У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Количество страниц 245
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2008
Бесплатно скачать 22500.doc 
Содержание ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


На правах рукопису


Бабич Терезія Степанівна


УДК 336.144(477)


БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наукНауковий керівник:
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Федосов В.М.
КИЇВ – 2008

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ 11
1.1. Поняття та основні етапи бюджетування 11
1.2. Стратегічне планування і середньострокове бюджетування, як ключові елементи бюджетування 43
1.3. Бюджетна програма: поняття, структура та оцінка ефективності 68
Висновки до розділу 1 80
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 83
2.1. Використання елементів бюджетування в Україні: оцінка стану впровадження на сучасному етапі та основні недоліки 83
2.2. Особливості формування і виконання бюджетних програм в Україні 113
2.3. Стан бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я на сучасному етапі, як наслідок відсутності ефективної системи бюджетування 128
Висновки до розділу 2 152
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 155
3.1. Удосконаленння системи стратегічного планування і середньострокового бюджетування 155
3.2. Підходи до формування, виконання і оцінки бюджетних програм 171
3.3. Запровадження бюджетування у місцевих бюджетах та деякі його технічні аспекти 187
Висновки до розділу 3 199
ВИСНОВКИ 201
Додатки 206
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 226

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

ВВП – валовий внутрішній продукт
ДСНПБ – державні стандарти надання послуг за рахунок бюджету
КЕКВ – код економічної класифікації видатків
КПКВК – код програмної класифікації видатків і кредитування
КФКВ – код функціональної класифікації видатків і кредитування
ОРВ – оцінка регуляторного впливу
ОФВ – оцінка фіскального впливу
Проект ПЕФР – Проект «Підтримка економічної і фіскальної реформи в Україні»
Проект РМБ – Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні»
ПЦБ – програмно-цільове бюджетування
USAID – Агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку

ВСТУПВпродовж кількох десятиліть минулого століття країни Заходу, а також інші розвинуті країни здійснили масштабні реформи у галузі державного управління, однією з яких стала бюджетна реформа. Головна мета такої реформи полягала у переході від затратних до раціональних методів і форм фінансування благ і послуг за рахунок бюджетних коштів. Це сприяло створенню досить ефективної системи управління державними фінансами, посиленню відповідальності державних установ за виконання поставлених завдань і підвищенню економічної доцільності витрат.
Актуальність теми. Україна відноситься до держав, які потребують докорінної зміни ідеології і підходів до фінансування благ і послуг, що надаються державою суспільству за рахунок бюджетних коштів, оскільки нагальною є потреба в підвищенні ефективності витрачання завжди обмежених грошових ресурсів при постійно зростаючих потребах суспільства. Вирішення цього завдання і, водночас, отримання соціально значущих результатів, є метою застосування технологій бюджетування, які поєднують аналіз і прийняття рішень із управління фінансами на державному і місцевому рівнях, використовуючи різні форми і методи, підходи і технології. Важливо також підкреслити, що бюджетування не обмежується виключно процесом планування видатків за обраними напрямами, а враховує подальші кроки суб’єктів бюджетних відносин, пов’язані з управлінням державними фінансовими ресурсами під час виконання і оцінки програм. Враховуючи загальний низький рівень фінансової дисципліни, запровадження вказаної технології об’єктивно ставить перед Україною ряд принципово нових і складних для вирішення завдань – необхідність побудови нової системи взаємозв’язку цілей розвитку і грошових ресурсів для їх досягнення.
Сучасна світова фінансова думка володіє значними теоретичними і практичними напрацюваннями видатних вчених-економістів, які заклали передумови для використання новітніх технологій управління державними фінансами, що отримали назву – бюджетування. Ідеологія бюджетування була окреслена у працях видатних вчених-економістів ХХ сторіччя: Дж. Б'юкенена, Дж. М. Кейнса, В. О. Кі-молодшого, Е. Майєра , М. С. Лоуренса, П. Самуельсона, Д. Томасі, Р. Ролкера, Р. Алена, Р. Зоді й інших.
На жаль, серед вітчизняних напрацювань питання використання технологій бюджетування на рівні державних фінансів майже не досліджено за виключенням окремих праць професорів В. Андрущенка та В. Федосова. Проте, певний внесок до теоретичних питань сутності бюджету і напрямів використання бюджетних коштів, що є теоретичними підвалинами для бюджетування, зробили такі вітчизняні вчені як С. Буковинський, О. Василик, Л. Дробозіна, І. Луніна, Ю. Ляшенко, Ц. Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, В. Суторміна, С. Юрій та інші. Протягом останніх років сам термін «бюджетування» як управлінська технологія активно вживається і описується у ряді підручників, монографій і фахових наукових журналах у контексті фінансів підприємств, тобто на мікрорівні фінансів. Але бюджетування, як похідне поняття від категорії макрофінансового рівня «бюджет», виражає зовсім інші економічні відносини, ніж на мікрорівні. Тому передусім потре-бує дослідження сама сутність цієї технології та можливість її адаптації в Україні.
За технічної допомоги міжнародних проектів, з 2002 року при плануванні Державного бюджету України було частково запроваджено інструменти програмно-цільового бюджетування (далі – ПЦБ), а на рівні місцевих бюджетів – експериментально у окремих містах. Основними проблемами, які стали причиною такого фрагментарного підходу, були і залишаються: відсутність належного науково-практичного обґрунтування ПЦБ і комплексної методологічної бази при певному практичному досвіді в Україні (хоча і на стадії планування); зволікання зі структурними реформами, що впливає на інституційні зв’язки та якість роботи органів державної влади.
Попри це, на рівні посадовців та фахівців середньої ланки управління у галузі державних фінансів, вже сформувалася точка зору щодо необхідності застосування новітніх методик бюджетування, які сприятимуть не тільки підвищенню ефективності діяльності органів державної влади у реалізації ними відповідної політики, а також забезпечать більший рівень їх відповідальності за досягнуті результати. Підтвердженням цьому є те, що протягом останніх років у програмних документах уряду, зокрема у Бюджетних резолюціях 2004-2007 років, а також у Бюджетній декларації на 2008 рік міститься ряд положень щодо удосконалення ПЦБ при формуванні державного бюджету, а також його поступове запровадження в місцевих бюджетах. Однак фактично все це залишається декларативним, оскільки концептуальних змін, передусім розробки відповідної методики, так і не відбулося.
