У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Регулюючи органи на фондовому ринку, їх структура, функції та повноваження
Количество страниц 17
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Содержание Зміст


ВСТУП…………………………………………………………………3
1. Структура та функції регулюючих органів……………………….4
2. Повноваження регулюючих органів на фондовому ринку……...11
ВИСНОВКИ……………………………………………………..……16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….……18

ВСТУП


Фондовий ринок — це дуже важлива складова ринкової економіки. В Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, оборот цінних паперів стає однією з основних галузей фінансової сфери, без якої даремно сподіватися на нормальне функціонування складного механізму ринкової економіки.
Для об’єктивного висвітлення великого значення цінних паперів як таких і їхнього обігу на фондовому ринку, не потрібно занадто довго шукати слів. Досить просто сказати: без цінних паперів, так само як і без грошей, економіка існувати не може. Випуск акцій дає підприємствам доступ до потрібних для них грошових ресурсів. Випуск облігацій закриває прорив, що утворився в державному бюджеті.
Перепродаж цінних паперів сприяє встановленню реальних цін та оптимальної галузевої структури народного господарства. Підкреслюючи важливість цінних паперів, ми трохи повторюємося, але вони того варті.
Фондовий ринок — явище об’єктивне. Однак водночас і суспільне. Його творять люди. Там, де виникають соціально-економічні об’єкти, з’являються і суб’єкти.
Державне регулювання має забезпечувати захист суспільних інтересів, справедливість і рівноправність ринку та доступність і відкритість інформації. Функції регулювання і контролю за ринком цінних паперів держава здійснює шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких зумовлена організацією реєстрації випусків цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів; специфікою способів регулювання, пов’язаних з контролем за наданням великих масивів інформації; необхідністю постійної адаптації законодавства та підзаконних норм фондового ринку, який швидко розвивається і змінюється; необхідністю для широкого загалу інвесторів створення органу, здатного захистити їхні інтереси.
Список литературы ВИСНОВОК

Фондовий ринок або ринок цінних паперів є структурною частиною загального ринку, одним з найкращих інструментів регулювання ринкової економіки. Незважаючи на те, що ринок цінних паперів є доволі небезпечним для економіки його наявність та правильне, збалансоване функціонування в країні є нагальною потребою і однією з важливих запорук нормального розвитку. Цінні папери, що обертаються на ринку мають надзвичайно широкий діапазон властивостей, форм та призначень. Та скориговані відповідними державними та недержавними органами відносини купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку дає можливість залучати у сферу виробництва тимчасово вільні кошти у надзвичайно великих обсягах та саме у потрібний час. В перехідний період економіки в Україні розвиток ринку цінних паперів має неабияке значення. Його нормальне, ефективне функціонування може дати поштовх для прискореного розвитку галузей народного господарства. Звичайно, для цього мають бути прикладені чималі зусилля перш за все з боку державної влади всіх рівнів. Повинна бути розроблена діюча програма розвитку фондового ринку, створені сприятливі для пожвавлення фондової торгівлі умови, усунені всі перешкоди на шляху удосконалення ринкової системи країни. І все це аж ніяк не може бути невирішуваною проблемою. Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку і ринкової економіки в цілому. Цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями (в т.ч. і державними) при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів. Попит на цінні папери визначається оптимальним поєднанням їх надійності та прибутковості, тобто залежить від умов випуску та результатів фінансово-господарської діяльності емітентів. Потребують більш широкого впровадження на ринок такі цінні папери, як облігації та казначейські зобов’язання. Відсутність законодавчої бази стримує появу на ринку житлових чеків та земельних бонів. Розвиток біржової торгівлі гальмується відсутністю акцій стратегічних підприємств, які не задовольняють мінімально необхідним умовам офіційного котирування. Фондовий ринок вимагає розробки такого інструментарію аналізу, який на підставі існуючих чи нових індексів відображав динаміку та кон’юнктуру українського РЦП. Захист економічних прав рядових інвесторів можуть здійснювати лише фінансові посередники та професійні учасники РЦП. Вони мають кваліфікованих фахівців і значні пакети акцій, які дають можливість реально впливати на прийняття рішень загальними зборами акціонерів. Необхідно суттєво вдосконалити законодавство, яке регламентує діяльність закритих акціонерних товариств. Необхідно здійснювати постійний аналіз законів України та інших нормативно-правових актів з питань діяльності ФР за участю всіх зацікавлених сторін (державних органів і учасників РЦП) з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо внесення відповідних змін. Необхідним є проведення національного форуму з питань становлення та розвитку ФР за участю представників вищих органів державної влади. Необхідно розробити широкомасштабну освітню програму для молоді та рядових інвесторів з питань функціонування фондового ринку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р.№ 1201-XII. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. №710/97-ВР. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
5. Положення «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку», затверджено Указом Президента України від 14 лютого 1997 р. № 142/97. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
6. Порядок видачі Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Затверджено наказом ДКЦПФР від 1 квітня 1996 р. № 59. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
7. Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності. Затверджено наказом ДКЦПФР від 13 вересня 1996 р. № 203-а. Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua.
8. Алексеев М. Ю. Ринок цінних паперів. — М.: Фінанси 1992.- 352 с.
9. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые опе-рации. — М.: Финансы 1991.- 159 с.
10. Богдан Стеценко «До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку Украіни» . - Ринок цінних паперів України. Режим доступу : // http://www.securities.org.ua/securities_journal/
11. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. — М.: Банки и биржи, 1995.- 224 с.
12. Загорський В. С. Ринок цінних паперів. — Львів: Львів. комерц. акад., 2001.- 171 с.
13. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый ринок. — М.: Перспектива, 2005.- 550 с.
14. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: УАННП «Феникс», 1998.- 267 с.
15. Рынок ценных бумаг. Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 1996.- 448 с.
16. Ринок цінних паперів і його фінансові інститути: Учб¬овий посібник / Під ред. В. С. Торкановського. — 2004.- 217 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.