У нас уже 121437 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Економічні аспекти мотивації праці персоналу підприємства
Количество страниц 92
ВУЗ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Год сдачи 2006
Содержание ЗМІСТ стор.
Вступ ……………………………………………………………………………….
1 Мотивація праці в сучасних економічних умовах …………………………….
1.1 Економічна та соціальна сутність мотивації трудової діяльності ...........
1.2 Види, методи та основні принципи мотивації праці .................................
1.3 Умови і особливості побудови ефективної системи мотивації праці персоналу комунального підприємства ............................................................
2 Аналіз стану мотиваці праці на підприємстві .......................................................
2.1 Характеристика підприємства та основні техніко – економічні показ-ники його діяльності .....................................................................................
2.2 Аналіз ефективності використання заробітної плати на підприємстві ...
2.3 Аналіз застосування методів і видів мотивації персоналу .......................
2.4 Аналіз видів платижів комунального підприємства „Полтаватеплое-нерго” за забруднення навколишнього середовища ..............................
2.5 Аналіз стану охорони та безпеки праці на підприємстві „Полтаватепло-енего” ............................................................................................................
3 Розроблення вдосконаленого мотиваційного механізму стимулювання пра-цівників комунального підприємства ................................................................................
3.1 Основні напрями вдосконалення видів і методів мотивації праці на під приємстві .........................................................................................................
3.2 Розроблення програми реалізації заходів посилення мотивації персона-лу комунального підприємства ....................................................................
Висновки …………………………………………………………………………..
Список використаної літератури ………………………………………………....
Додаток А - Баланс за 2003-2005 роки ………………………………………......
Додаток Б - Звіт про фінансові результати діяльності підприємства
за 2003-2005 роки ……………………………………………………….
Додаток В – Звіт про рух грошових коштів за 2003-2005 роки .........................
Додаток Г – Звіт про власний капітал за 2003-2005 роки ………………..........
Додаток Д – Примітки до річної фінансової звітності за 2003-2005
роки …………………………………………………………………........
Додаток Е – Звіт з праці (терміново-квартальний) за 2003-2005 роки ….........
Додаток Є – Звіт про використання робочого часу за 2003-2005 роки …........
ВСТУП
Мотивація трудової діяльності — це складний, відносно стійкий процес, зумовлений певними особистісними характеристиками людини, визначений необхідністю задоволення її потреб. Вітчизняні та закордонні вчені схильні вважати, що потреби людини мають свої специфічні особливості й певну ієрар-хію. Американський психолог А.Маслоу відстоював існування п'яти основних типів потреб людини (первинних — фізіологічні, безпеки і вторинних — соці-альні, поваги, самовираження). Він вважав, що потреби вищих рівнів не є мотивацією трудової діяльності людини доти, поки не задоволені хоча б част-ково потреби нижчого рівня. Мотивацію взагалі не можна розглядати тільки як сукупність матеріальних стимулів. Понятійний апарат мотивації включає і та¬кі категорії, як зміст та умови роботи, групова співучасть у трудовому процесі, визнання праці та інші, але, враховуючи реалії сьогодення, в Україні у групі факторів мотивації трудової поведінки переважають матеріальні.
Матеріали досліджень проблеми трудової мотивації у вітчизняній і зару-біжній літературах свідчать про те, що методи активізації трудової поведінки працівників трактуються по-різному, залежно від історичних, економічних, політичних та культурних особливостей. Сьогодні, коли в Україні відбувають¬ся ринкові перетворення, необхідно приділяти належну увагу подоланню кри¬зи трудових ресурсів.
