У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Мотивація персоналу та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства (на матеріалах ЗАТ «Альфа-Банк»)
Количество страниц 95
ВУЗ КНЭУ
Год сдачи 2012
Содержание Вступ


РОЗДІЛ 1. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ.

1.1. Економічна і соціальна сутність мотивації персоналу
1.2 Види, методи та основні принципи мотивації персоналу
1.3. Оцінка впливу системи мотивації персоналу на результати фінансово-економічної діяльності підприємства


РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «АЛЬФА-БАНК»

2.1. Юридичний статус підприємства та характеристика його діяльності
2.2. Динаміка техніко-економічних показників підприємства та аналіз фінансового стану ЗАТ «Альфа-Банк»
2.3. Аналіз ефективності використання персоналу на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЗАТ «АЛЬФА-БАНК»
3.1. Основні напрями вдосконалення мотивації персоналу ЗАТ «Альфа-Банк»
3.2. Розроблення програми реалізації заходів посилення мотивації персоналу
3.3. Вплив впровадження мотиваційних заходів на ефективність фі-нансово-економічної діяльності ЗАТ «Альфа-Банк»

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел
ВСТУП

Становлення ринкових відносин в економіці України і відповідне її ре-формування в кризових умовах соціально-економічного розвитку супроводжу-валось зниженням реальної заробітної плати та доходів населення. Доведено, що існуючий рівень заробітної плати не забезпечує нормального відтворення робочої сили. Тому в структурі факторів мотивації трудової поведінки в Ук¬раїні переважа-ють матеріальні, особливо оплата праці. Висока мотиваційна дія заробітної плати пояснюється тим, що через її механізм забезпечуються пер¬шочергово необхідні для нормальної життєдіяльності людини потреби, які нині ще недостатньо задовольняються. Отже, для виявлення резервів матері¬альної мотивації необхідно проводити комплексний моніторинг гнучкості праці на окремих підприємствах, у регіонах, у цілому по країні. Це дасть змогу також і локалізувати проблеми матеріальної мотивації.
В умовах розвитку ринкових відносин відбуваються об’єктивні зміни у змісті праці, трудових відносинах, використанні трудового потенціалу працівників. Особливо це стосується новостворюваних ринкових структур, зокрема комерційних банків, де праця набуває переважно ринкового характеру. Акценти в управлінні працею містилися в бік підвищення вимог до ефективності праці, ускладнення її змісту.
Актуальність вивчення питання мотивації персоналу пояснюється новими підходами до сприйняття людини праці як особистості, як окремо взятої індивідуальності. Нинішній працівник з’явився з минулого із старим потенціалом, але з новими поглядами в майбутнє і з бажанням вписатись у ринкове середовище.
Еволюція застосування різних моделей мотивації показала як позитивні, так і негативні аспекти їхнього застосування, і це природний процес, тому що в теорії й практиці управління немає ідеальної моделі стимулювання, що відповідала б різ-номанітним вимогам. Існуючі моделі мотивації досить різні по своїй спрямованості й ефективності.
Результати вивчення моделей мотивації не дозволяють із психологічної точ-ки зору чітко визначити, що ж спонукає людину до праці. Вивчення людини і його поводження в процесі праці дає тільки деякі загальні пояснення мотивації, але на-віть вони дозволяють розробляти прагматичні моделі мотивації працівника на конкретному робочому місці.
Враховуючи вищенаведене, мета даної дипломної роботи є розроблення ме-ханізму мотивації персоналу підприємства для покращення ефективності викорис-тання трудових ресурсів та витрат на оплату праці та дослідження впливу мотива-ції на фінансово-економічну діяльність.
До виконання дипломної роботи були поставлені такі завдання:
По-перше, розглянути сутність мотивацію персоналу, її види, методи та ос-новні принципи в сучасних умовах, оцінити вплив системи мотивації персоналу на результати фінансово-економічної діяльності підприємства;
по-друге, охарактеризувати та проаналізувати діяльність ЗАТ «Альфа-Банк», визначити його юридичний статус, визначити динаміку техніко-економічних пока-зників підприємства та проаналізувати фінансовий стан ЗАТ «Альфа-Банк», спе-цифіку використання персоналу на підприємстві, визначити екологічні аспекти дія-льності банку та ознайомитись з веденням працеохоронних заходів на підприємст-ві;
по-третє, розробити та оцінити ефективність заходів щодо підвищення моти-вації персоналу.
