У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Поліпшення якості кінцевої продукції ТОВ Навігатор Онлайн,на основі розвитку мотиваційної основи праці
Количество страниц 117
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2014
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………………………………..6
1.1 Управління системою якості на підприємстві…………………………6
1.2 Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці персоналу…13
1.3 Методи виявлення мотивуючих факторів робітників…………..……18
1.4 Фактори впливу внутрішньої та зовнішньої мотивації на якість кінцевого продукту підприємства…………………………………………23
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НАВІГАТОР ОНЛАЙН»..31
2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності ТОВ «Навігатор Онлайн» ………………………………………………………………….......31
2.2 Аналіз якості продукції і послуг ТОВ «Навігатор Онлайн»………….48
2.3 Оцінка діючої на підприємстві системи мотивації персоналу………..64
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ ОСНОВИ ПРАЦІ…………………….79
3.1 Розробка моделі взаємозв’язку показників якості кінцевої продукції з показниками мотивації персоналу на підприємствах які надають Інтернет-послуги…………………………………………………..…………………...79
3.2 Поліпшення якості продукції на основі мотивації працівників………90
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….100
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….103
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………110


ВСТУП

Однією з ознак успішного і конкурентоспроможного функціонування підприємства є сукупність методів і способів, які використовує керівництво для підвищення ефективності організації роботи персоналу. На сьогодні низькі показники оплати праці, непристосовані для максимальної реалізації трудового потенціалу робочі місця, неефективна законодавча система – все це стримує повну віддачу найманих працівників до високопродуктивної роботи і виготовлення якісної продукції. Людина, яка отримує мінімальну заробітну плату, не зацікавлена працювати заради добробуту й вигоди підприємства, що призводить не лише до втрат сучасного суспільного продукту, але й негативно позначається на динаміці економічного зростання країни.
Актуальність теми дипломної роботи полягає у тому, що розв’язанням проблеми забезпечення відповідного рівня якості продукції та його підвищення займаються як провідні науковці, так і спеціалісти-практики, хоча на сьогодні вони не досягли єдиної думки щодо шляхів її вирішення. Якість продукції формується під впливом багатьох факторів, але одним з найважливіших є зацікавленість основного виробничого персоналу підприємства у результатах своєї праці. Тому для забезпечення відповідного рівня якості продукції та його підвищення необхідно посилювати дієвість відповідної системи мотивації персоналу.
Саме тому, перед керівниками великих та малих фірм, підприємств стоїть гостра проблема створення єдиного науково обґрунтованого механізму, методів, способів мотивації праці персоналу, які б дали змогу зацікавити працівників виконували роботу якісно, продуктивно та конкурентоспроможньо.
Значний внесок у дослідження питання забезпечення відповідного рівня якості продукції та його підвищення шляхом мотивації персоналу зробили вчені В.В. Баранов, В.М. Пархоменко, В.С. Медведєв, Т.О. Жуковська, Г.О. Король, Ю.О. Распопова та ін. Разом з тим залишається ще багато проблемних питань, які потребують подальшого дослідження. Тому обрана тема дипломної роботи є актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування розвитку мотиваційної основи праці та її практичне застосування в поліпшенні якості кінцевої продукції ТОВ «Навігатор-Онлайн». Відповідно до поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
 визначити особливості управління системою якості на підприємстві;
 розкрити соціально-економічний зміст поняття мотивації праці персоналу;
 розглянути методи виявлення мотивуючих факторів робітників;
 дослідити фактори впливу внутрішньої та зовнішньої мотивації на якість кінцевого продукту підприємства;
 надати фінансово-економічну характеристику діяльності ТОВ «Навігатор-Онлайн»;
 провести аналіз якості продукції і послуг ТОВ «Навігатор-Онлайн»;
 зробити оцінку діючої на підприємстві системи мотивації персоналу;
 розробити модель взаємозв’язку показників якості кінцевої продукції з показниками мотивації персоналу на підприємствах які надають Інтернет-послуги;
 окреслити шляхи поліпшення якості продукції на основі мотивації працівників.
Об’єктом дослідження є мотиваційний чинник системи управління якістю продукції
Предметом дипломної роботи є поліпшення якості кінцевої продукції ТОВ «Навігатор-Онлайн», на основі розвитку мотиваційної основи праці.
Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є положення економічної теорії, теорії управління, системного і соціологічного аналізу, наукові розробки щодо проблем менеджменту, управління системою якості, управління системою мотивації, формування та збереження персоналу підприємства.
Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання.
Інформаційними джерелами дослідження стали статистичні і інформаційно-аналітичні матеріали, законодавчі та нормативні акти, праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених з питань управління і мотивації персоналу, матеріали наукових конференцій і офіційних сайтів Інтернет.
Структура роботи. Дипломна робота загальним обсягом 117 сторінок друкованого тексту складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 84 джерел, 6 додатків та містить 32 таблиці, 9 рисунків.
Список литературы ВИСНОВКИ

В дипломній роботі досліджено й визначено основні проблеми мотивації праці, які виникають на сучасних підприємствах. Обґрунтовано необхідність застосування мотиваційних стимулів як одного з найефективніших методів та способів поліпшення якості продукції. Наведено актуальні моделі побудови мотиваційного механізму на підприємстві яке надає послуги в мережі Інтернет. Узагальнюючи все наведене в роботі нами зроблено наступні висновки.
Основним напрямом розвитку менеджменту якості є вдосконалення і модифікація системи мотивації праці.
Трудова мотивація робітників підприємств - спонукання до трудової діяльності шляхом здійснення впливу на їх потреби, інтереси, цінності. Вивчення мотивів пов'язане з аналізом потреб людини та умов їх задоволення. У своїй сукупності мотиви утворюють мотиваційну структуру працівника, яку можна розглядати як основу його спонукань до продуктивної праці. Для вивчення трудової мотивації працівників, на нашу думку, доцільно застосовувати тестування, інтерв'ю, анкетування і фокус-групи. Додатковим методу збором інформації щодо можливих проблем і потреб працівників є оргдіагностика. За результатами проведених досліджень доцільно розробляти і впроваджувати ефективну систему стимулювання і мотивації робітників до виготовлення якісної продукції і якісних послуг.
Збільшення виробництва високоякісних товарів українськими підприємствами, насамкінець, повинно привести до інтенсифікації економіки, зростання платоспроможності населення, підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках. Сучасним підприємствам необхідно ефективно використовувати економічні, організаційні та правові важелі впливу на процес формування, забезпечення і підтримки необхідного рівня якості на всіх стадіях життєвого циклу товару. Саме тому, підприємствам необхідно застосовувати комплексний підхід до управління якістю продукції.
Щоб співробітник відчував себе важливою і невід’ємною частиною компанії, необхідно привертати його та всіх співробітників до розв’язання загальних задач, адже у будь-якої людини може народитися цікава ідея, здатна принести успіх. Всі ідеї повинні обговорюватися на загальних зборах, а кращі з них враховуватись і застосовуватись у процесі виробництва. Дані засідання допоможуть згуртувати весь трудовий персонал і перетворити колектив на велику сім’ю, де враховуються прагнення кожного члена.
Одним з найефективніших методів стимулювання до якісної праці є постійний діалог і контакт керівництва з персоналом. Роль керівника полягає не тільки у встановленні чітких завдань своїм підлеглим, але й у вмінні використовувати їх креативний потенціал для розвитку компанії, орієнтуватися у поточних потребах і побажаннях працівників, щоб правильно будувати мотиваційну систему на підприємстві.
Поєднання матеріальних та нематеріальних стимулів праці, правильне їх співвідношення є головною і невід’ємною частиною сумлінного ставлення людини до своєї роботи. Коли працівник буде впевнений, що його зусилля і старання належно оцінені, тоді він віддаватиметься роботі, концентруватиметься на ній, намагатиметься працювати максимально якісно та свідомо. Визнання трудових успіхів працівника, покращення думки про нього, довіра до нього з боку роботодавця та трудового колективу як до особи, що взяла на себе певні зобов’язання та досягла необхідних результатів є потужним імпульсом трудової активності, який за своїм значенням не поступається матеріальному інтересу.
Люди надзвичайно складні, і їх можуть стимулювати найрізноманітніші фактори. Те, що змушує одного працювати з максимальною віддачею, іншого відвертає від роботи. Саме тому сучасним бізнесменам, підприємцям дуже важливо створювати такі умови, в яких працівник зможе повністю відкритись, показати всі свої таланти, розвиватиметься й прикладатиме великі зусилля для власного розвитку і процвітання фірми загалом. Лише тоді, коли дане співвідношення буде знайдено, вітчизняне виробництво стане конкурентоспроможним, продукція якісною, працівник задоволеним, Україна потужною і могутньою.
