У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Податкові надходження у системі доходів Державного бюджету України
Количество страниц 107
ВУЗ КПИ
Год сдачи 2014
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………....................…………….3
РОЗДІЛ 1. Податки як основне джерело формування доходів державного бюджету…………………………………………………………................................6
1.1 Поняття податків і їх роль в економіці країни………....................................6
1.2 Характеристика і класифікація податків, які формують доходи Державного бюджету України……………………………………………….........11
1.3 Нормативно-правове регулювання, формування Державного бюджету України ……………..................................................................................................29
РОЗДІЛ 2. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України...35
2.1 Загальна характеристика дохідної частини Державного бюджету України за останні роки…………...........................................................................................35
2.2 Аналіз структури і динаміки дохідної частини Державного бюджету України ………………..............................................................................................52
2.3 Аналіз ефективності податкових надходжень до Державного бюджету України……………………………………………………….........................……..61
РОЗДІЛ 3. Удосконалення системи управління податковими надходженнями до Державного бюджету України………………………….........................................68
3.1 Формування комплексу рекомендацій з підвищення ефективності управління податковими надходженнями до Державного бюджету України…68
3.2 Прогнозування податкових надходжень до Державного бюджету України за допомогою методів економіко-математичного моделювання….....................87
ВИСНОВКИ...............................................................................................................94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….............99
ДОДАТКИ…………………………………………………………........................105
ВСТУП


У фінансовій системі України центральне місце займає державний бюджет. За рахунок податків державний бюджет України формує більшу частину доходів держави, він повинен забезпечувати необхідними коштами фінансування заходів економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин.
Проблема наповнення Державного бюджету України на сьогодні є однією з найгостріших, а наповнення за рахунок податків – одне із найголовніших завдань чинної податкової системи. Система державного оподаткування повинна не просто залучати частину вартості внутрішнього національного продукту на формування доходів Державного бюджету, але й активно впливати на підвищення ефективності суспільного виробництва, відновити галузі, що конче необхідні для підняття престижу країни, заохочувати окремого виробника, господарюючі суб’єкти до інвестування коштів у різні галузі діяльності, поліпшувати рівень життя як громадян, так і середнього та малого бізнесу. Таким чином, соціально-економічне значення податків та зборів полягає у формуванні централізованих державних фінансових ресурсів, які акумулюються і перерозподіляються по витратних статтях відповідно з бюджетним розписом. Для покращення виконання цих завдань був прийнятий новий Податковий кодекс.
Таким чином, завданням податкової служби має стати не тільки безумовне забезпечення своєчасного та у повному обсязі надходження до бюджету податків і зборів, але і звітності перед населенням щодо реальних витрат бюджету. Тоді і буде розвиватись податкова культура як громадян-платників податків, так і влади.
Податкові надходження завжди посідали чинне місце у процесі формування бюджету. Така роль податків та зборів зумовлена в більшості історично і сформувалась у вигляді плати за те чи інше благо. Існування ефективної податкової системи є передумовою державної забезпеченості коштами, які в подальшому спрямовуються на оплату праці державним службовцям, виконання соціальних програм, гарантування соціальних виплат, тобто забезпечення необхідних умов для покращення життя населення. Таким чином, тема дослідження є актуальною та потребує подальшого вивчення.
Дослідженню теми податків присвячено чимало праць як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі. Так, дослідженням податкової політики та шляхів інтеграції податкової служби України до європейського правового простору займався П.Герасименко, О.Долгий, роль податку на додану вартість було розглянуто в працях С.Кирпи.
Однак, у вітчизняній літературі відсутня оцінка ролі податків, як джерела формування Державного бюджету України, в контексті досвіду зарубіжних країн щодо даного питання.
Об'єкт дослідження - податкові надходження до Державного бюджету України. Предмет дослідження - сукупність відносин, виникаючих між учасниками бюджетного процесу з приводу надходження податків до Державного бюджету України.