Подальше удосконалення бюджетування в Україні потребує всебічного, глибокого переосмислення всіх його впроваджених елементів за останні 7 років і пошуку шляхів удосконалення такого підходу, що і зумовлює теоретичну та практичну значимість, а також актуальність теми дисертації.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і є складовою комплексної науково-дослідної теми «Фінансова інфраструктура ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0107V001336). Особистий внесок автора полягає в поглибленні теорії бюджетування та конкретизації практики його впровадження в Україні, розробленні пропозицій щодо прагматичних і технічних аспектів бюджетування, внесення змін до чинного законодавства.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є обґрунтування теоре-тичних і організаційних засад бюджетування на макрорівні, основних його складо-вих та інструментів з метою визначення перспектив його впровадження в Україні.
Реалізація мети зумовила наступні завдання дисертаційного дослідження:
– з позицій теорії і методології фінансової науки дослідити концептуальні питання сутності бюджетування як сучасної технології управління державними фінансами;
– визначити основні методи, елементи та інструменти бюджетування;
– узагальнити досвід зарубіжних країн, які протягом кількох десятиліть використовують різноманітні технології бюджетування для покращення результа-тивності витрачання бюджетних коштів, із метою його застосування в Україні;
– узагальнити та критично проаналізувати практику використання окремих елементів та інструментів бюджетування в Україні на сучасному етапі, зокрема стосовно взаємозв’язку між стратегічним плануванням і бюджетуванням;
– виявити основні проблеми в існуючій системі фінансування бюджетних програм на прикладі галузі охорони здоров’я, яка була однією з перших галузей, що підлягала реформуванню при впровадженні бюджетування в зарубіжних країнах;
– розробити пропозиції для впровадження бюджетування в Україні, у т.ч. запропонувати етапи його запровадження на рівні місцевих бюджетів України для забезпечення принципу єдності бюджетної системи України;
– розробити рекомендації щодо удосконалення окремих технічних інструментів бюджетування, які частково використовуються в Україні.
Об’єктом дослідження у широкому розумінні є «бюджет» як основний фінансовий план держави, у вузькому – «бюджетування» як управлінська технологія у галузі державних фінансів.
Предметом дослідження є сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі застосування різноманітних технологій бюджетування для підвищення ефективності й результативності використання бюджетних ресурсів.
Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження використовува-лися загальні методи діалектики для пізнання фінансово-економічних явищ, а саме:
– історичний, метод аналогії і порівняльного аналізу – при вивченні передумов виникнення бюджетування, його еволюції у різних країнах світу та в Україні, а також при аналізі фінансово-економічних і статистичних даних, що характеризують стан витрачання бюджетних коштів і досягнуті результати;
– абстрактно-логічний – при визначенні основних понять, характеристик, обґрунтуванні теоретичних і практичних засад бюджетування, розробці пропозицій і рекомендацій для його впровадження в Україні;
– аналізу і синтезу – при здійсненні оцінки фінансово-економічних та структурних перетворень в Україні, стану запровадження бюджетування в Україні.
Розв’язання поставлених у роботі завдань здійснювалося за допомогою використання системного підходу до вивчення методологічних засад бюджетування з використанням методів групування інструментів бюджетування, обробки статистичних матеріалів, підготовки висновків.
Інформаційна база дисертаційного дослідження: законодавчі та нормативно-правові акти з питань державних фінансів в Україні і бюджетування в різних країнах світу; монографії, наукові публікації у періодичних виданнях, у тому числі зарубіжних авторів; матеріали науково-практичних конференцій; навчальні матеріали Проектів «Підтримка економічної та фіскальної реформи» та «Реформа місцевих бюджетів в Україні», що фінансувалися за рахунок коштів Агентства США з міжнародного розвитку, розроблені автором дисертаційного дослідження у співпраці з міжнародними експертами та українськими колегами; статистична та фінансово-економічна інформація Державного комітету статистики, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного казначейства, міжнародних фінансових організацій; Інтернет-ресурси офіційних веб-сторінок державних органів виконавчої влади України, США, Великобританії, Австралії, Нідерландів.
Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення, які формують наукову новизну результатів дисертації, полягають у наступному:
вперше:
– обґрунтовано з точки зору теорії суспільного вибору та світової практики реалізації її постулатів необхідність запровадження технологій бюджетування у комплексі зі структурними та інституційними реформами у державному секторі, що сприятиме підвищенню якості послуг, що надаються державою, та результативності витрачання бюджетних коштів на їх надання;
– запропоновано нові для української практики підходи до управління і оцінки бюджетних програм, які є технічним інструментом бюджетування, що дозволить підвищити ефективність управлінських рішень та відповідальність виконавців програм за досягнення встановлених цілей;
– доведено необхідність врахування при розробці показників виконання бюджетних програм державних стандартів надання послуг за рахунок бюджету, що сприятиме більш обґрунтованому та реалістичному розрахунку показників і забезпечить дотримання вимог щодо їх відповідності меті програми;
удосконалено:
– підходи до середньострокового бюджетування, формат Бюджетної резолюції (декларації), яка має бути реальною, а не декларативною основою для прийняття управлінських рішень щодо визначення пріоритетів бюджетних видатків;
– технічні інструменти бюджетування, що використовуються в Україні, а саме: структуру бюджетної програми, підходи до управління програмою, програмну класифікацію видатків для всіх видів бюджетів в Україні, систему оцінки результативності бюджетних програм і діяльності їх виконавців;
набуло подальшого розвитку:
– обґрунтування теоретичних передумов використання бюджетування як частини бюджетного менеджменту, що дає можливість вдосконалити підходи до управління державними фінансами;
– визначення принципових відмінностей бюджетування у галузі державних фінансів від фінансового планування на рівні суб’єктів господарювання, що дозволяє уточнити теоретичні основи сутності бюджетування;
– шляхи удосконалення системи стратегічного і середньострокового планування як ключових елементів бюджетування, що сприятиме чіткому визначенню пріоритетів у бюджетних видатках;
– пропозиції щодо розробки і впровадження в Україні державних стандартів надання послуг за рахунок бюджету як основи для визначення обсягів видатків і оцінки результативності програм;
– рекомендації щодо поетапного впровадження бюджетування у місцевих бюджетах України, що сприятиме більш економному і раціональному використанню коштів на «найменш еквівалентні» бюджетні послуги, оскільки переважна частина ресурсів місцевих бюджетів витрачається на соціально-культурну сферу.
Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження мають як теоретичне, так і практичне значення. Наукові розробки автора, практичні рекомендації та отримані результати використано та впроваджено у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (довідка від 27.02.2005 № 05-1/3-11) та у роботі Міністерства фінансів (довідка від 07.11.2005 № 31-06000-01-17/23703). Теоретичні і практичні положення дисертації були включені до навчальних матеріалів і проведення тренінгів для фахівців міністерств, розроблених автором одноосібно за окремими темами і колективно за іншими темами (довідка від 20.06.2006 № 67). Дисертантом було проведено тренінг за темою «Практичні аспек-ти програмно-цільового методу бюджетування: зарубіжний досвід» для фахівців Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та інших міністерств (довідка від 03.07.2007 № 06-07/1144). Частина пропозицій увійшла до інструктивних і нормативно-правових актів Міністерства фінансів України під час роботи автора у Проекті «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (довідка від 27.12.2007 № 192). Результати дисертації були використані у навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при розробці методичного забезпечення та викладанні навчальних дисциплін «Бюджетний менеджмент» і «Макрофінансове бюджетування» (довідка від 12.03.2008).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до дослідження бюджетування як управлінської технології у галузі державних фінансів і визначено перспективи його впровадження в Україні. Рекомендації і пропозиції належать особисто автору і є його науковим здобутком. Внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, визначений окремо у списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертації були оприлюднені на таких науково-практичних конференціях: «Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми» (18-19 грудня 2003 р., м. Ірпінь); «Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі» (23–24 травня 2005 р., м. Ірпінь); «Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства» (22-25 листопада 2005 р., м. Дніпропетровськ); «Теорія та практика ринкових перет-ворень: економічний та соціальний контекст» (20-22 березня 2008 р., м. Вінниця).
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 5,78 друк. арк., у тому числі 5 (з них 4 одноосібно) – у наукових фахових виданнях загальним обсягом 1,73 друк. арк.
Список литературы ВИСНОВКИУ дисертації дано теоретичне узагальнення і запропоновано концептуально нове розв’язання актуального наукового завдання, важливого з погляду як економічної теорії, так і фінансової практики – впровадження і розвиток в Україні сучасних світових технологій бюджетування. Дослідження теоретичних і практичних засад бюджетування, його сутності та новітніх технологій, вивчення зарубіжного досвіду і можливостей застосування його елементів в Україні, дали змогу виокремити ряд теоретичних положень і сформулювати прагматичні рекомендації та пропозиції для покращення якості й ефективності бюджетного менеджменту.
Зроблено висновок, що бюджетування, як управлінська технологія у галузі державних фінансів, є однією із найсучасніших складових бюджетного менеджменту, спрямована на підвищення обґрунтованості та результативності витрачання бюджетних коштів. Дисертантом запропоновано визначення поняття ПЦБ – це технологія планування та управління бюджетними коштами у коротко- та середньостроковій перспективі, яка передбачає розробку і реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат (згідно зі стратегічними цілями), із застосуванням критеріїв оцінки результативності програм та ефективності використання бюджетних коштів. Надано власне визначення інших понять, безпосередньо пов’язаних із бюджетуванням, а саме: стратегічного планування, у тому числі загальнодержавного та галузевого, середньострокового бюджетування. Запропоновано визначення поняття «державний стандарт надання послуг за рахунок бюджету» (ДСНПБ) і розглянуто його відмінність від інших схожих понять. У дисертації доведено необхідність розробки ДСНПБ, які мають стати основою для визначення потреби і розрахунку вартості послуг, що оплачуються із бюджету.
Дисертант вважає, що головними елементами ПЦБ, які використовуються у світі та необхідно запровадити в Україні, є стратегічне планування і середньострокове бюджетування. Іншими елементами бюджетування є моніторинг у ході виконання бюджетних програм, оцінка програм і роботи їх виконавців, а також прозорість бюджетування і залучення громадськості. Серед інструментів, що використовуються у бюджетуванні, та які доцільно запровадити в Україні, автор виділяє наступні: стратегічний план головного розпорядника бюджетних коштів і середньострокові фіскальні рамки. Водночас такі інструменти як бюджетна програма і показники її виконання (прямі та кінцеві) слід удосконалити.
Дисертантом запропоновано наступні кроки з удосконалення ПЦБ в Україні:
1. Здійснити глибокі наукові дослідження щодо використання різних підходів до управління державним господарством і державними фінансами, зокрема використовуючи теоретичні напрацювання вчених-економістів та значний практичний досвід багатьох країн світу, які здійснили масштабні реформи в державному управлінні та впровадили бюджетування з метою підвищення ефективності бюджетних витрат і результативності діяльності державного сектора.
2. Розробити чітку систему державних програмних і прогнозних документів, на основі яких повинен формуватися бюджет на наступний рік і середньострокову перспективу. Така система має включати загальнодержавну стратегію соціально-економічного розвитку, запровадження практики стратегічного планування діяльності органів державної влади, на основі яких формуватимуться бюджетні програми на середньостроковий період. З метою забезпечення послідовності, обґрунтованості, реалістичності та ефективності бюджетної політики пропонується розробити середньострокову Бюджетну резолюцію з чіткими кількісними і якісними параметрами бюджету. Паралельно необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу та інших актів законодавства України, зокрема з питань прогнозування і програмування, з метою визначення основних понять, правил і процедур ПЦБ.
3. Запровадити єдину методику середньострокового бюджетного планування на основі прогнозування дохідної та видаткової частин бюджету, у тому числі міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період. Визначення середньострокових обсягів такого ресурсу для місцевих бюджетів забезпечить: наступність бюджетної політики у частині регіонального розвитку; формування чіткого уявлення про майбутні фінансові ресурси для реалізації вже розпочатих довгострокових бюджетних програм; виконання взятих соціальних зобов’язань держави перед населенням, які переважно фінансуються з місцевих бюджетів.
