалів стосовно ко-рисних копалин.
9. Отримані дані з гідрогеології і екологічного стану геологічного середовища засві-дчили наявність загрозливої ситуації щодо перспектив використання для водопостачання водоносних горизонтів і забруднення довкілля особливо у центральній частині території в межах широкої смуги – м. Харків – Зміївська ТЕЦ – Балаклійський цементний комбінат.
10. В процесі виконання роботи на заваді стала вимога формального застосування раніше створеної легенди для геологічних карт, що утруднювало творчо використовувати нові дані у звіті, отримані при обробці зібраних матеріалів. Авторам довелося вносити ві-дповідні пропозиції по вдосконаленню стратиграфічної схеми. Хочеться сподіватись, що нині існуюча легенда, в якій, до речі, достатньо помилок не тільки геологічних, але і гра-матичних, в подальшому буде використовуватись лише як стратиграфічний довідник.
11. Значні незручності при написанні звіту виникли через виконання наступних ви-мог:
- написання символів хімічних елементів виключно словами;
- використання наскрізної нумерації сторінок через увесь звіт незалежно від кількості томів;
- використання наскрізної цифрової нумерації літератури.
Бажано було б використовувати введені ще з часів Менделєєва хімічні символи, ви-ставляти для кожного тому звіту автономну нумерацію сторінок, давати в тексті посилання на автора і рік, взяті у квадратні дужки. Останнє дозволило б оперативно корегувати і доповнювати список літератури протягом усього часу написання звіту.
12. Деякі питання геологічної будови території остаточно не вирішені і потребують додаткового вивчення та обґрунтування. До таких належать:
-детальне розчленування верхньоміоценових і пліоценових відкладів;
-визначення більш чіткої границі між неогеновою і четвертинною системою;
-сумнівна доцільність використання горизонтів, не рекомендованих до вживання Стратиграфічним словником України [84], а також стратонів із літологічною назвою;
-сумнівна доцільність використання серій, представлених однією світою;
-сумнівна доцільність розчленування сталої за своїм літологічним складом авіловської світи на підсвіти з віднесенням верхньої підсвіти до гжельського ярусу, а середньої і нижньої – до касимівського;
-потребують додаткового геологічного тлумачення виділені під час здійснення мор-фоструктурного аналізу і інтерпретації геофізичних матеріалів лінійні і кільцеві морфост-руктури різного рангу.
13. На думку авторів, матеріалів ГДП-200 достатньо для підготовки до видання ком-плекту Держгеолкарти.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Опублікована література
1.Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Новик Е.О. и др. Стратиграфия каменноугольных отложений Донецкого бассейна. – К: АН УССР, 1963.-182 с.
2.Айзенверг Д.Е., Берченко О.И., Бражникова Н.Е. Геология и нефтегазоносность Днепровско – Донецкой впадины. Стратиграфия. - К: Наук. думка, 1988. -146 с.
3.Балуховский Н. Ф. Новые данные о геологическом строении и истории развития окраин Донецкого бассейна. //Изв. АН СССР, сер. геол., -1959. -№2
4.Биостратеграфическое обоснование границ в палеогене и неогене Украины. -К.: Наук. Думка, 1979. – 202 с.
5.Бланк М. И. Палеогеография восточной части Днепровско–Донецкой впадины и северо–западной части Донецкого кряжа в юрский период. //Тр. ВНИГаз.- 1962. -Вып.14(22).
6.Бланк М. И. Юрские отложения восточной части Днепровско–Донецкой впадины и северо–западной окраины Донецкого кряжа. // Тр. ВНИГНИ. -1969.- Т.2, №29.
7.Веклич М.Ф. Поэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – К: Наук. думка, 1982 – 208 с.
8.Веклич М.Ф., Сиренко М.А., Мельничук И.В. и др. Палеогеографические этапы и рабочая стратиграфическая схема плейстоцена равнинной территории Украины. //Теоретические и практические проблемы палеографии. - К.: Наук. Думка, 1977.- С. 89-110.
9.Возгрин Б.Д., Сиренко Е.А. Палеогеографические особенности формирования пёстрых и красно-бурых глин плиоцена междуречья Сев. Донца и Днепра и физическая география и геоморфология. - К: Высшая школа, 1989. - В. 36 – С. 101-110.
10.Возгрін Б.Д., Педанюк Г.І., Демехін Л.О., Соловицький В.И. Карта четвертинних відкладів України. Масштаб 1:1 000 000 - К.: Державна геологічна служба України, 2000.
11.Волков Н.Г., Памянко В.П., Соколовский И.Л. Морфоструктурный анализ нефте-газоносных областей Украины. - К.: Наук. думка, 1981. – 218 с.
12.Воронова М.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Днепровско–Донецкой впадины. - К: Наук. думка, 1971. – 156 с.
13.Васанчук С.С., Волощак З.А., Круглов С.С. и др. Стратиграфия, литология и неф-тегазонасыщённость девонских и нижележащих терригенных пород отдельных площадей Днепровско–Донецкой впадины. //Тр. УкрНИГГИ, 1963.
14.Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т.1. М.: Гос. н. т. из-во литературы по геологии и охране недр, 1963. - 1210 с.
15.Глезер. З И. Закономерности исторического развития диатомовых водорослей и их значение для стратиграфии. Палеомикрофитологические исследования для целей стра-тиграфии. //Тр. ВСЕГЕИ.- 1980.- Т. 305.- С. 94-105.
16.Глезер З. И., Зосимович В. Ю., Клюшников М. Ю. Диатомовые водоросли палео-геновых отложений бассейна р. Сев. Донец и их стратиграфическое положение. //Палеонтол. сб. -1965.- Т.2, №2.- С.73-87.
17.Глубинное строение и геотектоническое развитие. Геология и нефтегазоносность Днепрово-Донецкой впадины. – К.: Наук. думка, 1989. – 203 с.
18.Горбунов В.С. Радиолярии среднего и верхнего эоцена Днепровско–Донецкой впадины. - К.: Наук. думка, 1979. - 187 с.
19.Добрянский Ю.Е., Зосимович В.Ю. Литологические особенности и условия фор-мирования харьковской свиты в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины. // Сб. науч. работ н.- и сектора. Киев. ун-та.-1972.- №8. - с. 24-32.
20.Добрянский Ю. Е., Зосимович В. Ю. Литологическая характеристика берекской свиты юго-восточной части Днепровско–Донецкой впадины. //Сб. науч. работ. н.-и. сектора Киев. ун-та.-1972.-№8. - С. 18-23.
21.Довідка про стан та перспективи розширення мінерально-сировинної бази Харків-ської області. - Київ, 2005.
22.Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ. - Київ: Наук. думка, 1997.
23.Зосімович В. Ю. Про нову знахідку великих Pectinideae у відкладах харківського ярусу УРСР. //Вісн. Київ. ун-ту, сер. геол. та геогр. – 1963.- В. 2, №5.- С.15-17.
24.Зосимович В.Ю. О стратиграфическом положении и возрасте так называемой «харьковской породы» в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины. //Сб. науч. работ. н.-и. сектора Киев. ун-та.- 1962. - С.35-42.
25.Зосимович В. Ю. Олигоценовые отложения Днепровско–Донецкой впадины. -К.: Наук. думка, 1987. - 167 с.
26.Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен Субпаратетиса. – К., 1992 -62 с.
27.Зосимович В.Ю. Макрофауна сивашских слоев: стратиграфическое положение, корреляция, возраст, палеонтология, палеогеография. //Проблемы стратиграфии фанерозоя Украины. – К.: 2001. - С.132-138.
28.Зосимович В.Ю., Куличенко В.Г., Савронь Э.Ю. Обоснование возраста, объема и границы миоценовых стратонов Северной Украины по моллюскам. //Геол. ж. – 1982.- Т.42, №6. - С.81-87.
29.Зосимович В.Ю., Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. К истории формирования макро-фаций олигоцена-миоцена Северной Украины. //Геол. ж. – 1984.- Т.44, №32 - С. 90-94.
30.Зосимович В.Ю., Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. Полтавская серия -внутриплатформенная формация позднего олигоцен-миоцена Восточной Европы. //Геол. ж. – 1986. - Т.46, №36. – С. 45-50.
31.Зосимович В.Ю., Сорокина Н.Л., Сябряй К.В., Устиновская М.И. О возрасте зми-евских глин. // Сб. науч. работ н.-и. сектора Киев. ун-та.- 1967.- №3 – С. 14-19.
32.Иваник М. М. Палеонтологическое обоснование стратиграфических подразделе-ний палеогена ДДВ. //Тектоника и стратиграфия. -1982. -№22. - С.61-68.
33.Иваник М. М. Изменение состава спонгиофауны и палеосреды на рубеже эоцена и олигоцена в Днепровско–Донецкой впадине и сопредельных территориях. //ДАН УССР, сер.Б. - 1985.- №2. – С. 16-18.