Метою дослідження є виявлення особливостей формування Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
 дати поняття податків і їх роль в економіці країни;
 вивчити характеристику і класифікацію податків, які формують доходи Державного бюджету України;
 дати загальну характеристику дохідної частини Державного бюджету України за останні роки;
 проаналізувати структуру і динаміку дохідної частини Державного бюджету;
 оцінити ефективність податкових надходжень до Державного бюджету України;
 сформувати комплекс рекомендацій з підвищення ефективності управління податковими надходженнями до Державного бюджету України.
У якості інформаційної бази для написання дипломної роботи використані нормативно-правові акти України, книжкові і періодичні видання вітчизняних та зарубіжних авторів, а також електронні ресурси.
Список литературы ВИСНОВКИ


Для будь-якої держави з ринковою економікою податки є своєрідним важелем регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці. Податки є своєрідним механізмом, що забезпечує взаємозв’язок між загальнодержавними інтересами та інтересами окремих суб’єктів господарювання. Саме податки визначають характер взаємовідносин між підприємцями та підприємствами усіх форм власності з державним та місцевим бюджетами, з банківськими установами, державними органами виконавчої влади тощо.
Сутність податків (платежів) як економічної, фінансової категорії полягає в тому, що вони є обов'язковими внесками в бюджет відповідного рівня чи в державні цільові фонди, які здійснюють платники в порядку і на умовах, зазначених у відповідних законодавчих актах України про оподаткування.
Призначення податків і податкових платежів у бюджет полягає в тому, щоб покривати витрати держави з утримання держуправління, оборони країни, вирішення економічних і соціальних завдань, а також створювати умови для підвищення ефективності виробництва і регулювання споживання в суспільстві.
В Україні податкові надходження Державного бюджету регламентуються такими законодавчими актами, як Бюджетний та Податковий Кодекси, а також Законами «Про митний тариф України», «Про Державний бюджет України на кожен рік».
Основними джерелами формування податкової частини Державного бюджету України є податки на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, а також податок на додану вартість.
У другому розділі проведено аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України.
За планом основною статтею доходів держ. бюджету України в 2011 році по загальному фонду і всього, так само як і в 2010 році, були податкові надходження, частки яких в загальному об'ємі доходів складали 91,88 % по загальному фонду і 84,56 % по обох фондах (зокрема внутрішні податки на товари і послуги, питома вага яких складала 57,67 % по загальному фонду і 54,33 % по обох фондах разом узятих). У структурі доходів по спец. фонду основну питому вагу займали неподаткові надходження, частка яких склала 53 %, тоді як частка податкових надходжень - всього лише близько 44 %. Доходи від операцій з капіталом тільки по спец. фонду перевищили 1 % від загальної величини доходів.
Основна питома вага в плановій структурі доходів держ. бюджету України в 2010-2011 роках доводилася на податкові надходження. При цьому слід зазначити, що в 2011 році порівняно з 2010 роком структура доходів державного бюджету України практично не змінилася.
Планова сумарна величина доходів державного бюджету України за 2011 рік зросла на 48879783,6 тис. грн. в абсолютному виразі (зокрема на 47235733,8 тис. грн. по загальному фонду і на 1644049,8 тис. грн. по спеціальному фонду) і на 19,2 % у відносному (зокрема на 22,5 % по загальному фонду і на 3,7 % по спеціальному фонду).
Останніми роками основну питому вагу в структурі фактичних доходів Державного бюджету України займають податкові надходження, на частку яких доводиться більше 75 % від загальної величини доходів. Причому, за 2010 рік частка податкових надходжень в структурі доходів бюджету зросла більш ніж на 4 %, а за 2011 рік - більш, ніж на 6 %, що свідчить про зростання значущості податків для наповнення бюджету.
Найзначущішим податком в структурі наповнення бюджету України є податок на додану вартість, частка якого з урахуванням відшкодувань складала в структурі доходів 35,87 % за підсумками 2010 року і 41,14 % за підсумками 2011 року, таким чином, збільшившися за рік більш ніж на 5 %.
За підсумками 2009 року частка податкових надходжень в структурі доходів Державного бюджету України склала 70,72 %. За підсумками 2010 року частка податкових надходжень в структурі доходів Державного бюджету України склала 74,97 %, а в 2011 році зросла на 6,64 % і склала 81,61 %. Залежність бюджету від податкових надходжень в 2011 році істотно зросла і перевищила рамки нормальних значень. Дуже сильна залежність бюджету від податкових надходжень украй обмежує інструменти бюджетного менеджменту для того, щоб забезпечити надійну наповнюваність бюджету, оскільки у разі невиконання плану за податками ризики невиконання плану по загальній величині доходів зростають.