Становлення ринкових відносин в економіці України і відповідне її ре-формування в кризових умовах соціально-економічного розвитку супроводжу-валось зниженням реальної заробітної плати та доходів населення. Доведено, що існуючий рівень заробітної плати не забезпечує нормального відтворення робочої сили. Тому в структурі факторів мотивації трудової поведінки в Ук¬раїні переважають матеріальні, особливо оплата праці. Висока мотиваційна дія заробітної плати пояснюється тим, що через її механізм забезпечуються пер-шочергово необхідні для нормальної життєдіяльності людини потреби, які нині ще недостатньо задовольняються. Отже, для виявлення резервів матері¬альної мотивації необхідно проводити комплексний моніторинг гнучкості праці на окремих підприємствах, у регіонах, у цілому по країні. Це дасть змогу також і локалізувати проблеми матеріальної мотивації.
Тому тема даної дипломної роботи є актуальною в сучасних економічних умовах становлення ринкових відносин в Україні.
Мета даної дипломної роботи є розроблення механізму мотивації трудової діяльності персоналу підприємства для покращення ефективності використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці.

Список литературы ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломної роботи була досягнута її мета розроблення економічного механізму мотивації трудової діяльності персоналу підприємства для покращення ефективності використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці.
У 1-му розділі розглянуто сутність і значення мотивації трудової діяльності, її види і методи, а також принципи побудови системи мотивації працівників на підприємстві. Запропоновано основні підходи до формування ефективного механізму мотивації праці персоналу комунального підприємства „Полтаватеплоенерго”.
У 2-му розділі роботи проведений аналіз техніко – економічних показників діяльності підприємства, аналіз структури фонду оплати праці, використання витрат на оплату праці, методів праці трудової діяльності працівників підприємства “Полтаватеплоенерго”.
У 3-му розділі розроблено основні напрямки вдосконалення системи мотивації комунального підприємства “Полтаватеплоенерго”. В результаті розроблені заходи, спрямовані на посилення мотивації персоналу, які можуть бути застосовані у плануванні діяльності, а також для формування ефективної політики оплати праці на підприємстві.
Для комунального підприємства „Полтаватеплоенерго” можна рекомендувати 2 можливості виходу з кризового становища: або скорочення персоналу, що є небажаним; або підвищення рівня заробітної плати, як можливість посилення мотиваційного механізму стимулювання праці.
З метою визначення задоволеності працівників своєю роботою та оцінка її результатів, була запропонована модель моніторингу характеристик трудової діяльності кожного працівника.
В роботі, також, розроблені принципи побудови взаємовідносин між керівництвом та персоналом для створення психологічного клімату мотивації праці.
Для підприємства запропоновані певні етапи розроблення програми вдосконалення матеріального стимулювання працівників та алгоритм створення такої системи.
У результаті підвищення заробітної плати до середніх показників по Україні, на підприємстві можливе зростання продуктивності праці і чистий доход за рахунок посилення зацікавленості працівників у результаті своєї праці. Розрахунки показали, що зростання частки витрат на оплату праці у собівартості реалізованої продукції лише на 7 % забезпечує зростання середньомісячної заробітної плати на 61 %.
В свою чергу, передбачивши зростання продуктивності праці такими ж темпами, як фонд оплати праці (54 %), було розраховане можливе збільшення чистого доходу на 17 %, що в абсолютному виразі становить 10076260 гривень.
За умови, що підвищення заробітної плати відбудеться з початку четвертого кварталу поточного року, дієвість запропонованих заходів можна визначити та оцінити за звітними показниками першого півріччя 2007 року.
Результати даної дипломної роботи можуть бути використані у практичній діяльності „Полтаватеплоенерго” і можуть призвести до підвищення ефективності використання ресурсів та збільшення прибутку даного підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Богуцький О. Бортник Т. Соціально- мотиваційний механізм
заробітної плати в аграрному секторі економіки //Україна: аспекти праці.- І999.-№4.-С.22-26.
2. Бугуцький О.Кучерук І. Чинники мотивації праці//Україна : акспекти праці //Україна: аспекти праці.-1998,- №6.- С.3-7
3. Еськов О. Мотивація і стимулювання праці // Економіка України.-
2001.-№2.-С.82-84.
4. Кадры и мотивация труда // Экономика предприятий / Пад ред.
0.И. Волнова.-М.,1998.-С.208-234.
