У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Диверсифікація фінансової діяльності виробничого підприємства
Количество страниц 100
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність фінансової діяльності виробничого підприємства
1.2. Основні методи диверсифікації фінансової діяльності виробничого підприємства
1.3. Вплив рівня диверсифікації фінансової діяльності підприємства на його фінансові результати
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП ВАТ “КИЇВХЛІБ”ХЛІБОКОМБІНАТ №2
2.1 Загальна характеристика підприємства стану ДП ВАТ “Київхліб”хлібокомбінат №2
2.2 Основні техніко-економічні показники
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» ХЛІБОКОМБІНАТ №2
3.1. Необхідність диверсифікації фінансової діяльності ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат №2
3.2. Методи диверсифікації фінансової діяльності ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат №2
3.3. Аналіз впливу рівня диверсифікації фінансової діяльності на ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат №2
РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» ХЛІБОКОМБІНАТ №2
4.1. Можливі напрямки підвищення рівня диверсифікації фінансової діяльності на підприємстві
4.2. Запропоновані заходи щодо підвищення рівня диверсифікації фінансової діяльності на підприємстві
4.3. Аналіз впливу запропонованих заходів на основні фінансових показниках підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

В сучасних умовах фінансова діяльність суб'єктів ринку здобуває якісні особливості. Аналіз ринку свідчить, з одного боку, про динамізм і нестійкість ринкового середовища й з іншого боку - про відсутність уміння у виробників товарів і послуг приймати фінансові рішення адекватні ринкової ситуації. Важливою функцією управління сучасними підприємствами є, як відомо, фінансовий аналіз їхньої діяльності з урахуванням зміни параметрів ринкового середовища в короткостроковому й довгостроковому періодах. Економічна наука на сьогодні має у своєму розпорядженні інструментарій фінансового аналізу, сформований ученими країн з розвитий ринковою економікою. Постійно з'являються теоретичні й навчальні розробки фінансових питань українськими вченими. Їхньою особливістю є адаптація загальнотеоретичних положень теорії фінансів і кредиту до ринкових умов України.
Однак багато теоретичних питань фінансового аналізу й прийняття рішень управлінні бізнесом мають потребу в подальшому проробленні. Для українських умов їхня актуальність обумовлена, з одного боку, надзвичайною рідкістю фінансових ресурсів і з іншого боку - об'єктивною необхідністю хоча б мінімального економічного росту, що створює передумови чистих інвестицій у процесі реінвестування прибутку.
Особливо актуальною проблемою на нашу думку є розкриття фінансових механізмів диверсифікованості фінансів компаній у контексті обмеженості фінансових ресурсів і можливостей їхнього альтернативного використання. У цей час в Україні закінчується етап зосередження фінансових ресурсів і ділової активності в сфері роздрібної торгівлі, експортно-імпортних операцій, банківських і фінансових послуг, операцій з нерухомістю. У міру насичення товарного ринку, завершення процесу формування ринкової інфраструктури й рішення завдань фінансової стабілізації економіки відбувається зниження рівня прибутковості й темпів росту в зазначених сферах діяльності. На найближчу перспективу логічним етапом структурних перетворень стає формування й розвиток фінансово-промислових груп, поява великої кількості торгово-промислових компаній у результаті вкладення торговельного й фінансового капіталу в найбільш стабільні й привабливі галузі матеріального виробництва. Такі компанії здійснюють свою діяльність по декількох напрямках, що відповідає стратегії диверсифікованості.
Теорія й методи фінансового аналізу й планування диверсифікованості капіталу виробничої компанії мають потребу в розвитку. Важливу роль при цьому грають особливості перехідного періоду, головної з яких є динамізм і нестійкість ринкового середовища.
Диверсифікованість капіталу зв'язана, як відомо, з інвестиційними процесами, фінансовий аналіз яких є необхідною умовою прийняття рішень. Існуючий методичний інструментарій фінансової оцінки інвестиційної діяльності компаній орієнтований, на жаль, в основному на портфельні інвестиції й фондовий ринок. У той же час реальні інвестиційні процеси в українській дійсності є основним "початковим" умовою економічного росту. В умовах ринку керування інвестиційними процесами в контексті диверсифікованості капіталу - це насамперед фінансове керування. Тому в існуючих методах оцінки ефективності інвестиційних проектів і їхньому відбору для фінансування повинна бути розвинена фінансова складова. Це стосується й показників, що визначають фінансову стабільність підприємства й критеріїв оцінки ризику. У практиці фінансового аналізу діяльності компаній як і раніше не дістає зручного інструментарію дослідження залежності показників виробничої й комерційної діяльності від параметрів ринкового середовища.