Вихідними даними роботи є законодавчі та нормативні акти щодо теми дип-ломної роботи, монографії, підручники, наукові статті стосовно теми дипломної роботи, бухгалтерська, податкова, статистична звітність підприємства, дані опера-тивного обліку, статистичні дані розвитку економіки України.
Список литературы ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломної роботи була досягнута її мета розроблення економічного механізму мотивації персоналу підприємства для покращення ефективності використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці, дослідження впливу мотивації на фінансово-економічну діяльність підприємства.
У 1-му розділі розглянуто сутність і значення мотивації трудової діяльності, її види і методи, а також принципи побудови системи мотивації працівників на підприємстві. Запропоновано основні підходи до формування ефективного механізму мотивації праці персоналу ЗАТ «Альфа-Банк».
У 2-му розділі роботи проведений аналіз техніко – економічних показників діяльності ЗАТ «Альфа-Банк», аналіз банківських нормативів діяльності ЗАТ «Альфа-Банк», аналіз фонду оплати праці, використання витрат на персонал, методів праці трудової діяльності працівників ЗАТ «Альфа-Банк».
У 3-му розділі розроблено основні напрямки вдосконалення системи мотивації ЗАТ «Альфа-Банк». В результаті розроблені заходи, спрямовані на посилення мотивації персоналу, які можуть бути застосовані у плануванні діяльності, а також для формування ефективної політики оплати праці на підприємстві.
Для ЗАТ «Альфа-Банк» можна рекомендувати 2 можливості виходу з кризового становища: або скорочення персоналу, що є небажаним; або підвищення рівня заробітної плати, як можливість посилення мотиваційного механізму стимулювання праці.
З метою визначення задоволеності персоналу своєю роботою та оцінка її результатів, була запропонована модель моніторингу характеристик трудової діяльності кожного працівника.
В роботі, також, розроблені принципи побудови взаємовідносин між керівництвом та персоналом для створення психологічного клімату мотивації праці.
Для підприємства запропоновані певні етапи розроблення програми вдосконалення матеріального стимулювання працівників та алгоритм створення такої системи.
У результаті підвищення заробітної плати до середніх показників по Україні, на підприємстві можливе зростання продуктивності праці і чистий доход за рахунок посилення зацікавленості працівників у результаті своєї праці.
Результати даної дипломної роботи можуть бути використані у практичній діяльності ЗАТ «Альфа-Банк» і можуть призвести до підвищення ефективності використання ресурсів та збільшення прибутку даного підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – Одеса, 1995 р. – 243c.
2. Андрущенко Е., Яременко О. Праця – товар ринковий: Стан справ і перспективи удосконалення організації оплати праці в Україні // Уряд. кур’єр. –1996. – 4 квіт. – C.11.
3. Антончук Д. До питання впливу трудової мотивації на економічний розвиток держави // Україна: аспекти праці - №8 – C.54-59.
4. Антонюк В.П. Вопросы формирования заработной платы и мотивации труда // Социально-трудовые отношения: оценка и направления: Сб. науч. тр. – Донецк, 1996 – C.129-134.
5. Антонюк В.П. Криза мотивуючої функції оплати праці в Україні // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. міжнор. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – ч.1. – C.157-159.
6. Артюшина О.Л. Напрями мотиваційного регулювання // інвестиції: практика та досвід – 2008 – №24. – C.32-35.
7. Артюшина О.Л. Мотивація в системі управлінської діяльності персоналом // Економіка та держава – 2008 – №5 – C.100-103.
8. Бевз О. П., Довгань Н.С. Мінімальна заробітна плата та її державне регулювання // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. міжнор. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – ч.1. – C.41-42.
9. Безтарифна оплата праці і її застосування в умовах ринкової економіки / За поточний І.В., Прищак І.М., Бабич Л.Ф., Мілютіна Н.Б. // Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні: (Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.). –Чернівці, 1998. – C.123-125.
10. Бенько І., Бойко Г. Роль сучасних мотиваційних теорій в організації оплати праці // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. –Тернопіль, 1998. – Вип.2. – C.60-62.
11. Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації оплати праці на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 6. – C.3-11.
12. Бойко Л.Є. Соціально-економічні проблеми оплати праці та її мотивації // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. міжнор. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – ч.2. – C.534-536.
13. Булеев И.П. Проблемы мотивации труда в условиях рыночных отношений // Економіка промисловості – 2008 – №2 – C.160-164.