34.Иваник М.М. О корреляции палеогеновых отложений Днепровско-Донецкой впа-дины и сопредельных территорий по спикулам губок. //Ископаемые организмы и страти-графия осадочного чехла Украины. - К.: Наук. Думка.-1985.- С. 125-127.
35.Инструкция по применению классификации запасов к месторождением песка и гравия - М.: 1983 – 44 с.
36.Каптаренко-Черноусова О.К. Киевский ярус и элементы его палеографии. Страти-графия и палеонтология. //Тр. ин-та. геол. наук.- 1951.- В.3.
37.Каптаренко – Черноусова О. К., Форамініфери київського ярусу Дніпровсько– Донецької западини та північно–західних окраїн Донецького басейну. //Тр. ін-ту геол. Сер. страт. і палеонтол. – 1956.- В. 8 (2). - 164 с.
38.Карлов Н.Н., Коломейцева А.К. Новые данные о полтавской флоре Змиева. // До-кл. АН СССР.- 1967.- Т.172, №4 – С. 917-920.
39.Карякин Л.И. О границе между харьковским и полтавським ярусами. // Зап. НИИ геологии Харьк. ун-та- 1938.- №6 – С. 79-93.
40.Карякин Л.И. Изменения физико-географических условий от харьковского века к полтавскому. // Наук. зап. Харк. пед. ін.-ту.- 1946.- №9 – С. 3-21.
41.Карякин Л. И. Минералогический состав песков харьковского яруса в пределах УССР и их генезис //Зап. Всес. мин. о-ва.- 1951.- Т.80, №3 – С. 191-201.
42. Карякин Л.И Минералогический состав кремнисто-глинистих пород харьковско-го яруса в пределах УССР. // Минерал. сб. Львов. геол. о-ва.- 1954. -№8. – С. 175-192.
43.Коваль Я.М. О возрасте отложений полтавского яруса // Сов. геология.- 1940.- №9. – С. 92-97.
44.Комплект карт: геологія і корисні копалини України. Масштаб 1:1 000 000. Пояс-нювальна записка. – К.: 2002.
45.Краева Е.Я. Стратиграфическое расчленение киевской свиты юго-восточной части Днепровско–Донецкой впадины. //Геол. ж.- 1974.- Т. 34, № 4. - С.51-57.
46.Макаренко Д.Е. Проблема стратиграфии палеогена Украины. //Тектоніка и стра-тиграфія. -1976.- №10. - С.63-72.
47.Макаренко Д.Е., Зелинская В. А., Зернецкий Б. Ф. и др. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений (унифицированная). – К.: Наук. думка.- 1987.-116 с.
50.Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ланд-шафты и физико-геологическое районирование. - К.: Наук. думка.- 1985 - 224 с.
51. Методические рекомендации по перспективной оценке рудопроявлений и место-рождений цветных и редких металлов при геологической съемке и поисках. - К.: -1976 – 80 с.
52. Методичний посібник до змісту матеріалів для оцінки прогнозних перспективних ресурсів твердих корисних копалин. - К.:- 1997. - 35 с.
53. Мороз С.А. Палеоцен Днепровско–Донецкой впадины. – К.: Изд. Киев. ун-та.- 1970. - 190 с.
54. Мороз С. А. Фауна моллюсков палеоцена Днепровско–Донецкой впадины. - К.: Изд. Киев. ун-та.- 1972. - 172 с.
55. Ольштинська О. П. Діатомові водорості стратотипового розрізу тишкінської світи. // Геол. ж.- 1976.- №4. - С.144-147.
56. Ольштынская А.П. Позднеэоценовые диатомовые водоросли и силикофлагелляты северо–востока Украины. // Геол. ж.- 1977. - Т.37, в. 8 – С. 46-52.
57. Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200 000, складання та підготовка до видання державної геологічної карти ма-сштабу 1:200 000. - К.: Геолком України, 1999. - 296 с.
58. Очаковський В. Ю. Про спорово-пилковий комплекс олігоценових відкладів з ро-зрізу Козача гора (Харківська обл.). //Сучасні напрямки української науки: Зб. наук. праць ІГН АН України. – К.:- 2006. - С.241-248.
59. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и её отражение в рельефе Украины -К.: Наук. думка.- 1992. – 116 с.
60. Паньків А. М., Стерлін Б.П., Тхоржевський С. А. Розріз мезозойських відкладів Харківської опорної свердловини. // Геол. ж. 1963.- Т. 23, №5. - С. 96-99.
61. Региональная стратиграфическая схема плиоценовых и четвертичных отложений Украины. – К.:- 1981.
62. Региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Украины. – К.: - 1984.
63. Ремизов И.Н. О находках костяных брекчий в слоях полтавського яруса Украины. // Уч. зап. Харьк. ун-та.- 1956.- Т. 73, Зап. геол. фак., №13. – С. 165-171.
64. Ремизов И.Н. Ископаемые следы многолетней мерзлоты на Украине. // Вест. Харьк. Ун-та, №2, сер. геогр., В.1 - 1964. – С. 70-79.
65. Ремизов И. Н., Полтавская серия, её строение и стратиграфическое положение. // Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. - М.: Изд-во АН СССР.- 1960. - С.187-204.
66. Романов Н.С. Геология и условия образования циркониево-титановых россыпей Днепровско–Донецкой впадины. – К.: Наук. Думка.- 1975.
66а. Рослый И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т. и др. Геоморфология Украинской ССР. – К.: Вища школа.- 1990 – 287 с.
67. Сайдаковский Л.Я. Харофиты из триасовых пестроцветов Большого Донбасса. // Докл. АН СССР. – 1962. - Т.145, №5. - С.1141-1144.
68. Селин Ю.И., Пасечный Г.В., Макаренко Д.Е. О возрасте полтавской серии // Тек-тоника и стратиграфия. - 1982. - №22 – С. 68-72.
69. Семёнов В. П. Палеоген Воронежской антеклизы. – Изд. Воронеж ун-та. – 1965. - 277 с.
69а. Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наук. Думка. - 1986. – 188 с.
70. Сиренко Е.А. Палинологические и палеопедологические данные к характеристике субаэральных верхнемиоцен-плиоценовых отложений платформенной Украины. //Проблеми палеонтології та стратиграфії протерозою и фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. - К.: - 2006. - С.273-281.
71. Соболев Г. Д. Микрофауна фораминифер киевского яруса западной части север-ных окраин Донбасса и её стратиграфическое значение. //Зап. геол. ф-та Харьк. ун-та. – 1955. - Т. 57, в.11. - С. 31-50.
72. Солонская М.М., Новичкова К.Е., Канский В.Е., Щелухина А.Ф. Обзор место-рождений каменной соли Украины. – Харьков, 1971. - 201 с.
73. Стандарт державного комітету природних ресурсів України. Геологічне карту-вання. Типові умовні позначення. - К.: Держкомприродресурсів України, 2004 – 105 с.
74. Станиславский Ф.А. Ископаемая флора и стратиграфия верхнетриасовых отло-жений Донбасса – К.: Наук. Думка.- 1971. - 140 с.
75. Станиславский Ф.А. Среднекейперская флора Донецкого бассейна.- К.: Наука.- 1976. - 168 с.
76. Стерлин Б.П. Новые данные по стратиграфии юрских отложений Донецкого бас-сейна и области его северо-западного погружения // Докл. АН СССР.- 1953.- Т. 89, №5. – С.929-932.
77. Стерлин Б.П. Юрские и меловые отложения района Харькова // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Геол. отд. – 1962. - Т.37, № 8.
78. Стотланд А.В. Нові дані про вік берекської свити Дніпровсько-Донецької запади-ны //ДАН УССР,сер.Б. -1984. -№8. - С.23-25.
79.Стотланд А.Б. К вопросу о возрасте берекской свиты Днепровско-Донецкой впа-дины //Ископаемые организмы и стратиграфия осадочного чехла Украины. - К.: Наук. Ду-мка. - 1985 - С.140-142.
80.Стотланд А.Б. Корреляция олигоценовых отложений Днепровско-Донецкой впа-дины по динофлагеллятам // Актуальные вопросы современной палеонтологии. –К : Наук. Думка. – 1986. - С.60-64.
82.Стратиграфические схемы плиоценовых и четвертичных отложений для геологи-ческих карт нового поколения. Графические приложения. - К.:- 1993.
83.Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологиче-ских карт нового поколения. Графические приложения. - К.: -1993.
84.Стратиграфический словарь УССР. -К.: Наук. думка. -1985. -239 с.
85.Стратиграфічний кодекс України. - К.: - 1997. - 39 с.
86.Стратиграфія УРСР, т.5. – Карбон .- К.: Наук. думка.- 1969. - 412 с.
87.Стратиграфія УРСР. Т.6, Ч.1. – Перм. - К.: Наук. думка.- 1970.- 278 с.
88.Стратиграфія УРСР. Т.9. -Палеоген.- К.: Наук. думка. – 1963. - 319 с.
