У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Система управління персоналом на підприємстві на прикладі ТД «ЛКМЗ»
Количество страниц
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП

При сучасному рівні конкуренції, темпах збільшення знань, розвитку технологій, підприємство повинне сформувати в себе систему управління (менеджменту), що забезпечує йому високу ефективність роботи, конкурентноздатність і стійке положення на ринку.
Однією із основних задач, що постала перед підприємством Торгівельний Дім «Лозовський ковальсько-механічний завод», стала задача підготовки, перепідготовки та навчання персоналу. Таким чином, тема дипломної роботи є актуальною.
Людські ресурси є центральною ланкою сучасної економіки. Можна зробити висновок, що організації здобувають усі риси самостійності, характерні для роботи в умовах ринку. А це вимагає значного розширення сфери управління і самоврядування, збільшує обсяг і ускладнює характер виконуваних менеджерами робіт. Істотно зростає і відповідальність за своєчасність і якість прийнятих рішень. Науково-технічний прогрес забезпечує управлінські нововведення, спрямовані на створення умов для ефективної роботи. У зв'язку з цим особливу актуальність здобувають питання удосконалювання системи управління персоналом, зокрема підвищення кваліфікації управлінського персоналу без відриву від виробництва.
Метою дипломної роботи є розробка й обґрунтування науково-практичних рекомендацій з удосконалювання системи управління персоналом ТД
«Лозовський ковальсько-механічний завод».
Для її досягнення вирішуються наступні задачі:
розгляд сучасних підходів до управління людськими ресурсами як найголовнішої стратегічної функції, що визначає єфективність функціонування підприємства, вивчається існуюча організаційна структура управління підприємством і діюча система управління персоналом;
аналіз діяльності підприємства та визначення головних недоліки, що знижують єфективність його роботи, а також якісний склад персоналу;
розробка заходів по удосконаленню системи підготовки, перепідготовки та навчання персоналу підприємства; пропозиції щодо удосконалювання системи управління персоналом, зокрема системи підвищення кваліфікації.
оцінка очікуваного економічного єфекту від запропонованих заходів.
Предметом дослідження є науково методичні розробки та практичні рекомендації щодо застосування системного підходу в управлінні персоналом на підприємстві.
Об'єкт дослідження - процес організації управління персоналом на сучасному підприємстві.
Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження служать фундаментальні роботи по економічній теорії і практиці, окремі роботи вітчизняних і закордонних економістів із проблем управління персоналом, звітно-статистичні дані.
Практичну базу дослідження складає фінансова звітність ТД «ЛКМЗ».
В роботі використані методи аналізу, сінтезу та логічного узагальнення– для уточнення основних категорій і понять «управління персоналом»; факторів, що впливають на його ефективність; метод системного аналізу – для виділення основних недоліків системи управління персоналом і напрямків її вдосконалення; метод імітаційного моделювання– для розробки механізму контролю за персоналом.
Наукова новизна полягає в тому, що були розроблені конкретні рекомендації з підвищення ефективності функціонування реальної працюючої системи підвищення кваліфікації управлінського персоналу підприємства без відриву від виробництва, удосконалені поняття управління персоналом, його сутність, набув подальшого розвитку механізм контролю за персоналом.ЗМІСТ
стор.

ВСТУП 4

1. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ЯК
СТРАТЕГІЧНА ФУНКЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Аналіз сучасних підходів до систем управління персоналом 6
1.2. Управління персоналом як система підтримки організаційних
стратегій 22
1.3. Основні компоненти та місце навчання в системі
управління персоналом організації 29
2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА 37
2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства 37
2.2. Аналіз фінансового стану ТД “ЛКМЗ” 42
2.3. Аналіз трудових показників та системи управління персоналом 57
3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИУПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ „ЛКМЗ” 70
3.1. Пропозиції по створенню підрозділу навчання,
перенавчання, підвищення кваліфікації та підрозділу по найманню 70
3.2. Розробка механізму контролю (тестування) персоналу
методом імітаційного моделювання 78
3.3. Оцінка економічної та соціальної ефективності
запропонованих заходів 85
4. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОГО ПОВІТРООБМІНУ У
ПРИМІЩЕННІ ПЛАНОВО – ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ
ТД „ЛКМЗ” 91
ВИСНОВКИ 101
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103
ДОДАТКИ 107
Додаток А 108
Додаток Б 125