Запропоновані в дипломній роботі методи та способи мотивації праці допоможуть українським роботодавцям працювати більш продуктивно та ефективно; створять довірливе ставлення працівника до начальства; зроблять підприємство могутнім гравцем на ринку висококваліфікованої робочої сили, яка виробляє якісну та конкурентоспроможну продукцію.
Проведений аналіз процесу управління якістю послуг показує всю його складність та багатовекторність. За сучасних умов розвитку ринку інтернет-послуг проблема забезпечення високої якості послуг та мереж є стратегічною, причому без її розв’язання оператор не зможе розраховувати на успіх. В Україні й досі немає концепції щодо розв’язання цієї проблеми, не розроблено необхідної нормативної документації, а відповідні науково-дослідні роботи проводяться в недостатньому обсязі.
Необхідно звернути увагу на наявність проблеми, а також на необхідність її розв’язання. Ігнорування цієї проблеми може призвести до сповільнення розвитку системи ІТ-комунікацій в Україні. Розглядати якість надання послуг і якість роботи мережі як обмежений ресурс, процедура розподілу якого потребує розробки, а також розробити загальну концепцію забезпечення необхідної якості надаваних послуг і створити потрібну нормативну базу, зокрема інженерну методику, яка дала б змогу проводити розрахунки з метою визначення та розподілу параметрів мереж.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Амиров Ю. Д. Оценка качества продукции и рыночная экономика / Ю. Д. Амиров, А. Н. Печенкин // Стандарты и качество. – 2002. – №10. – 38 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 357 с.
3. Армстронг М., Стівенс Т. Оплата праці: Пр. посібн. з побудови оптимальної системи оплати праці та винагороди персоналу: Пер. з англ. / За наук. ред. Т. Герасимової. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 512 с.
4. Афонін О.С. Основи мотивації праці: організаційноекономічні аспекти: Навч. посібник – К.: МЗУУП, 1998. – 304 с.
5. Ахмин А. М. Основы управления качеством продукции / А. М. Ахмин, Д. П. Гасюк. – СПб. : Союз, 2002. – 192 с.
6. Балтер Ю. Б., Михайлов В. Ф., ТкаченкоВ.А., Хиленко В. В. К вопросу о качестве услуг в ІРсетях // Вісник Українського будинку економічних та науковотехнічних знань.– 2006.– № 2.
7. Баранов В.В. Проблеми організації ефективного преміювання на промислових підприємствах / В.В. Баранов // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 34–38.
8. Богатин Ю. В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия / Ю. В. Богатин. – М. : Издво Стандартов, 2001. – 248 с.
9. Богиня Д.П., Семикіна М.В. Трудовий менталітет у системі мотивації праці. – Кіровоград : «Поліграф – Терція», 2006. – 226 с.
10. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григорєва М.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
11. Вакуленко М. І., Гребенніков В. О. Показники якості телекомунікаційних послуг та методи їх контролю: Доповідь на 10й наук.практ. конф. «Новітні ме режні технології в Україні». 46 жовтня 2008 р. (смт Партеніт, Крим).
12. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика / Е. Ветлужских. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 133 с.
13. Виробництво та якість продукції // Портал видання ЧДУ імені Петра Могили [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/ metodser/90/18.pdf
14. Гребінчук, О. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання/ О. Гребінчук //Економіст. - 2009. - N 4. - С. 52-56
15. Гриньова В. М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства : [монографія] / В. Гриньова, І. Грузіна. - Харків : ВД "ІНЖЕК", 2007. - 184 с.
16. Дафт Р. Уроки лидерства / Р. Дафт. – М. : Эксмо, 2006. – 480 с.
17. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об'єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf
18. ДСТУ ISO 9001: 2009.
19. Економіка підприємства / Грещак М.Г., Колот В.М., Покропивний С.Ф. та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
20. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 432 с.
21. Єськов О.Л., Бунтовська Л.Л. Мотивація праці в системі корпоративного менеджменту. Теорія і практика. – К.: Наук. світ, 2008. – 73 с.