89.Стратиграфія УРСР, т.10. -Неоген.- К.: Наук. думка. – 1975. - 268 с.
90.Стрижельчик Г.Г., Соколов Ю.П., Крамаренко О.А. и др. Оползни Харьковской области. – Харьков, 2001. - 300 с.
91.Тимчасові вимоги щодо складання карти екологічного стану геологічного середо-вища масштабу 1:200 000, як складової частини робіт з ГДП-200. – К.:- 2002.- 32 с.
92.Турик О.С. Распределение фораминифер в каменноугольных отложениях Харь-ковской опорной скважины // Палеонтол. ж. -1966.- № 3 - С.14-18.
93.Успенская Ю. М. Современное состояние изучения микрофлоры и микрофауны харьковского яруса Днепровско-Донецкой впадины. // Уч. зап. Харьк. ун-та. – 1950. – Т. 31. - С.71-74.
94.Шеремета В.Г. Остракоды палеогена Украины. – Львов: изд. ЛГУ.-1969.- 274 с.
95. Шрамко Б.А., Михеев В.Ю., Грубник-Буйнова Л.П. Справочник по археологии Украины. Харьковская область. - К.: Наук. думка.-1977.
96.Шуменко С.И. Известковый наннопланктон мезозоя европейской части СССР.-М.: Наука.-1976.-140 с.
97.Шуменко С.І., Данг Дик Нга. Вапняний нанопланктон та стратиграфічне поло-ження київської світи // Доп. АН УРСР, Сер. Б.-1973.- №10.- С. 900-903.
98.Ярцева М.В., Краева Е.Я. Планктоные фораминиферы нижнего палеоцена Днеп-ровско-Донецкой впадины // Палеонтол. сб.- 1977.- № 14 - С. 24-33.
Фондова література
99.Аверьев В.А., Панова Н.Т., Руденко О.И. и др. Обобщение материалов поисково-разведочных и геофизических работ по территории треста «Полтаванефтегазразведка» с целью выбора наиболее перспективного направления работ и повышения их эффективно-сти. ПНГР, Полтава, 1966.
100.Андреевка Р.Н. Составление сводных сейсмогеологических карт масштаба 1:50 000 и 1:100 000 северной краевой части Днепровского грабена на основании повтор-ной интерпретации и обобщения сейсмических материалов (южная часть Сумской, север-ная часть Харьковской областей). ХКГП, Харьков, 1974.
101.Бабенко Т.И. Поиски и детальная разведка Чугуевского месторождения кирпично-черепичного сырья. Геолстром. - Киев, 1993.
102.Барабанова Н.В. Предварительная разведка подземных вод для централизован-ного водоснабжения г. Чугуева Харьковской области, ХКГП - Харьков, 1993. - 139 с.
103.Барабанова Н.В. Предварительная разведка подземных вод для централизован-ного водоснабжения г. Мерефы Харьковской области. ХКГП - Харьков, 1995. - 88 с.
104.Барабанова Н.В. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) эксплуата-ции Березовского месторождения минеральных вод. ХКГП, Харьков, 1999.- 30 с.
105.Барабанова Н.В. Попередня розвідка підземних вод для централізованого водо-постачання м. Харкова (водозабори 8-а, 10, «Дергачівський»). ХКГП - Харків, 1999. Т. 1- 339 с.
106.Барабанова Н.В. Государственный учет подземных вод по территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей за 2000 г. (неутвержденные запасы, Харьковская об-ласть). ХКГП, Харьков, 2001.- 33 с.
107.Барабанова Н.В. Підрахунок експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборі пивзаводу «Рогань» м. Харкова за станом на 1.01.2001 р. ХКГП, Харків, 2001. - 219 с.
108.Барабанова Н.В. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та технічних підземних вод на території Сумської, Харківської та Полтавської об-ластей. Гідрогеологічний висновок з умов водопостачання м. Харкова. ХКГП, Харків, 2003. - 216 с.
109.Барская С.Р., Ремизов И.Н., Сергеев Д.Г., Хижняк М.Ф. Минерально-сырьевая база промышленности местных строительных материалов Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1960.
110.Бедусенко М.И. Отчет о геологоразведочных работах на Змиевском месторожде-нии кирпичных суглинков. Укргеолнеруд, Харьков, 1955.
111.Бежанов Г.С. Отчет о поисково-разведочных работах на Алексеевском место-рождении каменной соли. (Первомайский район, Харьковская обл. УССР). ХКГП, Харь-ков, 1965. Т. 1- 70 с.
112.Бежанова Е.С., Гриб П.А., Кропачек Е.М., Трубка О.Л. Отчет о результатах гео-лого-поисковых работ на торф в долинах рек Псел, Ворскла, Северский Донец и их прито-ков (Харьковская обл., УССР). ХКГП, Харьков, 1969.
113.Беляева А.И. Прогнозные карты масштаба 1:200 000 нерудных полезных ископа-емых на площади Харьковского листа. ХКГП, Харьков, 1968.
114.Близнюк В.Ф., Володин Г.С. Геологический отчет о результатах профильного бурения в зоне сочленения Днепровско-Донецкой впадины с северо-западными окраинами Донецкого бассейна. УТГФ, Киев, 1955.
115.Блудов Н.В., Кривцов Е.Р., Николаева В.Ф. и др. Отчет о инженерно-геологической съемке территории листов М-37-61-В,Г, М-37-73-А,Б масштаба 1:50 000. ХКГП, Харьков, 1967.
116.Бойко И.Ф. Прогнозные карты масштаба 1:200 000 нерудных полезных ископае-мых на площади Богодуховского листа ХКГП, Харьков, 1966.
117.Бойко И.Ф. Отчет поисковых работ на крупные формовочные пески и пески для кварцевых мельниц (Харьковская, Сумская и Запорожская обл., УССР). ХКГП, Харьков, 1972. - 70 с.
118.Бойко И.Ф., Белоусова Т.И. Отчет о разведке Шевченковского месторождения кирпично-черепичных глин для завода Стройкерамика. ХКГП, Харьков, 1962. – 236 с.
119.Боков В.Г., Беляева А.И., Гречишников А.Т. Геолого-промышленное райониро-вание и прогнозная оценка территории УССР на цементное сырье. ХКГП, Харьков, 1968. Т. 1- 187 с.
120.Бородинова Н.В., Наконечный В.И. Отчет о детальной разведке подземных вод для централизованного водоснабжения пгт. Покотиловка с подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию на 01.10.1978 г. ХКГП, Харьков, 1978. Т. 1 - 283 с.
121.Витенко В.А. Сводный разрез Харьковской опорной скважины. УкрНИГРИ, Львов, 1964.
123.Гамова В.А. Дополнение к отчету о результатах геологоразведочных работ, вы-полненных на Борщевском месторождении кирпичного сырья в 1966 г. Оргтехсовгоспром, Харьков, 1972.
124.Гаргано В.Р., Мандрыка В.Н., Каменская И.Н. и др. Отчет о детальной разведке подземных вод на Лебяжьем участке для улучшения водоснабжения г. Харькова. ХКГП, Харьков, 1974. Т. 1 – 145 с.
125.Глоба Л.Н. Анализ торфяного фонда Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1994. – 79 с.
126.Голенищева Л.Н., Гужва Н.Г. Отчет о предварительной разведке Ново-Просяновского и других участков стекольных песков в Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1981. Т.1 – 216 с.
127.Головченко Н.Г. Отчет о геологоразведочных работах, выполненных на Велико-рогозянском месторождении кирпичного сырья (Золочевский район). Укрколхозпроект, Харьков, 1973.
128.Голубов Е.М. Поисково-оценочные работы по выявлению сапропелей на терри-тории Харьковской области (Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Харьковский, Змиевской районы, УССР). ХКГП, Харьков, 1991. – 257 с.
129.Горбатенко В.И., Ренкевич Э.А. Отчет о поисках новых месторождений полу-жирных и кварцевых формовочных песков в Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1978. Т.1 – 132 с.
130.Горбаткина Т.Е., Шапилов И.И., Маслова Д.А. Отчет Белгородской геолого-съемочной партии (Белгородский отряд) о комплексной геологической съемке масштаба 1:200 000 в пределах листа М-37-XIII, проведенной в 1958-1959 гг. (Белгородская и Харь-ковская области), ГУЦР, Москва, 1960.
131.Гречишников А.Т., Ремизов И.Н. Отчет по теме: «Прогнозные литолого-фациальные карты масштаба 1:200 000 основных срезов палеоген-неогенового возраста Харьковской, Сумской и Полтавской областей». ХКГП, Харьков, 1977. Т. 1 – 217 с.
132.Гречишников А.Т., Солонская А.М., Беляева А.И. Отчет по теме: «Прогнозная карта стекольных песков Украинской ССР». ХКГП, Харьков, 1974. Т. 1 – 174 с.