Список литературы ВИСНОВКИ

На базі рішення поставлених задач дипломної роботи, а саме: розгляду загальної характеристики діяльності підприємства ТД «ЛКМЗ»; вивчення існуючої організаційної структури управління підприємством і діючою системою управління персоналом; якісного складу персоналу були обґрунтовані і розроблені пропозиції по удосконалюванню системи управління персоналом.
До складу таких заходів були включені наступні:
пропозиція по створенню підрозділу навчання, перенавчання, оперативної підготовки і перепідготовки, підвищення кваліфікації управлінського складу підприємства.
пропозиція по створенню бази даних, у яку вносяться всі перераховані вище приклади вдалих і невдалих дій персоналу по виходу з практичних виробничих ситуацій;
пропозиція по створенню підрозділу по найманню. Підбор персоналу здійснюється виходячи з професійної підготовки, виробничого досвіду і якостей працівника;
Здебільшого по цих напрямках дійсно є очевидним одержання економії, яка охарактеризована кількісно.
Як основні напрямки одержання економічного ефекту від реалізації даних заходів виділити наступне: підвищується рівень якісного складу персоналу підприємства; зменшення плинності кадрів і як наслідок зниження витрат на прийом і звільнення персоналу, навчання знову прийнятих; зближення структури системи управління персоналом підприємства зі світовими стандартами; зниження вартості навчання по запропонованій програмі в порівнянні з навчанням, перенавчанням, підвищенням кваліфікації в інших організаціях; використання методів за допомогою комп'ютерної техніки дешевше і цікавіше в порівнянні з використанням традиційних методів навчання; у процесі такого навчання людина адаптується до роботи з обчислювальною технікою.
В роботі використані методи аналізу, сінтезу та логічного узагальнення– для уточнення основних категорій і понять «управління персоналом»; факторів, що впливають на його ефективність; метод системного аналізу – для виділення основних недоліків системи управління персоналом і напрямків її вдосконалення; метод імітаційного моделювання– для розробки механізму контролю за персоналом.
Наукова новизна полягає в тому, що були розроблені конкретні рекомендації з підвищення ефективності функціонування реальної працюючої системи підвищення кваліфікації управлінського персоналу підприємства без відриву від виробництва, удосконалені поняття управління персоналом, його сутність, набув подальшого розвитку механізм контролю за персоналом.
Мета дипломної роботи полягала в тому, щоб на основі вивчення різноманітних літературних джерел по управлінню персоналом та проходження практики на підприємстві вивчити діючу систему управління персоналом на підприємстві, розробити методичні та практичні рекомендації щодо їх удосконалення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – Х.: Консум, 1006. – 54 с.
2. Кодекс законів про працю України. // Урядовий кур'єр. – 1997. – № 122. С.1 – 4.
3. Декрет Кабінету Міністрів "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 № 13-92. // Все про бухгалтерський облік. – 1998. – № 112. – С. 17 – 29.
4. Закон Украины "О коллективных договорах и соглашениях" от 01.07.93 №3356-ХП. // Баланс. –1995. – № 8. – С.10 – 15.
5. Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от 16.07.99 №996-Х1У. // Баланс. – 2000. – № 1. – С.2 – 4.
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, обьединений./ Под ред. Раевского В.А.– М.:Финансы и статистика, 1998.– 224с. Аудит: Практическое пособие. / Под ред. Л.Кузьменского. – К.: Учет информ., 1996. – 283 с.
7. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
8. Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум: Навч. вид. для
студ. вищ. навч. закл. спец. 7.050106 / За ред. Ф.Ф. Бутинця – 3-є вид., доп. і перероб.– Житомир: ЖІТІ, 2001. – 512 с.
9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф.Бутинця - 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
10. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч.посібник. – К: «Знання», 2000. – 245 с.
11. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл спец. 7.050106 / За ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001.– 288 с.
12. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: «Рута», 2001. – 224 с.
13. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000 .– 166 с.
14. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года: Практич. пособие. – К.: «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2000. – 256 с.
15. Гончаров В. В. У пошуках досконалості управління: Управління для вищого управлінського персоналу. – М.: МНИИПУ, 1996.397с.
16. Грачов М. В. Суперкадри: управління персоналом у міжнародній корпорації. – М.: Справа,1991.-510с.
17. Гримак Л. П.Резерви людської психіки. – М.: Политиздат, 1989.
18. Домин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1984. – 822 с.
19. Денисенко Р.В. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985. – 319 с.