14. Василюк М. Заробітна плата в умовах ринку: соціально-економічні аспекти // Україна: аспекти праці. – 1997 – № 3-4. – C.29-31.
15. Вауліна О. Оплата праці: особливості великих розмірів: [Щодо проекту концепції подальшого реформування заробітної плати] // Голос України. – 2000 – 8 листоп. – C.3.
16. Ведерников М.Д. Проблемы реформирования оплаты труда рабочих // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – ч.1. – C.3-4.
17. Гальчинський А. Реформування системи оплати праці: необхідні додаткові заходи // Уряд. кур’єр. – 2000. – 16 черв. – C.4.
18. Гольфа А. Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні – 2004 – №2 – C.94-97.
19. Грішнова О. Гендерні особливості конкурентоспроможності громадян на Українському ринку праці // Україна аспекти праці. – 2001. – C. 3-8.
20. Давидов І. Заробітна плата, соціальний захист // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наук. пр. – Кіровоград, 1999. – Вип..7. – C.82-84.
21. Дворник О. Курс на випереджаюче зростання вартості робочої сили: [Розпочато розроблення Концепції подальшого реформування оплати праці в Україні] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 16 верес. – C.8.
22. Дмитренко Г., Кир’ян Т., Мах ненко М. Реформування заробітної плати: тактика і стратегія // Україна: аспекти праці. – 1995. – №1-2. – C.14-16.
23. Дудіна Н. Індивідуалізація заробітної плати та соціальна політика: Фах. зб. наук. ст. – Кіровоград, 1998. – Вип.5, ч.1. – C.257-259.
24. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник / За ред. В.М. Ковальова . – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 256 с.
25. Економіка праці: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300с.
26. Жигірь А. Вплив мотиваційних моделей на формування механізму заробітної плати // Предпринимательство, хазяйство и право. – 2000. – №2. – C.51-53.
27. Жидченко В.Д., Когут А.А. Повышение заработной платы – важный мотивационный фактор выхода из кризиса // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – ч.1. – C.189-191.
28. Журлов А.М., Яценко В.П. Оцінка виконання заробітною платою репродуктивної, стимулюючої та регулюючої функцій // Проблеми праці, економіки та моделювання: Зб. наук. пр. – Хмельницький, 1998. – ч.1. – C.98-99.
29. Задорожный Г.В. и др. труд: проблемы управления и платы в транзитивной экономике / Задорожный Г.В., Карпенко В.В., Тютюнникові С.В.-Х.:ХИБМ, 1998. –178 с.
30. Запірченко Л. Деякі питання удосконалення оплати праці // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Фах. зб. наук. ст. – Кіровоград, 1998.-Вип.5, ч.1. – C.245-247.
31. Закон України «Про оплату праці»/ Законодавство України про працю станом на 25 травня 2006 р. – К.: Істина, 2006.
32. Іванова Л.Б. та ін. Питання удосконалення організації оплати праці / Іванова Л.Б., Іванов Л.П., Деркач О.П. // Чернігівський технол. ін-т. Вісник. – Чернігів, 1998. – №7:Економіка. – C.134-139.
33. Ільченко Н.Б. Мотивація діяльності робітників у системі контрактних форм оплати праці // Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: Зб. наук. пр. – К., 1996. – C.49-52.
34. Калина А. Новые формы оплаты труда // Персонал. – 1996. – №4. – C.117-121.
35. Карлін М. Зміст праці й методологічні проблеми її стимулювання // Україна: аспекти праці. – 1999. – №1. – C.19-21.
36. Карлін М.І. Теоритечні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності [Україна] // Фінанси України. – 2000. – №2. – C.3-9.
37. Кокіна В. За працю – гідну зарплату: [Щодо наради, яку провів Президент України Л. Кучма, на якій обговорювався проект Концепції подальшого реформування оплати праці] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 14 груд. – C.1, 2.
38. Колот А. Реформа системи оплати праці в Україні: невідкладні заходи // Економіка України та шляхи її подальшого реформування: Матеріали Всеукр. наради економістів, 14-15 вересня. 1995р. – К., 1995. – C.281-282.
39. Колот А.М. // Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / – Навч. посібник, К – 1998 – 224с.
40. Копилюк О., Мисак Д. Стан і перспективи удосконалення організації оплати праці в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наук. пр. – Львів, 1996. – C.78-84.
41. Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці і заробітної плати // Держава та регіони Серія: Економіка і підприємництво – 2006 – №2 – C.129-135.