133.Гуревич А.Я. Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах по выявлению ме-сторождений строительных песков, а также песков для газопеносиликатов и бетона в рай-оне г. Золочева Дергачевского р-на Харьковской обл. ХКГП, Харьков, 1963.
134.Гуревич А.Я. Отчет о геологоразведочных работах на Дергачевском месторож-дении кирпичного сырья. Харьковоблколхозпроект, Харьков, 1967. – 143 с.
135.Гуревич А.Я. Отчет о геологоразведочных работах на Лозовеньковском место-рождении кирпичного сырья (Балаклейский район, Харьковская обл.). ХКГП, Харьков, 1971. – 191 с.
136.Гуревич А.Я. Отчет о геологоразведочных работах на Мерефянском месторож-дении кирпичного сырья (Богодуховский р-н). Укрколхозпроект. Харьков, 1973.
137.Гуревич А.Я., Беляева А.И. Отчет о геологоразведочных работах на Первомай-ском месторождении кирпичного сырья (участок Зеленовка)(Харьковская область, Перво-майский р-н, УССР). ХКГП, Харьков, 1968. – 129 с.
138.Гуржий В.П., Шепель Е.Т., Гужва Н.Г. Отчет о разведке эксплуатируемого Кам-плицкого месторождения строительных песков, Готвальдский район, Харьковской обла-сти. ХКГП, Харьков, 1983. Т.1 – 264 с.
139.Дегтяр В.І. Пошуки та пошуково-оціночні роботи на бентонітові глини в Харків-ській, Сумській та Полтавській областях. ХКГП, Харків, 2003. Т.1 – 163 с.
140.Денисюк А.Г., Денисюк Л.Я., Москаленко Л.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Сев. Донца и Ворсклы. Отчет по результатам глубин-ного картирования масштаба 1:200 000 и геологической съемки масштаба 1:200 000 на Красноградской площади в пределах листов М-36-XXIV, XXX; M-37-XIX, XXV (листы М-36-95-А,Б,В,Г; -96-А,Г; -108-Б; М-37-85-В,Г; -86-В; -97-А,Б; -98-А) и групповой геоло-гической съемки масштаба 1:50 000 листов М-36-95-А,Б,В,Г; -108-Б; М-37-86-В; -97-А, проведенных в 1988-1994 гг. ХКГП, Харьков, 1995. Т.1 – 356 с.
141.Денисюк А.Г., Щербаков А.С., Москаленко Л.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые среднего течения р. Сев. Донец (Отчет Сумской партии о результа-тах групповой геологической съемки масштаба 1:50 000, проведенной в 1984-1986 гг. на Первомайской площади). Листы М-37-85-А,Б,В,Г. ХКГП, Харьков, 1987.
142.Дмитровский М.И. Геологический отчет о результатах профильного бурения в районе Люботин-Чугуев (Профили Н. Водолага – Б. Проходы – Тарановка – Муром – Ольшаны – Казачья Лопань – Харьков – Солнцево). РГФ, Киев, 1961.
143.Довбенко В.Г., Ильин Е.П. Отчет о результатах рекогносчировочно-поисковых работ на титано-циркониевые россыпи в Харьковской области за 1961-62 гг. ХКГП, Харь-ков, 1963.
144.Егорова Л.В. Отчет о геологоразведочных работах, выполненных на Прибалоч-ном месторождении кирпичного сырья. Укрсельпромстройматериалы, Харьков, 1971.
145.Ефросинина А.Т. Отчет об оценке сероносности Ефремовского поднятия (Пер-вомайский район, Харьковская обл. УССР), ХКГП, Харьков, 1973.
146.Жарков В.С., Антонесян Е.С., Тугарина Б.Я. Отчет о поисках субтермальных минеральных хлоридно-натриевых вод для санатория «Берминводы». ХКГП, Харьков, 1972. – 59 с.
147.Жарков В.С., Зинченко П.С. и др. Отчет по изучению экзогенных геодинамиче-ских процессов Харьковской обл. ХКГП, Харьков, 1977. – 130 с.
148.Жогленко Н.Т. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Волчанском месторождении суглинков. ХКГП, Харьков, 1958.
149.Жогленко Н.Т., Гуржий В.П., Дадыка Л.Н. Отчет о поисках новых месторождений керамзитового сырья в районе работ г. Харькова. ХКГП, Харьков, 1975. Т. 1 – 168 с.
150.Жогленко Н.Т., Литвин Н.В., Горбатенко В.И. Отчет о предварительной разведке Дергачевского и Первомайского месторождений керамзитового сырья. ХКГП, Харьков, 1978. Т. 1 – 184 с.
151.Жогленко Н.Т., Ренкевич Э.А., Кулиш А.И. Отчет о поисках и предварительной разведке опоковидных пород для производства термолита (искусственного щебня) в Харьковской области ХКГП, Харьков, 1974. – 287 с.
152.Загороднюк Н.І. Аналіз мінерально-сировинної бази неметалічних корисних ко-палин на території Харківської області. Звіт за 1998-2001 рр. ХКГП, Харків, 2001. Т. 1 – 236 с.
153.Зайченко В.М. Предварительная и детальная разведка Кутузовского месторож-дения кирпичного сырья. ХКГП, Харьков, 1992. – 184 с.
154.Зайченко В.М., Горбатенко В.И., Ренкевич Э.А., Гужва Н.Г. Отчет о доразведке Безлюдовского месторождения (участок Нагорьевский) песков для силикатного кирпича. Харьковская область. ХКГП, Харьков, 1987.
155.Зайченко В.М., Гужва Н.Г. Отчет о доразведке эксплуатируемого Харьковского месторождения керамзитового сырья. ХКГП, Харьков, 1986. Т.1 – 267 с.
156.Зайченко Д.В., Петренко Н.Н. Геологическое строение и полезные ископаемые Богодуховского района (групповая геологическая съемка масштаба 1:50 000). Листы М-36-72-В,Г; М-36-84-А,Б. ХКГП, Харьков, 1989. Т. 1 – 330 с.
157.Заключение об экологической обстановке в зоне влияния Змиевской ГРЭС. Комплексная геологическая комиссия по оценке влияния Змиевской ГРЭС на окружаю-щую среду. УкрНЦОВ, Харьков, 1994.
158.Заяц Л.Я., Семенов А.Г., Зайченко В.М., Гужва Н.Г. Отчет о предварительной разведке Васищевского месторождения строительных песков, Харьковской области. ХКГП, Харьков,1987. Т. 1 – 229 с.
159.Зиновьев К.М. Результаты работ по оценке территории Харьковской области по условиям городского и сельскохозяйственного водоснабжения. ХКГП, Харьков, 1993. Т. 1 – 99 с.
160.Златина В.Е. Отчет о разведке Сивашского месторождения подземных вод с оценкой эксплуатационных запасов для водоснабжения Первомайского химкомбината в Первомайском районе Харьковской области. ГИИНТИЗ, Харьков, 1967.
161.Игнатов В.И. Отчет сейсмопартии № 36-37. УТГФ, Киев, 1970.
162.Игнатов В.И. Отчет сейсмопартии № 267. УТГФ, Киев, 1977.
163. Ильинская А.И. Отчет сейсмопартии № 45, УТГФ, Киев, 1972.
163а. Ильницкий А.И. Отчет сейсмопартии № 45, УТГФ, Киев, 1974.
163б. Ильницкий А.И. Отчет сейсмопартии № 45, УТГФ, Киев, 1978.
164.Кагаловская Е.И. Отчет о детальной разведке кирпичного сырья у г. Волчанск. Укрпромкооппроект, Харьков, 1953.
165.Калантай В.И. Отчет сейсмопартии № 260. УТГФ, Киев, 1979.
166.Канский В.Е., Солонская М.М. Обзор по месторождениям бентонитовых глин УССР. ХКГП, Харьков,1969.
167.Каплан Л.С. Отчет о геолого-поисковых и разведочных работах на Малинов-ском месторождении формовочных и строительных песков (Харьковская область, Чугуев-ский район). ХКГП, Харьков, 1957.
168.Каплан Л.С. Отчет о геологоразведочных работах на Харьковском месторож-дении формовочных песков в Харьковском районе Харьковской области УССР. ХКГП, Харьков, 1959. - 89 с.
169.Каплан Л.С. Отчет о геологоразведочных работах на Бражниковском место-рождении кирпичного сырья в Харьковском районе. ХКГП, Харьков, 1961.
170.Каплан Л.С. Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах на формовочные пески в Харьковском экономическом районе в 1958-1960 гг. ХКГП, Харьков, 1963. – 808 с.
171.Катречко В.Ф. Отчет о геологоразведочных работах на месторождении кир-пичных глин, хутор Бражниковский, Харьковской области. Контора инженерных изыска-ний. Харьков. 1955.
172.Киселев М.Е. Отчет о предварительной разведке Шебелинского-2 и Савинского участков цементного сырья для Балаклейского ЦШК. ХКГП, Харьков, 1975.