Результати чинникового аналізу показують, що в 2011 році податкові надходження були єдиним з трьох даних чинників, що позитивно вплинув на динаміку коефіцієнта бюджетного покриття і збільшивши його на 25,1 %. В той же час через зменшення інших доходів бюджету КБП зменшився на 0,8 %, а через збільшення витрат бюджету зменшення КБП склало 9,3 %.
При аналізі структури податкових надходжень до Державного бюджету України, проведеному в ході написання другого розділу дипломної роботи, з'ясовано, що основними видами податкових надходжень до бюджету є надходження:
 податку на прибуток;
 податку на додану вартість;
 акцизного податку.
На частку цих трьох податків за підсумками 2011 року доводилося більш ніж 69 % від загальної величини доходів Державного бюджету України і більш ніж 84 % від загальної величини податкових надходжень до бюджету.
У зв'язку з вищепереліченими фактами при формуванні політики вдосконалення системи податкових надходжень до Державного бюджету України необхідно зроблено акцент саме на цих трьох видах податкових надходжень.
На мою думку, пріоритетними напрямами удосконалення системи адміністрування ПДВ є наступні:
 посилення інформаційного забезпечення платників ПДВ щодо проблемних питань його адміністрування шляхом проведення наукових досліджень та надання вичерпних роз’яснень органом ДПСУ. Слід усунути негативне сприйняття податку платниками
 диференціація ставок ПДВ, відповідно до галузей народного господарства, з метою справедливого розподілу податкового навантаження (за основу доцільно взяти досвід країн ЄС, зокрема Франції та Швеції)
 доопрацювання механізму автоматичного відшкодування податку для перетворення його у ефективний засіб подолання проблеми заборгованості з бюджетного відшкодування ПДВ, оскільки сьогодні, на жаль, цей механізм є не стільки методом боротьби за чистоту бізнесу, скільки універсальним інструментом ДПСУ для відсікання небажаних кандидатів на відшкодування податку
 широке впровадження методу "горизонтального моніторингу" та посилення автомати-зованого режиму подання звітних форм та податкових документів з метою зменшення кількості перевірок та скорочення їх термінів для сумлінних платників податків
Отже, окреслені напрями для забезпечення відчутного ефекту повинні реалізовуватися комплексно із застосуванням системного підходу у відповідності з прийняттям належного нормативно-правового забезпечення.
Що ж до практичних шляхів удосконалення механізму справляння акцизного податку, то ними, на нашу думку, можуть бути:
— мораторій на підвищення розмірів ставок цього платежу протягом тривалого періоду (3-5 років);
— запровадження більш захищених від підробок акцизних марок на алкогольні і тютюнові вироби;
— розширення прав та підвищення відповідальності працівників податкових та митних органів, задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів;
— розширення переліку підакцизних товарів за рахунок ювелірних виробів та інших предметів розкоші.
Стосовно податку на прибуток, то ставку оподаткування треба зробити такою, при якої буду забезпечена максимальна наповнюваність бюджету. Таким важливим моментом є формування чіткого переліку видатків, які відраховуються з оподатковуваного прибутку.
В заключному параграфі спрогнозовано податкові надходження до Державного бюджету України за допомогою методів економіко-математичного моделювання. Прогнозування показало, що в поточному році об'єми податкових надходжень і загальна величина доходів Державного бюджету України збільшуватимуться. Причому, податкові надходження ростимуть вищими темпами, ніж загальна величина доходів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України в Інтернет. Електронний ресурс. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
2. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України в Інтернет. Електронний ресурс. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
3. Про Державний бюджет України на 2011 рік : Закон України // Голос України : офіційне видання. – 2010. – 20 грудня. – № 231.
4. Про Державний бюджет України на 2012 рік : Закон України // Голос України : офіційне видання. – 2011. – 28 грудня. – № 246.
5. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України в Інтернет. Електронний ресурс. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/5515-17
6. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001 № 2371-III // Офіційний сайт Верховної Ради України в Інтернет. Електронний ресурс. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2371-14
7. Азаров М.Я. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України / Азаров М.Я. та ін. - К.: НДФІ -2009. - т.2 – 374с.
8. Базилевич В.Д. Державні фінанси / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик – К.: Знання, 2007. – 267 с.
9. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб. / О.Я. Базілінська — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 442 с.
10. Бєх Г. В. Законодавче визначення акцизного збору в Україні / Г. В. Бєх // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення : зб. наук. пр. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2000. — С. 103 — 106.
11. Бодряга Н.В. Удосконалення системи адміністрування ПДВ [Текст] / Бодряга Н.В., Кривоберець Б.І. // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2008. – Випуск 33-2. – С. 190-198.
12. Булгакова С.О. Бюджетна система України: Навч. посіб. / С.О. Булгакова, Л.І.Василенко, Л.В. Єрмошенко, Ц.Г. Огонь, Т.О. Масленнікова — К.: КНТЕУ, 2008. — 287с.
13. Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2012 році / [Буковинський С.А., Вахненко Т.П., Кораблін С.О. та ін.]; НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. І.О.Луніної. — К., 2012. — 95 с.: іл., табл.
14. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова, О.Романенко; За заг. ред. В.Федосова.- К.: КНЕУ, 2009.- 864 с.
15. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. / О.Д. Василик – К.: Вища шк., 2005р. – 383 с.
16. Васильців Т. Г. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору / Т. Г. Васильців, Я. М. Антонюк // Фінанси України. — 2003. — № 10. — С. 100 — 108.
17. Державні фінанси. Навч.посібник/ За заг.ред.Базилевича В.Д. –К.: Атіка, 2006р. – 368с.
18. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки. / Л.І. Дідківська, Л.С. Головко - Київ: "Знання-Прес", 2008. - 209 с.
19. Дрига А. Б. Активізація акцизного оподаткування в регулюванні соціальних процесів / А. Б. Дрига // Фінанси України. — 2010. — № 5. — С. 95 — 106.
20. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова - Київ: Наукова думка, 2008. - 304 с.
21. Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи України// Фінанси України. - 2008. - №9. - С.9-13.
22. Зубець, М.В. Аграрна політика і макроекономічні відносини в аграрному секторі України [Текст]: монографія / М.В. Зубець, В.А. Вергунов, В.І. Власов. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2006. – 358 с.
23. Іванов С., Ковальчук А. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект// Банківська справа. - 2006. - №4. - С.46-54.
24. Іванов Ю.Б. Податкова система: підручник / Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятник О.М. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.
25. Іванова О.Л. Соціальна політика : теоретичні аспекти / О.Л. Іванова – К.: Академія, 2008. – 107с.
26. Карлін М.І. Державні фінанси в транзитивній економіці. / М.І. Карлін, Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад. - Київ: Кондор, 2008. - 220 с.
27. Кваша О.О. Парадигмальний підхід до прогнозування доходів зведеного бюджету України / О.О. Кваша // Наукові праці НДФІ, № 5, 2004 р. - с.10-12.
28. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко - Київ: Вища школа- Знання, 2009 р. - 743 с.
29. Кміть В.М. Вдосконалення механізму адміністрування ПДВ як запорука фінансової безпеки України [Текст] / В.М.Кміть // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2008. – № 2(2). – С. 113-123.
30. Комітет ВРУ з питань бюджету. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.budget.rada.gov.ua/. – Назва з домашньої сторінки мережі Інтернет.
31. Конторович В.К. Проблемы возмещения ндс при экспорте: выход из тупика есть // Финансы, 2001. №10. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/comm/5642/
32. Крегул Ю. І. Правові основи державного управління економікою України: Навч. посібник / Ю. І. Крегул— К.: КНЕУ, 2011. — 431 с.
33. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 431 с.
34. Кудряшов В.П. Фінанси / В.П. Кудряшов - Херсон: Олді-плюс, 2007, 352с.