4. Запровадити ПЦБ на рівні місцевих бюджетів. Це, по-перше, забезпечить дотримання принципу єдності бюджетної системи України, а по-друге, підвищить ефективність надання послуг у соціально-культурній сфері, де переважна частина видатків фінансується саме з місцевих бюджетів. Запровадження ПЦБ на рівні місцевих бюджетів має враховувати наявний досвід використання окремих елементів та інструментів цього методу на рівні державного бюджету. Неодмінною умовою запровадження ПЦБ на рівні місцевих бюджетів має бути розроблення орга-нами місцевої влади та місцевого самоврядування стратегічних планів соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на основі яких формуватиметься середньостроковий бюджет. Запропоновані автором етапи запровадження ПЦБ в місцевих бюджетах дозволять уникнути значних ризиків, пов’язаних із неготовністю місцевої влади до впровадження реформи.
5. Удосконалити підходи до формування бюджетних програм, зокрема у частині запровадження підпрограм для більш комплексного охоплення проблем, які планується вирішити, і більш гнучкого управління програмами. Обов’язковою умовою формування програм має бути повна відповідність стратегічним цілям головного розпорядника, що забезпечить тісний взаємозв’язок між очікуваними кінцевими результатами (соціальними ефектами для суспільства) і безпосередніми результатами від реалізації програми (обсягом і якістю наданих послуг). Також рекомендується розробити типовий перелік бюджетних програм і базовий перелік показників їх виконання (для кожної галузі) з метою напрацювання єдиних підходів у методиці бюджетування і легшого сприйняття фахівцями міністерств і відомств, а також органів місцевого самоврядування, новітніх методик.
6. Розробити систему оцінювання результативності бюджетних програм на основі безпосередніх показників їх виконання та кінцевих результатів діяльності бюджетних установ і організацій. Ця система має передбачати удосконалення управління програмами або зупинення їх реалізації. Також необхідно удосконалити практику оприлюднення звітів щодо проведеної оцінки результативності програм із метою підвищення прозорості бюджетного процесу і підзвітності громадянам органів державної влади шляхом інформування парламенту, уряду, громадськості про досягнуті результати роботи, якість і обсяг послуг, наданих за рахунок бюджетних коштів. Щодо технічних аспектів бюджетування, то необхідно сформувати і впровадити універсальний код програмної класифікації видатків бюджету, який може застосовуватися як для державного, так і для місцевих бюджетів. Запропонована у дисертації структура коду бюджетної програми дозволить автоматично зводити типові програми за видами бюджетів, що надасть більш широкий спектр аналітичної інформації про виконання бюджету, підвищить прозорість відображення видатків у бюджетній документації та звітності.
7. Здійснити структурні зміни у соціально-культурній сфері, зокрема у галузі охорони здоров’я, з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів. Такі зміни мають передбачати: запровадження нової системи надання послуг за рахунок бюджетних коштів на основі контрактної системи; визначення переліку послуг за галузевим принципом та розроблення і впровадження в практику розрахунку бюджетних витрат ДСНПБ; урегулювання питань щодо залучення небюджетних коштів до фінансування послуг; передачу відомчих закладів до компетенції відповідних міністерств. Це повною мірою відповідатиме вимогам сучасного бюджетування і забезпечить проведення профільним міністерством єдиної політики у відповідній галузі, що, у свою чергу, встановить безпосередню відповідальність за витрачені бюджетні кошти і досягнуті результати у галузі.
Головною метою бюджетних нововведень має бути раціональне витрачання бюджетних коштів. Це передбачає економічну ефективність й обґрунтованість планування бюджетних показників на майбутнє, встановлення чіткого взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та її фінансовими можливостями. Саме така ідеологія, на переконання дисертанта, закладається у сучасних технологіях бюджетування, що використовуються багатьма країнами світу. Їх впровадження в систему управління державними фінансами потребує суттєвих змін не тільки у бюджетній політиці, але й структурного реформування окремих галузей, що у свою чергу має бути довгостроковою, чітко сформульованою стратегією держави. Тому всі запропоновані у дисертаційному дослідженні заходи необхідно здійснювати поступово, з урахуванням зарубіжного досвіду проведення реформи державного управління, важливою складовою якого є запровадження ПЦБ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Классики теории государственного управления: американская школа: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
2. Чугунов І. Я., Самошкіна О. А. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету / І. Чугунов, О. Самошкіна. // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 37-44.
3. Буковинський С. А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану / C. Буковинський. // Фінанси України. – 2006 – № 3. – с.21.
4. Запатріна І. В., Лебеда Т. Б. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування. / І. Запатріна, Т. Лебеда. // Фінанси України. – 2006. – № 10. – с.18.
5. Кульчицький М. І., Перун З. В. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом / М. Кульчицький, З. Перун. // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 78-83.
6. Вініченко М. М. Визначення цільової функції бюджетування. / М. Вініченко. // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 119-124.
7. Бюджетний менеджмент : підруч. / [Т. С. Бабич, В. М. Федосов, В. М. Опарін та ін.] ; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.
8. Buchanan J.M. Finance in Democratic Process. Fiscal Institutions and Individual Choice. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1967.
9. Матеріали Проекту «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (РМБ/MBR, RTI Intermational).
10. Постанова про основні напрями бюджетної політики 2007 рік : постанова Верховної Ради України : прийнята 27.07.2006 р. № 42 : за станом на 27.07.2006 р. / Верховна Рада України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=42-16
11. Постанова про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації) : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 01.03.2007 р. № 316 : за станом на 01.03.2007 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=316-2007-%EF
12. Бескид Й. М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України / Й. Бескид. // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 16-18.
13. Василик О. Д. Державні фінанси України: навч. посіб. / О. Д. Василик – К. : Вища шк., 1997. – 383 с.
14. Афанасьєв М. П., Кривогов И. В. Модернизация государственных финансов: учеб.пособие / М. Афанасьєв, И. Кривогов. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – 439 с.
15. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Криницький І. Є. Фінансове право України: підруч. / [Г. Бех, О. Дмитрик, І. Криниць кий]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.
16. Бюджетний кодекс України : прийнятий 21.06.2001 р. № 2542 : за станом на 04.06.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14
17. Зоді Р., Лоуренс С., Лейсі Д. Бюджетування результативності / [Ричард Ю. Зоді, Скот М. Лоуренс, Дональд П. Лейсі та ін.]. – К. : Інститут державного управління, Політехнічний інститут і Університет штату Вірджинія Блексбер, 1987. – С. 147.