5. Колот А. Теоретичні й прикладні аспекти впливу заробітної плати на мотивацію трудової діяльності // Україна: аспекти прці.-2000.-№8.-С.8-І5.
6. Концепции и види мотивации в производственном коллективе //Макаренко М.В.,Махалина О.М. Производственный менеджмент,- М.,1998.-С.291-301.
7. Костишика Т. Мотиваційні основи оплати праці на підприємствах торгівлі різних форм власності //Україна: аспекти праці.-1998.-№2.-6.І8-2І.
8. Кравчук І.І. Фактори матеріальної мотивації як необхідна перед-умова економічного зростання //Фінанси"України.-2000.-№5.-С.56-60.
9. Лисогор Л. Регулювання зайнятості в умовах формування ринкового моти-ваційного механізму // Україна:аспекти праці.- 1998,- №5.-С.І8-20.
10. Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики: НАН України, Інститут економіки. Редкол.: Богиня Д.П. (відп. ред.), Долгова Л.І., Куліков Г.Т. та ін. – К., 1997 – 182 с.
11. Мотивация // Бодди Д., Пэйтон Р.Основи менеджмента.-СПб. 1999-
С.212-2 61.
12. Мотивация//Менеджмент в строительстве /Под ред.И.С. Степанева.-М. 1999.-С.354-360. 13. Мотивация .// Мескон М.Х. ,Альберт М. Хедоури Ф. Основы ме¬ неджмента.- М.Д998-С.398 - 425.
14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – с. 383.
15. Мотивация деятельности //Виханский О.С., Наумвв А.И. Прак¬тикум по курсу "Менеджмент".- М.1999.- С.108-114.
16. Мельник С., Коропець П. Мотивація до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів //Україна: аспекти праці.- 2000.- №4.-С.І5-20.
17. Мотивация и компенсация //Мескон М.Х. ,Альберт М. Хедоури Ф.
Основи менеджмента.- М.,1998.-С.423-425.
18. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. – М.: Высшая школа, 1989. – с.303.
19. Мотивация персонала за счет внедрения гибких режимов работы Г//ончаров В.В. Специфика управлення важнейшими-ресурсами.-М., г65 1998.- С.61-71.
20. Мотивація підприємництва //Сизоненко В.0. Підприємство:Під-
ручник.-К.1999.-С.264-283.
21. Мотивація праці// Лазниця В.С.. Психологія менеджменту: Навч. посібник.-К,2000.-С.99-112. 22. Hersberg F. One More Time: How do you Motivate Employeces? // Harward Business Review, 1968/ Pp. 12, 42.
23. Процессуальные теории мотивации // Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М. 1998.- С.416-423.
24. Мотивация управляющих американских фирм в современных усло¬виях // Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами.-М1998.-С49-53. 25. Опыт фирм в области гуманизации, рационализации и стимулиро¬вания труда // Гончаров В.В» Специфика управления важнейшими ресурсами.- М.1998.-С.42-62.
26. Особенности мотивации ученых и инженеров //Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами.-М.1998.- С.55-57 27. Грішнова О. Гендерні особливості конкурентоспроможності громадян на Українському ринку праці // Україна аспекти праці. – 2001. – с. 3 – 8.
28. Паладій М. Сучасні підходи до мотивації праці банківського персоналу// Банківська справа.-1999.-№5.-С.29-31.
29. Мотивирование работников// Эренберг Р.Дж.,Смит Р.С.
Современная экономика труда; Теория и государственная политика.- М.1996.- C.408-411.
30. Решетов В. Інструментарій механізму мотиваії праці персоналу малих підприємств // Україна аспекти праці.- 2000,- №2.-С.43-47. 31. Системы вознаграждения: обзор в следующие разделы главы // Эренбеог Р.Дж.,Смит Р.С. Современная экономика труда, Теория и го-
сударственная политика.- М.1996.- C.414-417.