22. Живко З.Б. Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства / Живко З.Б. // Вісник НУ «Львівська Політехніка». – 2009. – № 640. – С. 273-278.
23. Жуковська Т.О. Мотивування продуктивності праці персоналу підприємств машинобудування: тенденції, динаміка, сучасний стан галузі / Т.О. Жуковська // Економічний простір. – 2010. – № 39. – С. 194–201.
24. Задорожнюк, Н.А. Показатели качества обслуживания в почтовой связи / Н.А. Задорожнюк // Міжнар. наук.практ. конф. “Наука в інформаційному просторі”: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – Т. 2. – С. 28-31.
25. Задорожнюк, Н.О. Показники мотивації персоналу як засіб підвищення якості обслуговування у сфері зв’язку / Н.О. Задорожнюк // Екон. вісн. унту: Зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 910. – С. 168-174.
26. Зленко А.М. Сутність мотивації праці та її роль в забезпеченні ефективного управління трудовими ресурсами / А.М. Зленко // Економічний вісник університету. – 2010. - № 2. – С. 204-206.
27. Інституціональні зміни конкурентного середовища корпорацій // Портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/ VNULP/Ekonomika/2010_684/10.pdf
28. Как работают японские предприятия / [под ред. Я. Мондена и др.] ; сокр. пер. с англ. – М. : Экономика, 1999. – 262 с.
29. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.
30. Кендюхов О.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / О.В. Кендюхов. – Донецьк, 2007. – 31 с.
31. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях // Психология труда и организационная психология; Т. 1 / Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр”», 2008. – 144 с.
32. Климчук В. О. Феномени розвитку внутрішньої мотивації //Соціальна психологія. – 2008. – №6 (32). – С. 70-77.
33. Клочков А. KPИ и мотивация персонала: Полный сб. практ. инструментов. – Эксмо, 2010. – С. 12-15
34. Ковальська К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В. Ковальська, Р.В. Рак // Формування ринкових відносин в Україні - 2010. - № 1 (104) . – С.29-33.
35. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: монографія / [О.М. Бородіна, Т.В. Бурлай, Н.І. Горшкова та ін.]; під. ред. І.В. Крючкової; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К.: Основа, 2007. – 488с. – ISBN 978-966-699-228-7.
36. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1998. – 384 с.
37. Контактцентр: настоящее и будущее. http://www.call.2russia.ru/htm/stat_kontact_centres_phtme.
38. Корнелиус Н. ПК менеджмент: Поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – С. 85-89.
39. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка праці: Навч. посібник. – Львів: «Інтелект-Захід», 2003. – 208 с.
40. Левин В. А., Назаров Ю. С. SLA как инструмент управления лояльностью клиента // ИКС.– 2007.– № 3.
41. Лук’янченко Н.Д., Бунтовська Л.Л. Мотивація персоналу: Навч. посібник – Донецьк, ДонНУ, 2009. – 324 с.
42. Маак Т. Ответственное лидерство / Т. Маак, Н. Плесе ; [пер. с англ.]. – NL : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 321 с.
43. Магура М. И. Современные персонал-технологии / М. И. Магура, М. Б. Курбатова. М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2010. - 376 с.
44. Магура М.И. Управление мотивацией персонала. Эффективный менеджер. Руководитель XXI века [Електронний ресурс] / М. И. Магура. - Режим доступу: http://www.maguru.ru/articles/motivation.htm.
45. Мадсен К. Факторы мотивации. Мотивы [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://staffmotivation.ru/factorsofmotivationmotives/.
46. Мазуров И. И., Шапиро В. Д. Управление качеством.– М.: ОмегаЛ, 2007.
47. Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу / Дж. Майєр, Д. Л. Олесневич ; пер. з англ. – К. : Либідь, 2002. – 703 с.
48. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Издательство “Дело”, 2009. – 704 с.
49. Милкович Джордж Т., Джерри М.Ньюман. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала: пер. с англ. И.Л. Белорус и др. – М.: Вершина, 2005. – 760 с.
50. Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики / Д.П. Богиня, Л.І. Долгова, Г.Т. Куліков та ін. Наукове видання. – К.: Інт екон. НАН України, 2007. – 182 с.