18. Василик О. Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України / О. Василик, К. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 170-176 с.
19. Василик О. Д. Бюджетний механізм в управлінні економікою / О. Василик. // Фінанси України. – 1999. – № 9. – С. 22-23.
20. Василик Д. О. Теоретичні основи побудови бюджетного механізму / О. Василик. // Фінанси України. – 2000. – № 11. – С. 138–140.
21. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І. Чугунок. – К. : НІОС, 2003. – 488 с.
22. Савчук В. П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия / В. Савчук. – К. : 2004.
23. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч.посіб. / О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
24. Терещенко О. О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві / О. Терещенко. // Фінанси України. – 2001. – № 11. – С. 17-23.
25. Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования / [В. Хруцкий, Т. Сизова, В. Гамаюнов]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.
26. Вініченко М. М. Технологія бюджетування як засіб управління матеріальними та фінансовими ресурсами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / М. М. Вініченко. – Д., 2005. – 17 с.
27. Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / О.Г. Мельник. – Л., 2004. – 25 с.
28. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.
29. Performance Budgeting. Opportunities and Challenges. Statement of David M. Walker, Comptroller General. US Accounting office. September 19, 2002. – Режим доступу : http://www.gao.gov/new.items/d021106t.pdf
30. Marc Robinson. Performance Budgeting. Linking Funding and Results. IMF. 552 p.
31. Managing Public Expenditure. A reference book for transition countries. – OECD : Режим доступу :http://www.worldbank.org/publicsector/pe/oecdpemhandbook.pdf
32. Budgeting in the Public Sector. – Режим доступу : http://www1.oecd.org/puma/budget/budpubs.htm
33. Evaluation Tools & Approaches. – Режим доступу : http://www.worldbank.org/oed/oed_approach
34. Program Assessment Rating Tool (PART) www.whitehouse.gov/omb/part
35. Зоді Р., Таранов А., Саймон П., Хінтон Х. Використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів України: посіб. для фахівців / [Річард Зоді, Андрій Таранов, Пітер Саймон, Х’ю Хінтон, Ірина Алексейчик, Тереза Бабич, Мирослав Кульчицький та ін.]. – К.: DAI International, 2004. – 400 с.
36. Офіційний веб-сайт ЭКОРИС-НЭИ Москва. – Режим доступу : http://www.ecorys.ru
37. Матеріали до семінару «Шлях до сучасного бюджетування в країнах ЄС – виклик третього тисячоліття» від 09.10.2006. / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (РМБ/MBR, RTI Intermational).
38. Performance Budgeting. Past Initiatives Offer Insights for Government Performance and Results Act Implementation, United States General Accounting Office, 1997. Режим доступу : http://www.gao.gov
39. Managing for Results. The Statutory Framework for Performance-Based Management and Accountability, United States General Accounting Office, 1998. Режим доступу : http://www.gao.gov
40. Performance Budgeting. Initial Experiences under the Results Act in Linking Plans with Budgets, United States General Accounting Office, 1999. Режим доступу : http://www.gao.gov Aimd/Ggd-99-67
41. Allen Schick. A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. Режим доступу : http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/contemporary.htm
42. Performance Budgeting. Executive Summary. Programme Evaluation Division. Office of the Legislative Auditor. State of Minnesota. February 17, 1994. – Режим доступу : http://www.auditor.leg.state.mn.us/ped/1994/perform.htm
43. Budget Performance Information and Measurement. – Режим доступу : http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/Module10/Topic10.7.htm
44. Integrating Financial Management and Performance Management. – Режим доступу : http://www.oecd.org
45. Office of Management and Budget, Executive Office of the President. – Режим доступу : http://www.whitehouse.gov
46. Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання. Наукове видання. Доповіді, виступи / [І. О. Мітюков, А. С. Гальчинський, В. І. Кравченко та ін.]: міжн. наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2001 р. – К., 2001.
47. Бескид Й. М. Вдосконалення бюджетного процесу / Й. Бескид. // Фінанси України. – 1996. – № 10. – С. 11-17.
48. Мірошниченко В. А. Коригування бюджетно-податкової політики України в перехідний період: дис. .. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. А. Мірошниченко. – К., 2003. — 182 с.
49. Буковинський С. А. Шляхи розвитку бюджетної системи України / C. Буковинський. // Фінанси України. – 1998. – № 9. – С. 3-8.
50. Дєєва Н. М. Стабільність і ефективність бюджетного процесу / Н. Дієва // Фінанси України – 2001. – № 5 – С. 41-44.
51. Ковалюк О. М. Методологічні основи фінансового механізму / О. Ковалюк. // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 51–59.
52. Юрій С. І., Демянишин В. Г., Буздуган Я. М. Антологія бюджетного механізму: монографія. / [C. Юрій, В. Демянишин, Я. Буздуган]. – Т. : Екон. думка, 2001. – 250 с.
53. Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні / С. Буковинський. // Фінанси України. -2001.-№5-С. 24-33.
54. Консолидированный текст договора о Европейском Союзе и договора об учреждении Европейского Сообщества. – М. : Институт Европейского права, МГИМО. – 2000. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int.
55. Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее. – М., 1994-1996. Т.1. Договоры, учреждающие Европейские сообщества (ЕОУС, ЕЭС, Евратом. Т.2. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе.
56. Регламент Європейської Ради від 07.07.1997 «Про посилення нагляду за дотриманням статей бюджету, координації економічних політики та спостереженням за їх здійсненням». – Режим доступу : http://www.europa.eu.int
57. Lexicon of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science / Compiled, selected and edited by: S. Badger, M. Bejzyk, S. Christianson a. o. — Kyiv: Osnovy Publishers, 1994.
58. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. / Под. ред. Ю. А. Борко и О. В. Буториной. – М. : Эдиториал УРСС, 2001.
59. Европейский Союз. Путеводитель. / Под ред. Буториной О. В. – М. : Интердиалект +, 1998.
60. Башкатова Т. А. Западноевропейская интеграция. Финансовый аспект. / Т. Башкатова. – М. : Финансы и статистика, 1988.