173.Киселева Т.Е., Гуржий В.П., Николаева В.Ф. Отчет по поискам и предвари-тельной разведке мела в районе Шебелинского месторождения цемсырья, ХКГП, Харьков, 1973. Т. – 87 с.
174.Киселева Т.Е., Жогленко Н.Т., Шевцова Г.В. Отчет о предварительной разведке Шебелинского-2 и Савинского участков цементного сырья для Балаклейского цементно-шиферного комбината ХКГП, Харьков, 1975. Т. 1 – 108 с.
175.Клюшников М.Н., Добрянский Ю.Е., Зосимович В.Ю. и др. Отчет о комплекс-ной геолого-гидрогеологической съемке территории листа М-37-XIX (Харьков) масштаба 1:200 000 (1961-1964). ХКГП, Харьков, 1964.
176.Ковалев И.И. Поисково-оценочные работы на торф на площади Харьковской области (северо-восточные районы). ХКГП, Харьков, 1997.
177.Коровушкин В.Д. Результаты структурно-картировочного бурения в бассейнах верхнего течения рек Мжа и Уды. (Геологический отчет Харьковской структурно-картировочной партии за 1958-1959 гг.). Харьковгазнефтеразведка, Харьков, 1959.
178.Костенко Н.В. Поиски минеральных вод для санатория-профилактория «Ли-пецкий» Харьковского района Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1991. – 119 с.
179.Костюченко-Павлова М.М., Литвак Д.Р. и др. Подсчет эксплуатационных запа-сов подземных вод по г. Харькову. УТГФ. Киев. 1965.
180.Крамаренко В.П., Нехайчик С.Ф., Беляева А.И. Отчет о поисково-рекогносцировочных работах на фосфориты в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины и северных окраинах Донбасса (Сумская, Харьковская, Ворошиловградская об-ласти, УССР). ХКГП, Харьков, 1973. Т. 1 – 80 с.
181.Кривцов Е.Р., Гаргано В.Р., Бут Б.В. Отчет о поисках подземных вод для цен-трализованного водоснабжения Змиевского промузла и жилмассива. ХКГП, Харьков, 1972.
182.Кривцова В.Ф. Отчет о поисках подземных вод для централизованного водо-снабжения пос. Рай-Еленовка. ХКГП, Харьков, 1984. Т. 1 – 98 с.
183.Кривцова В.Ф. Поиски подземных вод для водоснабжения населенных пунктов в Готвальдском районе Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1990. – 200 с.
184.Кривцова В.Ф. Отчет по поискам минеральных вод для санатория-профилактория «Полет» Харьковской области УССР. ХКГП, Харьков, 1991. – 138 с.
185.Кропачек Е.М. Отчет о геологоразведочных работах на месторождении кир-пичных глин. Поселок Южный. ХКГП, Харьков, 1954.
186.Куприянов Г.М. Геологическое строение междуречья Сев. Донца и Оскола. УТГФ, Киев, 1957.
187.Куприянов Г.М. Геологический отчет о результатах структурно-поискового бу-рения в пределах Велико-Вишневской и Старо-Покровской зоны (Старо-Покровская пло-щадь). УТГФ, Киев, 1959.
188.Куприянов Г.М., Марченко А.П. Геологический отчет о результатах структурно-поискового бурения на Ефремовской площади в 1959-60 гг. (Ефремовская и Западно-Ефремовская площади и Картамышской купол). УТГФ, Киев, 1960.
189.Курячий Л.К. Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на Дмитриевском месторождении кирпичного сырья. Укрколхозпроект, Харьков, 1971.
190.Лебедь Н.С. Отчет о структурно-поисковом бурении на Балаклеевской площа-ди, проведенном в 1957 г. (Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Ба-лаклеевской площади). УТГФ, Киев, 1958.
191.Левишко А.Ф. Отчет сейсмопартии № 333. УТГФ, Киев, 1979.
192.Левочко С.М. Отчет о геологоразведочных работах на Шебелинском место-рождении песков для силикатного кирпича (Балаклейский район, Харьковской области, УССР). ХКГП, Харьков, 1958. – 89 с.
193.Левочко С.М. Отчет о поисковых и детальных геологоразведочных работах на строительные и бетонные пески в районе станции Шебелинка (Янковский). ХКГП, Харь-ков, 1960.
194.Левочко С.М. Отчет о результатах поисковых и детальных геологоразведочных работах на строительные и бетонные пески в районе Шебелинки Балаклейского района Харьковской области УССР). ХКГП, Харьков, 1961. – 54 с.
195.Литвин И.И., Рязанов Е.А., Хижняк М.Ф., Червоный Б.Г. Отчет по теме № 96-78. Геолого-экономический анализ сырьевой базы строительных песков УССР. ХКГП, Харьков, 1980.
196.Литвинов В.Р. Геологическое строение правобережья р. Северский Донец в районе с. Алексеевское Харьковской области (Сводный отчет о геологических результатах работ Верхне-Берекской и Шебелинской крелиусных партий за 1948-49 гг. УТГФ, Киев, 1949.
197.Лясовский Н.Ф. Геологический отчет тематической группы 50/62. Изучение геофизических материалов по поисково-разведочным материалам по поисково-разведочным площадям треста «Полтавнефтегазразведка» с целью выбора наиболее пер-спективного направления работ и повышения их эффективности. РГФ, Киев, 1953.
198.Ляшенко Т.Г., Чутко Е.Б., Ляшевская Е.П. Обобщение геологических и геофи-зических материалов по южному борту ДДВ в полосе Павлоград-Новомосковск, Петровка-Кобеляки. ХКГП, Харьков, 1955. Т. 1 – 268 с.
199.Маковский Н.Е. и др. Отчет о результатах геологоразведочных работ, прове-денных на Алексеевском месторождении кирпичного сырья в 1971-1972 гг. (Золочевский район). Трест Укрсахкамень, Киев, 1972.
200.Малиновский А.К.Отчёт о гравиметровой сьемке маштаба 1:50 000 на площади ДДЗ (Полтавская г/п 240/80) «Укргеофизразведка» г.Днепропетровск,1980.
201.Малыкин М.Я. Авторский надзор за экономическим состоянием разработки Андреевской технологической залежи ГПУ Шебелинкагазпром и объектом закачки ПЦ. УкрНИИГаз, Харьков, 1987-1994.
202.Мандрыка В.Н. Отчет о поисках подземных вод для водоснабжения сельского хозяйства Богодуховского района Харьковской области. ХКГП, Харьков,1988. – 195 с.
203.Маржецкая Г.Л. Отчет о геологоразведочных работах на Харьковском место-рождении керамзитового сырья стройкомбината № 1. ХКГП, Харьков, 1959. – 67 с.
204.Маржецкая Г.Л. Отчет о геологоразведочных работах на месторождении кир-пичных глин у пос. Пятихатки. ХКГП, Харьков, 1960.
205.Маржецкая Г.Л. Отчет о поисковых работах, проведенных на керамическое сы-рье в г. Харькове (1958-1961). ХКГП, Харьков, 1962. – 563 с.
206.Маржецкая Г.Л. Обобщение геохимических данных по территории деятельно-сти Харьковской геологоразведочной экспедиции (Харьковская, Сумская области УССР). ХКГП, Харьков, 1974. – 168 с.
207.Марченко А.П. Геологический отчет о результатах структурно-поискового бу-рения в пределах Коробовской площади УТГФ, Киев, 1960.
208.Маслова Л.К. Отчет о геологоразведочных работах на Харьковском (Лужков-ском) месторождении кирпичного сырья. Гипротранспуть, Харьков, 1969.
209.Межуев В.Н. Отчет сейсмопартии № 34. УТГФ, Киев, 1968.
210.Межуев В.Н. Отчет сейсмопартии № 37, 40. УТГФ, Киев, 1971.
211.Меленевская Д.Р. Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на месторождении кирпичного сырья «Ивано-Шейчино» Богодуховского района Харьков-ской области УССР, колхоз им. Ватутина. Укрколхозпроект, Харьков, 1971.
212.Мелихова П.Т. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Печенежском месторождении кирпичных суглинков и глин. ХКГП, Харьков, 1954.
213.Мелихова П.Т. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Мерефянском месторождении суглинков. ХКГП, Харьков, 1958. – 47 с.
214.Мелихова П.Т. Отчет о результатах геологоразведочных работ на месторожде-нии Харьковского кирпичного завода № 5. ХКГП, Харьков, 1958. – 288 с.
215.Мелихова П.Т., Стрелец А.Д., Мишина О.Г. Отчет по теме: Карты изученности нерудных полезных ископаемых Сумской, Харьковской и Полтавской областей. ХКГП, Харьков,1978. Т. 1 – 317 с.
216.Мирка Г.Ю. Геолого-екологічні дослідження (ГЕД-50) Зміївсько-Балаклійської промислової зони Харківської області. ХКГП, Харків, 2002. – 197 с.