20. Еганов О.Ю. та ін. Економіка праці. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 48 с.
21. Економіка України за 2003 рік // Урядовий кур’єр, 2004. – №12. – С. 1, 6 – 7.
22. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання. – Х.: Форт, 2000.– 432 с.
23. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов/ Под ред. проф.
В.Я. Горфинкеля, проф. В.А.Швандара – 3-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-
Дана, 2001.– 718 с.
24. Экономика: Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ Под ред. доктора экон.наук проф. А.С. Булатова.– М.: Юристь, 2001. – 896 с.
25. Зайцев Г. Г., Файбушевич С. И. Управління кадрами на підприємстві: персональний менеджмент. – Спб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та економіки і фінансів, 1992-.433с.
26. Зигерт В., Ланг Л. Керівник без конфліктів: Сокр. Пер. с ньому. – М.: Економіка, 1990.-274с.
27. Іванцевич Дж. М., Лобанів А. А. Людські ресурси управління: основи управління персоналом. – М.: Справа, 1993.-647с.
28. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001. – 204 с.
29. Карнегі Дейл. Як завоювати друзів і впливати на людей: Пер. с англ. – М.: Економіка,1989.-495с.
30. Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Організація управління персоналом на підприємстві. – М.: ГАУ, 1994.-258с.
31. Кибанов А. Я. Управління машинобудівним підприємством на основі функціонально-вартісного аналізу. – М.: Машинобудування, 1991.-157с.
32. Красовский Ю. Д. Управління поводженням у фірмі. – М.: ИНФРА-М, 1997.
33. Курицин А. Н. Секрет ефективної роботи: досвід США і Японії для підприємців і менеджерів. - М.: Изд-во стандартів, 1994.-322с.
34. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Пер. с англ. под ред. проф. А.Н. Романова.– М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. – 239 с.
35. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
36. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности - 2-е изд., передел. и доп. – X.: Фактор, 2003. – 148 с.
37. Кирошкина С.В. Экономико-математические методы и модели потребительского спроса.– М.: МКЦ, 1993.– 256 с.
38. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. – М.: Изограф, 1997. – 302 с.
39. Малыхин В.И. Математика в экономике: Учебное пособие.– М.: Инфра-М, 2000.– 356с.
40. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с англ. / Общ. ред. і вступ. ст. Л. И. Евенко. – М.: Справа,1996.-294с.
41. Михайлов Є.П., Мерзляк А.В., Корецький М.Х., Михайлова Г.О.
Економіка праці: Навч.посібник / Під ред. Михайлова Є.П. – Дніпропетровськ:
Наука і освіта, 2001. – 228 с.
42. Одегов Ю. Г., Никонова Т. В., Безделов Д. А. Управління персоналом банку. – М.: РЭА ім. Г. В. Плеханова,1996.-513с.
43. Основи управління персоналом / Порд ред. Б. М. Гкенкина. – М.: Вища школа, 1996.-179с.
45. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении. – Москва, 1990. – 361 с.
46. Поляков В. А. Технологія кар'єри : Практичне керівництво. – М.: Справа, 1995.-421с.
47. Прийом і звільнення працівників: Пособ. для рук., нач. отд. кадрів. – М.: Ассиана, 1995.-98с.
48. Пронников В. А., Ладанів Н. Д. Управління персоналом у Японії: Нариси. – М.: Наука,1989.-266с.
49. Ришар Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. Пер. с фр./ Под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. – 375 с.
50. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб пособие / Г.В.Савицкая. – 6-е изд., перераб. И доп. – Мн.: Новое знание, 2001.– 704 с.
51. Старобинский Э. К. Як управляти персоналом. – М.: Бізнес-школа «Интел-Синтез», 1995.-178с.
52. Самуэльсон П. Экономика. – М.: НПО АЛГОН, 1992. – 432 с.
53. Семенов В.М. Экономика предприятия. – М.: ЦЗМ, 1998. – 362 с.
54. Тарасов В. К. Персонал – технологія: добір і підготовка менеджерів. – Л.: Машинобудування, 1989.-234с.
55. Травин В. В., Дятлів В. А. Основи кадрового менеджменту – М.: Справа, 1995.-354с.
56. Травин В. В., Дятлів В. А. Кадровий резерв і оцінка результативності праці управлінських кадрів. – М.: Справа,1995
57. Тютюнник П.С., Маляревський Ю.Д. Фінансова звітність. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 256 с.
58. Управління персоналом організації / По ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997.-408с.
59. Управління персоналом в умовах соціальної ринкової економки . Під ред. Р. Мара, Г. Шмидта. – М.: Изд-во МГУ, 1997.-228с.
60.Филлипов А. В. Робота з кадрами. – М.: Економіка, 1990.
61. Шепель В. М. Настільна книга бізнесмена і менеджера. – М.: Фінанси і статистика, 1992.-311с.
62. Шмидт Г. Основи кадрового планування матеріали міжнародного семінару «Теорія і практика керування людськими ресурсами в умовах социальноориентированной ринкової економіки». – М.: Міжнародне бюро праці, 1992.-117с.
63. Щекин Г. Професія – менеджер по кадрам // Кадри, персонал. – М.: 1993.- 284с.
64. Яккока Лі Кар'єра менеджера: Пер. с англ. / Общ. ред. І предисл. С. Ю. Медведкова. – М.: Прогрес, 1991.-461с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.