61. Council Decision of 29 September 2000 on the system of the European Communities own resources (2000/597/EC, Euratom). Official Journal of the European Communities No. L 253/42.7.10.2000.
62. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів республіки Казахстан. – Режим доступу : http:// www.minfin.kz
63. О утверждении Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах : постанова Уряду Російської Федерації : прийнята 22.05.2004 р. № 249: за станом на 01.01.2008 р. / Министерство фінансів Російської Федерації. – Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://www.minfin.ru/ru/budget
64. Бюджетная политика 2008-2010 годов. − Режим доступу до документу : http://www1.minfin.ru/budget/policy/.
65. О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов : закон Російської Федерації : прийнятий 24.07.2007 р. № 198 : за станом на 01.01.2008 р. / Державна Дума Російської Федерації. – Офіційний текст. − Режим доступу до закону : http://www.minfin.ru/ru/budget
66. Матеріали для тренінгу: Практичні аспекти програмно-цільового методу бюджетування. Зарубіжний досвід. – К.: Проект РМБ, RTI International, 2006.
67. Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов. / Л. Якобсон. – М. : Аспект-Пресс. – 1996. – 320 с.
68. Бюджетное регулирование в зарубежных странах (опыт, проблемы): Монография. – Барнаул: изд. АлтГТУ, 2001. – 76 с.
69. Борисевич В. И, Кандаурова Г. А. Прогнозирование и планирование экономики: учеб. пособие. / В. Борисович, Г. Кандаурова. – Мн. : ИП «Экоперспектива», 2000.
70. Волчкова Л. Т. Планирование социально-экономического развития: Теория, методология, организация: Учебное методическое пособие. СПб., 1999.
71. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії / За ред. В.М.Федосова. – К. :Либідь, 2000. – 654 с.
72. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн / Л. Миргородська. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 57 с.
73. Коровкин В. Ю. Европейская интеграция и региональная политика. / В. Коровкин. – М. : МЭ и МО. – 1999. – № 4.
74. Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи. / Л. Хоффманн, Ф. Мьллерс. – К. : Фенікс, 2001. – 344 с.
75. Динкевич А. И. Экономическое развитие современной Японии / А. Динкевич // Деньги и кредит. – 1998. – № 10. – С.62-74.
76. Хлынов В. Общегосударственное планирование рыночной экономики: опыт Японии / В. Хлынов // Мировая экономика и международные отношения – 2000. – № 8. – С.18-25.
77. Державне управління: Слов.–довід. / В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, І. М. Варзар та ін. / За ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид–во УАДУ, 2002. – 228 с.
78. Голубцова О. А. Фінансові реформи в країнах Центральної та Східної Європи в процесі євроінтеграції: дис. .. канд. екон. наук: 08.05.01 / Оксана Анатоліївна Голубцова. – К., 2003. — 175 с.
79. Черныш Е. А., Султанова Т. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие. / [Е. Черныш, Т. Султанова, Н. Молчанов, А. Новикова] – М.: ПРИОР, 1999.
80. Матеріали до семінару «Стратегічне планування та макроекономічне прогнозування» від 17.09.2007 / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (РМБ/MBR, RTI Intermational).
81. Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у XXI століття Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.» : прийняте 23.02.2000 р. № 276 : за станом на 23.02.2000 р. / Президент України. − Офіційний текст. − Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=276%E0%2F2000
82. Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки : прийнята 28.04.2004 р. № 493 : за станом на 28.04.2004 р. / Президент України. − Офіційний текст. − Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%E0%2F2004
83. Федеральний Закон Сполучених Штатів Америки 1993 р. «Про ефективність і результати роботи Уряду». − Режим доступу : http://www.gao.gov
84. Офіційна веб-сторінка Уряду Австралії, інформація про бюджет. − Режим доступу : http://www.budget.gov.au
85. Офіційна веб-сторінка Казначейства ЇЇ Величності (Великобританія). − Режим доступу : http://www.hm-treasury.gov.uk
86. Біла книга Міністерства фінансів України. − Режим доступу : http://www.icps.kiev.ua
87. Концепція застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі України : розпорядження Кабінету Міністрів України : прийняте 14.09.2002 р. № 538 : за станом на 14.09.2002 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до розпорядження : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=538-2002-%F0
88. Біла книга Міністерства економіки України. − Режим доступу : http://www.icps.kiev.ua
89. Про затвердження Порядку призначення виплат та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 08.08.2001 р. № 950 : за станом на 01.07.2004 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=950-2001-%EF
90. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 07.02.2001 р. № 134: за станом на 01.09.2005 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=134-2001-%EF
91. Добровольська Л. М. Соціальні видатки бюджету України / Л. Добровольська. // Фінанси України – 2002. – № 2. – С. 13-16.
92. Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 05.09.2001 р. № 1195 : за станом на 24.12.2007 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1195-2001-%EF
93. Политико-экономические аспекты бюджетного процесса // Тижн. інформ.-аналіт. огляд: проблеми політики, економіки, безпеки. міжнар. відносини. – 2002. – № 32. – С. 10-13.
94. Дерлиця А. Ю. Інституційне регулювання бюджетного процесу / А.Ю. Дерлиця // Фінанси України – 2001. – № 10. – С. 29-33.
95. Романенко О. Р. Фінанси. / О.Романенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 310 с.
96. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : закон України : прийнятий 23.03.2000 р. № 1602 : за станом на 23.03.2000 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14
97. Бирюков А. Г. О роли бюджетных ограничений в бюджетном процессе / А. Бірюков. // Финансы. – 2005. – № 3 – С. 3-6.
98. Гамукин В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат / В. Гамукин // Вопросы экономики. – 2005. – № 2 – С. 4-22.
99. Горегляд В. П. Об особенностях современного бюджетного процесса / В. Горегляд // Финансы. – 2002. – № 10 – С. 14-18.
100. Парыгина В. А., Тедеев А. А. Бюджетное право и процесс: учебник. / В. Парыгина, А. Тедеев. – М. : ЭКСМО, 2005. – 381 с.
101. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. Репринтное издание. – М. : 1995; М., 2000.
102. Большой энциклопедический словарь / Гл.ред.А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 1433 с.