217.Наконечный В.И., Каменская И.Н. Отчет о детальной разведке подземных вод для централизованного водоснабжения г. Волчанска Харьковской области с подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию на июнь 1978 г. ХКГП, Харьков, 1978. – 202 с.
218.Наконечный В.И., Кривцов Е.Р., Гаргано В.Р. и др. Отчет о детальной разведке Куряжского водозабора (участка) для улучшения водоснабжения г. Харькова с подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию на 15 августа 1972 г. ХКГП, Харьков, 1972.
219.Наконечный В.И., Кривцова В.Ф., Петренко Н.Н. Отчет о детальной разведке подземных вод для централизованного водоснабжения г. Змиева Харьковской области с подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию на 20.06.1974 г. ХКГП, Харьков, 1974.
220.Неправдина С.М. Доразведка Олешковского месторождения песка. Укр-геолстром, Киев, 1996.
221.Неправдина С.М. Доразведка Харьковского-2 месторождения кирпичного сы-рья. Укргеолстром, Киев, 1997.
222.Нехайчик С.Ф., Маценко Э.А. Отчет по теме: Составление геолого-экономических обзоров по основным торфодобывающим областям УССР. (Харьковская область) по состоянию на 01.01.1975 г. ХКГП, Харьков, 1975. – 68 с.
223.Николаева В.Ф. Отчет о детальной разведке подземных вод для централизо-ванного водоснабжения п.г.т. Дергачи Харьковской области с подсчетом эксплуатацион-ных запасов по состоянию на 10.06.1974. ХКГП, Харьков, 1974. Т. 1 – 89 с.
224.Новичкова К.Е., Слоним Х.А., Мишина О.Г. и др. Отчет о комплексной геоло-го-гидрогеологической съемке территории листа М-36-XVIII (Богодухов) масштаба 1:200 000, 1962-1964 гг. ХКГП, Харьков, 1964.
225.Остапенко В.Е. Доразведка Бражниковского месторождения кирпичного сырья в Харьковском районе. Укргеолстром, Киев, 1993.
226.Остапенко В.Е. Доразведка Шестаковского месторождения кирпичного сырья в Волчанском районе. Укргеолстром, Киев, 1993.
227.Партала М.П. Отчет сейсморазведочной партии № 36. УТГФ, Киев, 1977.
228.Педан В.В. Інформаційний звіт з моніторингу і держобліку підземних вод та ве-дення ДВК Харківської комплексної партії за 2004 р. ХКГП, Харків, 2005. – 22 с.
229.Пейкре Р.О., Корбут С.Б., Небольсин В.П. Отчет о детальной разведке Шебе-линского месторождения мела и глины до отметки + 50 м в Балаклейском районе Харь-ковской области УССР в 1978-1982 гг. Укргеолстром, Киев, 1982.
230.Петренко В.Ф. Комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 1:50 000 для целей мелиорации листы М-37-86-А,Б и М-37-87-А. ХКГП, Харьков, 1992.
231.Петренко Н.Н. Геологическое строение и полезные ископаемые Ахтырского района М-36-ХVП (восточная половина), М-36-ХVШ (западная половина). Отчет Сумской партии о результатах геологического доизучения площади масштаба 1:200 000, выполнен-ного в 1990-1994 гг. в Ахтырском районе. ХКГП, Харьков, 1994. Т. 1 – 305 с.
232.Петренко М.М., Денисюк А.Г. Легенда державної геологічної карти України масштабу 1: 200 000, серія Дніпровсько-Донецька. ХКГП, Харків, 1999. – 28 с.
233.Петренко Н.Н., Каменская И.Н., Кривцова В.Ф. Отчет о детальной разведке подземных вод для централизованного водоснабжения г. Богодухова Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1974. Т. 1 – 105 с.
234.Петренко Н.Н., Кривцова В.Ф. Отчет о предварительной разведке подземных вод для централизованного водоснабжения г. Богодухов (Харьковская область). ХКГП, Харьков, 1972. – 108 с.
235.Петров Г.И. О геологоразведочных работах, выполненных на Берекском место-рождении керамического сырья в Харьковской области УССР. (Первомайский район Харьковской области). УТГФ, Киев, 1972.
236.Петрова Г.В. Доразведка Камплицкого месторождения строительных песков. Укргеолстром, Киев, 1988.
237.Петрова Г.В. Звіт про дорозвідку Камплицького (діл. Лиманська) родовища бу-дівельного піску. Укргеолстром, Київ, 1989.
238.Петрова Е.А. Отчет о геологоразведочных работах на Волчанском месторож-дении мела. ХКГП, Харьков, 1951.
239.Проблеми розвитку паливної галузі Харківської області до 2010 р. УкрНДІгаз, Харків, 2003.
240.Ренкевич Э.А. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Охочевском месторождении кирпичного сырья ХКГП, Харьков, 1961. – 257 с.
241.Ренкевич Э.А. Отчет о поискоро-рекогносцировочных работах на строительные и бетонные пески в Змиевском, Чугуевском и Харьковском районах (Харьковская область УССР). ХКГП, Харьков, 1963.
242.Ренкевич Э.А. Отчет о рекогносцировочных работах на бетонные пески и гра-вий (Змиевской, Барвенковский, Лозовской районы Харьковской области). ХКГП, Харь-ков, 1964.
243.Ренкевич Э.А. О поисково-рекогносцировочных работах на строительные и бе-тонные пески и керамзитовые глины в районе станции Лихачево Харьковской области УССР. ХКГП, Харьков, 1965. – 111 с.
244.Ренкевич Э.А. Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на Гавриловском месторождении песков для Куряжского завода силикатного кирпича. (Дер-гачевский район Харьковской области). ХКГП, Харьков, 1969. – 169 с.
245.Ренкевич Э.А. Отчет о результатах геолого-поисковых работ по выявлению но-вых месторождений строительных песков в Харьковской области УССР (Красноградский, Харьковский, Лозовской и Балаклейский районы). ХКГП, Харьков, 1970. – 144 с.
246.Ренкевич Э.А. Отчет о доразведке Гавриловского месторождения песков для Куряжского завода силикатного кирпича. ХКГП, Харьков, 1972. – 124 с.
247.Ренкевич Э.А. Геологический отчет о разведке Червонодонецкого месторожде-ния песков для Шебелинского ГПУ (Балаклейский район Харьковской области). ХКГП, Харьков, 1973. – 49 с.
248.Ренкевич Э.А. Отчет о поисках строительных песков в районе с. Новая По-кровка (Чугуевского района) Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1982. Т. 1 – 83 с.
249.Ренкевич Э.А. Отчет о поисковых работах по подготовке сырьевой базы для проектируемого завода керамзито-гравия треста Харьковсельстрой (Сиряковский участок). ХКГП, Харьков, 1987.
250.Ренкевич Э.А., Азарова Н.П. Отчет по поискам строительных песков для гид-ротехнического бетона в Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1978. Т. 1 – 132 с.
251.Ренкевич Э.А., Дадыко Л.Н. Отчет о детальной разведке Чугуевского и Байрак-ского месторождений строительных песков для треста «Харьковсельстройиндустрия». ХКГП, Харьков, 1977. Т. 1 – 310 с.
252.Ренкевич Э.А., Дадыко Л.Н. Отчет о предварительной разведке месторождений строительных песков для треста «Харьковжелезобетон». ХКГП, Харьков, 1978. Т. 1 – 305 с.
253.Ренкевич Э.А., Дубовик И.В. Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на Змиевском (Камплицком) месторождении песков. ХКГП, Харьков, 1969.
254.Ренкевич Э.А., Жогленко Н.Т. Отчет о детальной разведке Репкинского место-рождения керамзитового сырья (Богодуховский район, Харьковской области УССР). ХКГП, Харьков, 1970.
255.Ренкевич Э.А., Жогленко Н.Т. Отчет о доразведке Гавриловского месторожде-ния песков для Куряжского завода силикатного кирпича (Дергачевский район Харьковская область). ХКГП, Харьков, 1972. – 124 с.
256.Ренкевич Э.А., Кулиш А.И. Отчет о поисках и предварительной разведке стро-ительных песков в Лозовском, Балаклейском и Харьковском районах Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1975. Т. 1 – 218 с.
257.Ренкевич Э.А., Кулиш А.И. Отчет о доразведке Камплицкого месторождения песков (Змиевской район Харьковской области УССР). ХКГП, Харьков, 1976.
258.Ренкевич Э.А., Кулиш А.И. Отчет о поисках и предварительной разведке стро-ительных песков для Балаклейского завода ЖБИ треста «Харьковсельстройиндустрия» (Ба-лаклейский район Харьковской области) ХКГП, Харьков, 1976. – 77 с.
259.Ренкевич Э.А., Трубка О.Л. Отчет о поисках строительных песков в районе г. Харькова (сс. Циркуны, Руские Тишки, Васищево, Лизогубовка). ХКГП, Харьков, 1983. Т. 1 -213 с.