35. Кучерявенко М.П. Податкове право. Академічний курс. Підручник. / Кучерявенко М.П. – К.: Алерта, 2008. - 704 с.
36. Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. 2004. – № 11. – С. 33-34.
37. Макроэкономика / М.К. Бункина, А.М. Семёнов. - М.: «Дело и Сервис», 2005 г. – 612 с.
38. Малиш Н. А. Макроекономіка: Навч. посіб / Н.А. Малиш — 2-ге вид., випр. — К.: МАУП, 2004. — 184 с.: іл.
39. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.minfin.gov.ua/. – Назва з домашньої сторінки мережі Інтернет.
40. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав¬кова. — К.: КНЕУ, 2010. — 184 с.
41. Мороз А.С. Основні методи виявлення схем мінімізації в оподаткуванні платників ПДВ [Текст] / А.С.Мороз, О.С.Червінська, І.П.Могиляк // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2011. − Вип. 21.8. – С. 257-262.
42. Нікітішин А.О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / А.О.Нікітішин // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 38-45.
43. Олійник О. В. Податкова система : навч. посіб. / О. В. Олійник, І. В. Філон. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 160 с.
44. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2006. — 606 с.
45. Педь І.В. Податкова конкуренція : монографія / І.В. Педь. – К. : Вид-во "Експерт-Консалтинг", 2009. – 416 с.
46. Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток Державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням / В.Ф. Піхоцький // "Фінанси України", 2007 р., № 3, с. 15-19.
47. Предборський В.А. Фінансове право / В.А. Предборський - К: „Правові джерела”, 2008. – 230 с.
48. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках / І. Розпутенко // К.: Видавництво АУДУ. – 2008. – 242с.
49. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л.Д. Сафонова— К.: [КНЕУ], 2005. — 186 с.: табл.
50. Спікер П. Соціальна політика: теорії та підходи / П. Спікер – К.: Фелікс, 2008.-400с.
51. Соколовська А. Податкова система держави: теорія і практика становлення : монографія / А. Соколовська. – К. : Вид-во "Знання-Прес", 2004. – 454 с.
52. Сухоруко О.В. Документальне оформлення камеральних перевірок та перспективи їх автоматизації [Текст] / О.В.Сухоруко, Т.І.Свідзинська // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2010. – № 1(2). – С. 24-28.
53. Толбатов Ю. А. Єконометрика: Підручник для студентів єкономічних вищіх навчальних закладів / Толбатов Ю. А. - К.: ТП Пресс, 2008. – 320 с.
54. Фарадинський О. А. Еволюція акцизного оподаткування в Україні / О. А. Фарадинський // Вісн. Хмельницького національного університету. — 2009. — Вип. 1. — С. 112 — 116.
55. Финансы: Практ. пособ. / Л.А. Ханкевич - Мн.: «Молодёжное научное общество», 2010г. – 382 с.
56. Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки / Чугунов І.Я., Лондар С.Л.; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — К.; Львів: Компанія «Аліот», 2002. — 203 с.: іл., табл.
57. Фінанси (теоретичні основи): підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай та ін. – К.: МАУП, 2009. – 312 с.
58. Фінансове право України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.
59. Христинко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными фінансами:опит, проблемы, перспективы / В.Б. Христинко – Москва: Дело, 2007. – 608с.
60. Чихирев О.В. Анализ бюджетных показателей как метод бюджетного контроля: необходимость проведения, принципы, этапы и приемы / О.В. Чихирев // Вестник ТИСБИ, 2005, № 2. – с. 12-16
61. Чугунов І.Я. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку / І.Я. Чугунов, В.М. Федоров // Фінанси України, 2009, № 4, - с. 3-12.
62. Юрий С.І. Концептуальні засади сутності бюджету / С.І. Юрий // Фінанси України.-2006.-№ 10.-С.3-10.
63. Юрій С.І. Казначейська система: Підручник / С.І Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 590 с.
64. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України / С.І Юрій, Й.М. Бескид– К.: НІОС. – 2005. – 319 с.
65. Seligman Edwin R.A. The income tax. A study of the history, theory, and practice of income taxation at home and abroad. New York. The Macmillan Company, 1914. 754 p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.