51. Омаров А.М. Руководитель: Размышления о стиле управления. – 5е изд., доп. – М.: Политиздат, 2007. – 386 с.
52. Офіційний сайт ТОВ «Навігатор-Онлайн» - http://www.naverex.net/
53. Пархоменко В.М. Підходи до організації системи управління якістю: обліковий вимір / В.М. Пархоменко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №2 (52). – С. 51–56.
54. Погорелова, О. Правові засади організації матеріального стимулювання праці персоналу/ О. Погорелова, Н. Ришняк //Економіст. - 2010. - N 7. - С. 53-56
55. Полинцева Я.В. Мотиваційні фактори творчої праці та креативності в інноваційному середовищі / Я. Полинцева, О.С. Новікова // Вісник Хмельницького національного ун-ту. – 2011. – № 3. Т. 1. – С. 142–146.
56. Попова, Н.В. Особенности организации стимулирования труда специалистов/ Н. В. Попова //Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - N 3. - С. 103-108
57. Пустовар Я.П. Мотиваційний аспект менеджменту персоналу // Вісник ХДУ.-Харків. -2010.- № 508, с.314.
58. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI (Редакція від 27.11.2013) Електронний ресурс – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
59. Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 Електронний ресурс – режим доступу:
60. Проблеми підвищення якості продукції на підприємстві // Портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Npdntu_ekon/2009_36_l/162.pdf
61. Продіус О.І. Мотивація трудової діяльності персоналу промислових підприємств в умовах глобалізації економіки / О.І. Продіус [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_1/ articles/Problem_upravleniya/22_Prodius.pdf
62. Рейли Д., Кринер Н. NGOSS: построение эффективных систем поддержки и эксплуатации сетей для оператора связи.– М.: Альпинабизнес, 2007.
63. Ришняк, Н. М. Удосконалення показників оцінки результативності праці / Н.М. Ришняк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. 3. – С. 722-727.
64. Самоукина Н. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах / Наталья Самоукина. - М. : Вершина, 2006. - 224 с.
65. Сарно А. А. Типы трудовой мотивации и их динамика / А. А. Сарно // СОІГИС. - № 5. - 1999. С. 44-15.
66. Семенов А.Г. Удосконалення процесу управління якістю продукції в акціонерному товаристві / А.Г. Семенов, С.А. Король // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – С. 167–173.
67. Соболев В. О. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. О. Соболев, О. В. Соболев. - X. : Еспада, 2007. - 472 с.
68. Сталь Д. Уроки лидерства. Семь базовых управленческих навыков для руководителей всех уровней / Д. Сталь ; [пер. с англ. А.В. Козуляева]. – М. : Вершина, 2008. – 248 с.
69. Стандарти ISO серії 9000:2000.
70. Статистичні, аналітичні матеріали // Project management Advisor [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pma.doit.wise, edu/initiate/1/how.html
71. Статистичні, аналітичні матеріали // Портал компанії Bain & Company [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bain.com/bainweb/ publications/12431 l.asp
72. Статистичні, аналітичні матеріали // Портал консалтингової фірми PWC [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/uk/pressroom/ assets/PwC_CR_Newsletter_201 Oukr.pdf
73. Статистичні, аналітичні матеріали [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/en_re/201073/29.pdf
74. Тельнов А. Формування мотиваційного механізму якості праці в системі управління якістю інноваційної продукції. / А. Тельном // Економіка України. – 2004. – С. 38-44.
75. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1996. – 471 с.
76. Шалевська О.Ю. Чинники впливу на мотивацію праці в сільському господарстві / О.Ю. Шалевська // Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 81-85.
77. Шаповал М. І. Менеджмент якості.– К.: Знання, 2007.
78. Шарко А.І. Ефективність системи стимулювання працівників / А.І. Шарко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 166–170.
79. Шварцман В. О. Качество услуг сетей следующего поколения // Электросвязь.– 2006.– № 3.
80. Яновский Г. Г. Качество обслуживания в сетях IP // Вестник связи.– 2008.– № 1.
81. Cost of Quality revisited // The Total Quality Management Free Article Library [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.qualitydigest.com/apr/ godfrey.html
82. ETSI TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonisation over Networks).
83. ITUT. Recommendation G.107. The Emodel, a computation model for use in transmission planing.
84. ITUT. Recommendation P.800. Methods for subjective determination transmission quality.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.