260.Ренкевич Э.А., Трубка О.Л., Гужва Н.Г. Отчет о доразведке эксплуатируемого Первомайского месторождения керамзитового сырья, Харьковская область. ХКГП, Харь-ков, 1986. Т. 1 – 268 с.
261.Романов И.С., Романова Л.А., Вольчук А.А. Титаноносность полтавских отло-жений ДДВ (Отчет о результатах поисково-оценочных работ Сумской партии). ХКГП, Харьков, 1958. Т. 1 – 207 с.
262.Рот И.В., Иванов Г.П. Выполнение гидрогеологических и газотехнических комплексных исследований продуктивных и приповерхностных отложений с целью раз-ведки по созданию подземных газохранилищ и контроля за разработкой месторождений газа. УкрНИИГаз, Харьков, 1984.
263.Рудий М.Г. Попередня і детальна розвідка Бабаївського родовища цегельно-черепичної сировини в Харківському районі Харківської обл. ХКГП, Харків, 1994. – 329 с.
263а.Рудой Н.Г. Отчет о предварительной разведке Чугуевского-3 (ур. Золотой Яр) месторождения кирпичного сырья в Чугуевском районе Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1998. - 58 с.
264.Рудий М.Г. Попередня розвідка Малововчанського родовища крейди у Вовчан-ському районі Харківської області. ХКГП, Харків, 2002. – 56 с.
265.Рябущенко В.К. Отчет о разведке Ефремовского месторождения каменной соли. ХКГП, Харьков, 1963. - 221 с.
266.Рябущенко В.К., Кропачек Е.М. Отчет о геологоразведочных работах на Шебе-линском месторождении цементного сырья. ХКГП, Харьков, 1958.
267.Рябцева Н.К. Сводный отчет о детальных геологоразведочных работах, прове-денных на Шебелинском месторождении цементного сырья в 1957 и 1959 гг. ХКГП, Харьков, 1960. – 127с.
268.Рябцева Н.К. Сводный отчет по поискам и детальной разведке месторождений строительных песков в районе города Харькова и Змиева (Харьковская область УССР). ХКГП, Харьков, 1960. – 364 с.
269.Рябцева Н.К. Отчет о поисково-разведочных работах на керамзитовые глины в Балаклейском районе Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1961. – 17 с.
270.Савадырева А.В. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Будянском месторождении кирпичных глин. Укргеолстром, Киев, 1954.
271.Сазонова Е.Ф. Звіт про детальну розвідку Леб`яжівського родовища цегельної сировини в Чугуївському районі Харківської області. Геолстром, Київ, 1992.
272.Селезнева Т.А., Кузьмина К.Г. Обобщение геологосъемочных материалов мас-штаба 1:200 000 по территории Харьковской области УССР, ХКГП, Харьков, 1974. – 78 с.
273.Семенов А.Г., Гужва Н.Г. Отчет о предварительной разведке Сиряковского ме-сторождения керамзитового сырья, Харьковская область. ХКГП, Харьков, 1987. Т. 1 – 259 с.
274.Сивоконь В.И., Ренкевич Э.А. Отчет о геологоразведочных работах на керам-зитовое сырье в районе г. Первомайска, Харьковской области УССР. ХКГП, Харьков, 1967.
275.Симончук Н.М. Доразведка Александровского месторождения кирпичного сы-рья в Золочевском районе Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1992. – 231 с.
276.Симончук Н.М. Поиски и предварительная разведка Удянского месторождения кирпично-черепичного и керамзитового сырья в Золочевском районе Харьковской обла-сти. ХКГП, Харьков, 1993. – 223 с.
277.Симончук Н.М. Поисково-оценочные работы и технологические исследования глин Харьковской области на черепичное сырье. ХКГП, Харьков, 1997. – 149 с.
278.Симончук М.М. Попередня розвідка Бочківського родовища крейди в Вовчан-ському районі Харківської області. ХКГП, Харків, 2000. – 45 с.
279.Сиренко Н.А., Возгрин Б.Д. Палеопедологическое, детальное литолого-стратиграфическое расчленение разрезов верхнекайнозойских отложений и кореляция их по площади крупномаштабной геологической схемки на междуречье Ворскла и Сиверского Донца (листы М-36-95; -108-Б; М-37-96-В; -97-А). -К., Институт географии АН Украины, 1993.
280.Сиренко Н.А., Матвиишина Ж.Н., Возгрин Б.Д. Литолого-стратиграфическое и палеогеографическое изучение опорных и других разрезов верхнекайнозойских отложений и корреляция их по площади геологической съемки листов М-37-85-А, Б, В, Г. – К., Институт геофизики, 1986.
281.Слоним Х.А. Геологический отчет о поисках харьковских опоковидных пород в Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1963.
282.Слуцкая Р.Х., Воронов П.В. Геологическое строение бассейна среднего течения р. Северский Донец. УТГФ, Киев, 1952.
283.Соболевский Э.Э., Халява В.Г. и др. Типизация территории УССР по условиям формирования прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод для обоснования водохозяйственных балансов масштаба 1:1 000 000.УТГФ, Киев, 1977.
284.Соколова А.Н. Отчет о геологоразведочных работах на Моспановском место-рождении кирпичного сырья. Харьковсельхозпроект, Харьков, 1968.
285.Солонская М.М. Отчет о геологоразведочных работах на Золочевском место-рождении суглинков и глин. ХКГП, Харьков, 1955.
286.Солонская М.М. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Вербовском месторождении суглинков (Балаклейский район, Харьковская область УССР). ХКГП, Харьков, 1955.
287.Солонская М.М. Отчет о результатах геологоразведочных работ, произведенных на Лихачевском месторождении кирпичного сырья (Харьковская область, Первомайский район). ХКГП, Харьков, 1966. – 221 с.
288.Солонская М.М. Отчет о результатах ревизионных и поисково-ревизионных работ по выявлению на территории УССР высококачественных стекольных песков и ог-неупорных глин для оптического стекла. ХКГП, Харьков, 1973. – 165 с.
289.Солонская М.М., Бежанова Е.С., Бутенко В.И., Стрелец А.Д. Отчет о поисках строительных материалов на непригодных для с/х землях. Харьковская, Сумская и Пол-тавская области УССР. ХКГП, Харьков, 1977. Т. 1 – 103 с.
290.Солонская М.М., Самсон Э.Г. Отчет о поисково-ревизионных работах на ме-сторождениях строительных материалов на территории деятельности ПГО «Южукргеоло-гия». ХКГП, Харьков, 1980. Т. 1 – 192 с.
291.Солонская М.М., Щелухина А.Ф., Новичкова К.Е. Обзор по каменным солям Украины (Днепровско-Донецкая впадина и Донбасс). ХКГП, Харьков, 1967. Т. 1 – 189 с.
292.Спектор Э.А., Ренкевич Э.А. Сводный геологический отчет о поисках туго-плавких глин в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, 1958-1960 гг. ХКГП, Харь-ков, 1961. – 137 с.
293.Стерлин Б.П., Шумилина Т.И. Расчленение и корреляция мезозоя поисковых и разведочных площадей Харьковского экономического района. УкрНИИГаз, Харьков, 1963.
294.Стефанович Т.А. Сводный отчет Огульцовской ГРП 1951-53 гг. (Слатинское месторождение. ХКГП, Харьков, 1953.
295.Сукачева Л.А. Отчет о результатах геологоразведочных работ, выполненных на Змиевском месторождении кирпичного сырья. ХКГП, Харьков, 1967.
296.Сябряй В.И. Отчет о детальной разведке месторождения кирпично-черепичных глин у г. Богодухов. УТГФ, Киев, 1953.
297.Танкилевич И.Т. Отчет о результатах геологических работ на кирпично-черепичное сырье, выполненных на Золочевском месторождении в Золочевском районе Харьковской области. Отдел геологоразведочных работ и техпомощи в строительстве, Ки-ев, 1961.
298.Тарасова А.П. Доразведка Белашевского месторождения кирпичного сырья в Дергачевском районе. Укргеолстром, Харьков, 1991-1992.
299.Ткачев К.Я., Гречишников А.Т., Беляева А.И. Отчет о поисках высококаче-ственных стекольных песков в Харьковской, Сумской областях УССР. ХКГП, Харьков, 1974. Т. 1 – 126 с.
300.Ткачев К.Я., Ткачева Р.Т. Отчет о поисках и предварительной разведке Бере-стовеньковской, Орчиковской и других перспективных площадей высококачественных стекольных песков в Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1977. Т. 1 – 211 с.
301.Ткаченко Н.В., Золочевский В.В. Отчет о результатах разведки и подсчет экс-плуатационных запасов Березовских минеральных вод. ХКГП, Харьков, 1965.