42. Кравченко О.М. До питання про мотивацію роботи у банку // Економіка та держава 2006 – №4 – C.58-61.
43. Кривенко К.Т. Підвищення заробітної плати як передумова послаблення відчуження праці // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Зб. наук. пр. –Луцьк, 1998. – C.332-334.
44. Кулик І. Мотивація праці в Україні і за кордоном // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій – 2008 – №1 – C.62-66.
45. Куликов Г.Т. Децентралізація заробітних плат як фактор мотивації праці в сучасній ринковій економіці // Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: Зб. наук. пр. – К.,1996. – C.35-41.
46. Куліков Г.Т. Реформа заробітної плати і мотивація праці // Формування ринку праці і реформа заробітної плати в Україні: Зб. Наук. Пр. – К., 1995. – C.25-29.
47. Кучер Г.Реформа заробітної плати в Україні // Економіст. – 1999. – №3. – C.66-68.
48. Лігум Ю., Куликов Г. Удосконалення державного регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці. – 2000. – №2. – C.6-8.
49. Максименко Т. Оцінка результатів і складності роботи як Інст-румент мотивації управлінських працівників // Україна: аспекти праці. – 1996. – №6. – C.44-46.
50. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. – М.: Дело, – 1992. – 360c.
51. Нечай Т. Заробітна плата як показник стану економіки // Розбудова держави.-1998. – №1-2. – C.47-54.
52. Односумов С. Форми оплати праці в умовах ринку // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наук. пр.- Кіровоград, 1999. – Вип.7. – C.148-149.
53. Потьомкін Л.М. Удосконалення методів оплати праці // Людина і праця. –1996. – №4. – C.32-41.
54. Семикіна М. Стимулювання регламентованої й творчої праці: мотиваційний аспект // Україна: аспекти праці. – 2006. – №2. – C.21-25.
55. Сивый В., Жадан А. Мотивация и стимулирование труда в условиях рынка // Бізнес Информ. – 1996. – №16. – C.43-45.
56. Терещенко Н.В.Вплив системи заробітної плати на мотивацію праці робітників підприємства в умовах переходу до ринкової економіки // Пробл. формування ринк. Економіки. – 1997. – Вип.5. – C.166-174.
57. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. Посібник. – Тернопіль: Астон, 2001 – 347с.
58. Уяздовсбкий О.В. Заробітна плата з точки зору мотивації до праці // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб.доп.міжнар.наук.-практ. Конф. – Хмельницький, – 1997. – ч.1. – C.77-79.
59. Моніторинг соціальних процесів в Україні / За ред.. І.К.Бондар, Г.В.Ярошенко та ін. – К.: Знання, – 1999. – 260 с.
60. Мотивація праці та формування ринку робочої сили / За ред.. П.Т. Каблука, О.А.Бугуцького. – К.: Урожай, – 1993 – 416с.
61. Наєнко А.С. Регулятивна роль цінностей в адаптації системи зайнятості населення до ринкового середовища / Автореф. Канд.. дис. – Львів, – 1999. – 20с.
62. Степченков Я. Управління персоналом: Часть 1. Мотивація // Дистрибуція и логістика – 2008 – №5 – C.25-29.
63. Человек и его работа / Ред.. А.Г. Здравомыслов, В.П. Рожин, В.А. Ядов. – М.: Мисль, 1967. – 390с.
64. Україна. Закон. Про оплату праці: Прийнятий 24 берез. 1995р. №108/95-ВР // Уряд. Кур’єр. – 2003. – 18 трав. – C.10-11; Голос України. – 2003. – 25 трав. – C.7-8.
65. Україна. Закон. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати: Прийнятий 19 жовт. 2000 р.№2050-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2000. – 16 листоп. – C.10.
66. Україна. Закон. Про внесення змін до окремих законів України щодо оплати праці: Прийнятий 23 січня 1997 р. №20/97-ВР // Уряд. кур’єр. – 2005. – 8 лют. – C.13; Голос України. –2005. – 8 лют. – C.3.
67. Україна Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зв’язку з прийняттям Закону України «Про оплату праці»: Прийнятий 10 верес. 2007 р. №357/96-ВР // Уряд. кур’єр. – 2007. – 10 верес. – C.6.
68. Ядранська О.В. Щодо створення національної моделі мотивації праці // Держава та Регіони Серія: Економіка і підприємництво 2008 – №5 – C. 212-217.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.