Необхідність удосконалювання методів фінансового планування й керування процесами диверсифікованості визначили основну мету роботи й коло розв'язуваних у ній завдань.
Мета дослідження складається в розкритті фінансового механізму диверсифікованості капіталу, прийняття фінансових рішень у керуванні виробничою компанією.
Досягнення поставленої мети обумовило рішення наступних завдань:
- визначити фінансову сутність і види диверсифікованості капіталу;
- досліджувати фінансовий механізм диверсифікованості капіталу;
- обґрунтувати критерії оцінки грошових потоків і фінансових рішень в умовах диверсифікованості капіталу виробничої компанії.
Предметом дослідження є фінансовий механізм диверсифікованості капіталу виробничої компанії.
Теоретичною й методологічною основою дослідження є розроблена в працях українських і закордонних вчених-економістів теорія й практика диверсифікованості капіталу.
Основні напрямки й методи дослідження визначені науковою працею й публікаціями вітчизняних учених: І.Т. Балабанова, О.Ю. Козака, В.В. Ковальова, В.І. Колесникова, М.В. Романовського Є.С. Стоянової, О.Д. Шеремета й багатьох інших.
Список литературы ВИСНОВКИ

Однією з основних умов стабільного фінансового стану підприємства є надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов'язань. Найчастіше підприємство прагне розраховувати на власні сили, тобто намагається без особливої необхідності не вдаватися до позикових джерел. Проте можливість залучення позикових коштів завжди передбачається як резерв для непередбачених ситуацій. Спроможність і можливість підприємства отримати кредит залежать від багатьох факторів, у тому числі і від структури джерел фінансування, котра вже склалася.
Головною функцією фінансових ресурсів підприємств є забезпечення операційної та організаційної, виробничої та інвестиційної діяльності для реалізації головної мети (місії) підприємства та виконання своїх фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками та господарюючими суб’єктами.
Оцінка складу й структури джерел коштів підприємства, проведена в роботі виявила тенденцію збільшення частки притягнутих фінансових ресурсів при несуттєвому збільшенні власних джерел. Фінансові ресурси трансформуються в активи підприємства. Динаміка активів свідчить про збільшення частки мобільних активів у складі майна підприємства при відповідному зниженні частки необоротних активів. Збільшення частки мобільних активів відбулося за рахунок росту дебіторської заборгованості й коштів, на тлі збільшення товару, що говорить про недостатньо успішну комерційну діяльність підприємства, тобто не самий надійний спосіб підвищення мобільності майна.
Ефективність використання фінансових ресурсів впливає на фінансову стабільність підприємства, його ліквідність, платоспроможність, ділову активність і рентабельність. Фінансова стабільність підприємства оцінюється як "стійка", але більше глибокий її аналіз на основі відносних показників виявляє низьку забезпеченість підприємства власними коштами для фінансування запасів і витрат. Це підтверджує аналіз ліквідності й платоспроможності. Платоспроможність підприємства дуже низька й не підлягає відновленню до нормативу найближчим часом.
Аналіз організації фінансової роботи на підприємстві й управління грошовими потоками показав практичну відсутність системи управління фінансами. Економічною роботою на підприємстві займається обліково-фінансовий відділ, що сполучає в собі функції бухгалтерії й управління фінансовими ресурсами. Фінансова робота цього відділу зводиться до чисто оперативних завдань - це оформлення платіжних документів, організація розрахунків з іншими підприємствами, бюджетом, робітниками та службовцями. Керує обліково-фінансовим відділом головний бухгалтер, що виконує так само функції фінансового директора. Це обставина негативно впливає на організацію фінансів підприємства.
На підставі виявлених у ході аналізу недоліків було розроблено пропозиції, представлені у четвертому розділі.
У результаті впровадження цих заходів значно збільшиться приплив власних фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на фінансування товарно-матеріальних запасів і на виплату кредиторської заборгованості. Це підвищить фінансову стабільність і платоспроможність підприємства. Внаслідок припливу грошових коштів підвищиться ділова активність, ліквідність і рентабельність підприємства.
Запропоновані заходи неможливо ефективно впроваджувати без створення раціональної структури управління грошовими потоками. А отже, одним з першочергових заходів на підприємстві повинна стати розробка раціональної структури управління фінансами. Проведення цих заходів підвищить ефективність управління грошовими потоками.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаренкова Г. М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків. - Х.: Гриф, 2005. - 118 с.
2. Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. Фінанси підприємств. - К.: Знання-Прес, 2006. - 288 с.
3. Ареф’єва О. В. Фінансовий менеджмент. - К.: Видавництво Європейського університету, 2004. - 94 с.
4. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 2003. - 384 с.
5. Бахмут О.І. Аналіз платоспроможності підприємства. //Економіка. Фінанси. Право. –2000. - №12. – С.21-26.
6. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств. – Л.: Видавництво ЛКА, 2002. - 112 с.
7. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр, 2002. – 736 с.
8. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
9. Бланк И.А.Управление использованием капитала. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 656 с.
10. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства. // Фінанси України.-2000.- №10.- С.63-68.
11. Бригхэм Ю. Ф., Э. Майкл С. Финансовый менеджмент. - СПб.: Питер, 2005. - 959 с.
12. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: – К.: Молодь, 1997. –1000 с.
13. Буряк Л. Д., Вакуленко Є. В., Куліш Г. П., Нам Г. Г., Островська О. А. Фінанси підприємств. - К.: КНЕУ, 2003. - 165 с.
14. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. - Л.: Алерта, 2005. - 200 с.
15. Герасимов А.А. Усовершенствование классификации денежных потоков в целях оперативного управления платежеспособностью. – Економіка промисловості № 4 (30), ( 2005.
16. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент. - Луцьк: Надстир’я, 2004. - 515 с.
17. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. - 238 с.
18. Гриліцька А.В. Удосконалення класифікації грошових потоків // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наукових праць. – Вип. 203: В 4 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 936–941 (загальний обсяг 0,27 друк. арк.).
19. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств. - К.: Знання-Прес, 2006. - 423 с.
20. Губачова О. М. Деякі аспекти управління рухом грошових коштів та їх вплив на фінансовий стан підприємства. // Економіка і регіон. – № 2 (5). – ПолтНТУ. – 2005.
21. Губачова О.М., Гриліцька А.В. Деякі аспекти управління рухом грошових коштів та їх вплив на фінансовий стан // Економіка і регіон. – 2005. – № 2 (5). – С. 109–114 (загальний обсяг 0,63 друк. арк.).
22. Дем’яненко І.В. Фінансова стійкість підприємства та її регулювання. // Фінанси України.- 2001.- №5.- С.127-129.
23. Дороніна М. С., Мартюшева Л. С., Горовий Д. А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. - Х.: ХДЕУ, 2002. - 156 с.
24. Економічний аналіз: Ч. 2: Аналіз господарсько-фінансової діяльності / Уклад. Н. П. Штепа. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - 200 с.
25. Єрмошенко М. М. Фінансовий менеджмент. - К.: НАУ, 2004. - 506 с.
26. Зятковський І. В. Фінанси підприємств. - К.: Кондор, 2003. - 364 с.
27. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. - Т.: Економічна думка, 2003. - 356 с.
28. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. - 168 с.
29. Ігоніна К.А. Теоретичні аспекти планування грошових потоків підприємств. – Актуальні проблеми економіки. ( № 5 (35), 2004.
30. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ. Затверджена Наказом Державного казначейства України 26.12.2003 № 242. / http://www.nau.kiev.ua
31. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г.Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
32. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: КОО “Знання”, 2000. – 378 с.
34. Корягин М. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні // Бухгалтерський облік і аудит: Навчально(практичний журнал. – № 2. – 2006. – С. 27(30.
35. Костюченко В. Формування оперативної інформації про грошові потоки підприємства. // Вестник бухгалтера и аудитора Украины, №23-24, декабрь 2003.
36. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 223с.
37. Лайко П. А., Мних М. В. Фінанси підприємств. - К.: Знання України, 2004. - 428 с.
38. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. - Х.: ВД «Інжек», 2006. - 184 с.
39. Назарова К.О., Кумченко Т.А. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Г.О. Кравченко (заг.ред.). - К. : КНТЕУ, 2006. - 208с
40. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. - К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.
41. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 61-66.
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87// Все про бухгалтерський облік. - 2007.-№18 (1295)
43. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 4 «Грошові кошти», затверджені наказами Міністерства фінансів України.
44. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637/ http://www.nau.kiev.ua
45. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. - К.: Видавничий дім «Скарби», 2004. - 238 с.
46. Сторожук Т.М. Звітність підприємств. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2005. – 412 c.
47. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
48. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент. - К.: Знання, 2006. - 439 с.
49. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. - К.: Кондор, 2005. - 196 с.
50. Ясишена В.В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація // Економічний аналіз. – 2008. – № 2 (18). – С. 321-324.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.