32. Смысл и эволюция поняяия "мотивация" // Мескон М.Х.,
Альберт М., Хедоури Ф. ©иновы менеджмента.- М.1998.-С.398-403.
33. Содержание теории мотивации //Мескон М.Х, Альберт M.,
Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М. ,I998.-C.404-415
34. Цветков Г. Кризис трудовой мотивации и его последствия//Эко-номист.- 2000.-.№4.-C.51-57.
35. Шинкаренко В. Криворучко В. Мотивація результатов діяльнвсті. працівників //Україна: аспекти праці.- 1998,- №3.-С.25-28.
36. Шинкаренко В. , Криворучко О., Система мотиваційного моніторингу працівників підприєств // Україна: аспекти праці.- 2000,- №4.- C.27-33 37. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебное справочное пособие / под. ред. В.В. Жернакова.- Х.: «Одиссея», 2000- 624 с. 38. ЗУ « Об оплате труда» (відомості ВРУ – 1995. №17 – ст. 121; 1997 - №11 ст.199) 39. ЗУ «О колективных договорах и согласиях» (відомості ВРУ 1993№36ст.361) 40. Конвенция международной организации труда Конвенция №87 1848. ЗУ «О свободе ассоциации и защите права на организацию». 41. ЗУ „Про оплату праці”/ Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999. 42. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – Одеса, 1995 р. 43. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. – К.: Знання-Прес, 2000. 44. Завіновська Г.Т. Екноміка праці: навч. посібник – К.: КНЕУ, 2003. 45. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.:Праця, 1997 р.
46. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998р. с.103–104; 131 – 135. 47. Тимош І.М. Економіка праці: навч.посібник. – Тернопіль: Астон, 2001 р. 48. Рональд Дж. Эренберг, Роберт С. Смит. «Современная экономика труда»: Мотивирование работников. Москва 1996 р. С. 408 – 414.
49. Статистичний збірник „Україна в цифрах” Рівень доходів населення.
50. Суходольський Г.В. Основи психологічної теорії діяльності. – Л. – 1988 – с. 16.
51. Карлоф Б. Деловая стратеуия. – М. – 1991. – с. 105.
52. Кокурина І.Г. Методика вивчення трудової мотивації. – 1990. – с. 12.
53. Туранова О.А. Экономические основы мотивации трудовой деялтельности. – Харьков. – 1994. с.20.
54. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. – М. – 1991.
55. Проблемы управления трудом на современном этапе. – М., 1985; Чернина Н.В. Трудовое поведение в условиях хозяйствования. – Новосибирск. – 1992.
56. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації. Навч. посіб. К.: 1998, с. 188.
57. Хлынов В. Формы и методы экономического стимулирования труда на предприятиях Японии. „Приблемы теории и практики управления” № 2, 1998.
58. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М.: Финансы и статистика, 1989. – с. 106 – 107.
59. Господарський Кодекс України (Відомості Верховної Влади (ВВР), 2003,
N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144 ).
60. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. „Экономика и социология труда”.
61. Господарський Кодекс України „Стаття № 78”
62. Максименко Т. Оцінка результатів і складності роботи як Інст-румент мотивації управлінських працівників // Україна : аспекти праці.- 1996.- №6.- 6.44-46.
63. Мотивирование рабетников // Эренберг Р.Дж.,Смит Р.С. Современная
экономика труда. Теория и государственная политика.-М. 1996.- у01 С.408-411.
64. Мотивация в организации // Глущенко В.В. Менеджмент: сис- темные основы.-М.1996.- С.164-171.
65. Павловська М. Щодо посилення мотивації до праці// Україна:аспекти праці.- 1999.-№3.-С.116-120.
66. Социология труда / Кол. авторов под рук. Адамчука В.В. – М.: ВЗФЗИ, 1989. с. 96.
67. Мотивация отдельных личностей в группе // Эренберг Р.Дж.,Смит Р.С. Современная эконвмика труда. Теория и государственная политика.-.М.1996.-С.414-411.Отражаются вопросы Справедливости,;Лояльность к группе.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.