302.Ткаченко Н.В., Золочевский В.В. Отчет о разведке и подсчете эксплуатацион-ных запасов подземных вод на Первомайском участке для хозяйственного водоснабжения Первомайского (Шебелинского) химкомбината и промрайона. ХКГП, Харьков, 1967. – 40 с.
303.Ткачишин С.В. Отчет о результатах структурно-поискового бурения в пределах Мироновско-Сосновской зоны (Алексеевская и Мироновская площади). УТГФ, Киев, 1959.
304.Товстюк З.М. Отчет о геологоразведочных работах, выполненных на Волохов-Ярском месторождении кирпичного сырья. Укрсельпромстройматериалы, Киев, 1970.
305.Федотов В.В. Отчет о геологоразведочных работах, выполненных на Кицев-ском месторождении кирпичного сырья. Укргипрометтоппром, Киев, 1957.
306.Филиппенко Е.М. Отчет о детальных геологоразведочных работах, проведен-ных на Богодуховском месторождении кирпичного сырья. (г. Богодухов Харьковской об-ласти). Укргеолстром, Киев, 1967.
307.Филиппенко Е.М. Отчет о детальных геологоразведочных работах, проведен-ных на Будянском месторождении кирпичного сырья у пос. Буды. Укргеолстром, Киев, 1969.
308.Филиппенко Е.М., Балясный Г.В. Отчет о земельных геологоразведочных ра-ботах на Великописаревском (Кириковском) месторождении кирпичного сырья у с. Кири-ковка. Укргеолстром, Киев, 1969.
309.Хижняк М.Ф. Отчет по теме: Геолого-экономический обзор сырьевой базы строительных, стекольных и формовочных песков на территории Харьковской, Вороши-ловградской и Донецкой областей. ХКГП, Харьков, 1983. Т. 1 – 151 с.
310.Хижняк М.Ф., Литвин И.И., Рязанов Е.А. Отчет по теме 44-75: Прогнозная и геолого-экономическая оценка сырья для производства керамзита и керамдора в Харьков-ской, Сумской и Полтавской областях УССР. ХКГП, Харьков, 1977. Т. 1 – 223 с.
311.Хижняк М.Ф., Рязанов Е.А. Предварительный отчет по теме: Прогнозная и гео-лого-экономическая оценка сырья для производства керамзита и керамдора в Харьковской, Сумской и Полтавской области. ХГУ, Харьков, 1975. – 30 с.
312.Химай М.И. Отчет об эксплуатационной разведке Мерефянского месторожде-ния кирпичного сырья. Укргенстром, Киев, 1975.
313.Химай М.И. Отчет детальной разведке Люботинского месторождения кирпич-ного сырья. УТГФ, Киев, 1980.
314.Химай М.И. Доразведка Волчанского (участок Бездриков Яр) месторождения глин в Волчанском районе. Укргеолстром, Киев, 1994.
315.Цюпа П.И. Отчет сейсмопартии № 272. УТГФ, Киев, 1976-1977.
316.Чопык Б.Н., Каменская И.М. Отчет по составлению карты условной защищен-ности подземных вод по Харьковской и Сумской области. ХКГП, Харьков, 1983. Т. 1 – 242 с.
317.Чупат Н.А. Отчет о детальной разведке Пересечнянского (участок Пересечнян-ский и Гавриловский-2) месторождения песков для силикатного кирпича. Укргеолстром, Киев, 1983.
318.Чупат Н.А. Отчет о детальной разведке Лихачевского месторождения глин для производства кирпича керамического рядового в Дергачевском районе Харьковской обла-сти. Укргеолстром, Киев, 1984.
319.Чупат Н.А. Доразведка Залютинского месторождения кирпичного сырья в Харьковском районе. Укргеолстром, Киев, 1987.
320.Шалупенко В.И. Отчет по доразведке Шебелинского месторождения мела и глины. Укргеолстром, Киев, 1971.
321.Шапиро А.П. Составление геологической карты донеогеновых образований во-сточной части ДДВ масштаба 1:200 000 в 1986-1990 гг. ХКГП, Харьков, 1990. – 133 с.
322.Шапиро А.П. Изучение закономерностей локализации цирконовых россыпей с прогнозом площадей для поисков в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украи-ны. ХКГП, Харьков, 1992. – 121 с.
323.Шапиро А.П., Загороднюк Н.И. Отчет по теме: Геолого-экономический анализ минеральной базы керамзитового сырья УССР. ХКГП, Харьков, 1980. Т. 1 – 218 с.
324.Шапиро А.П., Мишина О.Г., Загороднюк Н.И., Алиев Ч.Г. отчет по теме: Гео-лого-экономический анализ сырьевой базы керамических, кирпичных, цементных и бен-тонитовых глин Украины (Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запо-рожской областей). ХКГП, Харьков, 1983. Т.1 – 415 с.
325.Шапочкин Н.И. Отчет о геологоразведочных работах, произведенных на Боль-шеписаревском месторождении кирпичного сырья. Укргеолстром, Киев, 1973.
326.Шапочкин Н.И. Отчет о детальной разведке Золочевского месторождения су-глинков и глин (участок-1) Золочевского района Харьковской области УССР. Укр-геолстром, Киев, 1977.
327.Шванюк О.П. Поиски и поисково-оценочные работы на кирпичное сырье в Дергачевском и Богодуховском районах Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1988. Т. 1 – 306 с.
328.Шванюк О.П. Детальная разведка Байракского-ІІ месторождения строительных песков в Балаклейском районе Харьковской области УССР. ХКГП, Харьков, 1990. Т. 1 – 194 с.
329.Шванюк О.П. Предварительная и детальная разведка Москаленковского место-рождения кирпичного сырья в Богодуховском районе Харьковской области. ХКГП, Харь-ков, 1991. – 298 с.
330.Шванюк О.П. Детальная разведка месторождения «Новое» строительных пес-ков, Первомайского района Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1992.
331.Шванюк О.П. Детальная разведка Черкасско-Лозовского месторождения кир-пичного сырья Дергачевского района Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1993. – 311 с.
332.Шванюк О.П. Поиски титан-циркониевых россыпей на Нововодолажской и Бо-годуховской площадях Харьковской области Украины. ХКГП, Харьков, 1994. Т. 1 – 85 с.
333.Шепель Е.Т. Гужва Н.Г. Отчет о предварительной разведке Степанковского и Заудьевского месторождения керамзитового сырья, Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1983.
334.Шепель Е.Т., Гуржий В.П., Горбатенко В.И. и др. Отчет о поисках керамзитово-го сырья в районе Харьковского месторождения глин. ХКГП, Харьков, 1980. Т. 1 – 133 с.
335.Шепель Е.Т., Гуржий В.П., Гужва Н.Г. Отчет о разведке эксплуатируемого Ос-новянского месторождения строительных песков. ХКГП, Харьков, 1982. Т. 1 – 303 с.
336.Шепель Е.Т., Ренкевич Э.А. Отчет о детальной и предварительной разведке Тимченковского месторождения строительных песков, Харьковская область. ХКГП, Харьков, 1985. Т. 1 – 263 с.
337.Шепель Л.В. Детальная разведка Чепельского месторождения кирпичного сырья в Балаклейском районе Харьковской области УССР. ХКГП, Харьков, 1990. – 221 с.
338.Шепель Л.В. Предварительная и детальная разведка Репкинакого месторожде-ния кирпичного сырья в Богодуховском районе Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1992. – 252 с.
339.Шепель Л.В. Предварительная и детальная разведка Гомольшанского место-рождения кирпично-черепичного сырья в Змиевском районе Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1993. – 236 с.
340.Щелухина А.Ф. Отчет о геолого-поисковых работах на Волчанском месторож-дении мела (Западный участок) Волчанского района Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1961. – 195 с.
341.Щелухина А.Ф. Отчет о результатах геолого-поисковых работ на черепичное и керамзитовое сырье для Волчанского и Приколотнянского кирпичных заводов (Волчан-ский и Велико-Бурлукский район). ХКГП, Харьков, 1962. – 429 с.
342.Щелухина А.Ф. Отчет о результатах геолого-поисковых работ на пески для строительных изделий (УССР, Харьковская область, Волчанский район). ХКГП, Харьков, 1963. – 245 с.
343.Щетинина Г.И. Детальные геологоразведочные работы, выполненные на Гла-зуновском месторождении мела в Балаклейском районе. Геолстром, Киев, 1991-1994.
344.Экспертная оценка проявлений и месторождений фосфоритов на площади Харьковской и Сумской областей.1997
345.Яковлев В.В. Отчет о инженерно-геологических работах по бурению и обору-дованию сети наблюдательных скважин района золоотвала и промплощадки Змиевской ГРЭС. ХКГП, Харьков, 1992.
346.Яковлев В.В., Соколов Ю.П., Мирка Г.Е. и др. Геолого-экологические исследо-вания промышленно-городской агломерации г. Харькова (листы М-37-61-В,Г и М-37-73-А.Б). ХКГП, Харьков, 1995.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 22130.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.