103. Про Державний бюджет України на 2004 рік : закон України : прийнятий 27.11.2003 р. № 1344 : за станом на 12.01.2005 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1344-15
104. Про затвердження інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі : наказ Міністерства фінансів України : прийнятий 14.12.2001 р. № 574 : за станом на 14.12.2001 р. / Міністерство фінансів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0003-02
105. Бабич Т. С. Запровадження елементів програмно-цільового методу в бюджетному процесі України / Т. С. Бабич // Вісник Академії митної служби України. – 2004. – № 4. – С. 30−35.
106. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 26.04.2003 р. № 621 : за станом на 11.02.2004 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=621-2003-%EF
107. Про державні цільові програми : закон України : прийнятий 18.03.2004 р. № 1621 : за станом на 18.03.2004 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1621-15
108. Про схвалення прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2006-2008 роки : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 14.09.2004 р. № 1202 : за станом на 26.07.2006 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1202-2004-%EF
109. Про схвалення прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 роки : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 14.09.2005 р. № 913 : за станом на 14.09.2005 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=913-2005-%EF
110. Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008-2010 роки : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 25.09.2006 р. № 1359 : за станом на 25.09.2006 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1359-2006-%EF
111. Малярчук І. А. Проблеми формування та реалізації державних цільових програм. / І. Малярчук // Стратегічна панорама. № 3, 2004.
112. Наказ Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України від 08.05.2003 р. № 114 «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм».
113. Аналітична довідка Міністерства економіки про державні цільові програми.
114. Про порядок розроблення та виконання державних цільових програм : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 31.01.2007 р. № 106 : за станом на 31.01.2007 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=106-2007-%EF
115. Про паспорти бюджетних програм : наказ Міністерства фінансів України : прийнятий 29.12.2002 р. № 1098 : за станом на 29.01.2008 р. / Міністерство фінансів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0047-03
116. Про Кабінет Міністрів України : закон України : прийнятий 21.12.2006 р. № 514 : за станом на 17.05.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-16
117. Звіт фахівців Міністерства економіки України про навчальну поїздку до Великобританії та Словаччини у 2006 році.
118. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів : закон України : прийнятий 25.03.2005 р. № 2505 : за станом на 01.01.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2505-15
119. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження».
120. Бабич Т. С. Огляд законодавства України з питань програмно-цільового методу бюджетування: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення / Т. С. Бабич // Вісник Академії митної служби України. – 2006. – № 1. – С. 65-70.
121. Про Державний бюджет України на 2005 рік : закон України : прийнятий 23.12.2004 р. № 2285 : за станом на 05.01.2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2285-15
122. Про Державний бюджет України на 2006 рік : закон України : прийнятий 20.12.2005 р. № 3235 : за станом на 25.11.2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3235-15
123. Про Державний бюджет України на 2007 рік : закон України : прийнятий 19.12.2006 р. № 489 : за станом на 09.07.2007 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=489-16
124. Державний бюджет України на 2008 рік та по внесення змін до деяких законодавчих актів України : закон України : прийнятий 28.12.2007 р. № 107 : за станом на 02.08.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17
125. Government Finance Statistics Manual / IMF, Statistics Depatment. – 2001.– 200 p.
126. Manual on Fiscal Transparency / IMF, Fiscal Affairs Department. – 2001. – 79 p.
127. Musgrave R.A. and Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. – 5th ed., McGraw–Hill, Inc., USA. – 1989. – 627 p.
128. Бабич Т. С. Возможности повышения эффективности реализации бюджетной политики путем использования программно-целевого метода бюджетирования / Т. С. Бабич, И. Ф. Щербина // Бюджет. – 2007. – № 1. – C. 48-53.
129. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 28.02.2002 р. № 228 : за станом на 24.01.2007 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-2002-%EF
130. Наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2004 № 246 «Про запровадження Типової відомчої класифікації для місцевих бюджетів».
131. Наказ Міністерства фінансів України від 08.08.2002 № 621 «Про запровадження результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм».
132. Програмно-цільовий метод формування бюджету. Навчальний посібник / [З. В. Перун, О. І. Романюк, Н. Н. Товста, Л. П. Літвінцева, С. Лідс]. – К. : Унісерв, 2002. – 132 с.
133. Schiavo-Campo, S. and Tommasi, Managing Government Expenditure, Asian Development Bank, 1999. Chapter 15: Strengthening ‘Performance’ in Public Expenditure Management. Режим доступу : http://www.adb.org/Documents/Manuals/Govt_Expenditure/
134. Outcomes and Outputs Framework. Guidance Document. Ministry of Finance and Administration of Australia, November 2000. – Режим доступу : http://www.finance.gov.au/financial-framework/financial-management-policy-guidance/docs/OO-guide-2000.pdf
135. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України : прийнятий від 21.05.1997 р. № 280 : за станом на 04.06.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
136. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : закон України : прийнятий від 26.01.1993 р. № 2939 : за станом на 22.05.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-12
137. Про порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 10.08.2004 р. № 1017: за станом на 25.03.2006 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1017-2004-%EF
138. Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення : законопроект Кабінету Міністрів України : редакція 17.03.2003 № 3242. – Офіційний текст. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=14498
139. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів : розпорядження Кабінету Міністрів України : прийняте 23.05.2007 р. № 308 : за станом на 23.05.2007 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до розпорядження : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=308-2007-%F0
140. Про основи законодавства України про охорону здоров’я : закон України : прийнятий 19.11.1992 р. № 2801 : за станом на 22.05.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12
141. Про основи законодавства України про культуру : закон України : прийнятий 14.02.1992 р. № 2117 : за станом на 22.05.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12
142. Про освіту : закон України : прийнятий 23.05.1991 р. № 1060 : за станом на 11.06.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
143. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : наказ Міністерства фінансів України : прийнятий 28.01.2002 р. № 57 : за станом на 17.03.2007 р. / Міністерство фінансів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0086-02
144. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 17.05.2002 р. № 659 : за станом на 01.01.2007 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=659-2002-%EF
145. Про тимчасові коефіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров’я в розрахунку на одного жителя : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 05.09.1996 р. № 1070 : за станом на 05.09.1996 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1070-96-%EF
146. Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тис. населення : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 28.06.1997 р. № 640 : за станом на 28.06.1997 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=640-97-%EF
147. Про нормативи визначення фінансових витрат на охорону здоров’я : розпорядження Президента України : прийняте 10.05.1995 р. № 82/95 : за станом на 10.05.1995 р. / Президент України. – Офіційний текст. – Режим доступу до розпорядження : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=82%2F95-%F0%EF
148. Про затвердження методики визначення чисельності населення регіонів, що повинно враховуватись під час застосування нормативів потреби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення та визначення асигнувань на охорону здоров’я на підставі застосування тимчасових коефіцієнтів розподілу асигнувань на охорону здоров’я в розрахунку на одного жителя : наказ Міністерства охорони здоров’я України : прийнятий 11.12.1997 р. № 347 : за станом на 11.12.1997 р. / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0051-98
149. Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я : наказ Міністерства охорони здоров’я України : прийнятий 23.02.2000 р. № 33 : за станом на 23.02.2000 р. / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0673-01
150. Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення : наказ Міністерства охорони здоров’я України : прийнятий 05.10.2005 р. № 308/519 : за станом на 05.05.2008 р. / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1209-05
151. Про затвердження Механізму міжбюджетних розрахунків за медичну допомогу, надану хворим міжобласними медичними спеціалізованими закладами : наказ Міністерства охорони здоров’я України : прийнятий 04.07.2002 р. № 246/514 : за станом на 04.07.2002 р. / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіційний текст. – Режим доступу до наказу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0663-02
152. Справа про соціальні гарантії громадян : Рішення Конституційного Суду України : прийняте 09.07.2007 р. № 6 : за станом на 09.07.2007 р. / Конституційний Суд України. – Офіційний текст. – Режим доступу до рішення : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0a6p710-07
153. Barry H.Potter, Jack Diamond. Guidelines for Public Expenditure Management / IMF. 1999. – 69 p.
154. Public Expenditure Handbook: Guide to Public Policy Issues in Developing Countries (edited by Ke-young Chu and Richard Hemming) / IMF. – 1991. – 178 p.
155. Бабич Т. С. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за січень-грудень 2005 року. Аналіз положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік». / [Т. С. Бабич, А. Ю. Рудик, І. Ф. Щербина та ін.]. – К. : Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні», RTI International, 2006. – 199 с.
156. Бабич Т. С. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2006 рік / [Т. С. Бабич, А. Ю. Рудик, І. Ф. Щербина та ін.]. – К. : Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні», RTI International, 2007. – 146 с.
157. Звіт фахівців Міністерства фінансів України про навчальну поїздку до Великобританії та Словаччини у 2006 році.
158. Звіти Державного казначейства України про виконання зведеного, державного і місцевих бюджетів України у 2000-2007 роках. – Режим доступу : http//www.budget.rada.gov.ua
159. Офіційна статистична інформація Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
160. Конституція України : закон України : прийнятий 28.06.1996 р. № 254 : за станом на 25.06.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
161. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / Під заг.ред. В. М. Лехан, В. М. Рудого. – К. : Вид-во Раєвського, 2005. 168 с.
162. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти : постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 17.09.1996 р. № 1138 : за станом на 02.09.2005 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1138-96-%EF
163. Офіційна веб-сторінка Міністерства охорони здоров'я України. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua
164. Про затвердження Концепції розвитку охорони здоров’я населення України : указ Президента України : прийнятий 07.12.2000 р. № 1313 : за станом на 07.12.2000 р. / Президент України. – Офіційний текст. – Режим доступу до указу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1313%2F2000
165. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : закон України : прийнятий 01.06.2000 р. № 1775 : за станом на 01.01.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14
166. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : закон України : прийнятий 05.10.2000 р. № 2017 : за станом на 22.05.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2017-14
167. Проект концепції модернізації державних фінансів, підготовлений Міністерством фінансів України.
168. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : указ Президента України : прийнятий 26.08.1999 р. № 1081 : за станом на 15.01.2007 р. / Президент України. – Офіційний текст. – Режим доступу до указу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1081%2F99
169. Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: ученик / М.В. Романовский й др. – М. : Юрайт, 1999. – 621 с.
170. Лавров А. М. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результаты: международный опит и российские перспективы / А. Лавров. // Финансы. – 2004. – № 3. – С.9 – 14.
171. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія / Я. Жаліло. – К. : Національний. інститут стратегічних досліджень, 2003. – 368 с.
172. Бабич Т. С. Середньострокове бюджетне планування – основа ефективності бюджетної політики / Т. С. Бабич // Ринок цінних паперів. – 2006. – № 1−2. – С. 25-31.
173. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період / І. Луніна.– Харків: Форт, 2000 – 186-215 с.
174. Льовочкін С .В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання / С. Льовочкін. // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 25–33.
175. Ренчко Ю. Концепція «Модернізація стратегічного планування і макропрогнозування – основа для програмно-цільового бюджетування». / Ю. Ренчо, Т. Бабич. – RTI International: Проект РМБ, 2007.
176. Бабич Т. С. Проблеми прогнозування дохідної частини бюджету / Т. С. Бабич // Вісник Академії митної служби України. – 2004. – № 3. – С. 44-50.
177. Галабурда М. К. Фінансове забезпечення економічної політики в Україні: дис. .. кандидата екон. наук : 08.01.01 / Галабурда Микола Костянтинович. – К., 2003. – 282 с.
178. Що таке програмно-цільовий метод і як він допоможе центральній і місцевій владі досягти політичних цілей? : брошура. – К. : Проект ПЕФР, 2004. – 5 с.
179. Дерлиця А. Ю. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): дис. .. кандидата екон. наук : 08.04.01 / Дерлиця Андрій Юрійович. – Т., 2003. – 266 с.
180. Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні / О. Каун. // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 31–38.
181. Буряк П. Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів / П. Буряк. // Фінанси України. – 2001. – № 6. –С. 14-25.
182. Райзберг Б. А., Лобко А. Г. Программно-целевое планирование и управление. / Б. Райзберг, А. Лобко. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 428 с.
183. Плужников І. О. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: дис. .. кандидата екон. наук : 08.04.01 / Плужников Ігор Олександрович. – К., 2003. — 205 с.
184. Михеева Н. Н. Программно-целевое планирование в регионе: учеб. пособие. – Хабаровск: ХГАЭП, 1995.
185. Бабич Т. С. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії / Т. С. Бабич, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 3-23.
186. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 22500.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.